HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    

Bidden van het 'ONZE VADER' - Geef ons heden ons dagelijks brood

Lees de Bijbel

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Geef ons heden ons dagelijks brood

Dagelijks bidden wij het onze Vader. Maar wat betekent eigenlijk dit gebed? Waarom is dit gebed, door alle eeuwen heen, als het grootste gebed beschouwd? Niet alleen omdat Jezus ons dit gebed als enig gebed heeft gegeven, maar ook om de diepe inhoud van dit gebed. Om dit te kunnen begrijpen zullen wij elke zin van dit gebed een eigen overweging en uitleg moeten geven. Maar, omdat er een aantal verschillende versies van het onze Vader bestaat, zal er begonnen moeten worden met het hele gebed.

Bidden betekent dat je als kind aan je Vader alles mag zeggen wat je nodig hebt of denkt te hebben.(Fil.4:6)

Door te bidden weet je weer dat God naar je kijkt endat Hij bij je wil zijn. Het gebed is een zeer belangrijke stimulansvoor het geloof. Met je ogen dicht leer je juist op God te zien. Wemogen met God praten. Hij wil horen naar ons!! Zo wordt veel meerduidelijk dat je een Vader in de hemel hebt en dat Hij maar op‘één gebed afstand’ van je vandaan staat. Jekunt met Hem verbonden zijn. Daarbij heb je ook de kerk nodig, omvoorbeelden te leren over bidden en tegelijk om de vrijmoedigheid teleren dat je ook zelf, met eigen gekozen woorden, bij God mag komen. Dekerk is bedoeld als stimulans en als structuur, een duwtje in de rug eneen gemeenschappelijk gebed, waarin je aan kunt sluiten. We mogen samenbidden en ook alleen! We mogen bidden en moeten nietverslappen.(Luk.18:1) Blijf volhouden! (2Kor.12:8)


Inleiding 1e bede 2e bede 3e bede 4e bede 5e bede   6e bede    Amen

DAGELIJKS BROOD

De vertaling van wat hier inhet Grieks staat - τον αρτονημων τονεπιουσιον - met"dagelijks brood" is opmerkelijk. We weten namelijk niet precies wathet vijfde woord betekent. De "textum Vaticanum" vertaalt met panemnostrum supersubstantialem; niet gewoon maar brood, maar brood inoverdrachtelijke betekenis. Misschien is dit ingegeven door wat welezen in Mattheus 4:4, waar wordt verteld dat Jezus de duivel, die hemop de proef stelt, antwoordt: een mens leeft niet van brood alleen maarvan elk woord dat komt uit Gods mond. Anderzijds: de oerverhalen uithet Oude Testament vertellen, dat de Israëlieten niet meer mannamochten verzamelen dan ze strikt nodig hadden. Aannemelijker is dan ookdat het hier gaat om brood voor een dag. We moeten ons immers geenzorgen maken over de dag van morgen. Want iedere dag heeft genoeg aanzijn eigen kwaad. Dit lijkt meer in overeenstemming met het evangelievolgens Mattheus: de bede om kracht en wijsheid om te leren om te gaanmet de ongewisheid van het bestaan. De zoon des mensen heeft - zoals weelders lezen - geen vaste woon- of verblijfplaats, in tegenstelling totde vossen: die hebben holen.

Geef ons heden ons dagelijks brood

De Joodse dagloner zal datdeeltje van 't gebed goed onthouden hebben. In navolging van Jezus bidthij nu om werk, zodat hij in zijn noden kan voorzien. En lukt dat niet,dan bidt hij om een aalmoes, zodat wat ontbreekt, aangevuld wordt uiteen andere bron.

Verwent door alles wat een supermarkt biedt, beseffen we nauwelijks nogdat je ook kan bidden voor alledaagse materiële noden. Onzewinkelkar is vaak te klein voor al dat dagelijks brood en - met ofzonder God – onze bankkaart doet de rest. Maar aan wie heb ik datte danken? Wie zorgt voor het graan, voor de regen en zonneschijn? Ofis dat te simplistisch? "Geef ons heden ons dagelijks brood" houdt deerkenning in dat Hij niet alleen in den beginne, maar ook vandaag nogschept. Dat Hij alles onderhoudt. Het is het vergeten dankgebed voor enna de maaltijd.

Is dat dagelijks brood dan zo vanzelfsprekend?

Jezus moedigt mij aan te bidden voor gewone dagelijkse dingen. Hetaccent ligt niet langer op het Koninkrijk, maar wel op eigen noden. Wegmet die vroomheid - alsof ik ver boven mijn het dagdagelijkse sta! Ikmag – ik moet – ook bidden voor mijzelf. Maar anders dan inde vorige verzen, zie ik hier geen lange-termijn-visie. Ik vraag geen"Win For Life-formule" met levenslang elke maand 1.000 euro. Geen gebeddat, eenmaal verhoord, zorgt voor mijn schaapjes op het droge. Geenappeltje voor mijn dorst, zodat ik mij - vrij van materiële zorgen– kan gaan wijden aan "hogere belangen". Neen, zo werkt hetmeestal niet. Wat de materiële zorgen betreft, wordt mij hiergeleerd vandaag te vragen, wat ik vandaag nodig heb. Niet meer, nietminder. Mij wordt geleerd om van Hem afhankelijk te blijven en Hem tevertrouwen dat dit dagelijks gebed, ook morgen verhoord zal worden.Vader stelt het op prijs dat ik ook morgen, en overmorgen, en de dagdaarop... nog eens binnenspring.

Dit gebed gaat over de gewone dingen van het leven - die dingen die pasmijn aandacht trekken wanneer ze mij ontbreken. Voedsel en onderdakvoor mijn behoeftig lichaam, en waarom niet... voedsel en onderdak voormijn behoeftige kwetsbare emoties en mijn gevoelige geest? Heeft Hijniet gezegd: "Een mens leeft niet van brood alleen?". Mijn dagelijksbrood, slaat dat niet net zo goed op een vriendelijk woord? Op datbeetje bemoediging om de emotionele tank bij te vullen?“Brood” mag begrepen worden in de ruime zin van ‘twoord. Het slaat dan niet alleen op materiële dingen zoalshuisvesting, een job, geld voor de auto en voor de verzekeringen...maar ook - en vooral - op mijn nood aan vriendschap.

Dit gebed raakt mij nu diep en maakt mij enthousiast, want ik zie eenVader die mij zoveel wil geven! Ik voel Hem nabij en dank Hemglimlachend voor zoveel goedheid. Ook kijk ik vol verwachting uit, hoeHij morgen in mijn noden zal voorzien.

Zondag 50 van de Heidelbergse Catechismus

Vraag 125: Wat is de vierde bede?
 
Antwoord: Geef ons heden ons dagelijks brood.
Dat wil zeggen:
Wil ons zó verzorgen met alles wat wij voor ons lichaam nodighebben1, dat wij daardoor erkennen dat U de enige oorsprong van al hetgoede bent2 en dat onze zorg en inspanning en ook uw gaven ons nietbaten zonder uw zegen3.
Leer ons daardoor ook ons vertrouwen niet langer op enig schepsel, maar op U alleen te stellen4.
 
 1 Ps. 104:27, 28; 145:15, 16; Mat. 6:25, 26. 2 Hand. 14:17;17:27, 28; Jak. 1:17. 3 Deut. 8:3; Ps. 37:3-7, 16, 17; 127:1, 2; 1Kor.15:58. 4 Ps. 55:23; 62:11; 146:3; Jer. 17:5, 7..

Geef ons heden ons dagelijks brood

Ook deze zin is tweeledig bedoeld; zowel materieel als geestelijk.Onder brood moet alles worden verstaan, wat wij voor ons materieleleven nodig hebben. De bidder vraagt God dus om hem alles te geven, wathij nodig heeft voor zijn leven op aarde. Want “uw hemelse Vaderweet wel dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoekt eerst hetKoninkrijk en zijn gerechtigheid: dan zal dat alles u erbij gegevenworden”. (Mattheus 6,32-33). U kunt dus er van uit gaan dat, alsu werkelijk op uw hemelse Vader vertrouwt en Zijn rijk zoekt, u alleszult ontvangen wat u voor het aardse leven nodig heeft.

Vele mensen werpen dan tegen dat zij er zelf voor hebben gewerkt,waarom God dan nog vragen? Hieronder vindt u twee voorbeelden, waaromhet nodig is God te vragen om voor ons lichamelijk welzijn te zorgen.Neem een boer die zijn land bemest, ploegt, egt en zijn graan inzaait.Vervolgens zal hij moeten wachten tot God het graan ook laat groeien.De groeikracht van het graan komt van God en dat is het meeste werk. Dezon en de warmte, die het graan laten groeien, is van God afkomstig. Deregen, die het graan ook nodig heeft, is ook van God afkomstig. Zeker,als het droog weer is, kan de boer tegenwoordig sproeien, maar hetwater om te sproeien moet wel aanwezig zijn. En God heeft er weer voorgezorgd dat de, eventueel door de mens aangelegde waterbekkens, eerderdoor middel van regen gevuld werden. Kortom, voor alle condities envoor het meeste werk is de boer afhankelijk van God om een goede oogstte halen. Is het dan niet passend om God dagelijks te vragen om hetdagelijkse brood, ook al zal de boer er zelf ook iets voor moeten doen?Ja, als de boer zijn oogst heeft binnengehaald, is het dan niet passendom God te danken voor de volle schuren met vruchten van het land?Vandaar deze zin in het onze Vader.

Een tweede voorbeeld is een arbeider, tegenwoordig werknemer genoemd.Dus iemand die uitsluitend van zijn arbeid afhankelijk is om zijndagelijks brood te verdienen. Velen van hen vinden het niet nodig omGod te danken en te vragen om hun dagelijks brood, omdat zij denkenmans genoeg te zijn om er zelf voor te zorgen. Maar dan raken zij, doorwelke oorzaak dan ook, werkeloos. Dan is het dagelijks brood minder eenvanzelfsprekendheid. Zeker, in Europa is er een sociaal vangnet,waardoor de honger voor de arbeider en zijn gezin niet onmiddellijkintreedt. Maar, door de afbraak van de sociale voorzieningen komt, alsniet snel een andere baan wordt gevonden, toch al spoedig de armoede tevoorschijn. En soms moet een arbeider veel en lang solliciteren en kanin het geheel niets vinden. Is het dan niet terecht dat hij God om zijndagelijks brood bidt, óók als alles nog goed lijkt tegaan? Want ook een arbeider, hoe hard hij ook werkt, kan alleen voorzichzelf en zijn gezin zorgen, als hij de zegen van God heeft, dieervoor zorgt dat hij steeds geschikt werk kan vinden. Voor zijnwelvaart en welzijn is hij op de eerste plaats van God afhankelijk.

Maar “niet van brood alleen leeft de mens, maar van alles wat uitde mond van God voortkomt”. (Mattheus 4,4). En dat geeft reeds degeestelijke betekenis aan van deze zin uit het onze Vader. Want nietalleen wordt met dit gebed gebeden om het materiele brood, maar zekerniet in de laatste plaats ook om het geestelijk brood, welke is hetWoord van God, ofwel de leer van Jezus Christus. Want wat is een mensmeer dan een intelligent dier, als zijn behoeften die van zijn buikniet overstijgt? Wanneer een mens alleen maar voor zijn materielewelzijn zorgt? De mens is immers geroepen om een waar kind van God tezijn. En omdat God een Geest is, betekent dat een mens ook in tweewerelden leeft, namelijk de materiele wereld en de geestelijke wereld.Het is dus terecht dat een mens in het onze Vader God vraagt om hemdagelijks van geestelijk voedsel te voorzien, waardoor zijn leven ooksteeds geestelijker wordt en hij meer en meer op God, zijn Vader gaatlijken. Ook daar bidden wij om met deze zin uit het onze Vader.


   ONLINE BIJBEL


 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 
Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)