Bijbelse namen en begrippen - E


Lees de Bijbel De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

onder de letter A een iets uitgebreider  overzicht

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U

 V  
W  X  Y  Z

Eed: niet voorbarig een eed afleggen ..............Jac.5.12

Eenheid: vermaning tot... in de gemeente .....Rom. 15,7-13; Ef.4,1-6

cenheid van de kerk als lichaam .......I Kor. 12,12-31

Eerbied: e erbied voor de armen..............Jac.2,1-13

Eerzucht: Paulus' verweer tegen beschuldiging van eerzucht 2 Kor.10,12-18

Eenzaamheid: Het is niet goed dat de mens alIeen is I Joh.4,7-21

Jezus' eenzaamheid...............Mat.4,1-11

Zijn ouders begrepen hem niet ...Luc 2,41-52

Hij is gek..................Marc 3,20-27; Joh. 10, 19-33

Godverlatenheid..............Mat.27,45-50

Egypte: vlucht van Jezus naar Egypte.............Mat.2,13-15

Eind: de voortekenen van het einde Mat 4-36; Marc 13,5-37

Luc.21,8-38; Mat.25,31-46

het einde................Luc17,20-21

zie ook onder: oordeel, wederkomst

Elisabet: echtgenote van de priester Zacharias, bloedverwante van Maria, Moeder van Johannes de Doper ..Luc. 1, 5.7.13.24.36.40.41.57

Elisabet is de vrouw van een priester, Zacharias. Zij hebben geen kinderen, want Elisabet is onvruchtbaar en beiden zij ze al op gevorderde leeftijd. Eens, wanneer Zacharias volgens priesterlijk gebruik in het heiligdom van de Heer is om het reukoffer te brengen, verschijnt hem de engel Gabriël die tot hem zegt: “Schrik niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord; uw vrouw Elisabet zal u een zoon baren, die u de naam Johannes moet geven.” Zacharias gelooft hem niet, want hij is een oude man en zijn vrouw is al op jaren. Daarop wordt hij met stomheid geslagen tot na de geboorte van zijn zoon, op de dag van zijn naamgeving. Niet lang daarna wordt zijn vrouw Elisabet zwanger.

Nadat de engel Gabriël aan Maria voorspeld heeft dat zij als maagd een zoon ter wereld zal brengen, vertelt hij haar ook dat haar nicht Elisabet, ondanks haar hoge leeftijd, zwanger is geworden. Zij vertrekt dan met spoed naar het bergland, waar Zacharias en Elisabet wonen. Als Elisabet de begroeting van Maria hoort, springt het kind op in haar schoot en roept ze uit: “Gezegend ben jij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot.”
V
oor Elisabet komt de tijd dat zij moet bevallen en zij baart een zoon. Buren en familie horen hoe barmhartig de Heer voor haar is geweest en delen in haar vreugde. Na een week wordt het kind besneden en willen zij hem de naam van zijn vader Zacharias geven. Maar Elisabet zegt dat hij Johannes moet worden genoemd. Zij roept Zacharias om hem dit te laten bevestigen. Op het moment dat hij opschrijft: ‘Zijn naam is Johannes’, kan hij zijn mond en tong weer bewegen en kan hij weer spreken.

Het verhaal van zwangerschap en geboorte past in alle tijden. Waarom Maria de moeilijke tocht naar het bergland onderneemt wordt in het verhaal niet verteld, maar naar wie zou ze beter kunnen gaan in haar situatie? De oudere vrouw in dezelfde situatie, met Maria nauw verbonden, is de vriendin die zij nu nodig heeft. Juist in deze periode hebben beide vrouwen behoefte aan raad, zorg en ondersteuning in voor de vrouwen nog onbekende, soms angstige omstandigheden die vriendschap tussen vrouwen zo belangrijk maken. Beide vrouwen delen de ervaring van dit nieuwe leven en hebben ook genoeg redenen om zich aan elkaar op te trekken en hun vreugde met elkaar te delen.

bezoek van Maria aan Elisabet ..............Luc.1,39

Elymas: zie Bar-Jezus

Emmausgangers: de verschiining van Jezus aan de

emmausgangers Marc 16,12-13; Luc 24,1

Engel: (zie ook macht)

engelenverering...................Kol.2,16-33

Christus verheven boven de engelen..............Hebr 1,1-14

Christus is de middelaar, nict de engelen Hebr 2,5-1

straf van zondige engel...............2 Petr 2,4-2

de sterke engel en het boekje Apok 10,1-11

de engel der openbaring en de ziener............Apok.22,6-21

Efese: De Kerk van Efese heeft eerste liefde verlaten Apok 2,1-7

Epafras: Ieermeester en stadgenoot van Kollossenzen, metgezel van Paulus...................Kol 1,7; 4,9; Fil 23

Epafroditus: christen, die gave van Filippenzen aan Paulus brengt ............Fil2,2

Epeneus: eerste bekeerling van Asia..............Rom.16,5

Episkopus: het leidersambt is een voortreffelijke taakI Tim 3, 1-16

Erastus: reisgezel van Paulus..............Hand 19,22 ; stadsrentmeester.......................................Rom 16,23; 2 Tim 4,20

Eredienst: de oude eredienst als vooraf-beelding van Christus offer.............................Hebr 9,1-22

Ergernis: het geven van ergernis......Mat 18,6-10; Mc 9,42; Luc17

geen aanstoot geven................Rom 14,13-15; 16,17-20

Ethiopi<U>ë: de bekering van de eunuch uit Ethiopi<U>ë.....Hand.8,26-40

Eubulus: christen te Rome...........2 Tim.4,21

Eucharistie:eucharistische redevoering.......Joh 6,22-59

instelling van de eucharistie....Mat 26,26-29; Marc.14 22-25;

Luc 22,15-23

bewerkt eenheid......I Kor 10, 16-17

het waardig vieren van de eucharistie........ II Kor 1,17-34

Eunike: jodin, mooder van Timoteus........2 Tim.1,5

Eunuch: de bekering van de eunuch uit Ethiopi<U>ë......Hand.8,26-40

Eutychus: jonge man, die door slaap, overmand uit raam valt, door Paulus weer ten leven gewekt..............Hand.20,9-12,

Evangelie: Paulus' gevangenschap, getuigenis voor het evangelie................Fil.1,12-26

strijd voor het evangelie.................FiLl 27-30

gevaren voor het evangelie ................Fil.3-11

er bestaat slechts een evangelie.......Gal-1,6-12

het evangelie komt van God, niet van de mensen Gal.1,13-24

het evangelie door Paulus gepreekt....................Gal.2,15-21

het evangelie aanhoren en volbrengen................ Jac 1,19-29

vrouw uit gemeente van Filippi....................Fil.4,2

Eed: niet voorbarig een eed afleggen ..............Jac.5.12

Eenheid: vermaning tot... in de gemeente .....Rom. 15,7-13; Ef.4,1-6

cenheid van de kerk als lichaam .......I Kor. 12,12-31

Eerbied: e erbied voor de armen..............Jac.2,1-13

Eerzucht: Paulus' verweer tegen beschuldiging van eerzucht 2 Kor.10,12-18

Eenzaamheid: Het is niet goed dat de mens alIeen is I Joh.4,7-21

Jezus' eenzaamheid...............Mat.4,1-11

Zijn ouders begrepen hem niet ...Luc 2,41-52

Hij is gek..................Marc 3,20-27; Joh. 10, 19-33

Godverlatenheid..............Mat.27,45-50

Egypte: vlucht van Jezus naar Egypte.............Mat.2,13-15

Eind: de voortekenen van het einde Mat 4-36; Marc 13,5-37

Luc.21,8-38; Mat.25,31-46

het einde................Luc17,20-21

zie ook onder: oordeel, wederkomst

Elisabet: echtgenote van de priester Zacharias, bloedverwante van Maria, Moeder van Johannes de Doper ..Luc. 1, 5.7.13.24.36.40.41.57

bezoek van Maria aan Elisabet ..............Luc.1,39

Elymas: zie Bar-Jezus

Emmausgangers: de verschiining van Jezus aan de

emmausgangers Marc 16,12-13; Luc 24,1

Engel: (zie ook macht)

engelenverering...................Kol.2,16-33

Christus verheven boven de engelen..............Hebr 1,1-14

Christus is de middelaar, nict de engelen Hebr 2,5-1

straf van zondige engel...............2 Petr 2,4-2

de sterke engel en het boekje Apok 10,1-11

de engel der openbaring en de ziener............Apok.22,6-21

Efese: De Kerk van Efese heeft eerste liefde verlaten Apok 2,1-7

Epafras: Ieermeester en stadgenoot van Kollossenzen, metgezel van Paulus...................Kol 1,7; 4,9; Fil 23

Epafroditus: christen, die gave van Filippenzen aan Paulus brengt ............Fil2,2

Epeneus: eerste bekeerling van Asia..............Rom.16,5

Episkopus: het leidersambt is een voortreffelijke taakI Tim 3, 1-16

Erastus: reisgezel van Paulus..............Hand 19,22 ; stadsrentmeester.......................................Rom 16,23; 2 Tim 4,20

Eredienst: de oude eredienst als vooraf-beelding van Christus offer.............................Hebr 9,1-22

Ergernis: het geven van ergernis......Mat 18,6-10; Mc 9,42; Luc17

geen aanstoot geven................Rom 14,13-15; 16,17-20

Ethiopi<U>ë: de bekering van de eunuch uit Ethiopi<U>ë.....Hand.8,26-40

Eubulus: christen te Rome...........2 Tim.4,21

Eucharistie:eucharistische redevoering.......Joh 6,22-59

instelling van de eucharistie....Mat 26,26-29; Marc.14 22-25;

Luc 22,15-23

bewerkt eenheid......I Kor 10, 16-17

het waardig vieren van de eucharistie........ II Kor 1,17-34

Eunike: jodin, mooder van Timoteus........2 Tim.1,5

Eunuch: de bekering van de eunuch uit Ethiopi<U>ë......Hand.8,26-40

Eutychus: jonge man, die door slaap, overmand uit raam valt, door Paulus weer ten leven gewekt..............Hand.20,9-12,

Evangelie: Paulus' gevangenschap, getuigenis voor het evangelie................Fil.1,12-26

strijd voor het evangelie.................FiLl 27-30

gevaren voor het evangelie ................Fil.3-11

er bestaat slechts een evangelie.......Gal-1,6-12

het evangelie komt van God, niet van de mensen Gal.1,13-24

het evangelie door Paulus gepreekt....................Gal.2,15-21

het evangelie aanhoren en volbrengen................ Jac 1,19-29

vrouw uit gemeente van Filippi...............

Eed: niet voorbarig een eed afleggen ..............Jac.5.12

Eenheid: vermaning tot... in de gemeente .....Rom. 15,7-13; Ef.4,1-6

cenheid van de kerk als lichaam .......I Kor. 12,12-31

Eerbied: e erbied voor de armen..............Jac.2,1-13

Eerzucht: Paulus' verweer tegen beschuldiging van eerzucht 2 Kor.10,12-18

Eenzaamheid: Het is niet goed dat de mens alIeen is I Joh.4,7-2

Jezus' eenzaamheid...............Mat.4,1-11

Zijn ouders begrepen hem niet ...Luc 2,41-52

Hij is gek..................Marc 3,20-27; Joh. 10, 19-33

Godverlatenheid..............Mat.27,45-50

 Egypte: vlucht van Jezus naar Egypte.............Mat.2,13-15

Eind: de voortekenen van het einde Mat 4-36; Marc 13,5-37

Luc.21,8-38; Mat.25,31-46

het einde................Luc17,20-21

zie ook onder: oordeel, wederkomst

Elisabet: echtgenote van de priester Zacharias, bloedverwante van Maria, Moeder van Johannes de Doper ..Luc. 1, 5.7.13.24.36.40.41.57

bezoek van Maria aan Elisabet ..............Luc.1,39

Elymas: zie Bar-Jezus

Emmausgangers: de verschiining van Jezus aan de

emmausgangers Marc 16,12-13; Luc 24,1

Engel: (zie ook macht)

engelenverering...................Kol.2,16-33

Christus verheven boven de engelen..............Hebr 1,1-14

Christus is de middelaar, nict de engelen Hebr 2,5-1

straf van zondige engel...............2 Petr 2,4-2

de sterke engel en het boekje Apok 10,1-11

de engel der openbaring en de ziener............Apok.22,6-21

Efese: De Kerk van Efese heeft eerste liefde verlaten Apok 2,1-7

Epafras: Ieermeester en stadgenoot van Kollossenzen, metgezel van Paulus...................Kol 1,7; 4,9; Fil 23

Epafroditus: christen, die gave van Filippenzen aan Paulus brengt ............Fil2,2

Epeneus: eerste bekeerling van Asia..............Rom.16,5

Episkopus: het leidersambt is een voortreffelijke taakI Tim 3, 1-16

Erastus: reisgezel van Paulus..............Hand 19,22 ; stadsrentmeester.......................................Rom 16,23; 2 Tim 4,20

Eredienst: de oude eredienst als vooraf-beelding van Christus offer.............................Hebr 9,1-22

Ergernis: het geven van ergernis......Mat 18,6-10; Mc 9,42; Luc17

geen aanstoot geven................Rom 14,13-15; 16,17-20

Esther

Je zou zweren dat het niet kon, maar toch is het waar: in het bijbelboek Ester komt de naam van God niet voor. Hoe merkwaardig misschien ook, toch ligt hierin niet het bijzondere karakter van dit bijbelboek. Want wat in het verhaal het meeste respect afdwingt, is het doortastend optreden van een jonge joodse vrouw die daarmee haar volk van de ondergang redde.

Het is al dagen lang feest aan het hof van de Perzische koning Ahasveros. De wijn vloeit rijkelijk, de sterke verhalen komen los en het visserslatijn wordt langzamerhand voertaal. Mannen onder elkaar (want de koningin had haar eigen feestje) scheppen op over hun vrouwen: gekibbel van dronkaards, ordinaire kroegenpraat. Zo ook de koning: om te laten zien dat zijn vrouw Wasti de mooiste is, beveelt hij haar haar schoonheid voor de aanwezige feestvierders te tonen. Maar koningin Wasti weigert te komen en Ahasveros is woedend. Nog dezelfde dag is ze koningin-af en wordt ze verbannen: door haar weigering is zij in de ogen van de koning en het hof een slecht voorbeeld voor ‘ongehoorzame echtgenotes’ en een bedreiging voor de maatschappelijke orde van die tijd. De opstandige koningin dient dus vervangen te worden.

Op zoek naar een nieuwe koningin, schrijft het hof een schoonheidswedstrijd uit. Als de joodse balling Mordekai dit hoort, spant hij zich in om zijn nichtje Ester als kandidate in de paleisvertrekken te krijgen. Ahasveros valt op haar en kiest haar uit als nieuwe koningin. Ester zwijgt echter over haar familie en haar volk, zoals ze haar oom Mordekai beloofd had. Wanneer Mordekai hoort dat twee paleisbewakers een aanslag op de koning aan het voorbereiden zijn, licht hij Ester in, die dat op haar beurt aan de koning vertelt. Door uit eigen beweging naar de koning te gaan, brengt Ester haar leven in gevaar: op het ongevraagd voor de koning verschijnen stond in die tijd immers de doodstraf. Maar Ahasveros is Ester gunstig gezind en de schurken worden zonder pardon aan de schandpaal genageld.

Enige tijd later wordt hofmedewerker Haman wegens bijzondere diensten door koning Ahasveros onderscheiden. Iedereen wordt verplicht voor deze praalhans te knielen. Maar Mordekai weigert, tot grote woede van Haman. Wanneer hij hoort dat Mordekai een Jood is, maakt hij plannen om hem en zijn volk uit te roeien. Voor Mordekai richt hij alvast een paal op. Wanneer Mordekai van de wrede plannen hoort, vraagt hij Ester bij de koning te pleiten voor zijn (en haar) volk. Ester richt een feestmaal aan, maar kan er niet toe komen
Mordekai’s verzoek aan de koning voor te leggen. De daaropvolgende nacht kan Ahasveros de slaap niet vatten en grijpt naar zijn memoires. Al lezend herinnert hij zich hoe Mordekai destijds zijn leven heeft gered. “Wat moet ik doen voor iemand die ik wil overladen
met eer?” vraagt de koning aan Haman. Haman denkt dat de koning hem voor ogen heeft en somt een groot aantal koninklijke gunsten op. “Doe dat voor Mordekai”, zegt Ahasveros. Opnieuw kookt Haman van woede.
Tijdens een tweede feestmaal slaagt Ester erin de koning op de hoogte te brengen van de plannen van Haman om het Joodse volk te vernietigen. Resultaat: Haman wordt zelf aan de galg die hij voor Mordekai had opgericht opgehangen.

In het boek Ester zijn weinig concrete aanknopingspunten te vinden om te bepalen wanneer het verhaal precies is geschreven. Het is onwaarschijnlijk dat het verhaal van Ester zich ten tijde van de joodse ballingschap aan het Perzische hof heeft afgespeeld. Uit historische bronnen weten we immers dat koning Ahasveros (een andere naam voor de beroemde Perzische koning Xerxes) pas lang na de ballingschap aan de macht kwam. We kunnen dan ook aannemen dat de – overigens goed gecomponeerde novelle – pas later ‘op papier’ is gezet.
De kracht van oude verhalen zit ‘m echter niet in historische (on)juistheden of twijfels. Want ondanks deze, wordt in alle joodse synagogen ieder jaar op een vaste dag in het voorjaar (14 Adar / februari-maart) het verhaal van Ester hardop gelezen. Het is het begin van het Poeriemfeest: men gedenkt dan, dat Haman door het poer (het lot) liet beslissen dat alle Joden moesten worden omgebracht. Poeriem heeft met zijn carnavaleske trekjes de uitbundigheid van een bevrijdingsfeest, maar herinnert tegelijk aan de vernietigingsdreiging, die
het Joodse volk door de tijd heen steeds heeft vergezeld. In de bijbel is het een vrouw – Ester – die met haar kordate optreden een massale moordpartij onder de Joden in het toenmalige Perzië (geografisch ongeveer het huidige Iran) voorkomt en haar volk van de ondergang redt. Als geen ander verhaal uit de bijbel geeft dat van Ester indringend het lijden en de redding van het joodse volk weer. Bovendien is het een verhaal waarin vele actuele thema’s zoals macht, slimheid, sexisme, trots, leeghoofdigheid en omkoperij, terug te vinden zijn.

Ethiopi<U>ë: de bekering van de eunuch uit Ethiopi<U>ë.....Hand.8,26-40

Eubulus: christen te Rome...........2 Tim.4,21

Eucharistie:eucharistische redevoering.......Joh 6,22-59

instelling van de eucharistie....Mat 26,26-29; Marc.14 22-25;

Luc 22,15-23

bewerkt eenheid......I Kor 10, 16-17

het waardig vieren van de eucharistie........ II Kor 1,17-34

Eunike: jodin, mooder van Timoteus........2 Tim.1,5

Eunuch: de bekering van de eunuch uit Ethiopi<U>ë......Hand.8,26-40

Eutychus: jonge man, die door slaap, overmand uit raam valt, door Paulus weer ten leven gewekt..............Hand.20,9-12,

Evangelie: Paulus' gevangenschap, getuigenis voor het evangelie................Fil.1,12-26

strijd voor het evangelie.................FiLl 27-30

gevaren voor het evangelie ................Fil.3-11

er bestaat slechts een evangelie.......Gal-1,6-12

het evangelie komt van God, niet van de mensen Gal.1,13-24

het evangelie door Paulus gepreekt....................Gal.2,15-21

het evangelie aanhoren en volbrengen................ Jac 1,19-29

vrouw uit gemeente van Filippi....................Fil.4,2

 Raadpleeg ook eens: Bijbelse begrippen en namen - met uitleg en tekstverwijzing

 Raadpleeg ook eens: Het katholieke ABC
 Raadpleeg ook eens: Kerkelijke Begrippen
 Raadpleeg ook eens: Verzameling Bijbelse Begrippen
 Raadpleeg ook eens: Niet-alledaagse begrippen
 Raadpleeg ook eens: Betekenis van Bijbelse woorden en begrippen (pdf)
 Raadpleeg ook eens: Betekenis van Bijbelse Woorden en Namen (pdf)
 Raadpleeg ook eens: Betekenis van Bijbelse woorden en (plaats)namen (pdf)


 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG