HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    

Bidden van het 'ONZE VADER' - En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze

Lees de Bijbel    De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Een leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze

Dagelijks bidden wij het onze Vader. Maar wat betekent eigenlijk dit gebed?
Waarom is dit gebed, door alle eeuwen heen, als het grootste gebed beschouwd? Niet alleen omdat Jezus ons dit gebed als enig gebed heeft gegeven, maar ook om de diepe inhoud van dit gebed. Om dit te kunnen begrijpen zullen wij elke zin van dit gebed een eigen overweging enuitleg moeten geven. Maar, omdat er een aantal verschillende versies van het onze Vader bestaat, zal er begonnen moeten worden met het hele gebed,.

Bidden betekent dat je als kind aan je Vader alles mag zeggen wat je nodig hebt of denkt te hebben.(Fil.4:6) 

Door te bidden weet je weer dat God naar je kijkt endat Hij bij je wil zijn. Het gebed is een zeer belangrijke stimulansvoor het geloof. Met je ogen dicht leer je juist op God te zien. Wemogen met God praten. Hij wil horen naar ons!! Zo wordt veel meerduidelijk dat je een Vader in de hemel hebt en dat Hij maar op‘één gebed afstand’ van je vandaan staat. Jekunt met Hem verbonden zijn. Daarbij heb je ook de kerk nodig, omvoorbeelden te leren over bidden en tegelijk om de vrijmoedigheid teleren dat je ook zelf, met eigen gekozen woorden, bij God mag komen. Dekerk is bedoeld als stimulans en als structuur, een duwtje in de rug eneen gemeenschappelijk gebed, waarin je aan kunt sluiten. We mogen samenbidden en ook alleen! We mogen bidden en moeten nietverslappen.(Luk.18:1) Blijf volhouden! (2Kor.12:8)


Inleiding 1e bede 2e bede 3e bede 4e bede 5e bede   6e bede    Amen

De zesde en laatste bede van het volmaakte gebed luidt: “Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van denboze.” Eerst wil ik jullie wat vertellen over verzoekingen in het algemeen,daarna wil ik de verzoekingen toespitsen op onze doodsvijanden de duivel, dewereld en ons eigen vlees, die ons in vraag en antwoord 127 van de HeidelbergseCathechismus genoemd worden en tenslotte wil ik het hebben over het laatstestuk van de zesde bede waar staat” maar verlos ons van den boze”.

Dagelijks heeft een mens temaken met verzoekingen en de daarbij horende gevolgen want het gebeurt nietweinig dat deze verzoekingen aanzet geven tot het doen van zonde. Het is zelfszo dat een verzoeking aanzet heeft gegeven tot deze wereld vol verzoekingen,door de duivel die Adam en Eva weet te verleiden tot het eten van de boom derkennis des goeds en des kwaads. Christus zegt in de hof van Gethsémané dan ooktegen Zijn discipelen “Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; degeest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.” Hoe vaak zeg je of denk je nietdat je iets wat eigenlijk niet kan nooit meer zult doen, terwijl je toch weergewoon verder gaat met deze zonde? Zo ook met de discipelen in de hof, zijwilden Christus bijstaan, maar toch lieten zij Hem in de steek.

Op het eerste gezicht lijkt hetmet deze bede dat God ons in verzoeking leidt. Dit is echter absoluut niet hetgeval want God kan niemand tot zonde aanzetten. Dit blijkt ook duidelijk in hetgelezen bijbelgedeelte, waar in vers 13 staat “Niemand, als hij verzocht wordt,zegge, Ik wordt van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met hetkwade, en Hij Zelf verzoekt niemand. Het kan echter wel zo zijn dat God eenmens loslaat en hem overgeeft aan de duivel. Dan mag de mens doen en laten wathij wil. Het geweten spreekt niet meer en God waarschuwt de mens dan niet meer.Dit lezen we bijvoorbeeld bij Farao. God verstokte het hart van Farao dat hijIsraël niet wilde laten trekken. Hierbij is God niet de oorzaak dat Faraozondigt maar God zegt dan als het ware tegen Farao dat hij zo vaak gewaarschuwdis dat hij maar moet doen wat hij wil. Gods kinderen zullen echter nooit zodoor God losgelaten worden. Dit zag je duidelijk bij Job. Hij werd op velegebieden verzocht door de duivel, maar God stelde Zijn grenzen en de duivelbleek uiteindelijk machteloos tegenover het geloof van Job. Een dergelijkeverzoeking kan ook tot lering zijn. Toen Petrus de Heere Jezus verloochende inde zaal van Kajafas heeft hij even gevoeld hoe het zou zijn als God hemblijvend zou loslaten.

Zondag 52

. Welke is de zesde bede?
Antw. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Dat is: Dewijl wij van onszelven zo zwak zijn, dat wij niet een ogenblik zouden kunnen bestaan a, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel b, de wereld c en ons eigen vlees d, niet ophouden ons aan te vechten; zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht Uws Heiligen Geestes, opdat wij in dezen geestelijken strijd niet onderliggen e, maar altijd sterken wederstand doen, totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden f.

a Joh 15:5 Ps 103:14 b 1Pe 5:8 Eph 6:12 c Joh 15:19 d Ro 7:23 Ga 5:17 e Mt 26:41 Mr 13:33 f 1Th 3:13 1Th 5:23

. Hoe besluit gij uw gebed?
Antw. Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Dat is: Zulks alles bidden wij van U, daarom, dat Gij, als onze Koning en aller dingen machtig, ons alles goeds te geven den wil en het vermogen hebt a, en dat alles, opdat daardoor niet wij, maar Uw heilige Naam eeuwiglijk geprezen worde b.

a Ro 10:12 2Pe 2:9 b Joh 14:13 Jer 33:8,9 Ps 115:1

. Wat beduidt het woordeken: Amen?
Antw. Amen wil zeggen: Het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord, dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van Hem begeer a.

a 2Co 1:20 2Ti 2:13

De uitleg van de cathechismus isduidelijk over wat de oorzaak van deze verzoekingen dan wel is. In vraag enantwoordt 127 van zondag 52 staat vermeldt dat we drie doodsvijanden hebben dieer voor zorgen dat wij toegeven aan de verzoekingen, namelijk de duivel, dewereld en ons eigen vlees.

Allereerst de duivel. Je zouzeggen dat de duivel er niets aan heeft om een bekeerd mens te verzoeken. Hettegendeel blijkt echter, de duivel probeert zelfs uitverkorenen te verleiden,want we lezen in de Bijbel opvallend veel over verzoekingen van Gods kinderenzoals Job en Petrus en zelfs Christus zelf. Een natuurlijk mens krijgt weinig temaken met verzoekingen van de duivel, of eigenlijk beter gezegd: een natuurlijkmens heeft weinig last van deze verzoekingen, hij ervaart deze vaak helemaalniet zo en heeft ze vaak lief. Kijk alleen al eens hoe makkelijk het is om teroddelen! Door zijn verzoekingen probeert de duivel Gods kinderen dus totwanhoop te brengen en een niet naar God zoekend mens brengt hij juist tothoogmoed.

De tweede vijand is de wereld.Hiermee wordt niet direct onze aardbol bedoeld, maar de godvijandige wereld. InJohannes 15 vers 19 lezen we “Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereldhet hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit dewereld heb uitverkoren daarom haat u de wereld.” Hieruit blijkt wel dat we alsnatuurlijk mens bijna geen last hebben van de verzoekingen, een natuurlijkervaart ook deze verzoekingen vaak niet als verzoekingen en dobbert voort. Wieluistert er nu niet naar muziek waarvan je diep in je hart weet dat God hetniet wil, terwijl je er gewoon mee doorgaat? Degenen die God zoeken zullenechter veel met deze verzoekingen te maken krijgen, denk hierbij aan hetRomeinse rijk, waarin christenen vervolgd werden, maar ook aan dingen die bijons in het dagelijks leven een rol spelen zoals muziek en vrijetijdsbesteding enaan alle andere dingen die de wereld biedt om de mens die God zoekt van zijngeloof te weerhouden, waardoor de wereld je langzaam maar zeker losweekt vanGod.

De derde vijand is ons eigenvlees. Zonder ons eigen vlees hadden de verzoekingen van de duivel geen enkelnut gehad hebben. Door ons eigen vlees horen wij de verzoekingen van de duivelen de wereld maar al te graag aan en vaak zien we het kwaad er niet eens in.Ons eigen vlees trekt ons maar graag het verderf in, zoals we ook al lazen inhet gelezen bijbelgedeelte waar Jacobus zegt: “Maar een iegelijk wordtverzocht, als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt.Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart zonde; en de zondevoleindigd zijnde, baart den dood.

Door deze verzoekingenen vooral door ons eigen vlees lopen we dus regelrecht het verderf in wantieder mens is geneigd op de verzoekingen in te gaan. Doordat het volmaaktegebed afgesloten wordt met “maar verlos ons van de boze” is er nog eenmogelijkheid voor ons. Wij mogen bidden om vergeving en een voorbeeld aanChristus nemen als we verzocht worden. Hij leert ons hoe we de verzoekingen kunnen weerstaan.Toen Hij in de woestijn door de duivel verzocht werd, weerlegde Hij deverzoekingen met “er is geschreven”. Christus wijst hier op de Bijbel. Hetblijkt echter wel dat alleen de Bijbel kennen niet voldoende is, want de duivelprobeert Christus hierop ook te verzoeken met een bijbeltekst als hij Hemvraagt van de tempel te springen. Ook de duivel gebruikt hier de woorden “wanter is geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal, en dat zij U op dehanden zullen nemen, opdat Gij niet te eniger tijd Uw voet aan een steenaanstoot”. Hieruit blijkt wel dat de duivel ons probeert te verleiden met demooiste praatjes
   ONLINE BIJBEL


 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 
Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)