HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                      

GOD BESTAAT: HIJ WAS - HIJ IS - HIJ ZAL ZIJN

Lees de Bijbel     De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

ZIJN ONTSTAAN ONTKENNEN HEEFT GEEN ZIN

De Schepper van hemelen en aarde, die in de Bijbel de Eeuwige wordt genoemd, wordt door veel mensen gedegradeerd tot iets. "Ja, er is wel iets", zeggen velen als je hen vraagt of ze geloven in het bestaan van God. En dat "iets'' is iets vaags, iets dat je soms zo in de Griekse mythologie kunt plaatsen. Atheïsten en de meeste - niet alle - geleerden, zoals natuurwetenschappers, historici, geologen, nemen aan dat God niet bestaat! Kerkgangers, mensen die zich graag christenen noemen daarentegen, nemen zonder meer aan dát God bestaat! Zonder bewijs.

Velen vinden het eigenlijk verbijsterend dat er nog zoveel mensen serieus mee bezig zijn, met God. Zij die bekend zijn met Nietzsche 'God is dood' ervaren dat als duidelijke taal. Maar zo simpel blijkt het dus allemaal niet te zijn. 
eigenlijk gewoon een gevolg van armoede vinden vele, dat geloof in God. Zij zijn van mening dat mensen gewoon de kans en middelen niet hebbn om zelfstandig te leren nadenken. Zo van 'het gevoel dat heel veel mensen gewoon dom gehouden worden."

Daarbij leek Internet in eerste instantie een enorme bron van informatie. Men zou denken dat de mensen daardoor een stuk intelligenter zouden worden. Het tegendeel blijkt waar. Men sluit zich steeds meer af van andere visies dan de hunne. Iedereen lijkt alleen maar naar zijn of haar eigen stem te willen luisteren. Blijkbaar is voor velen geen serieuze discussie meer mogelijk.

Is het bewijs te leveren dat God bestaat? GOD houdt van u en jou!
 
Het antwoord is ondubbelzinnig ja. Als wij de vraag nu anders stellen, bijvoorbeeld als volgt: staat iedereen er voor open om het bewijs te leveren? Het antwoord is dan: absoluut nee, vrijwel niemand. Het ligt er dus aan wie de vraag moet beantwoorden.

Als iemand niet openstaat voor een bepaald vraagstuk of er zelfs nog niet over wil nadenken, dan kan hij het bewijs ook niet leveren. Paulus zegt bijvoorbeeld dat de schepping een bewijs is van Gods bestaan. Daarbij doet hij een beroep op het verstand van de mens.

"Er is geen God", is de opvatting van steeds meer mensen. De evolutietheorie is algemeen aanvaard. De aanhangers van deze theorie stellen dat evolutie een wetenschappelijk begrip is, schepping daarentegen een wijsgerig, c.q. theologisch begrip. Met andere woorden: de evolutionisten zijn van mening dat juist zíj hun verstand gebruiken en dat Paulus en zijn aanhangers zich bezig houden met vrome overpeinzingen, dus onwetenschappelijke overdenkingen.

Is dat zo? Zou Paulus met gebruikmaking van dezelfde natuurwetten die de evolutionisten zelf gebruiken niet kunnen aantonen dat de evolutietheorie niet deugt? Op wetenschappelijke gronden aantonen dat God bestaat?

Er zijn vele bewijzen te leveren dat God bestaat. De evolutionisten bewijzen dat zelf.

Sir Julian Huxley, kleinzoon van de beroemde aanhanger van de evolutieleer Thomas Huxley verklaarde:

"In de evolutionistische gedachtewereld is er niet langer behoefte aan, noch plaats voor bovennatuurlijke wezens, die in staat zijn de loop der gebeurtenissen te beïnvloeden. De aarde werd niet geschapen, zij ontstond geleidelijk. Dat was ook het geval met alle dieren en planten die erop leven, en wij mensen zelf, met ons verstand en onze ziel, ons brein en ons lichaam".

De evolutionisten zijn niet bereid om zich te verdiepen in de mogelijkheid van een schepping en dus ook niet in een Schepper. Zij accepteren de bron, de Bijbel, niet, daarentegen accepteert een oprecht christen hun bronnen wel, want dat zijn natuurwetten, elementen uit Gods schepping. Natuurkunde, biologie en geologie is geen vinding van de evolutionist maar een onderdeel van Gods schepping.

Bestaat de Bijbel enkel en alleen uit een verzameling Hebreeuwse fabels of is het het dynamische, levende woord van een intelligente, alwetende schepper? Deze vragen verdienen een antwoord!

Bewijs nummer EEN

Is de Bijbel in volkomen disharmonie met de hele wetenschap? Moeten christenen bang of huiverig zijn voor wetenschappelijke leerboeken? Zetten de laatste wetenschappelijke ontdekkingen de Christen 'schaakmat'.

Het is van belang dat onze jeugd het onderwijs over de evolutie objectief beoordeelt.

Voor het eerste POSITIEVE BEWIJS van het bestaan van God volgt hierna een citaat uit een typisch leerboek voor het hoger onderwijs, dat Genesis verwerpt. In hun voorwoord komen de schrijvers met verschillende verklaringen voor de oorsprong van de aarde naar voren:

"Ons Melkwegstelsel, dat, zoals wij ons herinneren, slechts een klein deel van het heelal is, heeft waarschijnlijk een duizend miljard jaren bestaan."

 "Maar er zijn enige vorderingen gemaakt in de pogingen om te verklaren hoe en wanneer de zon en zijn negen planeten ontstonden. Het bestuderen van het zonnestelsel geeft ons tenminste een aanwijzing tot de oorsprong van dát gedeelte van het heelal dat voor ons het belangrijkste is - de aarde."

"De verklaring, die thans gewoonlijk wordt aangenomen, wordt de Hypothese van het Dynamische Treffen genoemd, die omstreeks 1900 door T.C. Chamberlin en F.R. Moulton van de Universiteit van Chicago geformuleerd werd. In het kort suggereert dit, dat ons zonnestelsel geboren werd toen de zon benaderd werd door een andere reusachtige ster. Deze laatste maakte door de werking van de wet der zwaartekracht grote massa's gloeiend gas van de zon los. De van de protozon weggerukte massa's koelden geleidelijk af en kristalliseerden zich tot de kernen van planeten. Deze bleven om de zon draaien en werden door de aantrekkingskracht daarvan in hun banen gehouden."

"De evolutie van de aarde tot haar huidige staat was zeer geleidelijk."

Sla de schoolboeken van uw kinderen maar open of ga naar de bibliotheek. U kunt dan lezen wat aan studenten wordt onderwezen.

Let goed op welke woorden knappe koppen gebruiken om wetenschappelijk bewijs te leveren. We zien in de beginregels van dit studieboek woorden als waarschijnlijk; enige vorderingen zijn gemaakt; pogingen om te verklaren; tenminste een aanwijzing; de verklaring die gewoonlijk wordt aangenomen; hypothese; en het suggereert.

Wat een verzameling! "Enige vorderingen" die gemaakt worden, "pogingen" om te verklaren, tenminste een "aanwijzing" en het "suggereren" van een "hypothese". In plaats van hypothese mag je ook zeggen: wij vermoeden.

Dan, in zeer zorgvuldige bewoordingen, na begonnen te zijn met een aantal "mogelijkheden" en "waarschijnlijkheden" begint het boek te spreken van definitieve GEBEURTENISSEN UIT HET VERLEDEN, waarvan gezegd wordt dat ze hebben plaatsgevonden!

Al deze waarschijnlijkheden en vermoedens worden zo maar omgedoopt tot definitieve gebeurtenissen.
 Maar laten wij het nog verder analyseren. U zult dan zien dat de geleerden zelf het EERSTE BEWIJS van het bestaan van God bevestigen.

In het allereerste BEGIN bevestigen de schrijvers het bestaan van ons zonnestelsel - een "zon", een andere "reusachtige ster", de "werking van de wet der zwaartekracht", en grote "massa's gloeiend gas", en beweren dat deze gassen "geleidelijk afkoelden"!

Zij vermelden ook hoe deze gassen "kristalliseerden" en vervolgens doorgingen "om de zon te draaien en door de aantrekkingskracht daarvan in hun banen werden gehouden!"

Wat een fantastisch schouwspel! Hier is een geweldig, ons voorstellingsvermogen te boven gaand heelal - een geheel universum! Hier is een compleet sterrenstelsel, een reusachtige zon, de werking van zekere, definitieve, onwrikbare, onveranderlijke WETTEN! Hier is een verondersteld treffen tussen reusachtige hemellichamen, uitlopend in de veronderstelde vorming van ons huidige zonnestelsel!

Denkt u zich dit eens in! Al deze talloze wetten, van warmte, licht, energie, beweging, de rotatie van hemellichamen, de wet van de zwaartekracht, het principe van isostatie, dat eist dat ieder lichaam dat een baan beschrijft, een bijna ronde vorm gaat aannemen en die blijft behouden en talloze andere wetten, gewoon te veel om op te noemen, die worden toegegeven te bestaan!

Waar horen we te beginnen? Met een poging het bestaan van ons huidige zonnestelsel te verklaren? Welnee! Astronomen en andere geleerden vertellen ons, dat ons zonnestelsel slechts één van vele zulke stelsels is in het stelsel dat de 'Melkweg' genoemd wordt. Zelfs onze Melkweg is slechts één der ontelbare sterrenstelsels - in 1998 kwam men al tot 120 miljard - die weer een deel vormen van het onmetelijke, onbegrensde heelal. Onze aarde, zo verzekeren de astronomen ons, is slechts een derderangs planeet in een tweederangs zonnestelsel, dat verloren gaat in de uitgestrektheid van de schijnbaar grenzeloze ruimte!

Wat wordt hier geïllustreerd? Volgens welke WET naderde de ene ster de andere? Volgens welke WET koelde hitte geleidelijk af? Door welke WET heerste er "aantrekkingskracht"? Welke WET was de oorzaak van de "werking der zwaartekracht"?

Als we dergelijke literatuur, dat gebruikt wordt voor het onderwijs, kritisch lezen zien we dat de schrijvers iedere keer zijn uitgegaan van een geordend heelal, bestuurd door onwrikbare WETTEN.

Als iemand meer waarde hecht aan de theorie van de Big Bang, zal ook dan worden uitgegaan
van dezelfde wetten als zwaartekracht, aantrekkingskracht, enz.
Het aanwezig zijn van WETTEN - onveranderlijke, onherroepelijke, onzichtbare, maar actieve wetten VEREIST absoluut het bestaan van een GROTE WETGEVER!

Jakobus 4:12 Eén is wetgever en rechter, Hij, die de macht heeft om te behouden en te verderven.

Bewijs nummer TWEE

Voordat we het volgende bewijs gaan bezien, is het wenselijk om eerst in eenvoudige termen de betekenis van het woord 'evolutie' uiteen te zetten. Er zijn namelijk veel processen die een evolutie ondergaan.

Zo is onder andere het ontwikkelingsproces van muziek van eenvoudig tot complex in zekere zin een evolutieproces. De uitvinding van het wiel tot comfortabele voertuigen is eveneens een evolutieproces. Omdat alle technische uitvindingen dit proces hebben ondergaan, heeft dit misschien velen er toe gebracht aan te nemen dat een zelfde ontwikkeling in organische, levende materie heeft plaatsgevonden.

In de encyclopedieën kunt u, misschien in wat andere bewoording, het volgende lezen:

"Evolutie is de geleidelijke ontwikkeling van de eenvoudige, ongeorganiseerde toestand van oorspronkelijke materie tot de complexe structuur van het fysieke heelal; evenzo, van het begin van organisch leven op de bewoonbare planeet, een langzaam ontvouwen en vertakken in al de verscheidene vormen van organismen, die het dieren- en plantenrijk vormen".

Als je dan verder leest wat men bedoelt met het begin van organisch leven op de bewoonbare planeet dan kom je tot de conclusie dat men veronderstelt dat er eencelligen bestonden, waaruit alle leven is geëvolueerd. Evolutie theoretiseert uitgaande van de aanwezigheid van organisch leven - het heeft reeds LEVEN om mee te beginnen! Hoe minuscuul klein het organische leven ook was waar de mier, de olifant en ook de mens uit voortgekomen zijn - althans volgens hun theorie - er was leven. Het toont niet aan en heeft ook nooit aangetoond en zal ook nooit in staat zijn aan te tonen hoe leven ONTSTOND!

De evolutietheorie (het woord 'theorie' betekent 'wij denken') stelt eenvoudig, dat alle levensvormen die wij tegenwoordig kennen, met inbegrip van de mensheid, alle planten- en dierenleven in al zijn grote verscheidenheid, zich geleidelijk ontwikkeld hebben uit de meest eenvoudige levensvormen tot de complexe, ingewikkelde, van elkaar afhankelijke soorten, welke wij tegenwoordig om ons heen zien; elk met zijn eigen levenskringloop en geaardheid, en elk zich voortplantend naar zijn aard.

Evolutie stelt dat het primitieve leven zich in een "geleidelijk proces" door "inherente krachten" ontvouwde tot het complexe leven van nu.

En hierin, juist in de kern van alle evolutiegedachten, ligt één van de grootste bewijzen dat God bestaat!

Evolutionisten, genetici, biologen en geleerden op welk gebied dan ook, zijn nooit in staat geweest te demonstreren - en hebben ook niet het geringste bewijs kunnen leveren - dat LEVEN kan voortkomen uit iets dat niet leeft!

Er is een ontzaglijke, grote, gapende kloof tussen leven en dood. Het grote hiaat tussen het niet-levende en het levende is zo wijd, zo onoverkomelijk, zo onpeilbaar voor de mens, dat evolutionisten alleen maar "veronderstellen" en raden kunnen en vage, ongegronde "theorieën" kunnen aanbieden over hoe het leven "had kunnen" beginnen!

Er bestaat evenwel aan de andere kant een absolute, bewijsbare wetenschappelijke wet, die het tweede grote bewijs is voor het bestaan van een leven-gevende God!

Dat is de Wet van Biogenesis!

'Bio' betekent leven. 'Genesis' betekent begin. Deze wet is dus een wet betreffende het BEGIN van het leven! Deze wet is, in 't kort gezegd, de absolute wet dat het levende alleen uit het levende voortkomt: het niet-levende kan nooit het levende doen ontstaan of er geboorte aan geven, of het voortbrengen.
 Het feit alleen dat LEVEN voorkomt vereist een GEVER VAN LEVEN!
 Genesis 2:7 betreft een fundamentele doctrine:

Gen. 2:7 toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen. St. Vert. levende ziel.

De Almachtige God, het Zelf-Bestaande-Leven, degene, die leven heeft, die Leven IS, die vóór alle dingen was, GAF leven aan de eerste mens en plaatste in de mens, in de dieren en al de planten, de levenscyclus die hen in staat stelt zich volgens bepaalde vastgestelde wetten voort te planten!

Bewijs nummer DRIE

Veel van deze bewijzen zijn op meer dan één aspect van het bestaan van een Almachtige God van toepassing; met andere woorden, het ene bewijs houdt tot op zekere hoogte verband met het andere. Het derde bewijs van Gods bestaan kan eenvoudig gegeven worden met het citaat, dat onder bewijs nummer één staat.

Zoals opgemerkt, gaan aanhangers van de evolutieleer, als zij proberen hun theorie te bevestigen, altijd uit van een ordelijk heelal en het aanwezig zijn van materie. De zogenaamde Evolutietheorie gaat dus uit van materie, bestaande wetten en "eenvoudig" leven!

Wat is materie? Materie neemt ruimte in en heeft gewicht. Het hoeft noodzakelijkerwijze niet altijd zichtbaar te zijn, daar bepaalde gassen, en zelfs de lucht die u inademt, ook geclassificeerd worden als 'stof'.

Vroeger spraken de geleerden nog over de wet van het "behoud van massa". Als een gevolg van de ontdekkingen in de kernfysica en vooral na de experimenten van Madame Curie met radium, zijn de geleerden nu echter tot de slotsom gekomen dat er in zekere mate van 'ontbinding' van materie (massa) sprake is!

Deze afbraak van massa is een wetenschappelijk feit! Uranium (U 238) ontbindt zich via veel tussenstadia langzamerhand tot lood (Pb 206).

Uranium, zoals u wellicht zult weten, is radioactief en geeft energie af in de vorm van stralingen. Over een periode van een schijnbaar onbeperkt aantal jaren, ontbindt dit radioactieve materiaal zich langzamerhand tot lood! Er komt tegenwoordig geen nieuw uranium tot stand! Alle uranium moet eens, in het verre verleden, gecreëerd zijn! Als de wetenschap beweert dat uranium in eeuwigheid bestaan heeft, miljarden miljard jaren geleden ook al bestond, dan zou de voorraad uranium nu toch al lang ontbonden zijn tot lood? Uranium houdt vanzelf op te bestaan.

Eenvoudig gezegd betekent dit dat de wetenschap bewezen heeft dat deze aarde langzaam afloopt! De aarde en het gehele heelal kunnen vergeleken worden met een reusachtige klok, die eens opgewonden werd! Hij is sindsdien langzaam aan het 'aflopen' en wordt niet door enig bekend of waargenomen of opgemeten proces weer 'opgewonden'!

Het is alsof de mens op het toneel is verschenen te midden van een ordelijk heelal, dat langzamerhand aan het 'aflopen' is! Kijk naar de velden, bergen, valleien en de verschillende topografische kenmerken om u heen.

Jaren geleden observeerde een zekere Powell, één van de eerste Amerikaanse onderzoekers in de geologie, de erosiekrachten van verschillende stromen en rivieren, en kwam daarbij tot de conclusie dat, indien hiervoor genoeg tijd zou zijn, stromend water elk oppervlak, ongeacht hoe hoog het voordien ook geweest was, zou afslijten tot wat hij het algemeen basispeil noemde, dat bepaald wordt door het niveau van de zeespiegel.

Dit erosieproces kunt u voortdurend om u heen zien. Dat betekent dat hoe hoger en steiler de bergen zijn, des te sneller erosie plaats zal vinden en dat langzamerhand alle hoge gebieden op aarde lager gemaakt worden. De zeebodem, riviervalleien en lage gebieden worden langzamerhand opgehoogd, zodat uiteindelijk, indien genoeg tijd voorhanden zou zijn, de aarde, als dit proces zou doorgaan, vlakker en vlakker zou worden.

Hoewel dit een geheel andere beschouwing is dan die van de ontbinding van uranium, dient het niettemin om aan te tonen dat de aarde langzamerhand 'afloopt'.

De wetenschap heeft dus aan de hand van de ontdekkingen, gedaan op het gebied van de kernfysica, duidelijk bewezen dat materie niet eeuwig bestaan heeft!

Materie moet op een zeker tijdstip TOT BESTAAN GEKOMEN ZIJN! Daar materie juist door zijn aard geen eeuwig verleden heeft gehad, moet het op een zeker punt een begin gehad hebben!

De schepping, het bestaan van dingen als zodanig, vereist en vergt absoluut een Schepper! Dat wat gemaakt wordt vergt een maker! Dat wat geproduceerd wordt vereist een producent!

Materie is gemaakt zoals de wetenschap zelf aangetoond heeft - het 'gebeurde' niet zo maar en het heeft géén oneindig verleden! Daarom is het derde bewijs dat de schepping een grote SCHEPPER vereist!

Bewijs nummer VIER

Genesis 1:24-25 En God zeide: Dat de aarde voortbrenge levende wezens naar hun aard, vee en kruipend gedierte en wild gedierte naar hun aard; en het was alzo. 25 En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard en alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag dat het goed was.

God heeft de dieren naar hun eigen soort, naar hun eigen aard gemaakt. Geleerden proberen een evolutionair patroon aan te tonen met hun 'vergelijkende embryologie', door een studie van teeltkeus, de erfelijkheidsleer en verscheidene andere aspecten van de biologie.

Maar er is een absolute, onweerlegbare, onaantastbare, onveranderlijke WET, die een sprong van de ene soort naar de andere soort verbiedt!

Er zijn honderden verschillende variaties in een bepaalde soort en hoewel er Friese koeien zijn, het roodbonte IJsselvee en Argentijnse vleeskoeien, blijven het koeien! Het zijn geen katten en ook geen paarden en er is niet het minste teken van een geleidelijke verandering in een ander soort! Ze zijn allemaal van hetzelfde soort.

Vergelijkende embryologie baseert zich op het feit dat de embryo's van vissen, kikkervisjes en mensen in hun eerste ontwikkelingsfasen erg op elkaar lijken. En dat is ontegenzeglijk waar! Het voegt echter niets toe aan de argumenten van de evolutionisten; integendeel, het geeft juist een STERKER bewijs voor het bestaan van God! De wetenschap wordt uitgedaagd het embryo van een vis tot een kikkervis of tot een mens te laten uitgroeien, of tot iets anders dan een vis van precies hetzelfde soort als de vis waar het eitje van afkomstig was!

Nog een citaat uit een encyclopedie: "het is vaak lastig in de visies van evolutionisten fantasie en werkelijkheid van elkaar te scheiden. De basisfeiten zijn geen feiten in de gewone zin van het woord. Ze bevatten veel verborgen vooronderstellingen."
Dat is een objectieve verklaring.

De mens is niet uit een ander vreemd soort geëvolueerd. Geen overgang van vis naar mens. Hoewel, met de zeemeermin weet je het maar nooit.

Geleerden hebben hun evolutietheorie door teeltkeus en het optreden van mutaties trachten te verklaren.

Zij bewijzen eerder het bestaan van absolute, onveranderlijke WETTEN betreffende de voortplanting van al het dieren- en plantenleven, en dat die wetten functioneren binnen bepaalde begrensde gebieden, die niet overschreden of gebroken kunnen worden!

Hoewel wij tegenwoordig in staat zijn nieuwe variaties binnen een groter soort te kweken en te cultiveren, blijven ze toch steeds van hetzelfde SOORT en worden ze niet een nieuw soort van leven! Denk maar aan het fokken van hondenrassen. Hoe verschillend een pekinees en een sint-bernard er ook uitzien, het blijven honden.

Er is een wet die het onmogelijk maakt om uit eencelligen van soort naar soort te evolueren totdat de soort van de mens bereikt wordt. Ook niet van aap naar mens. En dit is ook nooit aangetoond, slechts gesuggereerd. Het kan ook nooit aangetoond worden omdat wetten dit onmogelijk maken.

Deze wetten worden gehandhaafd, ondersteund en in werking gehouden! Hoe? Door de Onderhouder - GOD!

Het feit dat God zei, laat de aarde voortbrengen "naar zijn aard" en dat Hij die wet sindsdien heeft uitgevoerd en onderhouden, is het vierde bewijs van het bestaan van God!

Bewijs nummer VIJF

Kijk om u heen! Wij leven in een buitengewoon gecompliceerde en veelzijdige wereld, waarin alles van elkaar afhankelijk is!
 Het is een wereld die getuigt van een GROOT ONTWERP.

U heeft nog nooit een lelijke zonsondergang gezien! U heeft nooit een lelijk berglandschap of zeegezicht waar dan ook op deze aarde gezien, tenzij het door de mens was bezoedeld! Alles is harmonisch.

Het leven, zoals wij het kennen, is geheel afhankelijk van andere levensvormen. Niets leeft of sterft voor zichzelf.

De mens voedt zich met planten, vruchten en bijvoorbeeld zo nu en dan een gebraden kip. De vruchtbomen hebben op hun beurt bestuiving nodig, de kip heeft graan nodig, enz.

De vraag aan de aanhangers van de evolutieleer is nu: Wat "ontwikkelde zich" het eerst, de bloem of de bij? Kwam de bij gedurende duizenden, miljoenen of miljarden jaren tot ontwikkeling, onafhankelijk van het voedsel van bloemen en planten, die zijn levensonderhoud uitmaken?

"Ontwikkelden" bloemen, grassen, bomen en graansoorten zich allemaal langzaam en geleidelijk over een periode van miljoenen of miljarden jaren, onafhankelijk van de kleine bij, waarop zij aangewezen zijn voor de voortzetting van hun bestaan?

Of kwam er op zekere dag zomaar een heel klein primitief plantje uit de aardbodem dat op een bloempje leek. Zo snel werkt de evolutie natuurlijk niet. Het had een bijtje nodig om zich voort te kunnen planten en wel ja, heel toevallig precies op dezelfde dag ontwikkelde zich uit één van de massa krioelende celletjes zomaar een beestje dat wel iets van een bij weg had. De eencelligen waren er al volgens de geleerden. Hoe kregen die voeding? Kon de bij voor de bestuiving zorgen? Daar had dat bijtje een ander bloempje voor nodig, maar dat moest nog geëvolueerd worden. Bovendien hadden zijn vleugels nog een evolutionaire ontwikkeling nodig voordat hij kon leren vliegen. En voor zijn eigen voortplanting had hij een vrouwtje nodig. Wanneer zou die uit die prut cellen komen? Dus, aan het eind van de dag: krakkemikkig bloempje dood en krakkemikkig bijtje dood.

Dit zijn totaal onoverkomelijke en niet te beantwoorden vragen voor de evolutionisten! De eeuwenoude vraag, "Wat kwam het eerst, de kip of het ei?", is een vraag, die de evolutionist interessant zou moeten vinden. Maar hij vindt het een flauwe vraag. Waarom? Eenvoudig omdat hij die niet kan beantwoorden!
 Vanuit zijn standpunt bekeken komt het hem beter uit, er de gek mee te steken en te trachten zo'n vraag van zich af te zetten wanneer hij die niet kan beantwoorden!

Deze totale onderlinge afhankelijkheid van alle levensvormen - dat geweldige ontwerp dat zichtbaar is in alle aspecten van dit heelal, duidt op één Beginner, één grote Architect en Ontwerper, die de opzet van een groots scheppingsplan, waarin alle levensvormen passen, uitdacht en uitvoerde. Alles is kant-en-klaar geschapen, zodat alle levensvormen kunnen bestaan en functioneren. De ene levensvorm heeft de andere nodig.

Niets leeft of sterft voor zichzelf alleen. Ieder levend wezen, of het nu een plant of een dier is, verschaft, wanneer het sterft, verder levensonderhoud aan andere levende wezens. Wat zien we in een bos? Een boom groeit, sterft tenslotte en valt, alleen maar om deel te gaan uitmaken van de bosgrond en organische elementen te verschaffen aan de jonge bomen, die hij in zijn leven gezaaid had!

De aarde in dit onmetelijke heelal en waarop wij leven en ademhalen, is een wereld die getuigt van een groots plan. Het is zo'n complex en ingewikkeld ontworpen wereld, dat de eerste poging het kleinste deel ervan te onderzoeken ons reeds de adem beneemt.

Alleen al het wonder van de dag en nacht of de vleugel van een arend of van een vlieg, de pracht en praal van een zonsondergang, de facetten van een kwartskristal en bovenal het overweldigende meesterstuk van de gehele schepping, de mens, duiden er allemaal op dat voor zo'n ingewikkeld ontwerp, EEN EEUWIGE ONTWERPER MOET BESTAAN!
ONTWERP in het heelal bewijst het bestaan van een ONTWERPER! Dat is bewijs nummer vijf.

Bewijs nummer ZES

Dit zesde bewijs is vervulde profetie!

Ongeveer een derde van de Bijbel bestaat uit profetie. En hoewel het grootste deel hiervan op onze tegenwoordige tijd slaat, zijn er vele profetieën, die reeds vervuld zijn en die vandaag aan de dag voortgaan vervuld te worden!Honderden jaren geleden zond God Zijn profeten naar grote steden als Babylon, Ekron, Asdod, Askelon, Tyrus en Sidon. Deze profeten - eenvoudige mensen die met een boodschap waren gemachtigd - voorzegden het verval, de ondergang en de precieze vorm van het lot dat elk van deze oude steden zou treffen!

En zonder mankeren GEBEURDEN al deze dingen, in elk van die afzonderlijke gevallen, op precies de vooraf bepaalde tijd!

Alleen al het feit dat God in staat is de toekomst te voorspellen en die voorspelingen te doen uitkomen, is een bewijs van Zijn bestaan! Het zesde bewijs is vervulde profetie.

Bewijs nummer ZEVEN

Dit laatste bewijs is voor Christenen misschien het grootste bewijs van allemaal. Het is het bewijs van verhoord gebed!
 Maar, aangezien sceptici, atheïsten en twijfelaars nooit hebben gebeden en daarom nooit hebben meegemaakt dat gebeden verhoord worden, blijven zij twijfelen of verwerpen!

Zij denken verhoord gebed te kunnen verklaren als een toevallige samenloop van omstandigheden of als gevolg van "concentratie". Veel mensen schijnen vandaag aan te nemen dat verhoord gebed alléén maar een gave is als een gevolg van "positief denken" of een psychologische aanpassing!

Werkelijk verhoord gebed is een goddelijke, bovennatuurlijke INTERVENTIE - een volledige, WONDERBAARLIJKE tussenkomst en antwoord van de Almachtige God! Het is het gevolg van gehoorzaamheid aan Gods wetten, van vragen naar Zijn wil en dan, in vertrouwen GELOVEN totdat het antwoord komt!

Deze zeven bewijzen van het bestaan van de Almachtige God kunnen met nog veel meer bewijzen uitgebreid worden.

C o n c l u s i e

Evolutionisten gaan uit van veronderstellingen, spreken over pogingen om te verklaren, of verklaringen die gewoonlijk worden aangenomen of waarschijnlijkheden en buigen die om tot definitieve gebeurtenissen uit het verleden waarvan gezegd wordt dat ze hebben plaatsgevonden.

EEN
Het eerste bewijs van Gods bestaan is dat de evolutionisten uitgaan van bestaande wetten. Er is dus een Wetgever.

TWEE
Een bewijsbare wetenschappelijke wet, de Wet van Biogenisis, leert dat het levende alleen uit het levende voortkomt. Er is dus een Gever van leven.

DRIE
Materie moet op een zeker tijdstip tot bestaan gekomen zijn. Stel eens dat uranium in 10 miljard jaar in overgangsfasen ontbindt tot lood. Als uranium eeuwig zou hebben bestaan, dus veel langer dan 10 miljard jaren, dan zou er vandaag geen uranium meer bestaan. Maar er is nog heel wat uranium.
Door erosie zou de aarde zonder begin vlak moeten zijn, een vlakke bol zonder bergen en dalen. Er is dus een begin van materie en dat vereist een Schepper.

VIER
Alle levende wezens zijn geschapen naar hun eigen aard. De mens kan dus niet ontstaan zijn uit een vreemd micro-organisme of uit een aap.
Laat de wetenschap maar eens proberen het embryo van een vis tot olifant of mens te laten uitgroeien. Er is geen ontwikkeling van de ene soort tot de ander. God onderhoudt deze wetten.

VIJF
De volmaakte orde van het heelal getuigt van een ontwerp, een wereld die getuigt van ontwerp. Leven is afhankelijk van ander leven en sterven volgens een gecompliceerd ontwerp. Alles wat bestaat getuigt van een Plan. Er is een Ontwerper.

ZES
Vervulde profetie bewijst Gods bestaan.

ZEVEN
Verhoord gebed bewijst Gods bestaan.

Het bijbels geloof is niet datgene wat men er in het algemeen onder verstaat: het geloof is Gods bewijs dat Hij bestaat.

Heb. 11:3 Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.

Heb. 11:1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.

Het geloof is een bewijs van datgene wat we niet zien en dat is God zelf.

Lees nog eens verder : Het bestaan van God

DE WEG - DE WAARHEID - HET LEVEN

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)