Bijbel : schatgraven

Lees de Bijbel     Bijbelstudie lijkt veel op schatgraven. Zoals de aardkorst op verschillende plaatsen vol zit met kostbare grondstoffen, zo zit ook het Woord van God boordevol met schatten aan wijsheid en geestelijke lessen. De Bijbel is van kaft tot kaft één grote Schat. Geen hoofdstuk, maar zelfs ook geen zinnetje kunnen we er van missen. Waar je ook leest, altijd weer kom je uit bij de Jezus Christus, in Wie ook weer schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn (Kol.2:3).

Schatgraven is onmisbaar

Als je in de Bijbel leest, zijn deze schatten binnen handbereik! Lezen is al heel belangrijk, maar studeren gaat een stapje verder. Hoe meer je in de Bijbel leest – graaft – en samen met God zoekt, hoe meer de Bijbel haar rijkdommen prijsgeeft. Op deze website word je uitgedaagd om verder te gaan met graven dan je wellicht tot dusver gewend bent. Maar: onderschat deze uitdaging niet.

Goed gereedschap altijd noodzakelijk

Als je naar schatten wilt graven heb je goed gereedschap nodig om bij je doel te komen. Kenmerkend voor schatten is immers dat ze zichzelf niet zomaar laten vinden. Het gereedschap stem je af op je doel. God heeft ons niet alleen maar een dik en moeilijk te begrijpen Boek gegeven, maar ook een handleiding erbij. We vinden deze aanwijzingen in de Bijbel zelf. Ware rijkdom onder handbereik.

Inmiddels behoorlijk nieuwsgierig geworden?

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je graag je ‘bijbelstudiegereedschapskist’ aanvullen met nieuw gereedschap, gun jezelf dan tijd voor deze website. Iedere onderdeel stelt een bijbelgedeelte en een ‘stukje gereedschap’ centraal. Je krijgt tips aangereikt voor het uitleggen en toepassen van de Bijbel en je kan het ‘gereedschap’ gebruiken tijdens gesprekken over de bijbel of anderzins.

Bedoeling van deze schatgraverij

1.       Bewustwording van de noodzaak van contextgericht bijbelgebruik. We mogen de Bijbel niet buigen naar onze inzichten, maar wij moeten buigen voor wat God ons in Zijn Woord vertelt. Daar wordt je geweldig door verrijkt.

2.       Ontdekken dat de Bijbel zichzelf uitlegt en leren werken met de ‘stappen’ die daarbij horen. Een leerproces van herkenning dat je hele leven kleur geeft.

3.       Blikverruiming. Je gaat zien dat je onderdeel uitmaakt van een groter geheel (Gods Plan) en dat niet alles in de Bijbel om jou draait en dat er nog geweldig veel te ontdekken valt. Redenen te over om te gaan schatgraven.

4.       Groeien in liefde tot God en kennis van Zijn plan. Het gaat uiteindelijk niet om de techniek van het bijbelstudie doen, maar om je hart en je leven.

De opzet en aanpak

Een website als vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Kortom: schat voor je hart. met eeuwigheidswaarde.


Schat aan spreuken en uitspraken


 Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen.
 Tim. 6, 7


Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk.
 1 Kor. 12, 12 + 22


De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie.
 Rom. 13, 12-13


Heer, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik, ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij.
 Ps. 131, 1-2


Dit zegt de Heer van de hemelse machten: Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen.
 Zach. 7, 9-10


Koester zuivere gedachten over de Heer en zoek Hem met een eerlijk geweten.
 Wijsh. 1, 1b


God heeft lief wie blijmoedig geeft.
 2 Kor. 9, 7c


De Heer zegt : 'Mijn tempel zal heten 'Huis van gebed voor alle volken'.
 Jes. 56, 7


Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met mij.
 Op. 3, 20


Jezus zei : 'Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.
 Mt. 7, 7


Jezus sprak: 'Ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif.'
 Mt. 10, 16


Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont ?
 1 Kor. 3, 16


Jezus ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: 'Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.'
 Mc. 12, 41-44


Eet, vriend en vriendin! Drink, en word dronken van liefde!
 Hoogl. 5, 1b


De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.
 Rom. 13, 10


Wie vertrouwt op zijn rijkdom is een blad dat valt, een rechtvaardige komt tot bloei.
 Spr. 11, 28


Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof.
 1 Tim. 1, 5


Jezus sprak: 'Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.'
 Joh. 13, 34-35


Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.
 Gal. 5, 25


Jezus zei: 'Wie niet tegen ons is, is voor ons'.
 Mc. 9, 40


Jezus zei: 'Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.'
 Mc. 9, 35b


Jezus sprak: 'Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen'.
 Mc. 8, 34


Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.
 Ef. 4, 2


Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van Satan te bevrijden, maar Hij zei: 'Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.' Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid,zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt.
 2 Kor. 12, 9


Vergeef je naaste het onrecht dat hij deed, dan worden, als je bidt, ook jou je zonden vergeven.
 Hoe kan een mens die woede koestert tegen een ander bij de Heer om verzoening vragen ?
 Hoe kan een mens die geen erbarmen heeft met een ander om vergeving voor zijn eigen zonden bidden ?
 Sir. 28, 2-4


Jezus zei: 'Heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.'
 Lc. 6, 27-28


Jezus sprak: 'Behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.'
 Mt. 7, 12


Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.
 Spr. 3, 3


De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten.
 1 Petr. 3, 21b


Verwerf de waarheid en verkwansel haar niet, laat je onderrichten, verwerf inzicht en wijsheid.
 Spr. 23, 23


Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
 Mt. 5, 7


Verwerf je geen naam als roddelaar, leg voor jezelf geen hinderlaag met je tong.
 Sir. 5, 14a


Ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen.
 Joh. 16, 22b


Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God.
 1 Petr. 2, 16


Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden.Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.
 Joh. 3, 20-21


Jezus richtte zich op en zei: 'Wie van jullie zonder zonde is,laat die als eerste een steen naar haar werpen.' Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten Hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: 'Waar zijn ze ? Heeft niemand u veroordeeld ?' 'Niemand, Heer', zei ze. 'Ik veroordeel u ook niet', zei Jezus. 'Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.'
 Joh. 7 + 9-11


De wijsheid van boven is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.
 Jak. 3, 17


Petrus kwam bij Jezus staan en vroeg: 'Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?' Jezus antwoordde:'Niet tot zevenmaal toe, zeg Ik je, maar tot zeventig maal zeven.'
 Mt. 18, 21-22


Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: "Vrede voor dit huis!".
 Lc. 10, 5


Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.
 Mt. 25, 40


Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.
 Lc. 6, 45


De wijsheid is beweeglijker dan alles wat beweegt, ze doordringt en doorstroomt alles met haar zuiverheid.
 Wijsh. 7, 24


Beter in eenvoud leven met de armen dan de buit verdelen met hoogmoedigen.
 Spr. 16, 19


We moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan.
 1 Joh. 3? 18-19


Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.
 Hebr. 11, 1


De liefde is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.
 1 Kor. 3, 1-6


'Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein.'
 Mc. 7, 20-23


Leer ons onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.
 Ps. 90, 12


Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen.
 Gen. 4, 7ab


Jezus zei: 'Jullie hebben ogen, maar zien niet ? Jullie hebben oren, maar horen niet ?'
 Mc. 8, 18a


Jezus sprak: 'Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: '"Barmhartigheid wil Ik, geen offers".'
 Mt. 9, 13a


Wie zegt in het licht te zijn maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis.
 1 Joh. 2, 9


Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde.
 Gal. 5, 13


De wijsheid is beweeglijker dan alles wat beweegt, ze doordringt en doorstroomt alles met haar zuiverheid.
 Wijsh. 7, 24


De woorden van een goed mens zijn als diepe wateren, ze zijn een sprankelende beek, een bron van wijsheid.
 Spr. 18, 4


God ziet niet zoals een mens ziet; een mens kijkt naar het uiterlijk, maar God kijkt naar het hart.
 1 Sam.16,7b


Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort.
 Ef.4,29


Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.
 Spr.4,23


Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite.
 Jak. 1, 26


Wie goed met kwaad vergeldt, zal nooit het kwaad van zijn huis zien wijken.
 Spr.17,13


De liefde laat zich niet boos maken en rekent het kwade niet aan.
 1 Kor.13,5b


De liefde verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid.
 1 Kor.13,6


Als je vijand honger heeft, geef hem te eten; als hij dorst heeft, geef hem te drinken.
 Spr.25,21


Wie zijn oren sluit voor het geroep van de arme zal ooit zelf om hulp schreeuwen en geen antwoord krijgen.
 Spr.21,13


De zondaar krijgt een bedriegelijke winst, maar wie gerechtigheid zaait oogst een betrouwbaar loon.
 Spr.11,18


Gerechtigheid brengt vrede voort; rust en veiligheid zijn haar vruchten.
 Jes.32,17


Bidden is iets goeds, als het gepaard gaat met vasten, liefdadigheid en rechtvaardigheid.
 Tob.12,8a


Jezus zegt : "Als gij uw gave komt brengen naar het altaar, en daar schiet u te binnen dat uw broeder iets tegen u heeft, laat dan uw gave voor het altaar achter, ga u eerst met uw broeder verzoenen en kom dan terug om uw gave aan te bieden."
 Mt.5,23-24


Gelukkig de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt; want men kan beter inzicht verkrijgen dan zilver, beter wijsheid winnen dan goud.
 Spr.3,13-14


Een bezit dat met gierigheid begonnen is zal zonder zegen eindigen.
 Spr.20,21

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids 

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG