Katholiek ABC

C


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CALENDARIUM
Lijst van alle kerkelijke feestdagen inclusief tabel ter vaststelling van de datum van de roerende feestdagen Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Deze feestdagen worden vastgesteld vanuit de datum waarop jaarlijks Pasen valt.
CAMERLENGO
Kardinaal die de zorg heeft voor de administratie van goederen en rechten van het Vaticaan; een van zijn belangrijkste fucties is het beheer van de kerk tijdens de periode na de dood van de paus.
CANON
(1) vaste reeks misgebeden van prefatie tot Onze Vader;
(2) reeks als authentiek erkende bijbelboeken;
(3) reeks door de kerk erkende heiligen;
(4) vastgestelde regel(s) van een concilie.
CANONISATIE
Zie: heiligverklaring.
CANONIST
Kerkelijk jurist.
CANTICUM CANTICORUM
Zie: Hooglied.
CARITAS
(1) christelijke naastenliefde;
(2) de organisatie daarvan.
CARNAVAL
Van Latijn: carnem levare, het wegnemen van het vlees (komt dus etymologisch niet van carne vale, het vlees vaarwel): de vier dagen die aan de veertigdaagse vasten voorafgaan, of alleen de dinsdag vóór Aswoensdag; dagen van feestelijkheden, optochten, verkleedpartijen, enz.
CATECHEET
Persoon die godsdienstonderricht geeft.
CATECHISMUS
Leer- en lesboek van de christelijke leer, vaak in vraag- en antwoordvorm.
CATECHIST
Persoon die in missiegebieden als assistent van een missionaris optreedt en onder andere godsdienstonderricht geeft.
CATECHUMEEN
doopleerling.
Zie ook: doopsel.
CATENA
Boeteketting.
Zie ook: disciplien.
CATHEDRA
Latijn: zetel: in ex cathedra, vanaf de leerstoel, aanduiding van een pauselijke uitspraak met beroep op diens onfeilbaarheid.
CELEBRANT
Voorganger in liturgische plechtigheid.
CELIBAAT
Ongehuwde staat, voor priesters en kloosterlingen verplicht.
Zie: diaconaat, oud-katholieke kerken.
CHAPELLE ARDANTE
rouwkapel met brandende kaarsen rond de kist.
CHARISMA
Genadegave van de heilige Geest, gegeven voor de dienst aan anderen of voor de uitbreiding van Gods rijk op aarde.
Zie ook: Drievuldigheid.
CHERUBIJNEN
Zie: engelen.
CHRISMA
Olie die op Witte Donderdag door een bisschop wordt gewijd voor de zalving bij doopsel en vormsel, ook gebruikt bij de wijding van een kerkgebouw, kerkklok, altaar, miskelk, e.d. De olie voor het heilig oliesel (ziekenzaving) wordt niet gewijd, maar gezegend.
CHRISTOFFEL
Grieks: Christophoros, Christusdrager, en zo ook Christofoor: populaire legendarische heilige van wie het verhaal gaat dat hij pelgrims op zijn sterke schouders de rivier overdroeg, tot een kind (het Jezuskind) hem bijna te zwaar werd omdat het de last van de hele wereld droeg. Patroon van veilig verkeer, met name van bestuurders van motorvoertuigen, Vgl. Sint Christoffelmedaille, Sint Christoffelbeeldje, enz.
Zie ook: sacramentaliën.
CHRISTUSMONOGRAM
De twee Griekse beginletters van Christus' naam, namelijk de CH (geschreven X) en de R (geschreven P), als monogram dooreen afgebeeld.
CIBORIE
Gewijde vergulde of gouden beker met deksel voor het bewaren van geconsacreerde hosties.
Zie: consecratie, corporale, hostie, monstrans, velum.
CLAUSUUR
Besloten gedeelte van een klooster, slot waar personen van het andere geslacht niet zonder geldige reden naar binnen mogen gaan en dat de kloosterlingen niet zonder verlof van de overste mogen verlaten.
Zie ook: hospitium, monialen, tralienonnen.
CLERGYMAN
Priesterkostuum van donkere stof met witte ronde boord en zwart front daaronder.
CLERUS
Verzamelnaam van alle clerici, te weten zij die in de katholieke kerk een wijding hebben ontvangen en bij een bisdom of een kloostergemeenschap horen.
Zie: hogere wijdingen.
COADJUTOR
Bisschop, die vicaris (assistent) van een residerend bisschopis, soms met recht van opvolging.
CODEX
(Volledig: Codex Iuris Canonici): wetboek van de katholieke kerk.
COLLAAR
Ronde priesterboord.
COMMUNE SANCTORUM
Latijn: het gemeenschappelijke der heiligen: vaste reeks gebeden op feestdagen van heiligen.
COMMUNIE
Nuttiging van geconsacreerd brood, soms ook wijn, aan een daartoe bestemde knielbank (communiebank) tijdens een eucharistieviering; bij uitzondering ook daarbuiten, bijvoorbeeld de ziekencommunie. Rond zeven jaar ontvangen kinderen de Eerste Communie; rond het twaalfde levensjaar wordt soms ook de Plechtige Communie gevierd met hernieuwing van de doopbeloften.
Zie: doopsel, eucharistie, mis, nuchter blijven, paasplicht, plechtige geloften, postcommunio, tafel des Heren, heilige tafel, teerspijze, vijf geboden der heilige kerk.
COMPLETEN
Zie: getijden.
CONCEPTIO IMMACULATA
Zie: onbevlekte ontvangenis.
CONCILIE
Plechtige vergadering van de hele kerk (algemeen) of van een kerkprovincie (provinciaal).
Zie ook: canon.
CONCLAAF
(1) besloten verblijf binnen het Vaticaan;
(2) de kardinalen bijeen voor de pauskeuze.
CONCORDAAT
Verdrag tussen de katholieke kerk en een staat.
CONGREGATIE
(1) religieuze kloostergemeenschap met alleen eenvoudige (tijdelijke, daarna eeuwige) geloften (in tegenstelling tot een orde, die plechtige geloften kent);
(2) (Maria-)congregatie, kerkelijk goedgekeurde vereniging van leken met als doel speciale verering van Maria;
(3) bestuurslichaam van het Vaticaan, te vergelijken met een ministerie.
Zie ook: derde orde, eenvoudige geloften, exempt, frater, kapittel, regulieren, scholasticaat, seculier.
CONSECRATIE
Latijn: toewijding: (1) eucharistische wijding van brood en wijn tot het Lichaam en Bloed van Christus; (2) aan een bisschop voorbehouden wijding van persoon of zaak.
Zie ook: agape-viering, gedaanteverandering, mis, monstrans, repositorium.
CONTEMPLATIEF
Latijn: beschouwend: gezegd van een kloostergemeenschap die zich vrijwel alleen richt op gebed en weinig of geen direct apostolaat uitoefent.
Zie ook: tralienonnen.
CONVENT
(1) samenkomst van stemgerechtigde leden van een kloostergemeenschap;
(2) huis van vrouwelijke religieuzen of begijnen.
CONVICT
Huis waar meerdere (toekomstige) priesters zonder kloostergeloften samenleven.
CORPORALE
Uitvouwbare linnen doek waarop tijdens de eucharistieviering kelk, hostie en eventueel ciborie(s) worden geplaatst.
Zie: eucharistie.
CORPUS CHRISTI
Latijn: het Lichaam van Christus: het heilig sacrament.
Zie ook: heilig sacrament, sacramentsdag.
CREDENS
Tafel naast het altaar met benodigdheden voor de eucharistieviering.
CREDO
Latijn: ik geloof; eerste woord van de geloofsbelijdenis.
Zie: geloofsartikelen, mis, symbolum.
CRUCIFIX
Kruisbeeld met corpus.
CRYPTE
Onderaardse ruimte onder het hoofdaltaar, soms met graftombe.
CUM LICENTIA SUPERIORUM
Zie: imprimatur.
CURIE
Ambtelijk bestuursapparaat ten dienst van paus of bisschop.

terug naar ABC