Bijbelse namen en begrippen - H


Lees de Bijbel De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

onder de letter A een iets uitgebreider  overzicht

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U

 V  
W  X  Y  Z

Haahastari,muilezeldrijver. 1Kr.4:6
Haavvim,het verkeerde handelen. Joz.18:23
Habaja,verborgen door Jehova.
Habakuk,omhelzende, samenvouwende
Habazzinja,dien Jehova met een schild bedekt. Jer.35:3
Habel,ijdelheid, vergankelijkheid.
Habor,samenverenigende.
Hachalja,duisterflikkerend van Jehova.
Hachila,duister, halfduister
Hachiroth,spelonken. Nu.33:8
Hachmoni,zeer wijs.
Hadad,opperhoofd, verhevenste gen; ook scherpheid. 
Hadad-ezer,wiens helper Hadad is.
Hadadrimmon,bersting van de granaatappel. Za.12:11
Hadar,sieraad; ook liefhebber der vrouwen.
Hadar-ezer,majesteit van hulp.
Hadasa,nieuwe (stad). Joz.15:37
Hadassa,mirtestruik. Est.2:7
Hadid,scherp.
hadlai,verworpen door Jehova. 2Kr.28:12
Hadoram,edel geslacht.
Hafaraim,twee putten of wellen. Joz.19:19
Hagab,sprinkhaan, springer.
Hagaba,sprinkhaan, springer.
Hagar,vlucht, vreemdeling; ook rotssteen.
Hagarenen,nakomelingen van Hagar, vluchtelingen.
Hageriet,vluchteling. 1Kr.27:31
Haggai,feest van Jehova.
Haggi,verdrukking, grote blijdschap.
Haggieten,geslacht van Haggi. Nu.26:5
Haggija,grote blijdschap of feest van Jehova. 1Kr.6:30
Haggith,grote blijdschap.
Hakkoz,doorn. 1Kr.24:10
Hakufa,gebogen, onderworpen.
Halah,plaats in noord Mesopotamië.
Halhul,siddering, beving (van pijn of vrees). Joz.15:58
Hali,sieraad, versiersel [rijke
Halleluja,Hallelujah, loof Jehova (de Heere).
Hallohes,tovenaar. Neh.10:24
Ham,bouwwerk van grote stenen.
Haman,alleen, eenzaam.
Hamath,verdediging, kasteel
Hamath-Zoba,het vernederde kasteel. 2Kr.8:3
Hammaaloth,(15x op de 15  Hizkia) des opgangs of der optochten.
Hammahavim,plaatsen der verzameling. 1Kr.11:46
Hammath,warme baden.
Hammedatha,een van een tweeling.
Hammelech,luidruchtig koning.
Hammon,heet, grote
Hammoth-Dor,verdediging, kasteel
Hammuel,hitte van God. 1Kr.4:26
Hamona,menigte. Eze.39:16
Hamran,hoogrood. 1Kr.1:41
Hamul,die begunstigd is.
Hamutal,vermaagschapt aan de dauw.
Hanameel,gift of gave van God.
Hanan,medelijdende.
Hananeel,genadiglijk door God gegeven.
Hanani,genadiglijk door Jehova gegeven.
Hananja,genadiglijk door Jehova gegeven.
Hanna,de bevallige; of gift om niet [genade, barmhartigheid].
Hannathon,buitengewoon vrije gift. Joz.19:14
Hanniel,gunst van God.
Hanoch,ingewijd, toegewijd.
Hanun,gegeven voor niets.
Happizzes,verspreiding, verstrooiing. 1Kr.24:15
Hara,bergachtig. 1Kr.5:26
Harad,wilde ezel.
Harada,vrees (voor een leger).
Haran,broer van Abraham. heiligdom. ook een zeer droge plaats (verschroeid door de zon). of bergbewoner,zeer hoog.
Harariet,bergbewoner, zeer hoog.
Haref,rijpheid (van de bloem of van het leven). 1Kr.2:51
Harel,altaar. Eze.43:15
Hargol,sprinkhaan. Lev.11:22
Harhas,uiterst arm, of uiterste armoede. 2Kon.22:14
Harhoja,grimmigheid de Heeren. Neh.3:8
Harhur,zeer brandende.
Harif,hersftbuien.
Harim,knoestneuzig, opgewipte neus.
Harnefer,zwaar hijgend. 1Kr.7:36
Harod,bevende vrees. Ri.7:1
Haroe,ziende, ziener
Haroseth,fabriek (van hout-, steen- en ijzerwerk en wapentuig.
Harsa,tovenaar, goochelaar.
Harufiet,geslacht van Haref; gerijpt. 1Kr.12:5
Harum,hoog, [uitstekend]. 1Kr.4:8
Haruz,gescherpt, beslist. 2Kon.21:19
Hasabja,geacht door Jehova.
Hasabna,geacht door Jehova. Neh.10:25
Hasabneja,geacht door Jehova.
Hasadja,liefe of barmhartigheid van Jehova. 1Kr.3:20
Hasbaddana,rede, gedacht met oordeel
Hasem,dromerig, slaperig. 1Kr.11:34
Hasmal,onbekend metaal.
Hasmona,zeer vet.
Hasra,afnemen, minder worden te weinig heeft. 2Kr.34:22  
Hassenua,verheven, uitstekend
Hassub,Hasub, 1Kr.9:14 fout St.v. zeer geacht.
Hassum,dik, vet
Hasuba,hogelijk geacht
Hasufa,uitputting, kaal
Hasum,groot, welvarend.
Hatach,gift, of waarheid.
Hathath,schrik, verschrikking. 1Kr.4:13
Hatifa,gevat, gevangen.
Hatita,uitgravende, onderzoekende.
Hatsarmaveth,de hof, of plaats des doods.
Hattil,bezorgdheid, bekommernis.
Hattirsatha,schenker des konings.
Hattus,verzameld.
Havila,voortbrengende, bevende (met smart).
Havran,zeer wit.
Havvoth-Jair,dorpen (tenten in een cirkel) van Jaïr; zie ook Jaïr. 
Hazael,hij die God ziet.
Hazaja,gezien door Jehova [bewaakt door den Heere]. Neh.11:5
Hazar Hattichon,het middeldorp, of dorp of burcht tussen beide. Eze.47:16 
Hazar-Addar,dorp van grootheid.Nu.34:4
Hazar-Enan,dorp der fonteinen.
Hazar-Enon,dorp der fonteinen.
Hazar-Gadda,dorp des geluks of der fortuin. Joz.15:27
Hazar-Sual,dorp of legering van de vos (of liever jakhals).
Hazar-Susim,paardenkop. 1Kr.4:31
Hazar-Suza,paardenkop. Joz.19:5
Hazarmaveth,hof of plaats des doods. 1Kr.4:3
Hazelelponi,de schaduw ziende op mij [iemand die liefdewerken doet]. 1Kr.4:3 
Hazerim,dorpen, legeringen
Hazeroth,dorpen, legeringen
Hazezon-Thamar,snoeiing van de palm, of menigte van palmbomen.
Hazi Hammenuchoth,de hulp van de Manathieten. 1Kr.2:52
Haziel,gezicht van God, gezien van God. 1Kr.23:9
Hazo,gezicht, visioen. Gen.22:22
Hazobeba,langzaam gaande. 1Kr.4:8
Hazor,verdediging, kasteel.
Hazor-Hadattha,een nieuwe verdediging of kasteel. Joz.15:25
He,venster.
Heah,uitroep van vreugde en bespotting.
Heber,makker, ook overtocht van daar.
Hebreer,die van de overzijde komt [Abraham was de Eufraat overge- trokken]. 
Hebron,vergadering, samenvloeiing
Hefa,duisternis. Jes.60:6
Hefer,wel, put.
Hefzi-Ba,mijn lust is in haar. 2Kon.21:1, en Jes.62:4
Hegai,eerwaardig.
Hela,schuim, uitschot.
Helam,een leger.
Heldai,leven, ouderdom. 1Kr.27:15
Heleb,vet, vruchtbaar. 2Sa.23:29
Heled,leven, duur. 1Kr.11:30
Helef,wisseling, ruil. Joz.19:33
Helek,deel.
Helem,hameraar, hamer
Helez,bevrijding (uit iemands lenden)
Heli,een voedsterzoon, aangenomen door Jehova. Luk.3:23
Helkai,deel van Jehova. Neh.12:15
Helkath,deel.
Helon,zeer sterk.
Hemam,getrouw, geloofwaardig. Gen.36:22
Hemdan,begeerte, lust. Gen.36:26
Hemor,ezel.
Hena,genadige gift.
Henadad,de gunst van Hadad.
Henoch,ingewijd, toegewijd.
Heres,zon berg aan de zon gewijd.
Heri,bewaker [aanbidder] van Jehova. Nu.26:16
Hermas,betekenis onbekend. Rom.16:14
Hermes,Hermes of Mercury, zoon van Jupiter en Maia. Rom.16:14
Hermogenes,betekenis onbekend. 2Tim.1:15
Hermon,verwoesting of sneeuwberg.
Herodes,heerser, held.
Herodias,heerseres.
Herodion,heerser, held. Rom.16:11
Hesbon,reden (van iets), kunstgreep
Hesed,genade, gunst. 1Kon.4:10
Hesmon,zeer vet [zeer vruchtbare bodem]. Joz.15:27
Heth,vrees, schrik
Hethlon,bedekte, verborgen plaats.
Heva,leven, de levende.
Heviet,dorpsbewoner.
Hezbon,Nu.32:37 fout St.v.,Hesbon. reden (van iets), kunstgreep,list, zinspreuk.
Hezion,gezicht, visioen. 1Kon.15:18
Hezir,zwijn (beer).
Hezrai,bolwerk van Jehova. 2Sa.23:35
Hezro,bolwerk van Jehova. 1Kr.11:37
Hezron,ingesloten, omgeven door een muur.
Hibri,aan de overzijde van de rivier [geboren over de rivier]. 1Kr.24:27 
Hiddai,weergalm, echo van Jehova. 2Sa.23:30
Hiddekel,snelle stroom, de snelle Tigris.
Hiel,God leeft. 1Kon.16:34
Hierapolis,priesterstad. Kol.4:13
Higgajon,een teken of muzikaal woord, om aan te duiden. dat de harp ruisen moet. Ps.9:16 
Hilen,zanderig. 1Kr.6:58
Hilkia,deel van Jehova.
Hilkija,1Kr.9:11 fout St.v.,Hilkía. deel van Jehova.
Hillel,lof (van God), of (God) lovende.
Hinnom,klacht, geween.
Hira,adeldom, edel geslacht.
Hirad,stad des getuigen.
Hiram,edelste.
Hivviet,dorpsbewoner. Gen.10:17
Hizki,sterkte (van de Heere). 1Kr.8:17
Hizkia,sterkte van Jehova.
Hoba,schuil- of wijkplaats. Gen.14:15
Hobab,beminde, bemindste.
Hod,roem, majesteit. 1Kr.7:37
Hodajeva,eer, roem
Hodavja,eer, roem
Hodes,de nieuwe maan [schoonheid als van de maan]. 1Kr.8:9
Hodeva,eer, roem
Hodia,eer, roem
Hodsi,nieuwe maan. Tathim-Hodsi (2Sa.24:6) vertaald door: 'Het lage land Hodsi,betekend: onder de nieuwe maan.
Hofni,kleine vuist [zeer klein].
Hofra,priester der zon. Jer.44:30
Hogla,patrijs.
Hoham,een menigte van een menigte [zeer grote menigte]. Joz.10:3
Holon,zanderig. Joz.15:51
Homam,verwoesting. 1Kr.1:39
Homer,garf, schoof
Hor,berg.
Hor-Gidgad,berg van Gidgad, d.i. des donders.
Horam,zeer begaafd, hoog
Horeb,dor, droogte.
Horem,toegewijd. Joz.19:38
Hori,cake of brood van witmeel.
Horiet,bergholbewoner, vrije. Gen.36:20
Horma,verboden, verbannen [gewijd aan de verwoesting].
Horonaim,twee spelonken.
Horoniet,bewoner van Horonaïm.
Hosa,wijkplaats, schuilplaats.
Hosaja,vrijgesteld door Jehova.
Hosama,Jehova heeft gehoord (de bede zijner ouders). 1Kr.3:18
Hosanna,Jehova geeft heil.
Hosea,verlossing.
Hotham,zegelring.
Hothir,(dien God) laat blijven.
Hufam,bewoner van de zeekust. Nu.26:39
Hukkok,toegekend deel. Joz.19:34
Hukok,toegekend deel. 1Kr.6:75
Hul,schrijvende.
Hulda,wezel.
Humta,plaats van hagedissen. Joz.15:54
Huppa,bedekking, bruiloftsbed. 1Kr.24:13
Huppim,bedekking, bruiloftsbed.
Hur,spelonk.
Hurai,linnenwerker, of edelman. 1Kr.11:32
Huram,edelste.
Huram Abi,mijns vaders edelste. 2Kr.2:13
Huri,mijn spelonk. 1Kr.5:14
Husah,haast (in het geboren worden). 1Kr.4:4
Husai,haastend door Jehova.
Husam,grote haast (ontijdig geboren).
Husathiet,van Husah.
Husim,twee die hun geboorte verhaasten (ontijdig geboren kinde- ren). 
Huzab,hij werd gesteld. Nah.2:7
Hymeneus,bruiloftslied.

 Raadpleeg ook eens: Bijbelse begrippen en namen - met uitleg en tekstverwijzing

 Raadpleeg ook eens: Het katholieke ABC
 Raadpleeg ook eens: Kerkelijke Begrippen
 Raadpleeg ook eens: Verzameling Bijbelse Begrippen
 Raadpleeg ook eens: Niet-alledaagse begrippen
 Raadpleeg ook eens: Betekenis van Bijbelse woorden en begrippen (pdf)
 Raadpleeg ook eens: Betekenis van Bijbelse Woorden en Namen (pdf)
 Raadpleeg ook eens: Betekenis van Bijbelse woorden en (plaats)namen (pdf)


 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG