HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    

Bidden van het 'ONZE VADER' - Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde

Lees de Bijbel    De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde

Dagelijks bidden wij het onze Vader. Maar wat betekent eigenlijk dit gebed? Waarom is dit gebed, door alle eeuwen heen, als het grootste gebed beschouwd? Niet alleen omdat Jezus ons dit gebed als enig gebed heeft gegeven, maar ook om de diepe inhoud van dit gebed. Om dit te kunnen begrijpen zullen wij elke zin van dit gebed een eigen overweging en uitleg moeten geven. Maar, omdat er een aantal verschillende versies van het onze Vader bestaat, zal er begonnen moeten worden met het hele gebed.

Bidden betekent dat je als kind aan je Vader alles mag zeggen wat je nodig hebt of denkt te hebben.(Fil.4:6)

Door te bidden weet je weer dat God naar je kijkt endat Hij bij je wil zijn. Het gebed is een zeer belangrijke stimulansvoor het geloof. Met je ogen dicht leer je juist op God te zien. Wemogen met God praten. Hij wil horen naar ons!! Zo wordt veel meerduidelijk dat je een Vader in de hemel hebt en dat Hij maar op‘één gebed afstand’ van je vandaan staat. Jekunt met Hem verbonden zijn. Daarbij heb je ook de kerk nodig, omvoorbeelden te leren over bidden en tegelijk om de vrijmoedigheid teleren dat je ook zelf, met eigen gekozen woorden, bij God mag komen. Dekerk is bedoeld als stimulans en als structuur, een duwtje in de rug eneen gemeenschappelijk gebed, waarin je aan kunt sluiten. We mogen samenbidden en ook alleen! We mogen bidden en moeten nietverslappen.(Luk.18:1) Blijf volhouden! (2Kor.12:8)


Inleiding 1e bede 2e bede 3e bede 4e bede 5e bede   6e bede    Amen

UW WIL GESCHIEDE

Watis de wil van God? Kunnen wij weten wat God wil? Elk mens komt van tijdtot tijd in situaties, waarvan we niet kunnen begrijpen wat "dat" vanons vraagt. Menig mens zucht van tijd tot tijd onder het bestaan envraagt zich af: "waar heb ik dat aan verdiend?". Of hij denkt achteraf:"het is toch een wonder, dat een mens dit kan doorstaan, dat een menshiertegen bestand is". Gods wil is meer dan wat een mens soms voormogelijk houdt. Jezus bidt in Getsemane, wanneer hij door doodsangstdreigt te worden overmeesterd, waardoor hij dreigt om het geloof in eenliefdevolle, nabije, dragende God - onze Vader - te verliezen: nietmijn maar Uw wil geschiede. De bede dat Gods wil geschiede moeten wewel begrijpen als de vraag om kracht en vertrouwen, wanneer alle hoopons dreigt te ontvallen. Kan een mens dat? Hoe dat zij: we mogengeloven, dat Gods wil is dat we onze levensopdracht op ons nemen, ookal lijkt de weg die we moeten gaan soms onbegaanbaar. Dat isgemakkelijk gezegd. Maar hier liggen geweldige problemen: hoe kan eenmens, wat hij niet kan? Achteraf kun je soms verbaasd zijn over wat ermogelijk bleek. Vooraf zullen we er steeds op bedacht moeten zijn, datGods wil wel eens niet samenvalt met wat wij zelf willen. En dat wesoms, met Gods hulp, tot meer in staat zijn dan we kunnen vermoeden.

Gods wil

In die hemel geschiedt Gods wil: daar heeft het Licht de duisternisverdreven, daar heeft het goede het kwade overwonnen. Jezus wil dieoverwinning hier en nu gereflecteerd zien.

Dit gebed is een pleidooi tegen het fatalisme van wie de strijd al bijvoorbaat opgeeft omdat wat God wil, toch zal geschieden. Met zijnoproep tot gebed spreekt Jezus tegen dat goed en kwaad al bij voorbaatvastliggen en dat Gods wil überhaupt geschiedt. Neen, heel veelvan wat rondom mij gebeurt, is niet door Hem gewild. Het is het gevolgvan wat vrije mensen doen, en vooral nalaten te doen. En Godrespecteert die vrijheid en komt doorgaans niet ongevraagd tussen in demensenwereld. Ik moet Hem dus uitnodigen en Hem vragen in te grijpen!Dank zij deze woorden realiseer ik mij hoe hoog God de mens waardeert,dat Hij hem de macht geeft om zijn hand te bewegen - de hand van eenAlmachtige die met één pennentrek alles naar zijn wil konplooien.

"Uw wil geschiedde" bid ik, wanneer ik niet goed weet wat vragen. Hetleven is complex en mijn inzicht is beperkt. Ik mag Hem uiteraard mijnwensen kenbaar maken, maar mijn ideeën opdringen, zou getuigen vanverwaandheid. Ik vraag Hem dus dat Hij het leven in goede banen leidt.Ik vertrouw er op dat Hij achter de schermen waar nodig bijstuurt. Met"Uw wil geschiedde" kan ik niet verkeerd doen. Het is een algemeengeformuleerde zegen, een gebed dat Vader gebruikt zoals Hij wil. Daaromsluit ik vaak met deze woorden mijn vragenuurtje af: ik vraag dit ofdat, voor die en die... maar laat alles dan weer los, om het in zijnhand te leggen. Ik schik mij naar zijn wijsheid.

Soms heeft die uitspraak een geheel andere teneur. Dan duurt het jarenvooraleer ik die woorden moeizaam uitspreek. Na lang tegenspartelengeef ik mij gewonnen. Eindelijk erken ik dan dat Hij het bij het rechteeind heeft. Met "Uw wil geschiedde" begraaf ik de strijdbijl en geef ikHem de ruimte om te doen wat goed is, ook al snijdt dit in mijn vlees.

ZOALS IN DE HEMEL

Wezagen al dat hemel en aarde geen gescheiden ruimten zijn: alles wat totdus- verre is gezegd moet op aarde gestalte krijgen. Bidden blijftzonder betekenis, wanneer dit bidden niet uitmondt in doen. In ons doenen laten wordt onze spiritualiteit zichtbaar: niet voor niets wordt inde joods/christelijke traditie gesproken over de daden van God. Daarmeewordt verwezen naar het heil, dat nu en dan concreet zichtbaar wordt engestalte krijgt in de gebeurtenissen. Wie bidt doet dat in hetverborgene: wat naar buiten komt is een mens die zich laat leiden doorheilige geest.
Bidden is wel vergeleken met ademhalen: het bidden verhoudt zich tothet leven als het inademen tot het uitademen. Een mens kan niet alleenbidden. Een mens moet ook niet alleen doen. Daarom was het advies in deMiddeleeuwen: bid en werk. Zo kan Gods schepping door mensenhandenworden voltooid.

Hoe zou Gods wil in de Hemel gedaan worden?

Bijvoorbeeld,zoals Jezus dat heeft getoond, toen Hij begreep dat Hij de enige wasdie de verzoening tussen God en mensen tot stand kon brengen met hetopofferen van zichzelf aan het kruis. Gods wil stemt ten diepste altijdovereen met liefde, want liefde kan altijd bestan. Voor eeuwig. Zo isHij, en zo zegt Jezus dat we in gebed mogen leren zoeken naar die wilvan God voor onszelf. We bidden "Uw wil geschiede" namelijk in deeerste plaats voor onszelf en dan voor de ander.

Uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel

Datde wil van God geschied in de hemel is vanzelfsprekend. Alleen demensenzielen en geesten, die volgens de orde van God handelen enwillen, zijn in de hemel opgenomen. Maar hier wordt de wensuitgesproken dat de wil van God ook op de aarde zal geschieden. In hetpersoonlijk leven kan ieder van ons Zijn wil vervullen. Als demeerderheid van de mensen dit zou doen, dan leven wij in een echt aardsparadijs. Want de algemene wil van God voor ieder van ons is dat wijleven in liefde. In liefde voor Hem, die onze Vader is, en in liefdevoor elkander. Want elk mens is een potentieel kind van God. Daarom ookwil God dat wij met elkaar omgaan als broeders en zusters. Ook broedersen zusters in een gezin kibbelen weleens, zijn het weleens oneens metelkander. Maar uiteindelijk overheerst de liefde. In die gezinnen, waarde onderlinge liefde ontbreekt, zal geen kind veilig en geborgenopgroeien. Maar in gezinnen, waar de leden van het gezin van elkaarhouden, daar heerst rust en vrede, samenhang en gemoedelijkheid. Daarvoelen mensen zich thuis. In een wereld waar de geboden van God wordennagevolgd, geleefd, daar is ook rust en vrede en kan elke mens zichveilig en geborgen weten. Kortom een aards paradijs. Een aards paradijsdie mensen van goede wil zelf, ook al wil de rest van mensheid ietsanders, in hun directe omgeving kunnen scheppen. Maar daarvoor isliefde en eendracht nodig, respect voor elkaar, geboren uit oprechteliefde. Dan kan een gezin, een groep mensen of zelfs een plaatselijkegemeenschap een paradijs op aarde creëren, zelfs als demeerderheid van de mensen iets anders wil. Eigenlijk is het deuitwerking van de vorige zin: “Uw rijk kome”.

Geen Zondag 49 van de Heidelbergse Catechismus

Vraag 124: Wat is de derde bede?
 
Antwoord: Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Dat wil zeggen:
Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verloochenen1 en uw wil, diealleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn2, zodat eenieder zijn taak waartoe hij geroepen is, even gewillig en trouwvervult3 als de engelen in de hemel doen4.
 
 1 Mat. 16:24; Tit. 2:11, 12. 2 Luc. 22:42; Rom. 12:2; Ef. 5:10. 3 1Kor. 7:22-24. 4 Ps. 103:20, 21.

Wij hebben wat moeite met de wil van God

Dieis soms raadselachtig, vinden wij. Meestal denken we er ook pas aan ophoogtepunten en vooral dieptepunten van  ons leven. Als er eenkindje geboren wordt of als twee mensen gaan trouwen of als iemandernstig ziek of overleden is. Dan wordt wel eens -al te gemakkelijk-gezegd: het moest zo gebeuren. En dan denken we aan God.

Alsof de wil van God een fatum is, een noodlot, dat geheel buiten onsomgaat. Maar is dat wel zo? Natuurlijk, we belijden Godssoevereiniteit. Dat Zijn wil altijd moet gebeuren. Maar daarnaast heeftGod ook nog een andere kant: dat Hij rekening houdt met ons mensen. Wijmoeten dan ook rekening houden met Hem en vragen naar Zijn wil.

"Uw wil geschiede, hier op aarde, door ons mensen..."

Als we een zieke ontmoeten of in een of andere nood kunnen uithelpen,Uw wil geschiede! Bij alles in ons leven hebben we steeds weer Gods wilte zoeken en te doen.

Laten we de ogen de kost geven om te zien waarmee we Gods wil kunnenlaten geschieden. Iemand heeft eens gezegd: "De wil van God isdagelijks onder ons, als een bedelaar die om brood vraagt." Als we hemmaar willen zien! Als we ons maar niet uit de voeten maken, als die wilvan God op ons afkomt. Deze wil van God komt immers vaak op de meestongelegen momenten, juist als wij onze eigen wil laten  gelden.Zou de Heer Zelf daar ook moeite mee hebben gehad, inGethsémané? Toen Hij bad: "Niet Mijn wil, doch Uw wilgeschiede..."

Maar door het volbrengen van Gods wil geeft Hij ook ons de kracht Godswil te doen. Laten we dat in gedachtenis houden! Daarom bidden wijsteeds weer: "Uw wil geschiede, gelijk in de hemel,waar de Heiland is,alzo ook op de aarde, waar wij nog zijn."

Wat wil God van ons?

De Almachtige Schepper van hemel en aarde, Hij is de Eerste en deLaatste. Door Hem en uit Hem zijn alle dingen ontstaan. God, JezusChristus en de Heilige Geest zijn één. De wil van God isdat wij allen tot bekering komen in Jezus Christus en bekleedt wordenmet het leven van Hem, zodat hetgeen voorbijgaand is over kan gaan inhetgeen blijvend is. Zoals Jezus gestorven is, en door deopstandingskracht van God weer uit de dood is opgestaan, zo zullen wijdoor het geloof en onze doop in Hem, weder levend gemaakt worden omeeuwig met Hem te zijn. God wil dat wij ons bekeren tot Hem die onsliefheeft.

Bekering betekent omdraaien van onze eigen weg, naar de weg die God metons wil gaan. Dan moeten wij eerst overtuigt worden dat God bestaat endat Hij een beloner is voor degenen die Hem ernstig zoeken. De mensheeft echter geen excuus om te zeggen dat God niet bestaat, want wijzien het bewijs aan de ganse Schepping om ons heen, inclusief hetuniversum waarvan God zegt: 'Geen mens kan de sterren ooit tellen, maarik ken ze allemaal'.

Ten tweede moet Gods Geest ons overtuigen dat wij allen zondaren zijnen dat er geen mens rechtvaardig is. Zo er door één mensAdam de zonde in de wereld gekomen is, en door de zonde de dood, zo iser ook door één mens verzoening tot God mogelijk, doorvergeving van onze zonde door het bloed van Jezus Christus. Dan pasbeërven wij het eeuwig leven.

Ten derde moeten wij ontdekken dat er maar één weg is totGod en dat is een nauwe weg, die een ieder moet gaan. Allen die zichverlaten op eigen kracht, afgodendienst of door het werk van een andermens, en die geen blik heeft waardig geacht op het kruis van Christus,komt bedrogen uit. Enkel degene die zich bekeert en laat dopen, zalbehouden blijven. Iedereen komt na zijn fysieke dood voor de troon vanJezus Christus, want aan Hem heeft God gegeven het eindoordeel overalle levenden en doden. Dan komt het erop aan of wij in dit leven dejuiste keuze hebben gemaakt en wij, die de blijde boodschap van hetEvangelie ter behoudenis hoorden, het met blijdschap aangenomen ofverworpen hebben.

Dit is geen exclusiviteits denken

Een ieder krijgt een kans hetEvangelie van Jezus Christus te horen, want het Woord Gods wordt inalle talen over de gehele wereld verspreid. Over degenen die geen kanshebben gehad om de 'waarheid' te horen en vanuit het geweten van Godhet goede gedaan hebben, daar zal de Heere rechtvaardig over besluiten,zegt de Bijbel. Bij God is oneindig veel mogelijk, maar degenen dieZijn Woord hebben gekend en die niet gehoorzaam aan de Zoon zal zijngeweest, die zal het leven niet zien, maar Gods toorn blijft op hem. DeBijbel waarschuwd daarom duidelijk: ‘Weest daarom niet bang voordiegene die enkel het lichaam kan vernietigen, maar vreest Hem dielichaam, ziel en geest in een hel kan werpen waar eeuwig afgrijzen zalzijn’.

Er is maar één naam in de hemel en op aarde waar wij onsleven aan mogen overgeven, en dat is Jezus. Hij is de levende. Het isGods wil dat wij gehoorzamen aan Zijn Woord, Zijn geboden bewaren endie vervolgens doen en naleven. Wij mogen ons daarom waarlijk kinderenGods noemen en een licht in deze boze wereld zijn, omdat wij niet meerleven voor onszelf, maar voor Hem die ons uit de duisternis in Zijnlicht heeft getrokken. Ooit komt er een tijd dat elke knie zich zalbuigen en dat iedere tong zal belijden, dat Jezus Hij is Heer.

Wat moet je doen om aan Gods wil gehoor te geven ?

De juiste keuzes maken.

Om meer door GOD geleid te worden en minder door andere invloeden.

Om jezelf af te zonderen voor God en te leren intiem omgaan met Hem.

Om zuiver te leven en NEE te zeggen tegen de verleidingen die op je afkomen, via internet, televisie, vrienden en familie, werk en school...

Je moet keuzes maken om je leven op Gods spoor te HOUDEN!!!

Het is niet moeilijk om eventjes Gods weg te kiezen, als je daarna tochweer langzaam wegzakt in de berm, langs de kant van de weg, om daarweer in de zoveelste frustratie te blijven steken, terwijl je anderenziet voorbijrennen op Gods weg. Ik ken dat gevoel. Het is heelherkenbaar. Maar God zegt: KOM! Stap eruit... Hou op met klagen over jesituatie en KIES voor het LEVEN met God.

David had in de Bijbel ook soms het gevoel dat hij wegzakte in demodder, terwijl hij zo graag op de rechte weg wilde wandelen. Maar hijriep tot zijn God en werd bevrijd (Psalm 40:3)! God trok hem er aanzijn haren uit. Hij was vrij. Niet door zijn eigen kracht, maar omdathij tot de almachtige GOD uitriep. God redt je, als je tot Hem roept.

Laat je dus door niets tegenhouden. Doe wat God van je vraagt. Vechtervoor. Want sommige keuzes die God van je vraagt, zijn op leven endood. Gods leiding is te belangrijk om te laten tegenhouden, door watdan ook.

Onverwachte tegenstand

Juist omdat Gods plan met je leven zo'n grote impact zal hebben op veelandere mensen, wordt er vanuit het rijk van satan strijd gevoerd om jeervan af te houden. Zonden komen op je af. Vermoeidheid. Tegenslagen.Depressie. Ongeloof. Angst. Twijfel. Verdriet. Drukte. Stress. Enz.

Satan is listiger dan veel mensen vermoeden. Hij is de strateeg die aleeuwen de kans heeft gezien om zijn oorlogstactieken bij te schaven.Hij weet wat de beste manier is, om jou tegen te houden. Soms gebruikthij daarvoor de meest onverwachte listen. Een tactiek die hij veelvaker hanteert dan we zouden durven beseffen is de volgende: hij zorgter soms voor dat Gods plan met jouw leven in de eerste plaats belemmerdwordt door mensen van wie jij het niet verwacht: je familie en jevrienden. Soms zelfs andere christenen, die je beschouwt als'medestrijders' in jouw kamp.

In mijn leven kwam de meest hevige tegenstand, op de meest subtielemanier, uit een hoek die ik echt nooit zou verwachten: het kwam vanchristenen, naar wie ik opkeek. Dit is soms de gevaarlijkste aanval: detegenstand uit je eigen 'legerkamp', je eigen christelijke omgeving.Het is daarom van levensbelang dat je leert om echt te luisteren naarwat God tegen JOU PERSOONLIJK zegt.

Mensen kunnen met de BESTE BEDOELINGEN Gods BESTE PLANNEN tegenhouden. Wist je dat? Mensen zijn nu eenmaal erg beperkt

Wist je dat de EIGEN MOEDER van Jezus Hem op zeker ogenblik wildetegenhouden om Gods wil te doen? Denk daarover na... De eigen familievan Jezus, die nochtans de engelen gezien hadden, die Gods beloftenhadden gehoord over het leven van Jezus, die de voorspellingen kendenover hun broer en zoon.

Zijn geliefden, die hem zo goed kenden... ZIJ waren het dieineens in paniek uitriepen: 'Help! Onze Jezus wordt misleid door deduivel! Hij is een instrument van satan geworden.' En ze kregen bijvalvan de belangrijke leiders van Gods volk, die eveneens riepen: 'Die manwordt geleid door de duivel'. Wist je dat dat in de Bijbel stond? (zieMarcus 3:20) Naderhand is de familie van Jezus bijgedraaid, omdat Godhun ogen opende en ze de vruchten zagen van het werk van 'hun' Jezus.'Een profeet wordt nooit erkend in zijn eigen stad', zei Jezus bedroefd.

Toen mensen bij Jezus kwamen en zeiden: 'Uw moeder en familie zoekenU', antwoordde Jezus nuchter: 'Mijn moeder en broers? Wie zijn dat?'Hij wees naar de mensen die rond Hem zaten te luisteren en zei: 'Hierzijn mijn moeder en mijn broers! Ieder die doet wat God wil is mijnbroer, mijn moeder en mijn zus!' (Marcus 3:35)

Dat was keihard, maar waar. Jezus wist wat belangrijker is: Godskoninkrijk, Gods wil, Gods weg volgen, in plaats van zich door zijnfamilie en kennissen laten opeisen en controleren. Hij koos voor de wilvan ZIJN VADER in de hemel, en negeerde daarbij de wil van zijn familieop aarde. Daarom is Jezus nu onze redder.

Als Jezus toegegeven had aan zijn familie, aan zijn bekenden, aan hendie Hem opgevoed hadden, dan was er nu geen redding geweest voor demensheid. Dan was Hij een gevangene geweest van mensen, in plaats vande verlosser van de mensheid. Dan was er geen kruis op Golgotha, geenopstanding, geen heilige Geest, geen Bijbel. Dan leefden wij allemaalnog steeds in onwetendheid, wat betreft God en waren we nog steedsgebonden door magie, demonen en afgoderij.

Maar het LICHT van God is gekomen, de kracht van Gods verlossing isdoorgebroken, dankzij de radicale, keiharde, zuivere houding van JezusChristus. En dankzij eenzelfde houding van velen die na Hem uitgestuurdwerden. Die KOZEN VOOR GOD, ondanks wat sommige mensen van henverwachtten. Leer daar je lessen uit.

Hoe ontdek je Gods wil?

Wat zijn de basisprincipes voor het vinden van Gods wil? De volgende lijst niet volledig, maar kan je helpen om te ontdekken wat de wil van God is voor je leven, “het goede. welgevallige en volkomene”
 
Soms wanneer je voor een belangrijke beslissing staat, bijvoorbeeld in verband met een baan, school, woonplaats of levenspartner, kan het noodzakelijk zijn om enkele maanden een lijst van principes te hanteren.
 
Je schrijft dan alles op wat de Heilige Geest je aan leiding geeft. Wanneer dan de tijd voor een definitieve beslissing nadert, kun je deze gegevens biddend overwegen. Op andere momenten zul je dit lijstje misschien even willen doornemen om je ervan te vergewissen dat je geen belangrijke dingen over het hoofd ziet.
 
Terwijl je deze bijbelse principes overweegt, rangschik je alle informatie. Schrijf bijvoorbeeld op welke mogelijke oplossingen je ziet voor het probleem.
 
Weeg voordelen en nadelen tegen elkaar af. Speciaal wanneer je wordt geconfronteerd met beslissingen waarbij je emoties een grote rol spelen, moet je extra gewicht toekennen aan de objectieve principes.
 
Vertrouw niet alleen op ‘vrede’ of verzen uit de bijbel die er ‘voor jou uitspringen’.
 
Christus Heer

Vraag je af: ben ik bereid Gods wil te doen, wat dat ook inhoudt?
Mijn eigen bereidheid is een onmisbare voorwaarde om zijn wil te ontdekken. “Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij.”
 
En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.”
 
De Bijbel

Welke principes, bevelen en verboden zijn van toepassing? Ken ik bijbelgedeelten of beloften die mij over dit onderwerp aanspreken?
 
“Als gij in Mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.
 
”Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.”
 
Gebed

Heb ik er voldoende voor gebeden? Als mijn gebed een bepaalde richting uitgaat, voel ik me dan voortdurend vrij om te bidden of is er een gebrek aan vrijmoedigheid? “Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.” “Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging  bekend worden bij God.”

Gaven

Welke gaven en bekwaamheden heeft God mij gegeven, en hoe wil Hij dat ik ze inzet om zijn plan met de wereld uit te voeren? Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods.
 
Geeft noch aan Joden, noch aan Grieken, noch aan de gemeente Gods aanstoot; zoals ook ik allen  in alles ter wille ben, niet om mijn eigen belang te zoeken, maar dat van velen, opdat zij behouden worden.

Innerlijke leiding van de Heilige Geest

Spoort Hij mij aan tot een bepaalde koers, of juist niet? “Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.”
 
Godvrezende raad

Wat raadt iemand, die me kent en op de hoogte is van de feitelijke situatie, mij aan? Sla ik een bepaald soort raad in de wind of vermijd ik bewust het vragen van advies?  “Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.”
 
”De weg van de dwaas is recht in zijn ogen, maar wie naar raad luistert, is wijs.”

Omstandigheden
 
Heeft God gezorgd voor gebeurtenissen die mij in een bepaalde richting leiden?
 
Of laten de omstandigheden zien dat ik niet zo hard van stapel moet lopen of zelfs stoppen? “Ik wil, dat gij weet, broeders, dat hetgeen mij wedervaren is veeleer tot bevordering van de evangelieprediking heeft gestrekt.”
 
“Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben.”
 
Vrede

Heb ik diepe vrede in mijn hart wanneer ik over deze zeven punten bid? Of merk ik rusteloosheid, ongeduld of een innerlijk conflict? “En de vrucht der gerechtigheid zal vrede zijn, de uitwerking der gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid.” ”En de vrede van Christus, tot welke gij immers in een lichaam geroepen zijt, regere in uw harten.”
 
Geloof

Is het nu het moment om in geloof verder te gaan (of te stoppen) reagerend op de leiding die God heeft gegeven door een of meer van deze principes? “Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem en Hij zal het maken.” ”Vertrouw op de Here met uw  ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.


   ONLINE BIJBEL


 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 
Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)