HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    

Feesten en Gedenkdagen

Lees de Bijbel    Door het jaar heen staan er bijzondere dagen op onze kalender. sinds jaar en dag gaat dat zo. daar ook zo onze aandacht aan besteden. Om je enig houvast te geven op deze site een overzicht van de christelijke feesten. Niet dat ze allemaal even indringend worden gevierd, maar meer dan de moeite waard om er niet alleen mee op de hoogte te zijn maar je ook eens nader in te verdiepen. Hieronder én hiernaast een schat aan informatie. Veel genoegen ermee. 

De kerk: plek voor veel vieringen

Schargraven

We houden een behoorlijk aantal christelijke feestdagen. Maar wat houden die dagen eigenlijk in, behalve dat het vrije dagen zijn? Alleen maar recreëren of...?

Vooraf even iets over de Zondag
 
Dat we de zondag rust houden komt doordat Jezus deze dag is opgestaan uit de dood. Deze dag moeten we gedenken. Let wel: gedenken niet per definitie rusten! Omdat mensen deze dag tezamen kwamen om de wederopstanding te gedenken heeft Keizer Constantijn rond het jaar 329 besloten dat dit een officieel vrije dag werd. Hier opvolgend hebben de kerkleiders besloten dat dit de nieuwe rustdag werd. Lees verder over de rustdag ...

Deze dagen hebben allemaal gemeen dat ze hun oorsprong vinden in de bijbel. Elke feestdag is gekoppeld aan een gebeurtenis in de bijbel, die voor christenen een belangrijke betekenis heeft. Maar welke gebeurtenis, en dus betekenis, is gekoppeld aan welke feestdag? 

De kleuren van het kerkelijk jaar

Bijbelstudies

In de kerken worden soms de kleuren van het kerkelijk jaar gebruikt in de vorm van linten in de bijbel of een antependium (voorhangsel aan lezenaar of preekstoel). Ook dragen voorgangers soms een stola over hun toga. De kleuren zijn geen vrijblijvende versiering, maar duiden op de verschillende tijden in het jaar.

Advent Soberheid, inkeer, wanhoop. De dofheid van de kleur is een teken van rouw en boete. Eerst werd paars alleen gebruikt in de veertigdagentijd, later ook in de Adventstijd

De 3e zondag van Advent Het paars licht op deze vreugde- zondag op tot roze

Kerstfeest tot en met de zondag na Epifanie (6 januari) Zuiverheid. Gebruikt op de feesten die te maken hebben met nieuwheid en verlossing; Pasen en Kerst

Zondagen na kersttijd tot aswoensdaggroei en aarde. Groen drukt de verwachting uit : Eens komt de grote zomer.

Veertigdagentijd Pasen tot en met de zondag na Hemelvaart

Pinksteren, Rood wordt verbonden met het vuur van de geest. Het is de kleur van Pinksteren en sommige heiligenfeesten

Zondagen na Pinksteren tot Advent verschillende kleuren

Pylgeralmanak - Almanak voor de pelgrim

Bijbelstudies 

ALMANAK VOOR DE PELGRIM

Almanach du Pèlerin

Pilgeralmanach

Almanac of the Pilgrim

Almanach del Pelegrino

Boeiende informatie, inspiratie en materiaal voor pelgrims en studenten, boeiend voor alle leeftijden, alle nationaliteiten en godsdiensten.

Het Christelijk Jaar in vogelvlucht

Het kerkelijk jaar wordt opgedeeld door de Christelijke feesten en seizoenen. Sommige, zoals Kerst, vinden elk jaar plaats op dezelfde datum, terwijl anderen verschuiven omdat ze aan de maanstand gekoppeld zijn..

Het belangrijkste feest dat verschuift is Pasen, en omdat andere feesten daaraan gekoppeld zijn, verschuiven die mee.

Vastenavond
Vastenavond is de dinsdag voor Aswoensdag. Aswoensdag, de eerste dag van de 40-dagentijd of vastentijd. Het is een boetedag, om de ziel te reinigen, en een vierdag, de laatste dag van de carnavalsviering voor de vastentijd begint.

As Woensdag
Aswoensdag is het begin van de 40-dagen- vasten- of lijdenstijd voor de westerse Christelijke kerken. Het is een dag van boete om de ziel te reinigen voor de vasten- of lijdenstijd.

40-dagen- of Lijdenstijd
De Lijdenstijd is de periode van veertig dagen die voor het Paasfeest valt in de Christelijke tijdsrekening. Het is een voorbereidingstijd, een tijd van inkeer.

Stille Week
De Evangelieschrijvers zijn uit op een accurate weergave van de boodschap van Jezus en de betekenis van de gebeurtenissen, en niet zozeer op de precieze chronologie van die gebeurtenissen. Hierdoor zijn er op dit punt soms verschillen tussen de Evangeliën en wordt het tijdsverloop niet altijd benoemd. Dit overzicht kan helpen om u gedurende de Stille Week van dag tot dag bewust te zijn van wat zich afspeelde tijdens de laatste dagen voor Pasen.

Palm Zondag
De centrale week van het Christelijke jaar is de week voorafgaande aan Pasen. Het is de week waarin Christenen in het bijzonder de laatste week van Jesus' leven op aarde gedenken. De Stille Week begint opPalm Zondag, waarop het contrast tussen de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem en de gebeurtenissen daarna centraal staat.

Het is zes dagen voor Pesach en veel Joden gaan naar Jeruzalem. Jezus kondigt voor de derde keer zijn lijden, sterven en opstanding aan, en gaat ook onderweg. Bij Jericho geneest Jezus de blinde Bartimeüs. Lucas noemt ook de oppertollenaar Zacheüs in Jericho, bij wie Jezus maaltijd houdt om vervolgens verder te reizen naar Jeruzalem. Als ze bij Betfagé komen, een dorp op de hellingen van de Olijfberg, stuurt Jezus zijn discipelen erheen om een ezelsveulen te halen, naar de profetie van Zacheria (Zach. 9:9). Dan volgt de intocht in Jeruzalem, een van de weinige plaatsen in de Evangeliën waar Jezus' glorie op aarde erkend wordt. Volgens Matteüs en Lucas volgt dan de tempelreiniging, Marcus plaatst deze gebeurtenis de volgende dag. Zondagavond verlaat Jezus Jeruzalem om te overnachten in Betanië, vermoedelijk bij zijn vrienden Martha, Maria en Lazarus, die Hij kort ervoor opwekte uit de dood.
Matt. 20:17 – 21:17 | Marc. 10:32 – 11:11 | Luc. 18:31 – 19: 46 | Joh. 12:12-19

Maandag in de Stille week
De volgende ochtend gaat Jezus terug naar de tempel. Volgens Marcus volgt dan de tempelreiniging. Jezus is overdag in de tempel om te onderwijzen over zijn koninkrijk. De nachten brengt Hij buiten de stad door, volgens Lucas 'buiten op de Olijfberg' – wellicht in de olijftuin Getsemane, Lucas vertelt later dat Jezus daar vaak kwam met zijn leerlingen - maar het kan ook bij zijn vrienden in Betanië zijn, dat op de oostelijke hellingen van de Olijfberg ligt. De overpriesters en schriftgeleerden willen Jezus gevangennemen en ombrengen, maar ze durven dit niet, omdat het volk in Hem een profeet ziet. Ze stellen Jezus' gezag aan de kaak en stellen strikvragen. Als Jezus aan het eind van de dag het tempelplein verlaat, vertelt Hij zijn discipelen over de toekomst. Hij neemt hen mee naar de Olijfberg, de plaats waarvan Zacharia profeteerde dat de Messias er zijn koninkrijk zou stichten (Zach. 14:4). Daar vertelt Hij verder over de laatste dingen en zijn wederkomst. Dit lijkt één lange rede te zijn, maar het is aannemelijk dat Jezus zowel maandagavond als dinsdagavond de tijd neemt om met zijn discipelen hierover door te praten.
Matt. 21:18 – 24:2 | Marc. 11:12 – 13:2 | Luc. 19:47 – 21:4

Dinsdag in de Stille week
's Ochtends vroeg komen de mensen al naar de tempel om naar Jezus te luisteren, en inderdaad komt Hij opnieuw om te onderwijzen. De overpriesters en schriftgeleerden zien het met lede ogen aan en zinnen op een manier om Jezus te kunnen aanpakken - de spanning loopt op. Johannes vertelt hoe enkele Grieken proberen Jezus te spreken. Jezus kondigt opnieuw zijn dood aan en zegt dat Hij doodsbang is, maar ook dat Hij juist hiervoor is gekomen. Dan klinkt Gods stem uit de hemel: 'Ik heb mijn grootheid getoond en Ik zal mijn grootheid weer tonen'. Sommige mensen denken dat ze een engel hoorden spreken, anderen doen het af als onweer. 's Avonds gaat Jezus opnieuw naar de Olijfberg om er de nacht door te brengen. Met zijn discipelen praat Hij over zijn wederkomst.
Matt. 24:3 – 26:5 | Marc. 13:3 – 13:36 | Luc. 21:5 – 36 | Joh. 12:20-36

Woensdag in de Stille week
Wellicht is Jezus overdag opnieuw in de tempel, maar waarschijnlijk blijft Hij op de Olijfberg en laat Hij zich niet zien in de stad. Ondertussen komen de overpriesters en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hogepriester, Kajafas. Daar beramen ze een plan om Jezus door middel van een list gevangen te nemen en Hem te doden. Matteüs en Marcus vertellen dat Jezus 's avonds opnieuw naar Betanië gaat, naar het huis van Simon de melaatse, om er maaltijd te houden. Daar zalft Maria, de zus van Martha en Lazarus, Hem met kostbare nardusmirre (Johannes plaatst deze gebeurtenis enkele dagen eerder, vlak voor de intocht in Jeruzalem, en noemt ook haar naam, Joh. 12:1-11). Daarop gaat Judas verbolgen naar de hogepriesters. Vanaf dit moment zint Judas op een gunstig moment om Jezus uit te leveren.
Matt. 26:6 – 26:17 | Marc. 14:1 - 11 | Luc. 22:1 – 6

Witte Donderdag
Witte Donderdag is de donderdag voor Pasen. Christenen gedenken dan de laatste maaltijd die de disiciplen voor zijn dood met Jezus hadden, toen Jesus de voeten van zijn discipelen waste en het Avondmaal (de eucharistie) instelde.

Het is de eerste dag van het feest van de ongezuurde broden en de discipelen treffen voorbereidingen om op een veilige plek in de stad het pesachmaal te kunnen houden. Als de avond is gevallen, houden ze maaltijd en Jezus stelt het heilig avondmaal in: doet dit tot mijn gedachtenis. Johannes vertelt uitvoerig over de voetwassing en over alles wat Jezus, wetende dat zijn ure gekomen is, nog met zijn leerlingen bespreekt. Jezus bidt het hogepriesterlijk gebed. Na de maaltijd zingen ze lofliederen met elkaar en daarna gaan ze terug naar de Olijfberg, naar de hof Getsemane, waar Jezus hun vraagt met Hem te waken. In de katholieke traditie wordt daarom op deze avond een nachtwake gehouden, meestal tot twaalf uur, soms ook de hele nacht door. Jezus wordt 's nachts gearresteerd en meegevoerd, eerst naar de hogepriester Annas, dan naar het paleis van Kajafas, waar de overpriesters proberen een valse getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen om Hem ter dood te kunnen laten brengen. Hij wordt bespuwd en geslagen. Petrus, die heimelijk volgt tot op de binnenplaats van het paleis, loochent Hem.
Matt. 26:17 – 75 | Marc. 14:12 – 72 | Luc. 22:7 – 65 | Joh. 13:1 – 18:27

Goede Vrijdag
De belangrijkste gebeurtenissen in het Christendom zijn de dood en opstanding van Jezus Christus, de Joodse rabbi/profeet wiens leer en leven de grondslag zijn van het geloof..

In alle vroegte komen alle hogepriesters en oudsten en het hele Sanhedrin bijeen en zij besluiten Jezus ter dood te brengen. Geboeid leveren zij hem over aan Pilatus, de prefect. Daarop krijgt Judas berouw, brengt de zilverstukken terug naar de hogepriesters en verhangt zich. Lucas meldt dat de prefect Jezus naar Herodes laat brengen, die Hem met een spottend pronkgewaad weer terugstuurt naar Pilatus. Deze probeert Jezus vrij te laten, maar het volk verkiest Barabbas. Dan geeft Pilatus Hem over om te worden gegeseld. De Romeinse soldaten nemen Jezus mee naar de binnenplaats van het gerechtsgebouw en verzamelen de hele cohort om Hem heen. Ze kleden Jezus uit en geselen Hem, doen Hem een scharlakenrode mantel om en zetten een doornenkroon op zijn hoofd. Ze bespotten Hem en slaan Hem op het hoofd. Pilatus toont de gegeselde Jezus aan het volk, dat blijft roepen om zijn kruisiging en Pilatus geeft toe. Buiten het gerechtsgebouw wordt Simon van Cyrene gedwongen om Jezus te helpen het kruis te dragen. Het is in het derde uur, tussen acht en negen 's ochtends, dat Jezus op Golgota wordt gekruisigd. Om twaalf uur valt er een duisternis over het hele land, tot drie uur 's middags. Dan sterft Jezus. Het voorhangsel in de tempel scheurt van boven tot onder, de aarde beeft en rotsen splijten. Na het vallen van de avond gaat Josef van Arimatea naar Pilatus en krijgt toestemming het lichaam te begraven, in een rotsgraf vlakbij Golgota.
Matt. 27:1 - 61 | Marc. 15:1 - 47 | Luc. 22:66 – 23:56 | Joh. 18:28 – 19:42

Stille Zaterdag
Het is sabbat. Verslagen en bang zijn de overgebleven elf leerlingen van Jezus bij elkaar en houden zich schuil. Het Kwaad lijkt te hebben overwonnen. In de katholieke traditie is er in de paasnacht een Paaswake. Buiten, of in het voorportaal van de kerk, wordt na middernacht het paasvuur wordt ontstoken: symbool van het Licht van Christus dat doorbreekt in de duisternis. Met het paasvuur wordt de paaskaars aangestoken - met daarop een kruis en de Alpha en de Omega – en het Licht wordt de donkere kerk in gedragen. De kerkgangers steken hun kaars aan met de vlam van de paaskaars, geven het licht door en de kerk wordt licht. Ze begroeten elkaar: ,,Christus is verrezen!'', en de ander antwoordt: ,,De Heer is waarlijk opgestaan!''

Paaswake
De Paaswake is de eerste kerkdienst waarin de opstanding uit de dood van Jezus Christus gevierd wordt.

Pasen
Pasen gedenkt de opstanding uit de dood van Jezus Christus. Het is het belangrijkste Christelijke feest, en het feest dat met de meeste vreugde gevierd wordt. Voor dag en dauw gaan de vrouwen naar het graf om het lichaam te verzorgen. Engelen verschijnen: 'Waarom zoekt u de levende onder de doden?' Jezus is opgestaan! Jezus verschijnt aan Maria van Magdala. Als de vrouwen het aan de elf leerlingen vertellen - die met gesloten deuren bij elkaar schuilen, bang om ook opgepakt te worden - stuiten ze op ongeloof. Lucas vertelt dat ze wel gaan kijken bij het graf. Diezelfde dag verschijnt Jezus aan de twee volgelingen die onderweg zijn naar Emmaüs en breekt met hen het brood. De twee leerlingen haasten zich terug naar de elf discipelen, die ook aan het eten zijn. Terwijl ze nog vertellen, verschijnt Jezus in hun midden. Opnieuw belooft Hij hun de Heilige Geest. 'Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.''
Matt. 28:1 – 15 | Marc. 16:1 – 13 | Luc. 24:1 – 53 | Joh. 20 1-23

Hemelvaartsdag
De veertigste dag na Pasen gedenkt de hemelvaart van Christus, zoals beschreven in Marcus 16:19, Lucas 24:51, en Handelingen 1:2.

Pinksteren
Pinksteren is het feest waarop Christenen de uitstorting van de Heilige Geest vieren. Het wordt gevierd op de zondag 50 dagen na Pasen.

Advent
Advent is de periode van 4 weken voor Kerst die staan in het teken van de verwachting van de Heer (de verwachting van de geboorte van Jezus Christus, en de verwachting van zijn komst aan het eind van de tijd. .

Kerst
Kerst is een Christelijk feest dat de geboorte van Jezus, de zoon van God vier

De onderstaande zijn ook nog steeds méér dan het vieren waard !

Nieuwjaardag (morgen)

Biddag

Biddag voor Gewas en Arbeid is de gedenkdag in het protestantisme in Nederland waarin er speciaal gebeden (in het voorjaar) wordt voor de oogst en het werk
Dankdag (avond)

Dankdag
voor Gewas en Arbeid is de gedenkdag in het protestantisme in Nederland waarin er speciaal  gedankt (in het najaar) wordt voor de oogst en het werk. 

Oudjaarsdag (avond)

Op oudejaarsavond klinken weer die aloude woorden: “Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Keer weder, Heere! Tot hoe lange? …..“(psalm 90 vers 12 en 13).

Hervormingsdag (Luther-dag)

Feest vieren..., daar houden we wel van. Daarom hier een overzicht van heel veel feesten. Naast de bijbelse feesten ook aandacht voor enige andere nog steeds terugkerende gebruiken.

Lees de Bijbel  Feesten in de Bijbel

In de Bijbel is het beslist geen saaie boel. Er wordt volop feestgevierd. Geloven is iets waar je blij van wordt. God kennen, dat maakt het hele leven tot een feest. God geeft zijn mensen regelmatig de opdracht feest te vieren. Het Paasfeest, het Loofhuttenfeest. Maar (...) wat zijn dat nu eigenlijk voor feesten?

Drie grote feesten

Drie feesten springen er in de Bijbel uit: Pasen, Pinksteren en Loofhutten. Drie keer per jaar gaan de Joden naar Jeruzalem om daar "voor de Here" te komen. Alle drie die feesten hebben te maken met de oogst en met brood. Pasen, gevolgd door het zeven dagen durende feest van de ongezuurde broden (maart/april). Pinksteren (mei): de eerste opbrengst van de oogst wordt aan God aangeboden. Loofhutten (oktober): de oogst is voorbij; God wordt gedankt.

Je vindt ze alle drie bij elkaar in Leviticus 23 en in Deuteronomium 16:1-17.

Het eerste grote feest: Pasen

Het allereerste Paasfeest wordt gevierd als de Israëlieten uit het land Egypte worden bevrijd. In Egypte zijn ze zwaar onderdrukt. Ze moesten als slaven werken voor de Egyptenaren. Dat heeft lang geduurd, maar uiteindelijk bevrijdt God hen. Koning Farao van Egypte moet na tien zware plagen het volk wel laten gaan. De tiende plaag is dat de oudste zoon uit elk gezin, zowel bij mensen als dieren, doodgaat. Bij gezinnen in Israël gebeurt dat niet, want zij hebben aan de beide deurposten en de bovendorpel bloed gestreken van een lammetje (Ex. 12:1-13).

Haastig moet het volk Israël vertrekken. Ze hebben geen tijd om het brood te laten rijzen. Ze moeten ongezuurde broden eten, met bittere kruiden. Zo worden ze bevrijd. Je zou Pasen de Joodse "Bevrijdingsdag" kunnen noemen.

Elke keer dat de Joden daarna het Paasfeest vieren, moeten ze daaraan terugdenken. Ze eten weer ongezuurde broden met bittere kruiden.

Vandaag wordt dat bij de Joden nog steeds gevierd. De jongste aanwezige vraagt: "Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden?" Dan wordt dat verhaal van die wonderlijke bevrijding opnieuw verteld.

Bijzondere vieringen van het Paasfeest

Het eerste Paasfeest in het Beloofde Land is natuurlijk een geweldig spektakel! De bevrijding is dan compleet! Wat moet dat een feest geweest zijn (Joz. 5:10-12)!

Pasen (of: Pascha) wordt elk jaar trouw gevierd. Men gaat trouw naar het heiligdom. Daar wordt geofferd en feestgevierd. Maar na verloop van tijd komt daar toch de klad in. We lezen soms in de Bijbel dat het Paasfeest aan een soort vernieuwing toe is. Dan wordt het Paasfeest weer in ere hersteld. Dat zijn bijzondere Paasfeesten!

Zo lezen we dat in de tijd van koning Josia het Paasfeest in ere werd hersteld. In 2 Koningen 23:21-23 geeft hij daartoe de opdracht. Dan wordt namelijk een oud wetboek herontdekt. Josia roept uit: "Mensen, we hebben het Paasfeest eeuwenlang verwaarloosd; we moeten het nodig weer echt gaan vieren!"

Een ander voorbeeld vind je in Ezra 6:19-22. Het volk is weggevoerd geweest. Nu zijn ze eindelijk weer terug in Israël. Opnieuw bevrijd. Dat is een goede reden om het Paasfeest opnieuw te vieren. Ook dat moet een bijzonder Paasfeest zijn geweest!

Jezus en het Paasfeest

Jezus heeft ook Paasfeest gevierd. Met zijn leerlingen. Hij zegt erbij: "Ik heb er geweldig naar verlangd dit Paasmaal met jullie te eten. Nog even en dan breekt voor Mij een tijd van groot lijden aan. Ik zeg jullie dat Ik het Paasmaal beslist niet meer zal eten tot het Koninkrijk van God volle werkelijkheid is geworden" (Luc. 22:15,16 "Het Boek"). Juist bij Jezus zie je dat het Paasfeest een feest is van bevrijding: de dood is overwonnen! En dat gaat ook niet zonder het bloed van het Lam, Jezus Christus Zelf.

Het tweede grote feest: Pinksteren

Het woord "Pinksteren" komt van het Griekse woord "pentèkostè ", dat "50" betekent. Pinksteren komt 50 dagen na Pasen. Het wordt ook wel het "feest der weken" genoemd, omdat je zeven weken moet tellen vanaf Pasen (zie Deut. 16:9,10).

Dan wordt de eerste opbrengst van de oogst aan de Here gegeven. Een blij feest!

Bij ons is het er door de glasbouw en de voortdurende import van verse groente en fruit een beetje af, maar je komt het ook tegen. Bv. als in de lente er weer verse aardbeien zijn. Daar geniet je dan van. Of als er "nieuwe" aardappelen zijn. Dan zeggen de mensen tegen elkaar: "lekker, nieuwe aardappelen". En er is een seizoen voor boerenkool. Maar voor mensen zonder diepvries en broeikas was het helemaal een feest: de nieuwe oogst! Heerlijk! Dank U wel, God!

Pinksteren: God bij de mensen

Net als Pasen was ook Pinksteren "méér dan een oogstfeest". Ongeveer 50 dagen na het allereerste Paasfeest verschijnt God aan zijn volk. Dat kun je lezen in Exodus 19. God laat Zich zien aan zijn volk en Hij laat zijn woorden horen. Dat is een heel indrukwekkende gebeurtenis, daar bij de berg Sinai in de woestijn. Het volk moet zich heiligen. Het moet onderaan de berg blijven, achter een hek. Dan laat daar boven op die hoge berg de Here Zich zien, nou ja (...) verstopt achter wolken, vuur, donder, bliksem en bazuingeschal. Daar verbindt Hij Zich aan zijn volk Israël. Op Pinksteren denken de Israëlieten aan díe gebeurtenis terug.

Als je dat tot je door laat dringen: "God komt bij de mensen", dan zie je vanzelf de overeenkomst met het Pinksteren uit Handelingen 2. Dan zie je trouwens ook direct het enorme verschil! Zo groot als bij de berg Sinai de afstand is, zo dichtbij komt God op het Pinksterfeest van het Nieuwe Testament. Bij Jezus kon je al zeggen: "God met ons" (Matt. 1:23). Bij Pinksteren is het zelfs "God in ons".

En dan te bedenken dat dit nog maar het begin is van de oogst! "Deze Geest in ons is een borg voor wat God ons allemaal zal geven als Hij ons, Zijn eigen volk, zal verlossen" (Ef. 1:14a "Het Boek").

Het derde grote feest: Loofhuttenfeest

Het Loofhuttenfeest is eigenlijk het feest van de inzameling. De hele oogst is nu binnen. Het is het grootste, uitbundigste en vrolijkste feest. Het duurt zeven dagen. De mensen kamperen in loofhutten, gemaakt van palmtakken en loofboomtwijgen. Die hutten zijn een symbool van het leven dat vergankelijk is. Het herinnert de mensen aan hun barre woestijntocht. Onder de open hemel heeft God ze geleid. Hij zal ze ook vandaag leiden.

In de tijd van de tempel wordt er elke dag van het feest om het altaar heen gelopen met vruchten en palmtakken. Daarna wordt er water uit de bron geschept en tegen het altaar uitgegoten.

Op de zevende, de grote dag van het feest, is de feestvreugde het hoogst. Dan wordt er zeven keer om het altaar gelopen. Onder luid gejuich van een uitgelaten menigte wordt dan opnieuw water tegen het altaar gegoten. Alsof ze daarmee willen zeggen: "Hier moet je zijn! Hier, bij de tempel, waar God de zonden verzoent, hier is de bron van het levende water! Laat je leven vernieuwen door God!" Tegen die achtergrond moet je eens in Johannes 7:37,38 lezen wat Jezus op de grote dag van het Loofhuttenfeest durft te zeggen!

Naast deze grote feesten zijn er nog enkele kleinere feesten te noemen.

Purimfeest

Je kent misschien het boekje Ester wel. Daarin lees je hoe Haman probeert de Joden uit te roeien. Maar God houdt zijn plan tegen. Doordat Ester koningin wordt, kan zij een massamoord onder de Joden voorkomen. "Pur" betekent "lot". Haman had het lot geworpen om een datum te prikken voor de Jodenmoord. Vandaar de naam "Purimfeest". Op dit feest, dat gevierd wordt in februari/maart, stuur je elkaar cadeaus. Dan wordt ook het boek Ester voorgelezen.

Tempelvernieuwingsfeest (Chanoeka)

Vooraf dit: Het is van oudsher het (her-)inwijdingsfeest, maar staat ook al lang bekend als het feest van de Lichten.

De oorsprong van Chanoeka gaat terug tot de tijd dat Yehuda HaMaccabi met zijn manschappen de overwinning behaalde op de Grieken die de Tempel in Jeruzalem hadden ontheiligd en ook de besnijdenis hadden verboden!

Vòòr die ontheiliging werden elke dag de lichtjes van de grote Menorah ontstoken. Daar werd kosjere olijfolie voor gebruikt. De overgebleven olie was net genoeg om de lichtjes één dag te laten branden. Wonderba arlijk genoeg bleven de lichtje s maar liefst acht dagen branden, net zolang tot er weer nieuwe kosjere olie geperst was!

Ter herinnering aan dit wonder steken we acht dagen lang elke dag één kaarsje meer aan in de chanoekia kandelaar. Naar goed joods gebruik wordt er tevens cadeautjes aan kinderen gegeven, speciale gerechten gegeten en geld gegeven voor tsedaka (liefdadigheid).

Pardes wil graag licht brengen in deze donkere tijden o.a. door het geven van cursussen over oude joodse wijsheden en levensverhalen. Daartoe vragen wij om uw gulle gaven om voor ons allen ook een Chanoeka-wonder te helpen bewerkstelligen.

Lees verder: Dit feest wordt genoemd in Johannes 10:22. In 164 v.Chr. wordt door Judas de Makkabeeër de tempel heroverd op de goddeloze koning Antiochus IV Epifanes. Hij had in de tempel zwijnen geofferd. Dat deed hij expres om de Joden te kwetsen, want zwijnen waren onreine dieren. Als de Joden dit feest (8 dagen lang, in december) vieren, steken ze een 9-armige kandelaar aan. Elke dag wordt er één kaarsje meer aangestoken.

Antiochus Epiphanes, de koning van Syrië, had de joden verslagen. Hij was de wrede heerser. Ofschoon Antiochus een Syriër was, stond hij bekend als een Griek omdat hij alles nadeed wat maar Grieks was. Hij verlangde van de joden dat ook zij zich aanpasten aan de Griekse gewoonten.. Hij kreeg hierdoor tegenstand van de nationalistische joden. Zo kwam het tot de opstanden der Makkabeeen. Er volgde een reeks van onafhankelijkheidsoorlogen.

In die tijd werd Israël ook verscheurd door godsdienstige tegenstellingen. Heruit ontstonden de grote sekten der Farizeeën en Sudduceeën. In die tijd werd het de joden verboden hun eigen godsdiensten te houden. En werd de tempel verontreinigd met de afgodendiensten naar Grieks gebruik.

Ook werd de tempel leeg geroofd, en werden vele joden die hier tegen waren vermoord. Ook verbrandden zij de boeken der wet van de joden, en werd een ieder gedood die zijn kinderen liet besnijden. Dit betekende dat het zedelijk verval groot was, en dat vele joden zich gingen schamen voor de thora.

Men ging zelfs zover, dat joodse jongelui naakt meededen aan Griekse spelen. In de periode 175-164, toen de beruchte Antiochus IV Epiphanes de troon besteeg, wilden verschillende modeme, ruimdenkende joden uit die tijd, een poging doen orn de levenswijze van hun orthodoxe broeders te beïnvloeden. Zij wilden bet hellenisme met geweld invoeren. (Hellenisme = grote bloeitijd van Griekenland na Alexander de Grote, waarin een voorliefde heerste voor schoonheld en kracht in woord en daad.) Zij hadden hiermee enig succes, want de Griekse cultuur had iets aanlokkelijks waartegen niet iedereen bestand was. Op 25 kislew (december) 164 voor de christelijk jaartelling trok Juda. de Makkabeeër Jeruzalem binnen en verwijderde alle sporen van de Grickse afgodendienst uit de tempel.

Na deze zuivering werd de tweede tempel opnieuw ingewijd. In de tempel stond de zevenarmige kandelaar (menora). Hiervoor was nog maar voor een dag olie, maar toen deze aangestoken werd, brandde de Menora maar liefst acht dagen lang.

Dit was een groot wonder, omdat de Joden acht dagen nodig hadden om nieuwe olie te maken. Dit langer branden van de kandelaar wordt gezien in het verlengde van de diaspora (verstrooiing), die de Joden wonder boven wonder ook overleefd hebben.

De acht-armige kandelaar (Chanoeka) is vandaag het symbool dat herinnert aan het wonder in de tijd der Makkerbeeën (acht dagen olie).

De arm die in het midden zit, (vaak uitstekend naar voren), diende om de andere lichten aan te steken. Deze wordt genoemd sjamasj, hetgeen in het Hebreeuws betekent dienaar. Het getal acht symboliseert in de Joodse mystiek het bovennatuurlijke, de macht, die de Schepper zichtbaar maakte in het wonder met de Chanoeka.

Sabbat

Is de sabbat ook een feest? Iets dat elke week terugkomt, dat is toch geen feest meer? Jazeker wel. De wekelijkse sabbat wordt in Leviticus 23:3 eigenlijk als het éérste van de feesten genoemd. Elke week mag je, moet je een dag rust nemen. Je mag niet opnieuw slaaf worden. Op die dag is er een heilige samenkomst. Die dag is voor de Here. In onze jachtige samenleving ontdekken we weer de waarde daarvan: rust nemen op zijn tijd. Vul die dag dan ook niet alleen in voor je eigen plezier. Laat het vooral ook een dag zijn voor God. Neem rust op zijn tijd.

Genoeg reden voor feest!

Je ziet het, in de Bijbel wordt volop feestgevierd. Het is ook goed voor ons om regelmatig stil te staan bij de dingen die de Here God heeft gedaan. Je vindt in het Nieuwe Testament geen gebod om Kerst, Pasen en Pinksteren te vieren. Toch is het een goede zaak. Het is jammer dat Kerst in onze tijd veel meer aandacht heeft dan Pasen, en Pinksteren nog veel minder. Dat zou juist andersom moeten zijn. Bovendien wordt het echte Kerst-Evangelie vaak overschreeuwd door dingen die niks met Jezus te maken hebben.

Maar als je eraan denkt wat God heeft gedaan en wat Hij nog steeds doet, en Hem daarvoor dankt, dan ben je bezig met iets dat al eeuwen gedaan wordt. Denk er wel aan: een feest is er niet alleen voor om te (ge)denken en te danken, maar een feest is er vooral om het te vieren! Houd de blik daarbij maar steeds gericht op Jezus. Dan mag je heel je leven vieren als een feest!

Ook wij vieren heel wat feesten...

Door het jaar heen staan er bijzondere dagen op onze kalender. sinds jaar en dag gaat dat zo. daar ook zo onze aandacht aan besteden. Om je enig houvast te geven op deze site een overzicht van de christelijke feesten. Niet dat ze allemaal even indringend worden gevierd, maar meer dan de moeite waard om er niet alleen mee op de hoogte te zijn maar je ook eens nader in te verdiepen.

Christelijke feestdagen

Door het jaar heen hebben we een behoorlijk aantal christelijke feestdagen. Maar wat houden die dagen eigenlijk in, behalve dat het vrije dagen zijn?

Deze dagen hebben allemaal gemeen dat ze hun oorsprong vinden in de bijbel. Elke feestdag is gekoppeld aan een gebeurtenis in de bijbel, die voor christenen een belangrijke betekenis heeft. Maar welke gebeurtenis, en dus betekenis, is gekoppeld aan welke feestdag?

Kerst

Kort omschreven betekent Kerst voor christenen de geboorte van Jezus. Een belangrijke dag! Door Zijn geboorte kwam Jezus, de zoon van God, op de aarde om mens te zijn onder de mensen. Uiteindelijk was het doel om te boeten voor de zonden die de mensen hebben begaan en nog zullen doen. Jazeker, ook voor die van jou! Bijzonder, dat iemand zich opoffert voor iets wat hij niet heeft gedaan. Wat een liefde!

Goede vrijdag

Op goede vrijdag is Jezus voor ons aan het kruis gestorven. Doordat Jezus voorafgaand aan Zijn sterven, maar ook door Zijn sterven en tijdens Zijn dood, voor ons geleden heeft, zijn onze zonden vergeven en hebben we genade ontvangen. Genade van God; verzekerd van Gods oneindige liefde, geduld en vergeving. Voor altijd Gods kind!

Pasen

Pasen staat voor overwinning! Met Pasen vieren we dat Jezus na drie dagen uit de dood is opgestaan. Daarmee heeft Jezus de dood overwonnen. Dat wil niet zeggen dat er hier op aarde geen dood meer is, maar het is niet het laatste station!

Hemelvaart

Het woord ‘Hemelvaart’ kunnen we letterlijk nemen; Jezus is naar de Hemel opgevaren om bij zijn Vader, God, te zijn. Zijn werk op aarde was volbracht. Jezus is nu bij Zijn Vader, maar is zeker daardoor niet onbereikbaar geworden. Zijn Werk voorafgaand aan de Hemelvaart heeft juist ons dichterbij God gebracht.

Pinksteren

Toen Jezus met hemelvaart naar God in de hemel ging heeft hij de discipelen belooft hen niet alleen te laten. Met pinksteren kwam de Heilige Geest bij de discipelen, om hen kracht en inspiratie te geven. Maar de Heilige Geest is niet alleen voor de discipelen gekomen. Ook wij nu mogen de kracht van de Heilige Geest voelen en ervaren.

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)