Katholiek ABC

W


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

WACHTENDONCKSE PSALMEN
Fragmenten van een negende-eeuwse vertaling van de psalmen in het Nederfrankisch (zeg maar 'Oostlimburgs') door ene kanunnik Wachtendonck en teruggevonden door de bekende humanist Lipsius in 1602.
WEESGEGROET
Eerste woorden van het bekende gebed tot Maria (Latijn: Ave Maria).
WERELDHEER
Zie: seculier.
WERKEN VAN BARMHARTIGHEID
Zijn te onderscheiden in 7 geestelijke:
(1) zondaars vermanen; (2) onwetenden onderwijzen; (3) goede raad geven; (4) bedroefden troosten; (5) onrecht verdragen; (6) beledigingen vergeven; (7) voor anderen bidden;
en 7 lichamelijke:
(1) hongerigen spijzen; (2) dorstigen laven; (3) naakten kleden; (4) vreemdelingen herbergen; (5) zieken bezoeken; (6) gevangenen verlossen; (7) doden begraven.
WESTERS SCHISMA
Crisisperiode in de geschiedenis van de westerse kerk tussen 1387 en 1418 doordat pausen en tegenpausen elkaar bestreden.
Zie ook: paus, schisma.
WIEROOK
Letterlijk gewijde rook, namelijk van gebrande, geurige hars, als symbool van de ten hemel stijgende aanbidding Gods.
WIJBISSCHOP
Hulpbisschop die de bisschop bijstaat, onder andere bij het toedienen van de sacramenten.
WIJWATER
Door een priester gewijd water ten gebruikelijke bij liturgische of vrome handelingen.
Zie ook: sacramentaliën.
WIT-GEEL
De pauselijke kleuren.
WITTE DONDERDAG
De donderdag in de Goede Week vóór Pasen waarop het Laatste Avondmaal en de instelling van de eucharistie herdacht worden. Op Witte Donderdag is de liturgische kleur niet het zwart van de rouw maar het wit van de vreugde; vandaar de naam.
Zie: chrisma, donkere metten, ratel, sacramentsdag, triduum, voetwassing.
WONDER
(Ook mirakel) niet natuurlijk te verklaren, op goddelijke ingreep berustende gebeurtenis, vaak toegeschreven aan de voorspraak bij God van een heilige die men aangeroepen heeft.
Zie ook: aanroepen, heiligverklaring.
WOORD
Hèt Woord is de naam die de evangelist Sint Jan in zijn voorwoord - proloog - aan Jezus gaf als volmaakt uitgedrukt, uitgesproken, evenbeeld van God de Vader, met de bekende aanhef: In den beginnen was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
WOORDDIENST
Eerste deel van de eucharistieviering waarin gebeden en voorgelezen wordt, voorafgaand aan de tafel- of offerdienst.
Zie ook: canon.
WRAAKROEPENDE ZONDEN
Zonden die volgens de heilige schrift om de wraak van God roepen, te weten: doodslag, tegennatuurlijke onkuisheid, verdrukking van de armen, het onthouden van rechtvaardig loon.

terug naar ABC