HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

Waarom huwelijkscatechisatie?

Huwelijkscatechese, eigenlijk een must! - Het huwelijk is een gave van God!


Binnen de kerken bestaat ook huwelijkscatechese: voor hen die trouwplannen hebben of pas getrouwd zijn. Hebben jullie trouwplannen? Treffen jullie voorbereidingen voor je huwelijk?
Dan is het goed om te kijken wat de Bijbel over het huwelijk zegt. De huwelijkscatechese omvat meestal een aantal avonden.

Waarom zo’n catechisatie? Er zijn toch genoeg boeken te lezen over relaties? Dat laatste is waar. Toch hebben velen gemerkt dat je veel leert van gesprekken met andere stellen die trouwplannen hebben. Het is een voorbereiding op het huwelijk en een verdieping van het gesprek in het huwelijk.

Om eens over na te denken

Er is in ons goede vaderland iets merkwaardigs aan de hand. Wie auto wil gaan rijden, moet daarvoor een rijbewijs behalen. Om het theorie-examen met succes te kunnen afleggen dient een boekje met verkeersregels en verkeersborden te worden bestudeerd. Voor het aanleren van vaardigheden wordt een aantal rijlessen gevolgd. Hetzelfde geldt voor mensen die graag een boot willen besturen. Zonder vaarbewijs kom je tegenwoordig de rivieren en meren in ons land niet meer op. Heel anders is het wanneer je wilt gaan trouwen. Niemand vraagt dan naar kennis of vaardigheden. Je meldt je aan op het gemeentehuis en binnen de kortste keren is de trouwdatum geregeld.

Levenslang leren

Gaat het in de kerk anders? Niet echt! Een huwelijksgesprek hoort sinds jaar en dag bij de voorbereiding van de trouwdienst. Soms houdt dit gesprek echter niet veel meer in dan het maken van concrete afspraken. In andere situaties wordt ook een gedeelte uit het huwelijksformulier gelezen en toegelicht. Op een kring voor jonge ouders vroeg ik ooit of er tijdens het huwelijksgesprek van de deelnemers ook aandacht was besteed aan de huisgodsdienst. Tot mijn verwondering was dat bij niemand het geval. Gaandeweg is bij mij de vraag gerezen of problemen die zich soms in een huwelijk voordoen niet voorkomen kunnen worden, als de kerk meer werk maakt van een grondige voorbereiding. Wat mezelf betreft heeft deze bezinning geleid tot het ontwikkelen van een serie lessen voor huwelijkscatechese. De stellen in onze gemeente waarvan bekend is, dat ze rondlopen met trouwplannen worden door de kerkenraad persoonlijk uitgenodigd om aan deze avonden deel te nemen. Ook via kansel en kerkblad wordt de huwelijkscursus onder de aandacht gebracht. Van verplichting is geen sprake. Wel wordt erop aangedrongen de mogelijkheid van toerusting te benutten. Het beleid is gericht op motivering en stimulering. Tot onze verrassing is de bereidheid om de cursus te volgen heel groot en uit reacties blijkt dat men de avonden als verrijkend en waardevol ervaart. Ook stellen die kortgeleden getrouwd zijn, kunnen aan de cursus deelnemen.

Wie geven huwelijkscatechese?

Tot nu toe heb ik de avonden ter voorbereiding op het huwelijk zelf gegeven. In andere gemeenten rekenen predikanten deze taak eveneens tot hun verantwoordelijkheid. Er zijn ook plaatsen waar de predikant de cursus samen met zijn echtgenote geeft. Dat heeft z’n voordelen, aangezien bepaalde vragen beter beantwoord kunnen worden door een vrouw. Bovendien krijgt de cursus op deze manier een wat persoonlijker karakter. Het is ook denkbaar dat een echtpaar uit de gemeente de leiding van de huwelijkscatechese op zich neemt. Naast levenswijsheid zijn enige ervaring in het geven van catechese en het beschikken over basale didactische kwaliteiten dan wel een vereiste. De eindverantwoordelijkheid berust bij de kerkenraad, aangezien de huwelijkscatechese een onderdeel vormt van de lerende gemeente. Behalve de gewone catechese behoort daartoe ook de toerusting van gemeenteleden, die op een cruciaal punt van hun levensweg zijn aangekomen. Gelukkig wordt meer en meer beseft dat er in dit opzicht winst te behalen valt. Het inzicht groeit dat huwelijkscatechese geen luxe-aangelegenheid is, maar een must. De nood van onze tijd vraagt daar ook om. Echtscheiding en vreemdgaan passeren de deuren van christelijke gezinnen niet vanzelfsprekend. In evangelische kring was men overigens eerder met deze vorm van catechese bezig dan binnen de reformatorische kerken van ons land.

Geen nieuws onder de zon

Hoewel huwelijkscatechese in onze tijd tamelijk nieuw is, kan bepaald niet gesproken worden van iets nieuws of bijzonders. In de kerkgeschiedenis waren er perioden, waarin veel aandacht werd geschonken aan de voorbereiding op het christelijke huwelijk. Meestal werd daarbij primair verwezen naar de ouders. Zij zijn allereerst en allermeest geroepen om hun kinderen vanuit het Woord van God levenslessen mee te geven. Prachtige voorbeelden zijn in dit verband te vinden in de stroming van de Nadere Reformatie. Ik noem er slechts twee. In Middelburg woonde en werkte de schoolmeester Johannes De Swaef (1594-1653). Zijn Geestelijke kwekerij dat in 1621 op de markt kwam, kan worden beschouwd als de eerste gereformeerde gezinspedagogiek die in de Nederlandse taal verscheen. Het behandelt tal van praktische onderwerpen die met de opvoeding van kinderen te maken hebben. Ook aan het huwelijk wordt een apart hoofdstuk gewijd. Te denken valt ook aan het prachtige boekje dat de predikant Jacobus Koelman (1632-1692) schreef over de Plichten der ouders in kinderen voor God op te voeden (1679). Ook hierin vinden we tal van concrete adviezen met het oog op het aanstaande huwelijk van de kinderen uit christelijke gezinnen. De toerusting begint overigens niet met het moment van de huwelijkssluiting. Met name de keuze van de partner krijgt alle aandacht, aangezien daar de basis van een goede relatie tussen man en vrouw moet worden gelegd.

Welke onderwerpen?

De selectie van onderwerpen voor de huwelijkscatechese hangt samen met het aantal avonden waarop men samenkomt. Zelf kies ik voor een cursus van vijf avonden. In ieder geval worden de bijbelse hoofdlijnen betreffende liefde en huwelijk besproken. Liefde heeft in de Bijbel een ander soortelijk gewicht dan in onze samenleving. Vandaag lijkt liefde vooral gericht op de bevrediging van eigen behoeften. Op het moment dat je zelf niet meer aan je trekken komt, is het met de liefde ook gedaan. In de Bijbel is liefde altijd verbonden met willen geven en bereidheid tot zelfverloochening. Daarom gaan liefde en trouw ook altijd hand in hand. Het is als met een tweemotorig vliegtuigje. Als de motor van de liefde soms hapert, dan houdt de motor van de trouw het toestel toch in de lucht. Liefhebben moet je leren op de leerschool van de Heilige Geest en een van de eerste lessen is dat liefhebben een werkwoord is. Liefde komt je niet aanwaaien. Daar moet je samen aan werken in afhankelijkheid en gebed.
Tijdens de huwelijkscatechese zal ook de onderlinge communicatie ter sprake komen. In nogal wat relaties treedt vervreemding op, omdat man en vrouw niet echt meer in gesprek gaan met elkaar. Ze leven wel samen, maar passeren elkaar tegelijk als schepen in de nacht. Naar elkaar luisteren en werkelijke aandacht voor elkaar zijn van het grootste belang om de liefde te voeden en elkaar tot steun te zijn.
Andere thema’s die aan de orde kunnen komen zijn: huisgodsdienst, omgaan met conflicten, seksualiteit en gezinsvorming, de verleidingen en valkuilen van de cultuur waarin we leven en ademen.

(met dank aan Dr. M. van Campen)

Wat er zoal aan de orde kan komen

 1. Relaties en een huwelijk tot Gods eer.
 2. Wat is normaal en verkering.
 3. Seksualiteit en relatie.
 4. Kinderen van het koninkrijk en vruchtbare jaren (over het krijgen van kinderen en omgaan met zwangerschap).
 5. En dan begint het … (Over het voorkomen van spanningen.)
 6. Spanningen in je huwelijk.

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)