HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    

Bidden van het 'ONZE VADER' - Uw koninkrijk kome

Lees de Bijbel    De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Dagelijks bidden wij het onze Vader. Maar wat betekent eigenlijk dit gebed? Waarom is dit gebed, door alle eeuwen heen, als het grootste gebed beschouwd? Niet alleen omdat Jezus ons dit gebed als enig gebed heeft gegeven, maar ook om de diepe inhoud van dit gebed. Om dit te kunnen begrijpen zullen wij elke zin van dit gebed een eigen overweging enuitleg moeten geven. Maar, omdat er een aantal verschillende versies van het onze Vader bestaat, zal er begonnen moeten worden met het hele gebed.


Bidden betekent dat je als kind aan je Vader alles mag zeggen wat je nodig hebt of denkt te hebben.(Fil.4:6)


Door te bidden weet je weer dat God naar je kijkt endat Hij bij je wil zijn. Het gebed is een zeer belangrijke stimulansvoor het geloof. Met je ogen dicht leer je juist op God te zien. Wemogen met God praten. Hij wil horen naar ons!! Zo wordt veel meerduidelijk dat je een Vader in de hemel hebt en dat Hij maar op‘één gebed afstand’ van je vandaan staat. Jekunt met Hem verbonden zijn. Daarbij heb je ook de kerk nodig, omvoorbeelden te leren over bidden en tegelijk om de vrijmoedigheid teleren dat je ook zelf, met eigen gekozen woorden, bij God mag komen. Dekerk is bedoeld als stimulans en als structuur, een duwtje in de rug eneen gemeenschappelijk gebed, waarin je aan kunt sluiten. We mogen samenbidden en ook alleen! We mogen bidden en moeten niet verslappen.(Luk.18:1) Blijf volhouden! (2Kor.12:8)


Inleiding 1e bede 2e bede 3e bede 4e bede 5e bede   6e bede    Amen

Het evangelie van Mattheus zou je het evangelie van het komende koninkrijkkunnen noemen. Dat doet vermoeden, dat het hierbij gaat om iets dat inde toekomst wordt of moet worden gerealiseerd. Zo is vaak gedacht:vandaar ook dat men de hemel heeft gedacht voorbij aan onze dood envoorbij aan de geschiedenis. Toch is dat niet wat Mattheus voor ogenheeft. In de hele Joodse traditie komt de gedachte aan een leven na dedood nauwelijks voor. God is een god van de geschiedenis: het komendekoninkrijk verwijst naar heil dat zich kan manifesteren in ons eigenleven: wanneer we "er zijn" zoals dat van ons mag worden verwacht. Jezou kunnen zeggen, dat de oer-opdracht voor elk mens is: wees er!

Gods rijk wordt aanwezig, waar mensen er voor elkaar zijn zoals God eris voor elk mens. Zo is God voor ons een Vader (en een Moeder) deoorsprong en bron van leven, maar ook de onderhouder van ons bestaan.Dat het koninkrijk vaak onzichtbaar, onvindbaar is hangt samen met hetgegeven, dat we doorgaans Gods naam niet heiligen. De relatie isverstoord. We verbeelden ons dat we autonoom zijn, en dat dewerkelijkheid identiek is aan onze waarneming, aan wat wij voor waarhouden, aan wat binnen de horizon ligt van wat we kunnen begrijpen enbenoemen en beheersen. We verbeelden ons dat we self-supporting zijn

Uw rijk kome

Dit is de wens dat het Rijkvan God in het hart van de biddende komt. Zoals Jezus zei: “Mijnkoningschap is niet van deze wereld”. (Johannes 18,36). Hiermeeaangevend dat het Rijk van God niet van deze wereld is. Met de wens:“Uw rijk kome” geeft de biddende aan dat hij mag wordenopgenomen in het Rijk van God. Niet alleen in het hiernamaals, maar ookal op aarde. Met andere woorden, de bidder spreekt de wens uit dat hijdoor God geheiligd mag worden en beloofd hiervoor ook zelf zijn best tedoen. Want God zal nooit iemand heiligen tegen diens wil in. Wieoprecht streeft naar heiliging, naar een leven volgens Gods geboden,die zal hulp krijgen. Voor wie het enkel een lippengebed is, omdat dewereld belangrijker gevonden wordt dan God, die zal de heiliging in enmet God nimmer bereiken.

Geen zaak van fantasie

Het Koninkrijk waarnaar Jezus nu verwijst, werd niet geboren in zijnfantasie. Neen, Hij spreekt als ooggetuige. Geen moraliserend sprookjedus over een naïeve ideale wereld die nooit gerealiseerd zalworden - een utopische klassenloze maatschappij. Neen, Hij getuigt vaneen werkelijkheid die nu reeds bestaat en die mijn stoutsteverwachtingen overtreft. Wat Hij bij de Vader heeft ervaren, was eenkwaliteit van leven, die niet in woorden is te vatten.

Johannes werd een blik gegund in die verborgen opmerkelijke wereld, enwat hij daar zag, omschrijft hij als het zuiverste goud en hethelderste kristal! Dus toch een sprookjeswereld, maar zonder heks enboze wolf, en zonder hun perversere varianten uit de eigentijdsehorror. Die dimensie waarin alles is, zoals het hoort te zijn, bestaatnu reeds, maar ze omvat slechts zeer partieel de mensenwereld. MaarJezus geeft te kennen dat mijn gebroken wereld plaats zal ruimen voordie ideale wereld, en dat mijn vraag die ik tot de Vader richt, dit kanbespoedigen. Door dit gebed draag ik nu mijn steentje bij. Ik stem nietlanger blanco, maar geef duidelijk mijn wil te kennen: ik vraag dat deoverwinning in die andere dimensie, nu al zichtbaar wordt in mijnbiotoop – misschien kleinschalig en symbolisch. Ik heet Hem nureeds welkom als mijn Vader, mijn liefdevolle Metgezel, mijn Geneesheeren mijn Alles en nog wat... En tegelijk verklaar ik uit te kijken naarde tijd waarin dat nieuwe koninkrijk in volle lengte, diepte en breedtewordt geopenbaard.

Maar vandaag zijn we nog niet zo ver, en het vraagt geloof in de stijlvan Jezus om dit gebed uit te spreken. Want er is rondom mij erg veelellende en ik kan zoals velen een proteststem uitbrengen en Hemaanwijzen als grote schuldige. Of ik kan kiezen voor het kwade - uitonwetendheid of zwakheid, uit overtuiging of uit pervers verlangen. Deverslagen vijand vindt in elke cultuur en in elk segment van demaatschappij, tal van handlangers en er wordt dus nog heel veel schadeaangericht. Daarom leert Jezus mij dit gebed: zodat de Vader, deels inantwoord op mijn vraag, de schade kan beperken. Ik vraag dat Hij– de verborgen God - vandaag al op de voorgrond treedt en zichlaat kennen als de Rechtvaardige Rechter en de Beschermer van wie wordtweggedrukt.

Toegegeven, "Uw koninkrijk kome" lijkt mij soms te abstract, tealgemeen en te hoog gegrepen. Dan richt ik mijn gebed op het hier ennu: de problemen van vandaag en de onmiddellijke toekomst, mijn directeomgeving... Ik vestig mijn aandacht op iets kleins en vraag dat Hijdaarin het verschil zal maken. En ja, ik besef maar al te goed dat Hijniet alle noden lenigt en niet alle verdriet wegneemt. Maar somsverrast Hij mij, wanneer Hij schroot omvormt tot juweeltjes. Zoillustreert Hij in een gevallen wereld zijn ambities. Hij geeft eenvoorsmaakje, en licht een tip van de grijze sluier die de toekomst voormijn ogen afschermt.

Bidden om het komen van Gods koninkrijk

Uw Koninkrijk kome... Een opdracht. Dat moet je bidden van Jezus. Jezult zeggen: dat is inderdaad nodig. Want nog lang niet iedereen erkentdat God koning is. (en aanvaardt niet: Hij heeft het te zeggen) Dat zieje vandaag dus ook. (zelfbeschikking) Dat komt natuurlijk door dezondeval, in het Paradijs. Dan krijgt Satan invloed op mensen. Metvreselijke gevolgen... Door zijn invloed ben je hier op aarde vannature een opstandeling tegen God. Je erkent Hem niet als Koning. Jegeeft Hem niet langer meer het vertrouwen als Vader. Maar God laat hethier niet bij! Hij verklaart de oorlog aan Satan. In die bekende tekstuit Gen.3:15: "Ik zal vijandschap zetten" Daarin geeft Hij ook debelofte mee: Mijn Koninkrijk komt weer terug hier op aarde. Volkomen.Satan zal geen invloed meer op jullie mensen hebben.

En een goed begin ervan zie je met Jezus Christus. (Gods Zoon, in dezewereld) Hij zegt zelfs: "het Koninkrijk van God is bij U@ (midden onderU) (Lucas 17:21 Op een vraag van Farizee‘n: wanneer komt datRijk?). Je kunt het ook horen in zijn prediking. De blijde boodschapvan vergeving van zonden. Vrede met God, met je naaste. En het zalvolkomen worden, gaaf. Dat kun je ook al zien in zijn wonderen. Ze zijneen voorproef van het volkomen herstel. Als alle gevolgen van Satansbezetting voorgoed verdwenen zijn. In Jezus Christus komt diewerkelijkheid een stuk dichterbij Die erkenning van God als Koning, diehet over de schepping en je eigen leven te zeggen heeft. Aan Wie je jevan harte onderwerpt. Daar zorgt Christus voor door volkomen aan Godgehoorzaam te zijn. Wat uitloopt op zijn Offer op Golgotha. Hetbetaalmiddel om weggelopen onderdanen weer met God te verzoenen)

Maar intussen is dat nog niet zo. Lang niet iedereen overal erkent Godals koning. Dat moet nog groeien; z'n toppunt nog bereiken. Kijk, endaar moeten we om bidden. Dat het zover komt in deze wereld! Daaromleert Jezus: uw koninkrijk kome! Bid je dan zo niet voor later; vooreen toestand na Christus wederkomst? Dat deze maar gauw aanbreekt. Wantdan is het pas echt zover. Maar is dat niet moeilijk, vooral als jejong bent? Als je nog eigen idealen hebt. Als je wat ouder bent, maarnog wel gezond? Ach...zo erg verlangen we dan niet naar Christus'wederkomst. Augustinus bracht deze tweeslachtige houding al onderwoorden: "uw koninkrijk kome, maar vandaag nog niet..." Moet jedaarvoor bidden? Ja ook, maar dat is niet het eerste...

Nee, want Jezus leert je dit bidden, vooral ook met het oog op je levenvandaag. In deze wereld. Daarin voel je je vaak nog op je plaats. Zoalsje dit ook in de uitleg van de H.C. tegenkomt. Pas in de laatste regelgaat het over de wederkomst, de toekomst. Eerst gaat het over je levenhier en nu..."regeer ons zo door uw Woord en Geest, dat wij ons steedsmeer aan U onderwerpen"

Dus je begint bij jezelf: dat jij je aan Vaders Woord en Geestonderwerpt. Dan kijk je niet eerst naar al die ongelovige mensen, aldie heidenen. Naar al die goddeloosheid en zonden in de wereld om jeheen. Om dan te bidden: laat er gauw verandering in komen...doorbekering... Nee, want Christus draagt je op te bidden, om alles wat jezelf voor lichaam en ziel nodig hebt (zie HC 45). Dus ook op ditpunt... Je merkt: ik mis hier iets, wat ik nodig heb om als kind vanVader, van God, te leven: ik ben wel onderdaan van Hem, ik ben burgervan zijn Rijk, dankzij Jezus Christus...maar er mankeert nog zoveelaan!

Ik erken U wel als Koning, maar wat laat ik ervan blijken in mijnleven? Ik ben nog zo graag mijn eigen baas. Ik wil U best gehoorzamenuit liefde tot U...maar het lukt niet echt. Ik heb het zo druk met m'neigen zaken. Met al die dingen van het hier en nu: mijn werk, mijnstudie, mijn sport. met de leuke dingen van het leven. Vaak zijn dedingen van U een sluitpost...Passen niet in mijn agenda. Zoals Jezusdat zegt tot zijn discipelen: je maakt je bezorgd over je leven, jeeten en drinken, je lichaam en je kleren. Juist om al die dingen waarook het zoeken van de heidenen uitgaat (6:32). Mensen zonder God, dieˆlles zetten op het leven hier en nu: sterk en gaaf lichaam,mooie, dure (merk)kleren, goed eten. Veel geld verdienen... TerwijlJezus ook zegt: zo moet dat onder Gods kinderen niet zijn! Je moetjuist ŽŽrst Vaders koninkrijk en zijn gerechtigheid zoeken....(6:33)

Daar ontbreekt nog wel wat aan. Dat erken ik als een tekort in mijnleven. Ik heb geen reden om me voldaan te voelen, want er is vaak nogopstand in mijn hart. Ik ervaar het leven naar uw geboden niet altijdals iets moois. Iets wat goed voor me is. Maar eerder als een lastigpakket van maatregelen. Ik luister liever naar de stem van mijn eigenik. Ik bedenk mijn eigen oplossingen: die geef ik de voorkeur:...ikvind, ik wil... Het kost me vaak moeite om de wegen te aanvaarden,waarlangs U mijn leven leidt. Op veel punten erken ik dus God niethelemaal als koning over mijn leven Maar dat is een situatie, waarmeeik geen genoegen mag nemen. Juist daarom bid ik allereerst: "Uwkoninkrijk kome". Dat houdt voor mij in: Regeer mij door uw Woord enGeest. Zodat ik mij steeds meer aan U onderwerp.

Laat uw Woord, U zelf, het voor het zeggen hebben in mijn leven; Geefdat ik daarnaar kan luisteren. En de tijd er voor neem. Persoonlijk,thuis, en samen met anderen, in een kerkdienst, op vereniging. Laat uwGeest mijn verzet tegen U overwinnen. Geef, dat ik me gehoorzaam aan U,mijn Koning, overgeef...graag en helemaal. Laat dan z—, op dezemanier, uw Koninkrijk al te zien zijn. Vandaag in deze wereld, om mijheen. Daar zijn veel mensen zo op zichzelf gericht. Ze wanen zichzelfkoning. Maar in feite in de greep/onder invloed van Satan.

Laat dan toch te zien zijn, dat God koning is, door Jezus Christus. Aanmijn manier van leven, mijn denken, mijn woorden. Aan mijn ja-woord bijmijn belijdenis. Dat ik naar Gods Woord wil leven. Aan mijn ja-woordbij de doop van mijn kind. Aan hoe ik het/haar opvoed. En het naarJezus toe breng. Laat het niet alleen bij mij te merken zijn, maar bijal Gods kinderen, die God samenbrengt in de Kerk. Dit brengt me op het2e.

Dan bid je om strijd voor deze koning

Want daar bid je ook voor. Als je bidt om de erkenning van God alsKoning over alles en allen. Je bidt daarmee ook: Vader, bewaar envermeerder Uw kerk. Verbreek de werken van de duivel en alle macht, dietegen U opstaat. Zoals de H.C. dit bij de tweede bede uitlegt. Maar,waarom nu deze aandacht voor de Kerk? Het gaat hier toch om de komstvan het Rijk van God? Wat heeft de kerk nou mee te maken? Is zij zobelangrijk?

Die twee kun je makkelijk tegen elkaar uitspelen. Dan is het bezig zijnin het K.Rijk van God no.1. Dus als je christen-zijn maar goed uitkomtop allerlei terreinen van het leven. Als je christelijk leeft, en zo inwoord en daad op God/ Christus wijst... De kerk is dan minderbelangrijk. Eigenlijk een star instituut. Desnoods ben je kerkelijkdakloos. Als je maar gelooft, in woord en daad. Maar gemeente, de kerkis juist w�l belangrijk voor de erkenning van God. Want juistdˆˆr is God bezig om de harten van mensen te winnen, en vastte houden voor Hem. Door bediening van Evangelie en Sacramenten, doorde dienst van ambtsdragers. Zo rust Hij zijn onderdanen toe voor hetwerk in zijn K.Rijk; geeft er je kracht voor. Maakt je sterk voor destrijd v——r de Koning. Dat Hij overal erkend wordt. Je hebtdan als kerk (leden) de plaats van een soort van leger. Je mag opkomenin deze wereld voor de machtige God. Je mag namens de Koning de strijdaangaan tegen de indringer in Gods rijksgebied: tegen de Satan.

En als je het over de kerk hebt, kijk dan maar om je heen: de mensennaast je. De plaatselijke gemeente, waar je lid van bent.Dˆˆr begint het, die strijd voor de grote koning. Daar heb jeelkaar nodig. Je kunt daarbij niemand missen. Daar moet je elkaarsteunen en opbouwen in die strijd. Soms is dat niet makkelijk. En zijner dingen die je moeite geven. Je wilt je echt wel inzetten voor GodsRijk. Maar je vind het kerkelijk leven niet zo boeiend. Dan is hetverleidelijk om je eigen gemeente te negeren, ook op zondag. Toch kunje niet om de gemeente heen, waar je lid van bent. (Door Gods leiding).Dan besef je ook: je bent als kerk niet een krachtig leger van God,omdat je het zo leuk hebt met elkaar. Maar omdat God aan het Woord is,en Hij je als kerk bewaart.

Daarom gaat de tweede bede ook om de bewaring van de kerk. En je bidtdaarmee: Vader, wil de kracht geven, om op de been te blijven; eenstrijdbaar leger. Met het Wapen van uw Woord. Bewaar ons voor ontrouw,slapheid, voor het overlopen naar de vijand, Satan. Bewaar ons voorafval, voor kerk-verlating. Bewaar ons voor dwalingen, voor inzinkingenin het geloof, voor moedeloosheid. Bewaar ons voor een dubbel-leven.Dan pak je alleen zondags maar het Wapen van Gods Woord, maar gooi jehet de rest van de week van je af. Als iets, dat je helemaal nietgebruiken kunt bij je werk, bij je zaken doen, bij de ontspanning, datje zoekt. Bewaar ook onze kinderen bij uw Woord. Zegen de opvoedingwaar ouders mee bezig zijn. In de lijn van hun ja-woord aan hetdoopvont. Ja, houd ons allen bij uw Woord, in alle opzichten, in leeren leven. Want dat Woord alleen geeft ons als leger de kracht om voorU, onze koning, te strijden, voor uw eer op te komen!

Dan kun/mag je ook bidden om groei: vermeerder uw kerk. Om groei vanhet leger van Christus. Dan bid je om natuurlijke groei: door geboortevan kinderen. Om de bereidheid om kinderen te ontvangen, en ze op tevoeden. En hen te leren God te dienen als hun Koning. Als nieuweburgers van Gods Rijk. Je bidt om verkondiging van Gods Woord overal indeze wereld; dat het ook mensen raakt. dat het hun hart omzet in derichting van Jezus Christus! Je bidt dat er door zending enevangelisatie nieuwe burgers in/van Gods rijk komen. Maar bidden voorGods rijk, beteken ook werken voor Gods rijk. Voor de Koning. Want jekrijgt dat Woord van God niet 's zondags, of door de week, om het overje heen te laten komen. En er dan verder er niets mee te doen! Nee, jekrijgt het mee. Om het uit te dragen in deze wereld! Om ermee aan hetwerk te gaan. Niet alleen op het gebied van de zending,evangelisatie... Zeker, dat is van groot belang voor de komst van hetKoninkrijk van God.

Maar dat Woord van God, gaat toch met je mee, naar alle terreinen vanhet leven? Het gaat mee naar je gezinsleven, voor de opvoeding van uwkinderen. Naar de kamer, waar je op woont. Naar je dagelijks werk. Naarde zaak, die je drijft. Naar de fabriek, waar je werkt. Naar de school,waarop je een groot deel van de dag doorbrengt. Naar de collegezaal.Het Woord van God gaat met je mee, waar je plaats ook maar is: In hetkerkelijk leven, voor je inzet in de plaatselijke gemeente, voor jebereidheid tot de ambtsdienst. In het sociale en politieke leven. Zomag je strijden voor de eer van de grote koning. Zijn Koninkrijk

En het resultaat? Zijn Rijk haalt zeker de overwinning. De uitkomst vande strijd zal in het voordeel vallen van je Koning, je God en Vader, inChristus! Het is voorzegd in Gods Woord, en de H.C. laat het aan hetslot nog weer even zien: God zal algemene erkenning als Koningontvangen, als de verhoogde Christus zijn werk hier op aarde zal hebbenvoltooid. Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zichzelfaan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zijalles in allen! Alles en iedereen aan Hem onderworpen! Ook al zie jedat vandaag nog niet. Toch is dat het heerlijke resultaat van jebidden: je gehoorzaamheid aan en je strijd voor je grote Koning enVader!...Volkomen verhoring... Maar met de verhoring ervan maakt God nual ernst. In je leven vandaag. Persoonlijk, en in de kerk. Ook al ishet een klein begin. Geen voorpaginanieuws.

Maar toch, let op: het (simpele) feit dat je in de kerk mag zitten. Dathier en overal, wereldwijd, Gods Woord kan worden verkondigd. Van deKoning. En niet te vergeten: de belijdenis van jou Mirjam, waar jij jedoop voor je rekening nam; en de doop van de kleine Lotte, julliedochter. Wonderen van verhoring op je bidden: uw Koninkrijk kome. Zesporen je aan om het steeds vuriger te doen: Laat komen Heer uw rijk,Uw koninklijke dag, toon ons uw majesteit, Messias uw gezag!

Zondag 48 van de Heidelbergse Catechismus

Vraag 123: Wat is de tweede bede?
 
Antwoord: Uw koninkrijk kome.
Dat wil zeggen:

Regeer ons zo door uw Woord en Geest, dat wij ons steeds meer aan U onderwerpen1;
bewaar en vermeerder uw kerk2;
verbreek de werken van de duivel en alle macht die tegen U opstaat;verijdel ook alle boze plannen die tegen uw heilig Woord bedachtworden3;
totdat de volmaaktheid van uw rijk komt4, waarin U alles zult zijn in allen5.
 
 1 Ps. 119:5; 143:10; Mat. 6:33. 2 Ps. 51:20; 122:6, 7. 3 Rom.16:20; 1Joh. 3:8. 4 Rom. 8:22, 23; Opb. 22:17, 20. 5 1 Kor. 15:28.


   ONLINE BIJBEL


 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 
Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)