HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    

Bidden van het 'ONZE VADER' - Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid , Amen

Lees de Bijbel   De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid, Amen

Dagelijks bidden wij het onze Vader. Maar wat betekent eigenlijk dit gebed? Waarom is dit gebed, door alle eeuwen heen, als het grootste gebed beschouwd? Niet alleen omdat Jezus ons dit gebed als enig gebed heeft gegeven, maar ook om de diepe inhoud van dit gebed. Om dit te kunnen begrijpen zullen wij elke zin van dit gebed een eigen overweging enuitleg moeten geven. Maar, omdat er een aantal verschillende versies van het onze Vader bestaat, zal er begonnen moeten worden met het hele gebed.

Bidden betekent dat je als kind aan je Vader alles mag zeggen wat je nodig hebt of denkt te hebben. (Fil.4:6)

Door te bidden weet je weer dat God naar je kijkt endat Hij bij je wil zijn. Het gebed is een zeer belangrijke stimulansvoor het geloof. Met je ogen dicht leer je juist op God te zien. We mogen met God praten. Hij wil horen naar ons!! Zo wordt veel meer duidelijk dat je een Vader in de hemel hebt en dat Hij maar op‘één gebed afstand’ van je vandaan staat. Je kunt met Hem verbonden zijn. Daarbij heb je ook de kerk nodig, om voorbeelden te leren over bidden en tegelijk om de vrijmoedigheid teleren dat je ook zelf, met eigen gekozen woorden, bij God mag komen. Dekerk is bedoeld als stimulans en als structuur, een duwtje in de rug eneen gemeenschappelijk gebed, waarin je aan kunt sluiten. We mogen samenbidden en ook alleen! We mogen bidden en moeten niet verslappen.(Luk.18:1) Blijf volhouden! (2Kor.12:8)


Inleiding 1e bede 2e bede 3e bede 4e bede 5e bede   6e bede    Amen

De proclamatie van Gods Koninkrijk

De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijge­komen. Bekeert u en gelooft het evangelie.
Marcus 1 : 15

Een woord als een krachtige bazuinstoot!

Het is de korte samenvatting van de boodschap, waar­mee Jezus Zijnopen bare werkzaamheid is begonnen. Dertig jaar lang heeft Hij eenteruggetrokken leven geleid in Zijn ouderlijk huis. Nu treedt Hij voorhet eerst openlijk op voor het forum van Zijn volk. En Hij doet dat meteen opzienbarende aankondiging, die algemeen de aandacht moet trekken:"Het Gods­rijk is in aantocht!". Dat grote Nieuws is ook steeds hetgrondmotief gebleven van Zijn prediking en van Zijn hele werk. In Zijngelijkenissen heeft Hij de ver­schillende facetten van dat Rijk inbeeld gebracht. En door Zijn wonderdaden heeft Hij de krachten van datRijk gedemonstreerd.

Het lag voor de hand, dat het komende Koninkrijk van God de centraleplaats zou innemen in Zijn woor­den en werken. Want het was Zijnopdracht om deze wereld die door de Boze was bezet, te heroveren voorGod, als de rechtmatige Heer en Gebieder. Het zou een strijd op levenen dood worden, maar Hij schuwde die niet. Want de eer van Zijn Vaderen het heil van de mensen wogen voor Hem z6 zwaar, dat Hij daarvooralles overhad. Het vaste vertrouwen dat God sterker was dan de Oversteder wereld, sterkte Hem. Zijn plechtige bekendmaking dat hetKonink­rijk van God nu op komst was, betekende zoveel als het seindat Hij tot de aanval overging.

Deze proclamatie van Jezus bestaat uit twee delen. Het eerste deel iseen roep tot het yolk: "De tijd is ver­vuld en het Koninkrijk Godsis nabijgekomen!". leder moet het weten en niemand mag er onkundig vanblijven. Het tweede deel is een oproep aan het yolk: "Bekeert u engelooft het evangelie!". Het be­richt is z6 belangrijk, dat erpositief op moet worden gereageerd. Laten wij die roep en die oproepaandach­tig trachten te beluisteren.

De tijd is vervuld!", roept Jezus met verheffing van stem

Betekent dat misschien, dat de tijd rijp is ge­worden voor hetingrijpen van God, omdat de mensen er nu allemaal aan toe zijn? Nee,maar het wil zeggen, dat God Zelf het ogenblik gekomen acht om Zijn

heilsplan uit te voeren. Hij wil niet langer wachten met de vervullingvan Zijn beloften en besluit om daarmee nu een begin te maken. Het uurvan de be­slissing wordt alleen bepaald door Zijn wil enwelbe­hagen!

Het Koninkrijk Gods is nabijgekomen!", ver­volgt Jezus

Dat houdt in, dat God op het punt staat om af te rekenen met Zijnmededinger naar de we reld­troon. De dagen van de grote Vijand zijngeteld en zijn schrikbewind loopt ten einde. De HERE God staat klaar omZijn nieuwe wereldorde door te voeren en de oude wanorde voorgoed op teruimen. Zijn ko­ninklijke heerschappij is nog niet definitiefgekomen, maar toch wel al nabijgekomen. De algehele door­braak isophanden!

Waarom is dat een uitgemaakte zaak? Omdat de komst van Jezus als Godsvertegenwoordiger niet minder is dan een Goddelijke invasie! Daardooris al een bruggehoofd gevestigd in het bezette gebied. Van­daaruitzal het vijandige bewind steeds verder worden opgerold, totdat deuiteindelijke capitulatie een feit zal zijn. Jezus' spreken metGoddelijk gezag en Zijn handelen met Goddelijke overmacht zijn deonmis­kenbare tekenen van Gods zegenrijke heerschappij. leder diein Hem gelooft, krijgt al een voorproefje van het eeuwige heil!

Jezus verbindt aan Zijn roep tot het volk als in een adem een oproepaan het yolk: "Bekeert u en gelooft het evangelie!". De grote en goedetijding mag niet voor kennisgeving worden aangenomen, maar moet serieusbeantwoord worden. Het is niet vanzelfspre­kend, dat dat ookgebeurt. Want de mens en hebben er uiteraard geen oren naar. Daaromdoet Jezus een dringend appel op hen: "Bekeert u!", dat wil zeggen:laat u bewegen tot een radicale ommekeer! Uw levens­houding deugtniet, want u staat met de rug naar God gekeerd in plaats van met hetgezicht. En uw levens­richting deugt ook niet, want u leeft van Godaf in plaats van naar Hem toe. Maak dus rechtsomkeert. Wees bereid totverandering van uw innerlijke gezind­heid en van uw uiterlijkgedrag. Geef de leiding van uw leven zelf uit handen en draag die overaan de han­den van God. Blijf niet langer baas in eigen huis, maarerken de HERE God als uw Koning!

En gelooft het evangelie!", voIgt daar meteen op

Zich bekeren is een ingrijpende beslissing. Maar nie­mand krijgt erooit spijt van. Het is meer een mogen dan een moeten. Want men verruilthet slavenjuk van de wrede Tiran voor de zachte scepter van demenslie­vende Koning. ledereen mag die overgang maken.

Want in de menigte van yolk is des Konings heerIijk­heid. Laat elkdaarom met vrijmoedigheid de grote stap doen. "Gelooft het evangelie!".God gunt u van harte een plaats als burger van Zijn komend Rijk!

Jezus' proclamatie is vandaag tot ons gericht. Hoe reageren wij daarop?Klopt ons hart sneller van vreugde en dankbaarheid op het horen vandeze blijde boodschap? Of halen wij onze schouders erover op, omdat wijer niet veel waarde aan hechten? Jezus roept ons wel toe: "De tijd isvervuld!", maar is dat niet onge!oofwaardig? Als de klok van Godnegentien eeuwen geleden aI op vijf v66r twaalf stond, dan moest zijtoch inrniddels al lang twaalf hebben gesla­gen. Anders moet Goddie klok we! stil hebben gezet, want aIles gaat nog maar steeds op deoude voet voort. En Jezus verzekert ons ook: "Het Koninkrijk van God isnabijgekomen!". Maar het ziet er meer naar uit, dat dat Rijk steedsverder bij ons vandaan gaat in plaats dat het aI dichter bij ons komt.Want de Boze wint al meer terrein en het gezag van God wordt al mindergerespecteerd. Dat wijzen de feiten toch duidelijk uit!

Of zouden wij de gang van zaken om ons heen door een andere bril moetenbekijken? Als de koninklijke heerschappij van God eertijds al dichtbijwas, dan moet ze nu wel vlakbij zijn! Want er is sindsdien heel watgebeurd. Jezus heeft niet alleen als Profeet de komst van GodsKoninkrijk geproclameerd, maar Hij heeft ook als Priester de grondslagervan gelegd door Zijn dood en opstanding en Hij heeft zelfs als Koningde wereldtroon beklommen om als Gods Gevolmach­tigde het bewind tevoeren. Nu ontbreekt alleen nog het sluitstuk van Zijn werk alsBevrijder: Zijn ver­schijning in heerIijkheid! Maar dat kanonmogelijk uitblijven.

En waarom moet het dan zo eindeloos lang duren?

Omdat God lankmoedig (geduldig) is en niet wil, dat sommigen veriorengaan, maar dat allen tot bekering komen! Maar is het niet om de moed teverliezen, als het op aarde al maar erger wordt in plaats van beter?Het is in de geschiedenis net als in de natuur. Het is hetallerdonkerst, als de nacht bijna ten einde is en de dageraad opaanbreken staat. Laat daarom niet na wat het allermeest nodig is:gehoor te geven aan Je­zus' dringende oproep: "Bekeert u en geloofthet evangelie!". U bent alleen klaar voor de grote Finale, wanneer ugeen kind van deze wereld blijft, maar een kind van het Koninkrijkwordt. Dan kunt u ook pas met hart en ziel bidden: "Uw Koninkrijkkome!". God geve, dat die hartekreet niet steeds meer ver­stomt,maar dat die juist al krachtiger tot Hem op­klimt!

Zondag 52 van de Heidelbergse Catechismus

Vraag 128: Waarmee beëindigt u uw gebed?
 
Antwoord: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
Dat wil zeggen:
Dit alles vragen wij van U, omdat U ons al het goede wilt en kuntgeven, want U bent onze Koning en hebt alle dingen in uw macht1.
Wij bidden U dit, opdat daardoor niet aan ons maar aan uw heilige naam eeuwig lof wordt toegebracht2.
 
 1 1Kron. 29:10-12; Rom. 10:11-13; 2Pet. 2:9. 2 Ps. 115:1; Jer. 33:8, 9; Joh. 14:13.
Vraag 129: Wat betekent het woord: Amen?
 
Antwoord: Amen wil zeggen: Het is waar en zeker.
Want God heeft mijn gebed veel stelliger verhoord, dan ik in mijn hart voel dat ik dit van Hem begeer1.
 
 1 2Kor. 1:20; 2Tim. 2:13.

Jezus leerde zijn vrienden bidden, waarbij hij aangrijpend besluit: `Want Uwis het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid,amen.' (Mt 6:13)

Jezus sprak over tijden van verkwikking, herstel en genezing, eeneeuwige haast eindeloze wereld, een onafzienbare, maar niet eindelozetijd. Maar velen begrepen niet wat hij zei. Eindeloze tijden zijn hetmensenhart niet gegeven. Zij zeiden uit de wet te hebben begrepen datde messias eeuwig blijft leven, maar waarom moet dan de Mensenzoonomhoog geheven worden? Wie is die Mensenzoon? - Joh 12:34. Wat waren ertoch veel momenten waarop de details ontgingen. Toen hij de voeten vande discipelen waste zei hij: `Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maarlater zul je het wel begrijpen. `O nee, `zei Petrus, `míjnvoeten zult u niet wassen, nooit!' Maar toen Jezus zei: `Als ik ze nietmag wassen, kun je niet bij mij horen. ` (Joh 13:7-8) Christenen zoudenrein zijn vanwege het woord. Christus zou in hen leven, het koninkrijkzou binnen hun bereik zijn - Joh 15:3,4; Lu 17:21. Tegen de leerlingenzei hij: `Er komt een tijd dat jullie ernaar zullen verlangen een vande dagen van de Mensenzoon [de parousia] te zien, maar jullie zullendie dag niet meemaken. Dan zullen de mensen tegen jullie zeggen:“Kijk daar!” of: “Kijk hier!” Maar doe dat nieten schenk er geen aandacht aan. Want zoals de bliksem licht geeftwanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zalde Mensenzoon verschijnen. (Lu 17:22-24) Jezus bad: `Laat hen allenéén zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat henzo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.'(Joh 17:21) Later uitte Paulus bezorgd: `Kinderen, zolang Christus geengestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer barensweeën om u.'(Ga 4:19)

Omdat we stoffelijk zijn gevormd nemen we stoffelijk waar. We kijken,maar zien niet. We horen, maar zijn niet in staat te luisteren. Als hetzien en horen door de Geest leert onderscheiden, gaat er eenochtendlicht in ons op. Offers van stieren en bokken en opvolging vanwetten; welke werken maar ook, ze rechtvaardigen nimmer. Zeker, Mozeszegt over de rechtvaardigheid die op grond van de wet verkregen wordt:`Wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven.' En over derechtvaardigheid die op grond van geloof geschonken wordt staatgeschreven: `Zeg niet bij uzelf: Wie zal opstijgen naar de hemel?' -endat betekent: wie zal Christus naar beneden brengen? Of: `Wie zalafdalen naar de onderwereld?' -en dat betekent: Christus bij de dodenvandaan naar boven brengen. Maar vervolgens zegt Mozes: `Het woord isdicht bij u, in uw mond en in uw hart' -en dat betekent: de boodschapvan het geloof die wij verkondigen, is dicht bij u. Als uw mond belijdtdat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeftopgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardigworden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered. (Ro 10:5-10)

De oude wereld

Ondertussen gaan degeneraties voorbij. Getrouwen zijn in geloof gestorven. De belofte isnog geen werkelijkheid geworden. Zij zagen slechts een glimp enbeschouwden zichzelf als vreemdelingen en gasten - Heb 11:13. Zijgingen de heerlijkheid nog niet binnen. `God beloont ieder mens naarzijn daden. Aan wie het goede doet en daarin volhardt, aan wie glorie,eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt hij het eeuwige leven.' (Ro2:6-7)

Zij die tot rechtvaardigheid zijn geroepen zijn geroepen tot het licht- 1Pe 2:11. `Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheimewijsheid, een wijsheid waarover God vóór alle tijdenbesloten heeft dat wij door haar zouden delen in zijn luister.' (1Co2:7) Dit alles is opdat het mysterie dat in alle eeuwen verborgen wasin God, de schepper van het al, werkelijkheid wordt, naar heteeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onzeHeer - Ef 3:9,11. Het mysterie dat in alle eeuwen en voor allegeneraties verborgen is geweest, werd zo aan zijn heiligen onthuld -Col 1:26. Door geloof komen zij tot het inzicht dat de wereld door hetwoord van God geordend is, dat het zichtbare is ontstaan uit hetniet-zichtbare - Heb 11:3.

De huidige wereld

De huidige wereld lijkt voorvelen een oneindig stroom in de tijd. Het is een ordening met zijnwijsheden en heersers, met de dagelijkse zorg om het bestaan, eentijdperk waarin de vijgenboom geen vrucht zou dragen, waarin dekinderen huwen en worden uitgehuwelijkt. Het is ook de wereld waarinChristus vrienden leven terwijl ze er geen deel van zijn. Zij drinkenhet water dat hij geeft en eten zijn levende brood - 1Co 1:20; Mt13:22; 21:19; Lu 20:34; Joh 4:14; 6:51.

Lang niet iedereen vindt het makkelijk om te aanvaarden dat Christusalle autoriteit is gegeven. Het is eenvoudiger om in te zien dat Satan,die ook onzichtbaar is, over de huidige wereld heerst. Satan is dekoning van deze wereld die de gedachte van ongelovigen verblindt,waardoor zij het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luistervan Christus, die het beeld van God is - 2Co 4:4. Jezus heeft alleautoriteit ontvangen als koning van het koninkrijk van zijn Vader.Satan en zijn demonen zullen worden gebonden. Daarom is onze strijdniet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en demachthebbers van de duisternis [van deze eeuw], tegen de kwade geestenin de hemelsferen - Efe 6:12.

Het is de wil van onze God en Vader om ons door Christus te bevrijdenuit deze door het kwaad beheerste wereld - Ga 1:4. Het is voldoende datwe vroeger de weg gingen van de god van deze wereld, de heerser over demachten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die Godongehoorzaam zijn - Efe 2:2. Niettemin verlaten sommigen de waarheidomdat ze gelijk Demas deze wereld lief hebben gekregen - 2Ti 4:10. Hetvereist moed om de goddeloze en wereldse begeerten af te wijzen enbezonnen, rechtvaardig en toegewijd in deze wereld te moeten leven -Tit 2:12.

Christus vrienden waarderen het levengevende water. Zij die deze wereldmeer liefhebben zijn als droogstaande bronnen, mistflarden die door eenwervelwind voortgejaagd worden. Ze zijn als wilde golven op zee die huneigen schande opschuimen, dwaalsterren die voor eeuwig de diepsteduisternis wacht - 2Pe 2:17; Jds 1:13. `De wereld met haar begeertegaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid.' (1Jo2:17) Zij zijn als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uitvergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijdblijvende woord. - 1Pe 1:23.

De voleinding der wereld

In Matthëus lezen weeen reeks illustraties waarin Jezus inzicht geeft in hoe het koninkrijkin het voortreffelijke zaad tot groei komt. Parallel aan dezeontwikkeling zouden door een andere zaad slechte vruchten wordenvoortgebracht. Dat zaad is van de vijand de duivel. Over de oogst wordtgezegd dat zij staat voor de voltooiing van deze wereld, de maaierszijn de engelen. Zoals het onkruid bijeengebonden wordt en in het vuurverbrand, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld - Mt13:39-40. `Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: deengelen zullen erop uittrekken en de kwaadwilligen van derechtvaardigen scheiden.' (Mt 13:49) Kenmerkend is dat het koninkrijkvan Satan een vruchtsoort oplevert die lijkt op de voortreffelijketarwe. De uiterlijke kenmerken van de planten zijn nagenoeg gelijk aanelkaar. De vruchten zijn verschillend. Ook wil de meester voorkomen datmet het onkruid in een te vroeg stadium de tarwe wordt ontworteld. Zijdie een met Christus zijn, aanbidden in Geest en waarheid - Joh 4:23.Het is te betreuren dat zo velen zich laten leiden door de zichtbaredingen. Israël verviel hiertoe, de pseudo christenen zijn er nietaan ontkomen. Jezus zei: `dan zal ik de Vader vragen jullie een anderepleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van dewaarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet enkent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zalin jullie blijven.' (Joh 14:16-17)
Paulus gaf diverse malen uiting van zijn wens verlost te willen zijnvan het vlees en zonde - Ro 7:21-25. Allen zijn we gevangen in hetvlees. Besef echter dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat ereen einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langerslaven van de zonde zijn - Ro 6:6. Het is de wet van de Geest die inChristus Jezus leven brengt. Deze heeft bevrijd van de wet van de zondeen de dood - Ro 8:2. `Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt nietwat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kanhet ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld.Maar een mens die de Geest wel bezit, kan alles beoordelen, en zelfwordt hij door niemand beoordeeld. Er staat immers geschreven: `Wiekent de gedachten van de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen?'Welnu, onze gedachten zijn die van Christus.' (1Co 2:14-16)

De stoffelijke dingen lijken houvast te geven. We willen weten hoe dedingen ervoor staan, ook wanneer de voltooiing van deze wereld zouzijn. `Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zichheen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: `Vertel ons, wanneer zaldat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en devoltooiing van deze wereld herkennen?' (Mt 24:3) Natuurlijk, Jezus gafzijn vrienden antwoord. Ze onderscheiden nog niet en waren vertwijfeldomdat ze de Geest nog niet hadden ontvangen. Hij zei, `houd dit voorogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van dezewereld.' (Mt 28:20) Voor Israël werd een tijdperk afgesloten - 1Co10:11. Paulus zou een apostel der natiën zijn en velen werden inChristus verzameld. Samen vormen ze een geestelijke natie. `Jood is menniet door zijn uiterlijk, en de besnijdenis is geen lichamelijkebesnijdenis. Jood is men door zijn innerlijk, en de besnijdenis is eeninnerlijke besnijdenis. Het is het werk van de Geest, niet eenvoorschrift uit de wet, dus wie innerlijk een Jood is, ontvangt geenlof van mensen maar van God.' (Ro 2:28-29)

Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allenheeft gezalfd, heeft gewaarmerkt [bebaioo - bevestigd, opgericht] alszijn eigendom, en ons als voorschot de Geest gegeven heeft.' (2Co1:21-22) `Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is hetstempel [sphragizo - zegel] waarmee u gemerkt bent voor de dag van deverlossing.' (Efe 4:30) Opnieuw staan we voor een voleinding derwereld, als alle gezalfden in Christus vergaderd zijn. Onder inspiratieschreef Johannes over de getrouwen die het zegel droegen. Allereersthoorde hij het aantal van hen die het zegel droegen,honderdvierenveertigduizend in totaal, afkomstig uit elke stam vanIsraël - Opb 7:4. Daarrna zag hij een onafzienbare menigte, dieniet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal.In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor detroon en voor het lam - Opb 7:9. Israël is hier een geestelijkenatie. Zij die eens geen volk waren mogen Zijn volk zijn, om uit dietwee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo brachthij vrede en verzoende hij door het kruis beide in éénlichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden - Efe2:15-16. `Want het land zaai ik in met mijn volk. Over Lo-Ruchama zalik mij ontfermen, Lo-Ammi noem ik weer mijn volk, en dan antwoordt hij:`Mijn God.' (Hos 2:23)

God heeft degenen die het voorwerp van zijn toorn zijn en die hijheeft bestemd voor de ondergang, met veel geduld verdragen omdat hijzijn toorn ook wil tonen en zijn macht kenbaar wil maken. En omdat hijzijn overweldigende majesteit wil tonen, heeft hij degenen die hetvoorwerp zijn van zijn barmhartigheid ertoe voorbestemd om in zijnmajesteit te delen. Hen heeft hij ook geroepen: ons, die niet alleenuit het Joodse volk afkomstig zijn, maar uit alle volken, zoals ook bijHosea staat geschreven: `Wat mijn volk niet was, zal ik mijn volknoemen; wie mijn geliefde niet was, zal ik mijn geliefde noemen.' (Ro9:22-25)

De komende wereld

Jezus zei: `Ik verzekerjullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huisof akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, zal hethonderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders enkinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, enin de tijd die komt, (SV - in de toekomende eeuw [aion]) het eeuwigeleven. (Mr 10:29-30) Hoe veel hebben hier naar uitgezien? Ze hadden dehuidige wereld niet lief. Herinnert u Jezus woorden toen hij zei: `Dekinderen van deze wereld huwen en worden uitgehuwelijkt, maar wiewaardig bevonden is deel te krijgen aan de komende wereld en aan deopstanding van de doden, huwt niet en wordt niet uitgehuwelijkt.' (Lu20:34-35) De vroege opstanding is ten behoeve van deze eerstelingen.Zij zijn Christus bruid en worden niet uitgehuwelijkt. Zij bleven trouwaan Christus en hebben zich niet met `vrouwen' afgegeven maarmaagdelijk zijn gebleven. `Zij volgen het lam waarheen het maar gaat.Ze zijn uit de mensheid vrijgekocht om als de eerste opbrengst teworden aangeboden aan God en aan het lam.' (Opb 14:4) Hoe bezorgd Jezusook sprak, het ontging nagenoeg allen. `En zoals het eraan toeging inde dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Mensenzoon:ze aten, ze dronken, ze huwden, ze werden uitgehuwelijkt, tot aan dedag waarop Noach de ark binnenging en de vloed kwam die iedereenverzwolg.' (Lu 17:26-27)

Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijkzijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus - Efe 2:7.Jezus is als voorloper al binnengegaan, ten behoeve van ons: hij ishogepriester voor eeuwig, zoals ook Melchisedek dat was - Heb 6:20Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden,de heerser over de vorsten van de aarde, heeft een koninkrijk uit onsgevormd en ons gemaakt tot priesters voor God - Opb 1:5-6. Dan zal detijd aanbreken dat elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aardeen in de zee, zal zeggen: `Aan hem die op de troon zit en aan het lamkomen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.' -Opb 5:13-14.

Amen

Zo, dat was het! Ons gesprek heeft mij deugd gedaan! Een buitenstaanderzal dat misschien niet snappen, maar ik ben blij, mijn God, dat ik Unog eens mocht ontmoeten! Alles staat weer op een rij! En morgenavondzoek ik U weer op, want we zijn nog lang niet uitgepraat, en ik weetdat U er, net als ik, naar uitkijk!   ONLINE BIJBEL


 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 
Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)