HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                                                                                     

CONFRONTATIE MET GOD

Lees de Bijbel   de vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Handelingen 17:15-33

Lees de Bijbel

15 Paulus’ begeleiders brachten hem naar Athene en keerden daarna weer terug, met de opdracht om tegen Silas en Timoteüs te zeggen dat ze zich zo spoedig mogelijk bij hem moesten voegen.
Paulus in Athene

16 Terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte hij hevig verontwaardigd bij het zien van de vele godenbeelden in de stad.
17 In de synagoge sprak hij met de Joden en met de Grieken die God vereerden, en op het marktplein ging hij dagelijks in debat met de mensen die hij daar aantrof.

18 Onder hen waren ook enkele epicurische en stoïsche filosofen, van wie sommigen zeiden: ‘Wat beweert die praatjesmaker toch?’ Anderen merkten op: ‘Hij schijnt een boodschapper van uitheemse goden te zijn,’ omdat ze dachten dat hij predikte over Jezus en een godin die Opstanding heette.

19 Ze namen hem mee naar de Areopagus en zeiden: ‘Kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen?

20 Want wat u zegt, klinkt ons vreemd in de oren; we willen graag weten wat u bedoelt.’

21 Alle Atheners en de vreemdelingen die er wonen hebben immers voor haast niets anders tijd dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën.

22 Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei: ‘Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent.

23 Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in ogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift: “Aan de onbekende god”. Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen.

24 De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels.

25 Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden alsof er nog iets is dat hij nodig heeft, hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt.

26 Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid; voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald.

27 Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is.

28 Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of, zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd: “Uit hem komen ook wij voort.”

29 Maar als wij dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen, het werk van een ambachtsman, door mensen bedacht.

30 God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen,

31 want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan.’

32 Toen ze hoorden van een opstanding van de doden dreven sommigen daar de spot mee, terwijl anderen zeiden: ‘Daarover moet u ons een andere keer nog maar eens vertellen.’

33 Zo vertrok Paulus uit hun midden.

De boodschap van Paulus op de Areopagus is op heel veel verschillende manieren uitgelegd

De één vindt Paulus te kritisch, de ander te meegaand. De één vindt hem vriendelijk en geduldig, de ander scherp en confronterend. Weer een ander vindt hem te ironisch, de ander irenisch.

Het kan nogal uitmaken waar je de accenten legt. Zeker in de ontmoeting met mensen die niet zo veel met de kerk en het christelijk geloof hebben. Welke houding neem je dan aan? Zoek je vooral de raakpunten of de confrontatie? Dialoog of getuigenis?

Twee kanten

Paulus zoekt aansluiting en tegelijkertijd daagt hij uit, lokt mensen uit hun tent, prikkelt en roept reactie op. De kunst is om het met Paulus in die spanning uit te houden. Dat Paulus het conflict niet uit weg gaat blijkt uit het feit dat hij op de vlucht is. Zijn boodschap maakt heel wat los en uit veiligheidsoverwegingen is hij door vrienden onder escorte naar Athene gebracht. Paulus is – net als zijn leermeester Jezus - niet een conformerend en assimilerend type. Hij raakt ook hevig verontwaardigd bij het zien van alle afgoden. De miskenning van het eerste gebod maakt heel wat emoties bij hem los.

Deense cartoons en uitspraken van de paus hebben wereldwijd onder moslims soortgelijke reacties opgeroepen. Wij zijn niet zo snel meer verontwaardigd. Paulus daarentegen reageert gekrenkt, geïrriteerd, verontwaardigd.

Niet verbitteren

Toch hebben de emoties bij Paulus niet het laatste woord. Opvallend is dat het Griekse woord voor ‘verontwaardiging’ dat hier wordt gebruikt nog één keer in de Bijbel te vinden is: in het lied van Paulus over de liefde. ‘De liefde is lankmoedig en goedertieren... De liefde wordt niet verbitterd’ (1 Kor.13:5). In het Grieks hetzelfde woord. Werd Paulus dan in Athene wel verbitterd? Is zijn lied op de liefde ook voor hem te hoog gestemd?

Natuurlijk, Paulus is ook maar een mens. Maar toch: misschien heeft hij deze woorden juist tegen zichzelf gezegd bij het zien van al die afgoden: ‘De liefde laat zich niet verbitteren, Paulus. Je mag verontwaardigd zijn, geschokt en geïrriteerd, maar laat je niet verbitteren. Laat het zich niet invreten. Vergeet de liefde niet’. Wat bewoog hem anders om het gesprek aan te gaan met de mensen op de markt. Zonder die liefde zou je het niet lang volhouden, cynisch en hard worden. Paulus zoekt de ontmoeting (letterlijk: de dialoog). Eerst met geestverwanten, maar vervolgens trekt hij de kringen wijder: godvereerders en ten slotte wie hij maar aantreft op de markt (vs.17).

Voor allen geldt de boodschap

Johannes 3:16 - Nieuwe Bijbel Vertaling
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16 - Staten Vertaling
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Johannes 3:16 - Lutherse Vertaling
Want alzo heeft God de wereld liefgehad, dat hij zijnen eengeboren Zoon gegeven heeft, opdat allen, die in hem geloven, niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben.

Johannes 3:16 - Leidse Vertaling
Want zo lief had God de wereld dat hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren ga, maar het eeuwige leven hebbe.

Johannes 3:16 - Engels
For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.

Johannes 3:16 - Frans
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.

Johannes 3:16 - Spaans
Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.

Johannes 3:16 - Latijn
Sic enim dilexit Deus mundum ut Filium suum unigenitum daret ut omnis qui credit in eum non pereat sed habeat vitam aeternam.

Johannes 3:16 - Duits
Denn so hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.

Johannes 3:16: Een Eenvoudige Boodschap Voor Ons Allemaal
In welke vertaling dan ook, in welke taal dan ook, de boodschap van God is eenvoudig en duidelijk. Moge jij vandaag ook God's grenzeloze liefde voor jouw leven ontdekken!

God is trouwZoals met elke vrucht van de Geest is God Zelf het model dat we moeten bestuderen als voorbeeld van trouw om ons te bemoedigen Hem te vertrouwen en na te bootsen. Gods trouw is een bekende term voor hen die religieus denken, maar de diepte ervan en de omvang zijn waarschijnlijk niet zo bekend. Gods trouw was een favoriet onderwerp van Paulus. Hij schrijft erover in zijn eerste brief (1 Thessalonicenzen) en ook in wat vermoedelijk zijn laatste was (2 Timotheüs). Paulus heeft het ervaren in vele, vele gevaren en inspanningen; hij kwam aan het eind van zijn leven tot de slotsom dat God hem nooit in de steek had gelaten.

Andere schrijvers van het Nieuwe Testament schrijven evenveel over dit onderwerp. Petrus schrijft:

1 Petrus 4:19 Laten derhalve ook zij, die naar de wil van God lijden, hun zielen aan de getrouwe Schepper overgeven, steeds het goede doende.

"Overgeven" is het woord dat de Grieken gebruiken om een geldbedrag toe te vertrouwen aan een vertrouwde vriend zoals wij dat doen bij een bank. Christus gaf Zijn gehele leven tot aan de dood toe over aan God; wij moeten zijn voetstappen volgen (1 Petrus 2:21). Paulus drukt zich op gelijksoortige wijze uit in 2 Timotheüs 1

2 Timotheüs 1:12 Om die reden draag ik ook dit lijden en ik schaam mij daarvoor niet, want ik weet, op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd, en ik ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is, hetgeen Hij mij toevertrouwd heeft, te bewaren tot die dag.

Paulus voegt er in 2 Timotheüs 2 nog aan toe:
2 Timotheüs 2:13 indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet.

Als we over elkaar spreken als zijnde trouw, bedoelen we dat we ons woord houden, dat we geloofwaardig blijven voor onze medemens en dat we de verplichtingen van onze positie nakomen. Daarom zijn we betrouwbaar. In dezelfde zin denken en spreken we over Gods trouw.

Gewoonlijk is het eerste dat in ons denken opkomt als God trouw wordt genoemd, dat Hij Zijn beloften houdt. Dit is uiteraard inbegrepen in het concept van Gods trouw, maar het is interessant dat het maar twee keer voorkomt in het Nieuwe Testament. In Hebreeёn 10 spoort Paulus aan:
Hebreeën 10:23 Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.

Later schrijft hij dat Sara "Hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte (Hebreeёn 11:11).

Paulus gedachte in 2 Timotheüs 2:13 gaat zelfs veel verder. Dit vers zegt ons dat we Hem tot de dood toe kunnen vertrouwen, omdat "Hij Zichzelf niet kan verloochenen". Gods natuur en karakter houden een plechtige verplichting in dat Hij Zijn eigen wet is, dat Hij is gebonden door wat Hij is en dat Hij zelfs niet in de geringste mate in strijd kan zijn met wat Hij op consequente wijze is. Geen wonder dat Jacobus uitroept:
Jacobus 1:17 Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.

Als God moet Hij trouw zijn aan het karakter van goedheid en wijsheid dat Zijn naam tot uiting brengt.

In ons daarentegen is er een oorlog gaande. Tegenstrijdige impulsen en gedachten overspoelen ons denken.
Galaten 5:17a Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees.

We verliezen die strijd vaak, omdat de goddelijke natuur ons denken niet geheel doortrekt. We reageren de ene keer zus, de andere keer zo en we schieten zelfs in eigen oog vaak tekort.

Niemand is altijd zichzelf, maar God wel! Met God is het zoals de apostel Johannes zegt:
1 Johannes 1:5b ... God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.

Er is niets in God dat Zijn trouw kan verhinderen om Zijn Woord of Zijn Handelingen uit het verleden verder uit te voeren. Onze roeping in Christus is een van die Handelingen uit het verleden. Dat betekent dat wat God in ons is begonnen, ook door Hem zal worden voltooid, tot aan het einde behoud wordt verkregen (Filippenzen 1:6). Als we sterven, zal Hij ons hebben voorbereid op een taak in het Koninkrijk van Zijn gezin.

God wil dat de mens geen onvruchtbaar leven heeft, maar een vruchtbaar leven

Geen waardeloos, maar waardevol leven.

Geen negatief, maar een positief leven.

een liefdeloos, maar een liefdevol leven.

Geen ongelukkig maar een gelukkig leven.

God is beheerst

Hoewel God oneindig sterk is en ook vol gevoel, laat Hij Zich nooit meeslepen door gevoelens, maar is Hij volkomen beheerst in zijn optreden. Op vele plaatsen lezen we in de Bijbel dat God zijn boosheid inhield als Hij het volste recht had om zeer hard op te treden. Ook Jezus heeft bewonderenswaardige zelfbeheersing getoond, vanaf het moment dat Hij in de woestijn door satan op de proef werd gesteld tot in de lijdenstijd waarin hij tot het uiterste beproefd werd. Hij liet Zich niet tot zonde of ongehoorzaamheid aan de Vader verleiden.

God is onveranderlijk

In God is geen spoor van grilligheid of veranderlijkheid (Ps.102:26-28). In Gods persoonlijke bedoelingen en plannen is geen wispelturigheid te ontdekken (Jak.1:17). De Here is een eeuwige rots, waar je op kunt bouwen (Jes.26:4). Mensen veranderen, culturen veranderen, tijden veranderen, de wereld verandert, maar God niet. We kunnen altijd op Hem bouwen.

God geeft rust en stabiliteit

Je kent waarschijnlijk wel de overbekende uitnodiging van Jezus om bij Hem rust te vinden (Mat.11:28). Dit bijbelvers heeft zowel betrekking op de onrust van het ronddolen zonder Hem als op de onrust van het in eigen kracht proberen volmaakt te zijn. Er is nog nooit een tijd geweest waarin zoveel onrust was als nu. Iedereen is druk met van alles dat dringend nodig schijnt te zijn en in ijltempo komt een stortvloed van informatie op ons af, die we allemaal denken te kunnen verwerken. Te midden van al die gekte staat Jezus als de bron van rust en vrede. Alleen Jezus geeft echte vrede en is ook de komende Vredevorst.

God geeft veiligheid en bescherming

De Bijbel geeft talloze aansporingen om vooral te vertrouwen op zijn bescherming. Zijn eeuwige armen dragen ons, vooral als we dat zo hard nodig hebben (Deut.33:27). Omdat God tegelijk ook oneindig krachtig is, mogelijk we ons volkomen veilig weten bij Hem. Hij is onze schuilplaats, waar we veilig kunnen wegkruipen als het ons even te veel wordt. Hij is er altijd als we Hem nodig hebben.

God komt zijn beloften na

De Bijbel staat boordevol beloften, die er niet om liegen. We mogen van God verwachten dat Hij geen enkele van al die beloften onvervuld laat. God staat volledig achter zijn afspraken (Num.23:19) en houdt Zich aan zijn verbonden (Deut.7:9). Wel moeten we bedenken dat we Gods beloften meestal alleen daadwerkelijk ontvangen als we ze in geloof aannemen. Zo heeft God voor vandaag hulp en kracht beloofd. Hij heeft ons beloofd elke dag bij ons te zijn en dat we eenmaal met Hem verenigd zullen worden, als we naar de hemel gaan. Ook heeft Hij beloofd dat Jezus zal terugkomen om de aarde weer tot een paradijs te maken. Kortom, genoeg beloften om elke dag naar uit te zien.

Jezus is jouw:  Wat de bijbel te zeggen heeft:

Zaligmaker
Here
Liefde
Vrede
Vergeving
Rechtvaardigheid
Bevrijder
Gemeenschap
Voorbeeld
Metgezel
Broeder
Bewaarder
Zekerheid
Genoegzaamheid
Vervulling
Alles

De bijbel is jouw:

Onfeilbaar gezag
Erfdeel
Levensgids
Standvastigheid
Sterkte

Wat te doen als jij je zo voelt:

Ontmoedigd
Bezorgd
Eenzaam
Terneergeslagen
Ontevreden
Veroordeeld
Verward
In verzoeking gebracht
Boos
Opstandig

Wat te doen als jij dit ervaart:

U bent bevreest
U bent geestelijk verward
U hebt moed nodig
U hebt geduld nodig
U hebt vrede nodig
U bent geestelijk lauw
U hebt verdriet
U twijfelt aan God


Geloof
Liefde
Eeuwigheid
Lofprijzing
Het dienen van God
Gehoorzaamheid
Het vleselijk denken
De genade van God
De Heilige Geest
Gods trouw
De Gemeente
Rentmeesterschap
Satan
De wederkomst van Christus
Wie niet behouden worden

Bijbelse waardheden over:

Anderen vergeven
Gemeenschap met christenen
Uw verantwoordelijkheid
Het spreken van Gods woorden
Het vinden van Gods wil
Verhoord gebed
Niet-behouden geliefden
Huwelijk
Scheiding
Uw gezin
De huisvrouw
De weduwe

Wat nu te doen?:

U hebt vertrouwen nodig
Er komen moeilijkheden in uw leven
U bent lichamelijk ziek
U hebt financiele zorgen
U hebt huwelijksproblemen
Geliefden verlaten u
U begrijpt Gods wegen niet
U wacht op God

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)