src="https://bible-link.globalrize.org/plugin.js" data-language="nl" data-translation="hsv">


HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

Wat vreemd is, maakt nieuwsgierig - Hoe niet-christenen kijken


De christelijke minderheid in ons land beseft dat in toenemende mate een seculiere meerderheid het beleid in stad en dorp bepaalt. Met het oog hierop én vooral voor het uitdragen van het Evangelie is het goed te weten hoe niet-christenen naar orthodoxe christenen kijken.

Inleiding

De term "gezindheid van Christus" of "gedachten van de Heer" komt uit Jesaja 40:13: "Wie heeft de geest van de HEER gemeten? Heeft iemand hem ooit raad gegeven?" Dit vers wordt ook in het Nieuwe Testament aangehaald. 1 Korintiërs 2:16 zegt: "Wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen?' Welnu, onze gedachten zijn die van Christus." Vraag komt op: wat is de vrucht van die gedachten?

Een wens om God te verheerlijken. In Johannes 17:5 zei Jezus: "Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond." Een verlangen om zondaren gered te zien. Lucas 19:10 zegt: "De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was." Een perspectief op nederigheid en gehoorzaamheid. Filippenzen 2:5-8 legt dit uit: "Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood - de dood aan het kruis." Een barmhartig hart. Matteüs 9:36 laat zien hoe Jezus barmhartig was: "Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder." Een biddende afhankelijk van God. Lucas 5:16 zegt: "Hijzelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden." 

De gezindheid van Christus

"Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was"
(Filip. 2:5)

In een straat kwam een jong, christelijk gezin te wonen. De andere buurtbewonders waren mensen met verschillende vormen van samenleven: een latrelatie, een samenwonend paar waarvan beiden een huwelijk achter de rug hadden, twee homoseksuele mensen. Het opvallende was dat het jonge gezin jaren later van hun buren hoorde dat die er op bevraagd waren ‘hoe het eigenlijk is om naast zo'n christelijk gezin te wonen'. Die ontboezeming maakte hen duidelijk wat er vreemd, niet-standaard, geworden was in ons land: niet de mensen met hun afwijkende levensvormen, maar een christelijk huwelijk en gezin.

Beeld van christelijk geloof

Veel mensen komen in hun dagelijkse leven weinig christenen tegen - en kunnen zich daarom moeilijk een reëel beeld vormen van waar het in het christelijk geloof in essentie om gaat. De kerkelijke verdeeldheid en de verscheidenheid aan dogmatische en ethische opvattingen maakt het waas voor de ogen van seculiere landgenoten alleen maar groter.                                           

Door de ogen van de ander naar onszelf kijken, dat doen we niet zo snel

Als we dat doen, zien we dat de niet-christen ons vooral beoordeelt naar onze levensstijl en onze morele keuzen. ‘Ben jij echt een christen die veel aan het geloof doet?' vroeg men een meisje dat een nieuwe werkkring gevonden had. ‘Dus jij gaat nooit met iemand naar bed?' klonk de met verbazing gestelde vervolgvraag. Dat is blijkbaar het thema waarop je je onderscheidt.

Meer dan christenen zich zelf vaak realiseren, zien religieuze buitenstaanders dat er onderscheid is, onderscheid dat gebaseerd moet zijn op ‘de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God' (Rom.12:2). Het mooie van deze tekst uit de brief aan de Romeinen is dat Paulus in hetzelfde vers eerst spreekt over ‘de innerlijke verandering door de vernieuwing van uw gezindheid'. Het is onze levensroeping vanuit die gezindheid te leven.

Buiten de werkelijkheid

Het geeft christenen stof tot nadenken als blijkt dat zij in de samenleving vooral beschouwd worden als antihomoseksueel, als betweterig en veroordelend, als ouderwets en buiten de werkelijkheid staand, als ongevoelig naar anderen. Deze kwalificaties - onlangs te lezen op een internetsite - doen een hele bevolkingsgroep geen recht, maar geven wel een signaal af. Veel Nederlanders vinden het niet prettig te wonen in een omgeving met veel christenen, voelen zich dan buitengesloten. Ik denk dat we ons dat niet goed kunnen voorstellen, het ons ook niet bewust zijn.

Dat veroordelende imago voor christenen heeft te maken met onze postmoderne cultuur, waarin het lijkt dat de waarheidsvraag niet meer gesteld mag worden. De uitgedragen tolerantie is dan in de praktijk een vrijbrief voor onverschilligheid. Waar christenen wel de waarheid van Gods Woord belijden, ontstaat er inderdaad frictie - en het eerst in de levensstijl. De filosoof dr. Theo de Wit zegt ergens dat ‘als tolerantie de hoogste norm wordt, waardoor waarheid en gerechtigheid hun absolute betekenis verliezen, er intolerantie komt jegens mensen die nog wel een gevuld waarheidsbegrip kennen, zoals gelovigen'.

Veilige zone

De geboden van God zijn geen regels om de ontplooiing van mensen te beknotten, maar garanderen een veilige zone waarbinnen het leven kan opbloeien. Waar mensen wandelen binnen de grenzen van het verbond, komen ze naar de mening van hun Schepper het meest tot hun bestemming. Maar juist dan ontstaan er snel irritaties, bijvoorbeeld ten aanzien van de rustdag (koopzondagen), het heiligen van Gods naam (vloeken), de visie op het leven (abortus, een doodswens voor degenen die hun leven voltooid achten) of het huwelijk (ontrouw, beleving van seksualiteit). Waar christenen geen ruimte zien voor een uitgebreid economisch leven op zondag of voor het homohuwelijk, lijkt het alsof ze anderen hun normen willen opleggen, normen die niet zouden passen bij het leven dat we in 2012 leiden. Op al de genoemde onderwerpen wringt het als voor veel Nederlanders het leven een doel in zichzelf geworden is, waarin hun eigen gevoelens veel meer leidend zijn dan dat het geweten gestempeld wordt door een autoriteit buiten henzelf.

Confrontaties

De confrontaties die volgen, zijn veel meer dan een botsing van interessante meningen, maar komen voort uit een geestelijke strijd. Het Evangelie botst op een revolutionaire opstelling van de mens die zich losmaakt van God. Nu ons land het gewaad van het christendom steeds meer aflegt, zien we niet alleen dat de confrontaties heftiger worden, maar vooral dat het onbegrip ten aanzien van christenen toeneemt.

Deze situatie betekent dat we net als de eerste christenen 2000 jaar geleden ons moeten oefenen in het aannemen van de juiste houding ten opzichte van de samenleving. Het is uiterst actueel om na te denken over onze verhouding tot een overheid die steeds minder ruimte biedt voor op een godsdienstige overtuiging gebaseerde keuzen in het politieke debat, in het beleid van (christelijke) scholen. Die oefening hebben we nodig voor de omgang met vrienden, op ons werk, in de gemeenteraad, op de sportclub enzovoort.

Door de Geest

Het onderwijs uit de Bijbel is wat dit betreft heel concreet. Is niet een van de grondregels in Gods Koninkrijk dat niet door kracht of geweld, maar door de Heilige Geest (Zach.4) dingen die ertoe doen, tot stand komen? Daarom moeten wij die Geest als het ware de tijd geven om te werken en beseffen we dat zaken die we met onze activiteiten willen realiseren of forceren tot mislukken gedoemd zijn.

Dat geeft ontspannenheid, maar leidt niet tot gemakzucht. De profeet Micha heeft de kern van wat God van mensen vraagt onder woorden gebracht: ‘Niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.' Nieuwtestamentisch gezien mogen we de gezindheid die in Christus Jezus was, met ons leven, onze houding, onze woorden laten zien.

Koning van je leven

De brieven uit het Nieuwe Testament zouden we met het oog op de houding van een christen in een seculiere maatschappij eens geheel moeten doorlezen. Dan leren we van Petrus - die in een vijandige omgeving eerst zijn Meester verloochende - wat het is om God de Heere in je hart te heiligen. Wat is dat, als je verplicht wordt voor de keizer te buigen, dingen te doen waarvoor God geen ruimte geeft? Hem heiligen, dat is Christus in je hart erkennen als de koning van je leven. Als Hij onze Meester is, zullen we van Zijn liefde spreken naar anderen en die liefde in praktijk brengen. Met Hem konden de eerste christenen zelfs lijden aan. Ze waren er van overtuigd dat Christus de enige weg tot het eeuwige leven is.

Bidden en het goede doen op aarde - daartoe riep Bonhoeffer op ten tijde van een godloos regime van Hitler. Als we zo onze weg gaan, laten we - hoe paradoxaal het klinkt - de binnenkant van ons leven zien. Dan tonen we vergeving, gastvrijheid, naastenliefde, ootmoed en eensgezindheid. Bereidheid tot een offer is een stilzwijgend getuigenis. Die nederigheid van de kerk als houding in een nieuwe tijd maakt de blijdschap van Paulus (Fil.2:2) volkomen. In die weg ontvangen we een aandeel in de hemel, bij God. In die weg gaat de gemeente, de uit de wereld geroepen ecclesia, de toekomst van God tegemoet.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE


       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO

 Meld aub een 'dode link'onder vermelding van de pagina waarop

Please report a ' dead link' onder mention of the page on which

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)