Bijbelse namen en begrippen - D


Lees de Bijbel De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God.

onder de letter A een iets uitgebreider  overzicht

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U

 V  
W  X  Y  Z


Daden: geloof zonder daden..................Jac.1,19-27

Damascus: de roeping van Paulus bij Damascus...........Hand.9,1-9

optreden van Paulus te Damascus..Hand.9,20-25

Damaris: vrouw die zich bekeert na Paulus' rede in Athene ........................Hand.17,34

Dank:dank aan God door Christus......Rom. 1,8-15; 2 Kor.1,3-11

dank voor ontvangen genaden..............I Kor. 4-9; 2 Tess. 1,3-12 ;

Kol.1,3-14; Fil 1,3-11; I Tim.1,12-20; 2 Tim. 1,3-2,13

dank voor het geloof...............Ef. 1,15-23

dank voor ondersteuning.......Fil.4,10-20

dank aan God voor succes.....I Tess.1,2-10

dank voor christelijke houding . . . .Filemon 4-7

David: de messias, zoon van David..............Mt.22,41-46

....................................................Marc.12,35-37; Lc.20,41-44

Deborah
de eerste vrouw in de joodse geschiedenis die moedig en vastberaden de strijd met de vijand aanbond en haar volk bevrijdde van de onderdrukking. Haar verhaal is te vinden in het oudtestamentische boek Richteren (Rechters), hoofdstuk 4 en 5.

Plaats en tijd
Kanaän, het huidige Palestina, het beloofde land, ongeveer 1200 voor Christus. In die tijd en in die streek speelt het verhaal zich af.
Het Joodse volk is onder leiding van Mozes uit Egypte – waar ze zo'n 400 jaar vertoefd zouden hebben (Exodus 12, 41) – door de Sinaï-woestijn in het ‘beloofde’ land teruggekeerd. De nakomelingen van aartsvader Jacob keren terug in een gebied, waar natuurlijk niemand op hen zit te wachten. Bovendien zijn ze heel wat talrijker dan toen de ‘familie Jacob’ vanwege de hongersnood naar Egypte trok.
Gedurende hun langdurige terugreis (ruim 40 jaar), zijn ze door Mozes tot een eenheid gesmeed, met een eigen godsdienst en met eigen leef- en gedragsregels. Centraal staan Jahwe en de Tien Geboden. Organisatorisch zijn er twaalf zelfstandige stammen (families), nakomelingen van de twaalf zonen van Jacob. Er is geen centraal gezag. Er is wel een saamhorigheidsgevoel, dat zich vooral manifesteert bij het optreden tegen vijandigheid van buiten. Het joodse volk is in die tijd grotendeels nog een nomadenvolk. En er zijn richteren: mensen die in tijden van nood ‘uit het niets’ opduiken, tijdelijk het leiderschap op zich nemen en het volk uit de nood helpen. Vaak ook treden zij op als rechter (rechtspreker).

Debora, de richteres
De eerste vrouw van wie in de Joodse geschiedenis bekend is dat zij een leidende rol heeft gespeeld in het volksleven is de richteres Debora, een getrouwde vrouw. Op zich is zij daarom al een merkwaardige figuur. Over het algemeen is het met de positie van de vrouw in die tijd, bij deze volken, treurig gesteld: vaak weinig meer dan koopwaar, volkomen ondergeschikt aan de man. Toch ging het ook al toen, zoals nog zo vaak later, dat de vrouw zich op bepaalde belangrijke momenten laat gelden. Men zegt wel, dat de vrouw met haar sterker ontwikkeld gevoelsleven en haar fijnere intuïtieve aanleg, meer dan de man de geschiktheid heeft de onmiddellijke tolk van de Eeuwige te zijn. Zo is het ook niet te verwonderen dat we hier de gestalte zien van een profetische vrouw, die – zoals er eenvoudig in het boek Richteren staat – Israël ‘richtte’.
Een opvallend tafereel wordt in hoofdstuk 4, 4-5 beschreven. Op bepaalde momenten zet zij zich neer onder een grote palmboom, naar haar de Debora-boom genoemd. En, als kinderen naar hun moeder, komen de volksgenoten naar haar toe. Zij spreekt ‘recht’ onder hen.

De vijand, de onderdrukker
In die tijd ontwikkelen de Kanaänieten zich tot een machtig volk met een sterk leger voorzien van strijdwagens. Zij worden ook de baas in de gebieden waar de twaalf stammen zich hebben gevestigd en oefenen een verschrikkelijke tirannie uit over hen. Deze toestand wordt op den duur ondraaglijk en onverenigbaar met de bijzondere positie van de Israëlieten als volk van God. Nationalisme en godsdienst zijn voor het bewustzijn van die tijd onverenigbaar, maar niet alleen toen!
Voor Debora moet ten slotte de maat vol zijn geweest: zij doet een heroïsche en welgeslaagde poging om, met hulp van Jahwe, de onderdrukker te verdrijven en te verslaan.

De bevrijding
Debora zoekt en vindt een legeraanvoerder, Barak. Zij nodigt alle stammen uit om deel te nemen aan de opstand, maar ze doen niet allemaal mee. Barak wil dat ze met hem optrekt om slag te leveren. Eerst weigert ze, maar uiteindelijk gaat ze onder druk mee. Barak zegt dat hij zonder haar deelname niet aan de klus begint; chantage dus. Het geeft wel aan hoe belangrijk zij in zijn ogen was. Waarschijnlijk moest haar aanwezigheid bij de veldslag ook de tegenstanders imponeren. De veldslag wordt gewonnen en Sisera, de aanvoerder van de
Kanaänieten, wordt gedood. De dood van Sisera is eigenlijk een verhaal binnen een verhaal. Hoofdstuk 5 en daarmee het verhaal over deze bijzondere vrouw eindigt met de zin: “Toen had het land veertig jaar rust.”

Het Debora-lied
Van deze bevrijding geeft een van de oudste liederen die de bijbel bevat een aangrijpende, maar ook dichterlijke beschrijving. Lees het eens: Richteren 5. Het is wel zeker dat dit lied 's avonds voor de tent op veel plaatsen gezongen is. Zoals veel later hier in het Westen door minstreels en troubadours de heldendaden van koningen en ridders zingend werden verhaald.
Vanaf vers 24 tot en met 31 wordt de dood van Sisera beschreven. Debora speelt daar direct geen enkele rol in, maar wel twee andere vrouwen. Jaël, die de vluchtende en dorstige Sisera in haar tent uitnodigt voor een verfrissende drank en hem vervolgens vermoordt. Daarnaast de moeder van Sisera, die vergeefs wacht op haar zoon, die natuurlijk als overwinnaar en voorzien van rijke buit zal terugkeren. Het lied eindigt aldus: “Zo zullen omkomen al uw vijanden, o Here! Maar die Hem liefhebben zijn als de opgaande zon in haar kracht.”
Wij zijn intussen toch wat anders gaan denken over de rol van God!

Een boodschap?
De richteres Debora is met vele andere vrouwen een boodschap van God. God zegt duidelijk dat Hij er geen enkel bezwaar tegen heeft dat vrouwen zelfs topfuncties binnen religies bekleden. Misschien is dit wat kort door de bocht en wat badinerend, maar het is wel iets om over na te denken!

Demas: medewerkervan Paulus, die hem in de steek laat 2 Tim.4,10

Kol.4,10-l4; Fil.24

Demetrius: 1. zilversmid te Efese, die oproer ontketend Hand.19 23-40,

2. mogelijk leider van een gemeente................3 Joh.12

Diaken: eisen gesteld voor het diakonaat.............I Tim.3,846

aanstelling van zeven diakens ......................... .Hand.6,1-6

Dienstbaarheid: de onnutte dienstknecht.......Luc 17,7-10

twist onder de leerlingen over de eerste plaats...........Mat.20,20-28;

.................Marc.10,35-45; Luc.22,24-30

in de gemeente................Rom 12,3-8

Dionysius: christen die graag op voorgrond treedt..............3 Joh.9

Diotrefes: bijgenaamd de Aeropagiet bekeerde zich na Paulus' rede in Athene........................................Hand.17,34 aanspraak van Johannes aan..............3 Joh.9-11

Dood: de, dood van de Galilee<U>ë</U>rs onder Pilatus.....Luc 13,1-5

de dood van Herodes Agrippa...............................Hand. 12,20-25

de dood van Jezus....Mat 27,45-56; Marc.15,33-41; Luc 23,44-49;

........................................Joh. 19,24-37

de dood van Joh. de Doper...........Mat.14,1-12; Mc.6,14-29

.................Luc 3,19-20;9,7-9,

de dood van Stefanus........................Hand.7,54-60

Jezus spreekt over zijn komende dood Joh. 12,20-36;16,16-33

overwinning op de dood....................Rom.8,1-39

opstanding uit de dood.......................I Kor.15,1-38.

levendgewarden in Christus..............Ef 2,1-10

afgestorvenen en levenden bij wederkomst I Tess.4,13-18

dood komt onverwacht......................I Tess 53-11

zonde ten dode ....................................I Joh.5,13-21

de gedoden onder het altaar..............Apok 6,1-17

Doof: genezing van een doofstomme...........Marc.7,31-37

Doop: de doop van Jczus in de rivier de Jordaan....Mat 3,13-17

...................Marc.1,9-11; Luc 3,21-22

Doopsel: bevrijd door het doopsel..........Rom.6,1-11

doopsel en christelijke levenshouding Rom.6,12-23;

doopsel als besnijdenis in Christus........Kol.2,6-15

Dorkas: in het aramees Tabita geheten, door Paulus ten leven gewekt.................Hand.9,36

Draak: de vrouw en de draak.....................Apok. 12,1-18

Drachme: gelijkenis van de verloren drachme......Luc.15,8-10

Drusilla: jodin, echtgenote van de romeinse procurator Felix .....................Hand.24,24

Dulzendjarig: het duizendjarig rijk................Hand 20,1-6

Dwaasheid: de dwaasheid van het kruis..............I Kor.1,18-2,5

Dwaling: waarschuwing tegen dwaalleer.............Kol.2,6-15

2 Tim 2,14-26; 2 Joh 7-11; Judas 3-16

strijd tegen de dwaling........................Tit 1,10-16; I Tim.6,3-10;

2 Petr.2,1-22

Daden: geloof zonder daden..................Jac.1,19-27

Damascus: de roeping van Paulus bij Damascus...........Hand.9,1-9

optreden van Paulus te Damascus..Hand.9,20-25

Damaris: vrouw die zich bekeert na Paulus' rede in Athene ........................Hand.17,34

Dank:dank aan God door Christus......Rom. 1,8-15; 2 Kor.1,3-11

dank voor ontvangen genaden..............I Kor. 4-9; 2 Tess. 1,3-12 ;

Kol.1,3-14; Fil 1,3-11; I Tim.1,12-20; 2 Tim. 1,3-2,13

dank voor het geloof...............Ef. 1,15-23

dank voor ondersteuning.......Fil.4,10-20

dank aan God voor succes.....I Tess.1,2-10

dank voor christelijke houding . . . .Filemon 4-7

David: de messias, zoon van David..............Mt.22,41-46

....................................................Marc.12,35-37; Lc.20,41-44

Demas: medewerkervan Paulus, die hem in de steek laat 2 Tim.4,10

Kol.4,10-l4; Fil.24

Demetrius: 1. zilversmid te Efese, die oproer ontketend Hand.19 23-40,

2. mogelijk leider van een gemeente................3 Joh.12

Diaken: eisen gesteld voor het diakonaat.............I Tim.3,846

aanstelling van zeven diakens ......................... .Hand.6,1-6

Dienstbaarheid: de onnutte dienstknecht.......Luc 17,7-10

twist onder de leerlingen over de eerste plaats...........Mat.20,20-28;

.................Marc.10,35-45; Luc.22,24-30

in de gemeente................Rom 12,3-8

Dionysius: christen die graag op voorgrond treedt..............3 Joh.9

Diotrefes: bijgenaamd de Aeropagiet bekeerde zich na Paulus' rede in Athene........................................Hand.17,34 aanspraak van Johannes aan..............3 Joh.9-11

Dood: de, dood van de Galilee<U>ë</U>rs onder Pilatus.....Luc 13,1-5

de dood van Herodes Agrippa...............................Hand. 12,20-25

de dood van Jezus....Mat 27,45-56; Marc.15,33-41; Luc 23,44-49;

........................................Joh. 19,24-37

de dood van Joh. de Doper...........Mat.14,1-12; Mc.6,14-29

.................Luc 3,19-20;9,7-9,

de dood van Stefanus........................Hand.7,54-60

Jezus spreekt over zijn komende dood Joh. 12,20-36;16,16-33

overwinning op de dood....................Rom.8,1-39

opstanding uit de dood.......................I Kor.15,1-38.

levendgewarden in Christus..............Ef 2,1-10

afgestorvenen en levenden bij wederkomst I Tess.4,13-18

dood komt onverwacht......................I Tess 53-11

zonde ten dode ....................................I Joh.5,13-21

de gedoden onder het altaar..............Apok 6,1-17

Doof: genezing van een doofstomme...........Marc.7,31-37

Doop: de doop van Jczus in de rivier de Jordaan....Mat 3,13-17

...................Marc.1,9-11; Luc 3,21-22

Doopsel: bevrijd door het doopsel..........Rom.6,1-11

doopsel en christelijke levenshouding Rom.6,12-23;

doopsel als besnijdenis in Christus........Kol.2,6-15

Dorkas: in het aramees Tabita geheten, door Paulus ten leven gewekt.................Hand.9,36

Draak: de vrouw en de draak.....................Apok. 12,1-18

Drachme: gelijkenis van de verloren drachme......Luc.15,8-10
 Drusilla: jodin, echtgenote van de romeinse procurator Felix .....................Hand.24,24

Dulzendjarig: het duizendjarig rijk................Hand 20,1-6

Dwaasheid: de dwaasheid van het kruis..............I Kor.1,18-2,5

Dwaling: waarschuwing tegen dwaalleer.............Kol.2,6-15

2 Tim 2,14-26; 2 Joh 7-11; Judas 3-16

strijd tegen de dwaling........................Tit 1,10-16; I Tim.6,3-10;

2 Petr.2,1-22

 Raadpleeg ook eens: Bijbelse begrippen en namen - met uitleg en tekstverwijzing

 Raadpleeg ook eens: Het katholieke ABC
 Raadpleeg ook eens: Kerkelijke Begrippen
 Raadpleeg ook eens: Verzameling Bijbelse Begrippen
 Raadpleeg ook eens: Niet-alledaagse begrippen
 Raadpleeg ook eens: Betekenis van Bijbelse woorden en begrippen (pdf)
 Raadpleeg ook eens: Betekenis van Bijbelse Woorden en Namen (pdf)
 Raadpleeg ook eens: Betekenis van Bijbelse woorden en (plaats)namen (pdf)


 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG