Bijbelse namen en begrippen - S


Lees de Bijbel De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

onder de letter A een iets uitgebreider  overzicht

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U

 V  
W  X  Y  Z

Saaf,balsem.
Saalabbin,plaats van vossen. Joz.19:42.
Saalbim,inwoners van Saäl-abbin.
Saalboniet,inwoner van Saäl-abbin.
Saaraim,twee poorten.
Saasgaz,knecht van de schone. Est.2:14.
Sabachtani,verlaat gij mij? Mar.15:34.
Sabachthani,verlaat gij mij? Mat.27:45.
Sabbai,fout St.v.,Zabbai. goedertierenheid van Jehova. Ezr.- 10:28.
Sabbat,rust.
Sabbethai,rust van Jehova.
Sabeers,inwoners van Seba.
Sabta,doorbreker [schrik voor vijanden].
Sabtecha,sterk doorbrekende [grote schrik voor vijanden.
Sachar,loon, beloning.
Sadduceen,navolgers van Sadok.
Sadok,rechtvaardig.
Sadrach,vreugde in de weg.
Saf,lang, breed. 2Sa.21:18.
Safam,dor [zonder geboomte]. 1Kr.5:12.
Safan,klipdas. (St.v.: konijn).
Safat,rechter, rechters (God).
Safer,schoonheid.
Saffira,schoonheid. Han.5:11.
Safir,schoon. Micha 1:11.
Sage,omzwerving, ballingschap. 1Kr.11:34.
Sahalim,plaats van vossen 1Sa.9:4.
Saharaim,twee dageraden. 1Kr.8:8.
Sahazima,verheven, hoge plaatsen. Joz.19:22
Sala,vrije loop laten. Komt van Selah. Luk.3:35.
Salamis,stad op het eiland Cyprus. Han.13:5.
Salathiel,ik vraag van God.
Salcha,stevig samenbindend.
Salem,vrede.
Salemja,Jehova is vrede. 1Kr.26:14.
Salim,landstreek of oord van vossen. Joh.3:23.
Salisa,driehoekig. 1Sa.9:4.
Sallai,verheven door Jehova.
Sallu,verheven door Jehova.
Sallum,vergelding.
Salma,kleed, gewaad.
Salmai,vredeoffer van Jehova. Neh.7:48.
Salman,gelijkheid van Anu of Noach. Hos.10:14.
Salmaneser,gelijkheid van Anu of Noach.
Salmon,kleed, gewaad.
Salmone,vrede. Han.27:7.
Salome,vreedzame (vrl).
Salomo,vreedzaam (mnl).
Salomon,vreedzaam.
Salu,verheven, hogelijk geacht. Num.25:14.
Sama,horende, het horen. 1Kr.11:44.
Samaria,een wachtberg.
Samaritaan,inwoner van Samaria.
Samech,slang.
Samgar,zwaard of vreemdeling geheten.
Samgar-Nebu,het zwaard van Nebo. Jer.39:3.
Samhuth,woestijnen. 1Kr.27:8.
Samir,scherpe punt, een wacht.
Samla,kleed, gewaad.
Samlai,vredeoffer van Jehova. Ezr.2:46.
Samma,verbazing, verwoesting.
Sammai,verbazing van Jehova.
Sammoth,woestijnen. 1Kr.11:27.
Sammua,horende, het horen (van den Heere).
Samserai,zorgvuldige hoede van Jehova. 1Kr.8:26.
Samson,schitterende zon [grote vreugde en geluk]. Heb.11:32.
Samuel,gehoord door God [van God afgebeden].
Sanballat,haat in vermomming.
Sanherib,San (een afgod) heeft vele broederen; of bos van ver- woesting.
Sanzanna,palmtak. Joz.15:31.
Sara,vorstin.
Saraf,slang, vurige. 1Kr.4:22.
Sarai,mijn vorstin.
Saraja,Jehova is Vorst.
Sarar,hand, steun (van een gezin). 2Sa.23:33.
Sarepta,werkplaats tot zuivering en smelting van metalen.,Zarfath. Luk.4:26.
Sarezer,prins van het vuur, of glans van helderheid [heldere glans].
Sargon,vorst van de zon. Jes.20:1.
Sarid,overlever, ontkomen.
Saron,grote vlakte, ruimgezicht.
Sarona,grote vlakte, ruimgezicht. Han.9:35
Saroniet,of      mijn ordebewaarder. 1Kr.27:29.
Sarsechim,Sakarisch of Skytisch vorst. Jer.39:3.
Sarthan,engte van woonplaats. Joz.3:16.
Saruch,aangenaam. Luk.3:35.
Saruhen,aangename woonplaats. Joz.3:16.
Sasai,woning van Jehova. Ezr.10:40.
Sasak,hevige begeerte.
Satan,tegenstander, vijand
Saul,gevraagd.
Saulieten,nakomelingen van Saul. Num.26:13.
Saulus,gevraagd, afgebeden.
Sausa,woning (van de Heere). 1Kr.18:16.
Sceva,woning (van de Heere). Han.19:14.
Schallecheth,het nederwerpen. 1Kr.26:16.
Schammua,horende, het horen (van de Heere). 2Sa.5:14.
Schave,vlakte of dal. Gen.14:17.
Schave-Diriathaim,vlakte van de dubbele stad. Gen.14:5.
Schear-Jaschub,een overblijfsel zal wederkeren. (uit de balling- schap). (Jes.7:3 verg. met 10:21).
Scheba,mens.
Schebam,liefelijke geur. Num.32:3.
Schebarim,breuken, verschrikkingen. Joz.7:5.
Schebat,roede, staf
Schelah,gezonden, voortlopende (van water). Neh.3:15.
Scheminith,lage stemmen, of achtsnarig muziekinstrument.
Schibboleth,de loop der rivier, of korenaar. Ri.12:6.
Schiggajon,gezang, lofzang. Ps.7:1.
Schin,tand.
Schobab,afvallende, afvallige. 2Sa.5:14.
Schoham,edelgesteente, waarschijnlijk beryl. Job 28:16.
Schonehavens,Han.21:8.
Schoschannim,over de leliën, maagden.
Schuni,stilte, rust. Gen.46:16.
Schusan,over de lelie der getuigenis [iets liefelijks in de wet]. Ps.60:1.
Scyth,betekenis onbekend Kol.3:11.
Seal,verzoek. Ezr.10:29.
Sealthiel,ik vraag van God.
Searja,geacht door Jehova.
Seba,zeven [voortreffelijk] of een eed.
Sebanja,door Jehova opgegroeid.
Sebaoth,legers van de Heer.
Seber,breuk. 1Kr.2:48.
Sebna,opgegroeid, jeugd.
Sebuel,gevangene van God.
Sechacha,insluiting.
Sechanja,inwoner of woning van Jehova [een van Gods volk, bij hetwelk Hij wil wonen].
Sechem,rug, schouder [een hoge strook land].
Sechu,wachttoren. 1Sa.19:22.
Secundus,de tweede. Han.20:4.
Sedeur,voortwerpen van vuur [bliksem]
Seera,bloedverwantschap [een vrouwelijke bloedverwante]. 1Kr.- 7:24.
Sefam,dor, zonder geboomte.
Sefanja,Jer.37:3 fout St.v.,Zefanja. verborgen door Jehova [beschermd door Jehova].
Sefar,telling. Gen.10:30.
Sefarad,afgezonderde landstreek. Oba.1:20.
Sefarvaim,berg Sefar bij Parvaím.
Sefatja,rechter van Jehova.
Sefi,hoog; verheven plaats. 1Kr.1:40.
Sefo,hoog; verheven plaats. Gen.36:23.
Sefufam,slang. Num.26:39.
Sefufan,slang. 1Kr.8:5.
Segub,verheven.
Seharja,gezocht door Jehova. 1Kr.8:26.
Sehirath,harige geit. Ri.3:26.
Seir,ruw, harig.
Seja,woning (van de Heere). 2Sa.20:25.
Sela,verheffing, gebed; ook rots
Sela-Machlekoth,rots der verdeling of der ontkoming. 1Sa.23:28.
Selah,vrije loop laten.
Selanieten,afstammelingen van Sela. Num.26:20.
Seled,verrukking, grote blijdschap.
Selef,uitgetogen [verkoren].
Selemja,vergoed door Jehova.
Seles,drietal, trits
Selomi,mijn vrede. Num.34:27.
Selomith,vergelding, vredelievendheid
Selomoth,vergeldingen.
Selucie,plaats in Sirië, ten westen Antiochië Han.13:4.
Selumiel,vriend van God.
Sem,naam [beroemd, vermaard].
Sema,gehoor, faam.
Semaa,gehoor, faam. 1Kr.12:3.
Semachja,ondersteund door Jehova. 1Kr.12:3.
Semaja,gehoord door Jehova.
Semarja,ondersteund of bewaakt door Jehova.
Semeber,naam van vleugel [gevleugelde, beroemde naam]. Gen.14:12.
Semei,beroemd, befaamd door Jehova. Luk.3:26.
Semer,verzekerde bewaring [voorwerp van zorg].
Semida,faam van kennis.
Semiramoth,beroemdste, verhevenste naam.
Semuel,gehoord door God, van God afgebeden. Num.34:20.
Sen,tand [scherpe rots]. 1Sa.7:12.
Senaa,verheven, beroemd.
Senazar,licht van glans [glansrijk licht]. 1Kr.3:18.
Sene,hoog. 1Sa.14:4.
Senir,pantser.
Senua,licht. Neh.11:9
Seorim,gerst. 1Kr.24:8.
Sera,overvloed.
Serafijnen,[edelen, rijksgroten
Serafs,ijverigen, brandenden
Serah,overvloed. Num.26:46.
Serahja,1Kr.6:51 fout St.v.,Zeráhja. opgang van licht van Jehova.
Seraja,vorst of krijgsheld van Jehova
Serebja,verlossing door Jehova (uit de ballingschap).
Sered,vrees.
Seredieten,vreesachtigen, zij die vrezen. Num.26:26.
Seres,wortel (van een geslacht). 1Kr.7:16.
Sergius,betekenis onbekend. Han.13:7.
Serug,tak.
Sesach,verwarring.
Sesai,witachtig.
Sesan,lelie.
Sesbazar,aanbidder van het vuur, of verlossing van de glans [de zon].
Seth,toegekend, in de plaats gesteld.
Sethar,ster, of verborgenheid. Est.1:14.
Sethur,verborgen. Num.13:13.
Seva,woning (van de Heere). 1Kr.2:49.
Sia,raad. Neh.7:47.
Siaha,raad. Ezr.2:44.
Sibbechai,kreupelbos van Jehova.
Sibbolet,last. Ri.12:6.
Sibchai,kreupelbos van Jehova. 1Kr.20:4.
Sibma,liefelijke geur.
Sibraim,tweevoudige hoop. Ezr.47:16.
Sichar,dronken, dwaas. Joh.4:5.
Sichem,rug, schouder.
Sichor,zeer zwart, troebel.
Sichor-Libnath,rivier van glans (Joz.19:36). Men wil dat de Feniciërs van het zand dezer rivier het eerste glas hebben ge-  maakt. Joz.19:26.
Sichron,dronkenschap. Joz.15:11.
Siddim,vlakten.
Sidon,het vissen, of overvloed van vis.
Sidoniers,inwoners van Sidon.
Sidonis,Hebr. Sidon. het vissen, of overvloed van vis. Luk.4:26.
Sifei,uitnemend, of naaktheid. 1Kr.4:37.
Sifmiet,inwoner van Safam. 1Kr.27:27.
Sifmoth,dode lippen. 1Sa.30:28.
Sifra,schoonheid. Ex.1:15.
Siftan,rechtvaardigste rechter. Num.34:24.
Sihon,omkering, vernieling
Sihor,zeer zwart, troebel. Jer.2:18.
Silas,zwijger, stiltemaker; of drie
Silchi,gewapend door of werpschicht van Jehova. 1Kon.22:42.
Silhim,gewapende mannen, [vesting
Silla,hoop aarde, hoge wegen. 2Kon.12:20.
Sillem,vergelding.
Silo,vrede, zaligheid
Siloa,uitgezonden. Jes.8:6.
Siloam,uitgezonden.
Siloni,vrede, zaligheid Neh.11:5.
Siloniet,vredemaker. 1Kr.9:5.
Silsa,der derde (zoon). 1Kr.7:37.
Silvanus,man van het woud, bosman.
Simea,horende, gehoor
Simeam,verwondering. 1Kr.9:38.
Simeath,horende, gehoor
Simeathiet,antwoorder, nakomelingen van Simea. 1Kr.2:55.
Simei,beroemd, befaamd door Jehova.
Simeon,horende met aanneming, gehoord heeft Jehova.
Simeonieten,horenden met aanneming.
Simon,horende met aanneming [gehoorzamende]. Grote woestijn. 1Kr.4:28.
Simrath,wacht [een in handen van de Goddelijke wachters over de mensen]. 1Kr.8:21.
Simri,wacht van Jehova.
Simrith,bewaakt of bewaard (door Jehova). 2Kr.24:26.
Simron,waakzame.
Simron-Meron,waakzame wachter. Joz.12:20.
Simsai,zon van Jehova.
Simson,schitterende zon [grote vreugde en geluk].
Sin,kleiaarde of slijk; struik, weede
Sinab,tand van de vader. Gen.14:2.
Sinai,doornbos van Jehova.
Sinear,uitwerping, of naaktheid.
Sinim,bewoner van een moerassig land. Jes.49:12.
Sion,zeer droog land.
Sippai,uitnemend door Jehova. 1Kr.20:4.
Sira,schoonheid. 2Sa.3:26.
Sirjon,schild, borstbescherming.
Sisa,honingman. 1Kon.4:3.
Sisak,gelijk een rivier.
Sisera,een slagveld.
Sismai,de zon.
Sithri,bescherming van Jehova. Ex.6:21.
Sitna,aanklacht, haat. 1Kr.27:29.
Sitrai,schrijver van Jehova. 1Kr.27:29.
Sittim,accacia's.
Sivan,sluier, hoofddeksel
Siza,opspruitende (vermeerdering van een gezin). 1Kr.11:22.
Sjigjonoth,over de verkeerdheid. Hab.3:1.
Smyrna,mirre.
So,verheven, opgeheven
Soa,rijkdom. Eze.23:23.
Sobab,afvallende, afvallige.
Sobach,uitgetogen.
Sobai,beloning van Jehova.
Sobal,afvallende, afvallige.
Sobek,verlaten. Neh.10:24.
Sobi,beloning van Jehova. 2Sa.17:27.
Sochja,gevangene van Jehova. 1Kr.8:10.
Socho,heg, bolwerk [sterke vesting].
Socipater,verlossende, reddende vader. Rom.16:21.
Sodi,ontheffing, kwijtschelding van Jehova. Num.13:10.
Sodom,vlammend, brandend
Sodoma,geheimzinnigheid.
Sofach,uitgetogen.
Sofereth,schrijfster, letterkundige.
Soham,onyx of sardonix. (donkerrood). 1Kr.24:27.
Somer,bewaard of bewaakt (door de Heere).
Sopater,verlossende, reddende vader. Han.20:4.
Sorek,uitgelezen wijn, voortreffelijke wijn. Ri.16:4.
Sosthenes,betekenis onbekend.
Sotai,teruggehaald door Jehova.
Stefanas,kroon (197)
Stefanus,kroon, gekroonde (sdb-97)
Sua,rijkdom.
Suah,veegsel.
Sual,vos.
Subael,hersteld door God.
Suchieten,tentbewoners. 2Kr.12:3.
Suf,einde, achterhoede. ook riet
Sufamieten,nakomelingen van Sefufan. Num.26:39.
Suha,nederbuiging. 1Kr.4:11.
Suham,kuilgraver. Num.26:42.
Suhamieten,kuilengravers.
Suhiet,nakomeling van Suha.
Sukkoth,tenten, hutten.
Sukkoth Benoth,tenten der dochteren. 2Kon.17:30
Sulammith,vreedzaam, volmaakt.
Sumathieten,geslachtsnaam van Suma, knoflook. 1Kr.2:53.
Sunamietische,inwoner van Sunem.
Sunem,twee rustplaatsen.
Suni,stilte, rust. Num.26:15.
Suppim,slangen.
Sur,een fort [versterkte stad].
Susan,lelie.
Susanchieten,inwoners van Susan. Ezr.4:9.
Susanna,lelie of roos. Luk.8:3.
Susi,paardrijder. Num.13:11.
Sutelah,= Suthelah. gekraak van scheuren.
Suthelah,= Sutelah. gekraak van scheuren.
Syene,opening, sleutel (van Egypte).
Synagoge,vergadering.
Syntyche,die redeneert. Fil.4:2.
Syrakuse,getrokken door het horen. Han.28:12.
Syrie,hoog, verheven
Syrie-Maacha,Maacha,drukking, verdrukking. 1Kr.19:6
Syro-Fenicie,betekenis onbekend. Mar.7:26
Syrtis,aantrekkende, of zandbank. Han.27:17

 Raadpleeg ook eens: Bijbelse begrippen en namen - met uitleg en tekstverwijzing

 Raadpleeg ook eens: Het katholieke ABC
 Raadpleeg ook eens: Kerkelijke Begrippen
 Raadpleeg ook eens: Verzameling Bijbelse Begrippen
 Raadpleeg ook eens: Niet-alledaagse begrippen
 Raadpleeg ook eens: Betekenis van Bijbelse woorden en begrippen (pdf)
 Raadpleeg ook eens: Betekenis van Bijbelse Woorden en Namen (pdf)
 Raadpleeg ook eens: Betekenis van Bijbelse woorden en (plaats)namen (pdf)


 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG