Bijbelse namen en begrippen - G


Lees de Bijbel De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

onder de letter A een iets uitgebreider  overzicht

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U

 V  
W  X  Y  Z

Gadara: de bezetenen te Gadara...Mat.8,28-34; Marc.5,1-20;

.........Luc.8,26-39

Gajus: 1. door Paulus gedoopte Korinti<U>ër...Rom. 16,23; 1 Kor. 1, 14

2. onbekende christen, mogelijk geadresseerde van brief van Johannes...............3 Joh. I

Gallio: landvoogd van de provincie Achaje. De proconsul wijst de klacht van de joden tegen Paulus af.........Hand. 18,12-17

Galilea: dood van de Galilee<U>ërs onder Pilatus Luc. 13,1 -5 prediking van lezus in Galilea..............Mat.4,12-17; Marc. 1, 14-15; Luc.4,14-15

werkzaamheid van Jezus in Galilea.......Mat.4,23-25; Marc.1,35-39; .............Luc.4,42-44; Joh.4,43-45

Gamaliël: kleinzoozi van Hillel. Farize<U>ër en schriftgeleerde te Jeruzalem. Leermeester van Paulus ........Hand.5,34;22.3

Gastvrijheid: Samen aan tafel........Luc.22,7-10

nodig de 'armen' uit............Luc.14,7-14

vrede over dit huis...............Luc.10,1-16

vreemdelingen een huis geven...............Mat.25,34-40

Gave: Gods gave en de taak van de christen................2 Petr.1,3-11

verscheidenheid van gave in de kerk......................Ef.4,7-16

vele, gaven en toch een geest........I Kor.12,1-11

de gaven van de Geest....................Rom. 8, 1-17

Gebed: dankgebed van de kerk..................Hand.4,23-31

gelijkenis over het gebed............Luc.18,1-18

hogepriesterlijk gebed van Jezus..................Joh.27,1-26

Jezus bidt voor zichzelf............................Joh.17,1-5

Jezus bidt voor zijn leerlingen.....................Joh. 17,6-19

lezus bidt voor de gelovigen.................Joh. 17,20-26

woorden over het gebed.....Mat.6,5-1 5; 7,7-12; Luc.11,1-13

hoe de gemeente hoort te bidden.....................I Tim.2,1-15

volharding in het Gebed...........................Kol.4,2-6

gebed in alle omstandigheden............................Jac.5,12-20

gebed om kennis..............................Ef.3,14-21

dankgebed om gaven Gods...........................Rom.1,8-15

Ef, 1, 1 5-23; Fil.1,3-11; Kol.1,3-14; 2 Tess. 1,3-12; Filemon 4-7

Geboorte: aankondiging van de geboorte van

Jezus ...................Luc. 1,26-38

aankondiging van de geboorte van Joh. de Doper........Luc.1,5-25

de geboorte van Jezus......Mat.1,18-25; Luc.2,1-7

de geboorte van Joh. de Doper......Luc.1,57-58

Geduld: en standvastigheid.................Jac.5,7-20

Geest: de belofte van de geesteszending......Joh.14,25-31

de gaven van de Geest.................Hand.2,1-13

vele gaven en toch een geest..............I Kor.12,1-11

de gaven van de Geest .......................Rom.8,1-17

de onderscheiding der geesten................I Joh.4,1-6

de geest en de christelijkc,wijsheid.................I Kor.2,6-3,4

Geheim: het geheim van het heil in Christus.........Rom.11,25-32

................Rom 16,25-27; Ef.3,1-16

het geheim van Gods roeping.................Rom.9,14-23

Gehoorzaamheid: in gezin en ten opzichte van anderen ....................Ef.5,21-33

Geldzucht: als strijdig tegen het christelijk leven....... I Tim.6,3-10

vermaning aan de rijken........I Tirn.6,17-19

Geloof: de kracht van het geloof......Mat.21,21-22; Marc.11,20-22

woorden over het geloof.......Luc.17,5-6

het geloof in Christus brengt redding......... Rom.10,5-17

geloof in Christus schenkt gerechtigheid .............Rom.3,21-4,25

......................Gal.3,15-29

geloof in Christus en de wet..............Gal.3,15-29

door geloof kind van God.................Gal.4,1-11

geloof noodzakelijk om Gods rust binnen te gaan.........Hebr.3,7-4,13

geloof in Christus overwint de wereld en schenkt leven...I Joh.5,5-12

volharding in het geloof............Hebr.5,11-6,12; 10,19-13,25

het geloof der ouden ons voorbeeld.......Hebr. 11, 1-40

het geloof zonder de werken......Jac.1,19-27; 2,14-26

het geloof verdedigen...............Judas 3-4

vermaning tot geloof.................Judas 17-23

het geloof van de gemeente te Tessalonica..............I Tess.2,13-16

Geluk: het ware geluk .......Luc. 11,27-28

Gelijkenis: de gelijkenis van:

de twee blinden.......Luc.6,39-46

de bruidsmeisjes............ Mat.25.1-13

een bruiloft ...........Luc.14,7-14

de bruiloftsgasten.................Mat.22.1-14; Luc.14,15-24

de gesloten deur ..........Luc.13,24-30

de deurwachter..................Marc.13,33-37; Luc.12,35-38

de verloren drachme...............Luc.15,8-10

de farizee<U>ër en de tollenaar..........Luc.18,9-14

het gist........Mat.13,33-35; Luc.13,20-21

de inbreker.................Mat.24,43; Luc.12,39-40

de spelende kinderen..............Mat.11,16-19; Luc.7,31-35

de knecht...........Mat.24,45-51; Lc.12,42-46

de lelijke knecht...........Mat.18,23-35

de onnutte knechten................Luc.17,7-10

de lamp..................Marc.4,21-25

Lazarus en de rijkc man................Luc.16,19-31

het licht...............Mat.3,14-16; Luc.8,16-18; 11,33-36

een rijke man...........Luc.12,13-21

het mosterdzaad........Mat.13,31-32; Marc.4,30-32; Luc.13,18-19

het onkruid an de tarwe..........Mat. 13,24-30; 36-43

de kostbare parel...............Mat. 13,44-45

de rechter en de weduwe.............Luc.18,1-8

de onrechtvaardige rentmeester .......Luc.16,1-15

de barmhartige Samaritaan..............Luc.10,30-37

het verloren schaap.........Mat.l8, 11-14; Luc. 15, 1-7

de schat in de akker.................Mat.13,44

de twee schuldenaars.................Luc.7,41-43

het sleepnet...................Mat. 13,47-52

de talenten........................Mat.25,14-30; Luc.19,11-27

de tarwe en het onkruid...............Mat. 13,24-30; 36-43

de tollenaar en de farizee<U>ër...........Luc. 1 8,9-14

de torenbouw en het oorlogvoeren.........Luc.14,28-32

de vriend...............Luc.11,5-8

de vijgeboom............Luc. 13,6-9

de ontspruitende vijgeboom...........Mat.24,32-36; Marc.13,28-32

................Luc.29,29-31

de weduwe en de rechter........Luc. 18,1-8

de arbeiders in de wijngaard . . . . .Mat. 20,1-16

de wijngaardeniers........Mat.21,33-46; Marc.12,1-12; Luc.20,9-19

het zaad...........Marc.4,26-29

de zaaier.............Mat. 13,1-23; Marc.4,1-20; Luc.8,4-15

de twee zonen...........Mat.21,28-32

de verloren zoon...............Luc. 15,11-32

het zout......................Mat.5,13

de gelijkenis over.....

het gebed...................Luc. 18,1-8

de gerechtigheid...............Luc.18,9-14

de Mensenzoon...................Mat. 18,11-14; Luc. 1 5,1-17

het Rijk Gods...................Mat. 1 3,1-23; 18,23-35; 24-30; 24,32-36;

...................31-32.33-35.

het Rijk Gods....36-43.44-46; 47-52; Marc.4,1-20.26-29;30-32.13,28-32

.................Luc.8,4-15; 13,18-19; 20-21; 14,15-24; 29,29-31

de Wederkomst..........Mat.24,43; 25,14-30; Luc. 12,3940; 19,11-27

Gelijkvormigheid: aan Christus...............Rom.8,28-39

Gemeenschap: zie ook Eenheid)1. .:

met God en de zonde.............I Joh.1,5-2,2

met God en het gebod van de liefde..............I Joh.2,3-11

Gemeente dienstbetoon in de gemeente .............Rom.12,3-21

cenheid in de gemeente.............Rom. 15,7-13

hoe de gemeente hoort te bidden............. ..I Tim.2,1-15

regels voor de bijeenkornsten van de gemeente . . I Kor. 1 1,2-14,40

Genade: trouw aan Gods genade..........Hebr. 12,14-29

Gods genade voor Isra<U>ël en voor allen .............Rom.11,25-32

Genezing: de genezing van:

een bezetene......Mat.17,14-21; Marc.9,14-29; Luc.9,37-43

de blinde Bartimeus.....Marc,10,46-52; Luc.18,35-43

een blinde te Betsaida.......Marc.8,22-26; Joh.9,1-41

twee blinden..........Mat.9,27-31; 20,29-34

een bloedvloeiende vrouw...Mat.9,20-22; Mat.5,25-34; Luc.8,43-48

een doofstomme.............Marc.7,31-37

een lamme te Kafarnaum.........Mat.9,1-8; Marc.2,1-12; Luc.5,17-26

een lamme te Jeruzalem.........Joh.5,1-9

cen lamme genezen door Petrus.............Hand.3,1-10

een melaatse..................Mat.8,1-4; Marc.1,40-45; Luc.5,12-16

tien melaatsen..........Luc.17,1-19

de schoonmoeder van Petrus.............Mat.8,14-17; Marc.1,29-31;

.............Luc.4,38-41

een stomme...................Mat.9,32-34

een vrouw..............Luc. 13,10-17

ten waterzuchtige man.............Luc. 14,1-6

de zoon van een hofbeambte..................Mat.8,5-13; Luc.7,1-10;

...............Joh.4,46-54

genezingen op sabbat: Mat.12,9-14; Marc.3,1-6; Luc.6,6-11;

..............13,10-17; 14,1-6

Gerechfigheid: alleen het geloof in Christus schenkt gerechtigheid.............Rom.3,21-4,25; Gal.3,1-5,12

lijden om de gerechtigheid.................I Petr.3,13-4,6

Geslachtslijst: geslachtslijst van Jezus...Mat.1,1-17; Luc.3,23-38

Getekende: de getekenden en uitverkorenen voor Gods troon .................Apok.7,1-7

Getuigen: twee getuigen die profeteren................Apok.11,1-14

Getuigenis: getuigenis van Jezus over Joh. deDoper Mat.11,1-19;

..................Luc.7,18-35

zelfgetuigenis van Jezus...............Joh.8,21-59; 10,22-39

van apostelen en profeten..................2 Petr. 1, 12-21

getuigenis over Christus....................I Joh. 1, 1-4

Gevangenname:de gevangenname van Jezus..........Mat.26,47-56;

..................Marc.14,43-52; Luc.22,47-53; Joh. 18, 2-1 1

de gevangenname van Joh. deDoper ..Luc. 1, 18-20

Gevangenschap: Paulus' gevangenschap getuigend voor het evangelie...............Fil. 1, 12-26

Vorming: vorming tot innerlijke beleving..........Mat.6,1-18

vernieuwing van inzicht..................Rom.12,1-8

vrijheid boven de wet...................Gal.3,15-29

Gezag: het gezag van Jezus.........Mat.21,23-27; Marc.11,27-33;

...................Luc.20,1-8

Gezag: niet de wet, maar het geweten..............Rom.2,12-24

beroep op het geweten................2 Kor.4,1-17

gezag is dienstbaarheid..........Marc.10,41-44

 geweten tegen gezag.................Hand.4,13-2

Gezin: het christelijk gezin................... Ef.5,21-6,9; Kol.3,18-4,1

Gist: zie onder gelijkenis

Glossolalie: profetie boven glossolalie...........I Kor.14,1-25

Gnosis: zie kennis

Gog: ondergang van satan met Gog en Magog..........Apok.20,7-10

Graf: het lege graf.....Mat.28,1-8.11-15; Marc. 16,1-8; Luc.24,1-12;

Joh.20,1-10

 Raadpleeg ook eens: Bijbelse begrippen en namen - met uitleg en tekstverwijzing

 Raadpleeg ook eens: Het katholieke ABC
 Raadpleeg ook eens: Kerkelijke Begrippen
 Raadpleeg ook eens: Verzameling Bijbelse Begrippen
 Raadpleeg ook eens: Niet-alledaagse begrippen
 Raadpleeg ook eens: Betekenis van Bijbelse woorden en begrippen (pdf)
 Raadpleeg ook eens: Betekenis van Bijbelse Woorden en Namen (pdf)
 Raadpleeg ook eens: Betekenis van Bijbelse woorden en (plaats)namen (pdf)


 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG