HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                                                                                     

JEZUS ONZE REDDER

Lees de Bijbel     De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

BIJBEL: Wat onze Here Jezus voor ons heeft gedaan voor U - voor jou - voor mij

Deze pagina is een globale weergave van hoe de Bijbel er over spreekt. Het wil je aan het denken zetten. Ga er niet op een ‘wiskundige manier’mee aan de haal. De Bijbel is geen boek met pasklare formules !!!


De kern van het Christelijk Geloof

God heeft de aarde geschapen. Hij heeft hierbij ook mensen gemaakt met een verantwoordelijkheid. De eerste mensen keerden zich echter tegen hun Schepper. Dit is de "zondeval". De mensen bleven sindsdien zondigen. God heeft echter zijn schepping zo lief, dat Hij de beschadigde relatie weer goed wilde maken en de straf, die op de zonde staat, wilde wegnemen. Al direkt na "de zondeval" heeft Hij beloofd om verlossing te geven.

God bestaat uit drie Personen

Vader, Zoon en Geest. Gods Zoon is op aarde gekomen en Hij heeft, onschuldig aan wat voor zonde dan ook, de straf op de zonde gedragen. Hij, Jezus Christus, is gestorven aan het kruis. Na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. Hieruit blijkt dat Hij de straf op de zonde (de dood) heeft overwonnen.

Voor ieder die dit gelooft is er nieuw leven. Na het sterven wekt Jezus Christus ieder op die Hem heeft willen volgen.

Om Hem te volgen hoeven geen honderden regeltjes strikt te worden nageleefd. Hem volgen betekent dankbaar zijn voor wat Hij voor ons heeft gedaan.

Als men de gemiddelde christen vraagt naar het tegenwoordige werk van Christus dan komt men vaak weer terug op Zijn volbrachte werk, namelijk Zijn lijden en sterven aan het Kruis. Dit wordt veroorzaakt doordat veel bijbelteksten, die juist handelen over het tegenwoordige werk van Christus, worden teruggeredeneerd naar het éénmalige "offer" wat Hij volbracht aan het Kruis van Golgotha. Veel gelovigen die nooit verder komen dan het lijden en sterven van onze Heer Jezus, en hierbij de verkeerde bijbelteksten toepassen op de kruisdood van de Heer, zullen niet op het idee komen dat onze Heer Jezus Christus, vandaag de dag, een werk doet niet aan de wereld maar een werk aan ons die geloven.

Het werk van onze Heer Jezus Christus is onder te verdelen in verschillende fasen. De werken die Hij doet liggen in elkaars verlengde. Zijn eerste en reeds volbrachte werk vond plaats toen Hij als mens op aarde kwam en de verantwoordelijkheid voor de zondige wereld op zich nam. Dit recht had Hij omdat Hij, volgens het erfrecht, de "Zoon des Mensen" de erfgenaam van Adam was. Hoewel Hij zonder zonde was, is Hij tot Zondaar gemaakt. Hij droeg de zonden der wereld, Hij leed en stierf aan het kruis voor een goddeloze en zondige wereld. Dit "offer" heeft Hij volbracht. Het feit dat dit werk volbracht is, wekt bij verschillende gelovigen het idee dat Hij nu niets meer doet. Nu, het tegendeel is waar. Hij is in de gelovigen "een goed werk begonnen" zoals de apostel Paulus schrijft in de aanhef van zijn brief aan de Filippensen. Het huidige werk wat volgt op het volbrachte werk, is de opbouw van de Gemeente, het Lichaam van Christus. Dit huidige werk wat begonnen is bij de dood en opstanding van onze Heer Jezus zal voleindigen op de dag van Jezus Christus. We zullen aan de hand van diverse Schriftplaatsen deze twee werken bespreken.

Het volbrachte werk van onze Heer Jezus voor de wereld

Het volbrachte werk van onze Heer Jezus bestond uit het verlossen van de wereld uit de macht der zonde. Toen God de mens "Adam" schiep, gaf Hij hem de opdracht om "de aarde te onderwerpen en over haar te heersen". Adam moest de "hof van Eden" bewaren en uitbouwen. Maar Adam faalde, hij werd verleid door de Duivel. De mens Adam, en in hem de gehele mensheid, zondigde en miste zo zijn oorspronkelijke doel waarvoor God hem geschapen had, namelijk het in Gods naam onderwerpen van de vijandige wereld.

De wereld zoals wij die nu kennen was een vijandige wereld tegenover God. Door de val van Satan had God de wereld die toen was geoordeeld, namelijk vernietigd door water. De wereld van nu werd geschapen uit deze vorige gevallen schepping. De "zondeval" van Adam was dus eigenlijk wel voorspelbaar want hij was geformeerd uit de resten van deze gevallen schepping.

47 De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. 1 Kor.15:47

7 toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.Gen. 2:7.

Omdat Adam zondigde, en de zondige natuur in hem tot uiting kwam, volgde daaruit dat al zijn nakomelingen ook deze zondige natuur zouden erven. Op deze wijze zijn alle mensen erfelijk belast met deze zondige natuur.

12 Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben Rom 5:12.

De mensheid was dus verloren

God had als Schepper Zijn Schepping verloren. Als iemand zijn geld verliest dan is niet het geld de dupe daarvan maar diegene die het verliest, de eigenaar van het geld. Op gelijke wijze is God dus verantwoordelijk voor het verliezen van Zijn schepping. Aan zijn zondige natuur kan de mens niets doen, dit "zonde probleem" is, of beter gezegd was, het probleem van God.Voordat Hij de in zonde gevallen wereld herschiep in de dagen van Adam, had de Schepper al voorzien dat deze "herstelde" wereld een "verlosser" nodig had. God had toen al bepaald dat Zijn Zoon Jezus Christus de wereld met Hem zou verzoenen. Zoals door één mens (Adam) de zonde geïntroduceerd werd in de wereld, zou ook door één Mens de zonde worden weggedaan.

29 De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Joh. 1:29

28 gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Math. 20:28

13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt. Gal. 3:13

21 Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem. 2 Kor. 5:21

In Jesaja 53 staat een uitgebreide beschrijving van wat de Zoon des Mensen te wachten stond en op welke wijze Hij deze taak op zich zou nemen
 
1 Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des Heren geopenbaard?

2 Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde; hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd.

3 Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.

4 Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.

5 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.

6 Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.

7 Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.

8 Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest.

9 En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest.

10 Maar het behaagde de Here hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Jes. 53: 1-10a
 
De Zoon des Mensen leed en stierf aan het kruis voor de zonden der wereld

Toen onze Heer Jezus aan het kruis hing, was er geen vrede tussen God en Hem. Toen rekende God Hem als zondaar. In onze plaats droeg Hij de zonden, van zondaren en goddelozen, aan het kruis.Toen was er van Gods zijde vervloeking en verdoemenis. Het handschrift, de wet gaf kennis der zonde en veroordeelde de mens. Doch onze Heiland heeft het oordeel over de zonde en zonden voor ons gedragen.

14 door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen:Kol. 2:14.

In Zijn lijden en sterven droeg Hij de zonden (meervoud, de uitwerking van de zondige natuur) der wereld. De zonde (enkelvoud, de erfzonde die wij mee kregen in Adam) werd gedragen doordat onze Heer Jezus de dood in ging. De zonde heerst namelijk over de mens zolang als hij leeft, zodra een mens sterft is hij vrij van de zonde (erfzonde) maar draagt nog wel verantwoording voor de zonden die hij begaan heeft toen hij nog leefde. Volgens dit principe zal de mensheid dan ook geoordeeld worden op de Jongste dag, waar zij voor de grote witte troon zullen verschijnen. Aanvaard men echter het verlossingswerk van onze Heer Jezus Christus dan is men ook vrij van zijn gedane zonden.

De straf die onze Heer Jezus droeg voor onze zonden, maakte ons voor God vrij van die straf, alsof wij hem zelf gedragen hadden. De dood die onze Heer Jezus onderging voor onze zonde, maakte ons vrij van de dood, alsof wij die zelf ondergaan hadden. Zoals ook 2 Kor. 5:15 zegt :

15 Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. 2 Kor. 2:15

Op de hierboven beschreven wijze zijn wij dus door onze Heer Jezus verlost van de zonden en zonde

Als dit echter alles was dan zouden wij nog met Hem in de dood zijn. Dan had de overste dezer wereld, de Satan, toch zijn overwinning behaald. Maar zoals het eind van Jesaja 53 al vermelde had God een welbehagen in onze Heer Jezus. De dood heeft Hem niet kunnen vasthouden. God wekte Zijn Knecht, de Rechtvaardige op uit de dood.

Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben.

11 Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen.

12 Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft.

Jes. 53: 10b - 12

In de opstanding van onze Heer Jezus hebben wij dus pas echt de verlossing ontvangen. In Hem zou God velen rechtvaardig maken. In Hem ontvingen wij het nieuwe leven.

24 maar ook om onzentwil, wie het zal worden toegerekend, ons, die ons geloof vestigen op Hem, die Jezus, onze Here, uit de doden opgewekt heeft,

25 die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging Rom 4:24-25

4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.

5 Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding; Rom. 6:4-5


17 en indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw zonden.

18 Dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn, verloren.Kor. 15:17

Bij Zijn opstanding ontving onze Heer Jezus een positie in de Hemel, Een Naam boven alle naam. Door Zijn opstanding werd hij de beloofde Messias, de Christus. Hiermee was dit éénmalige werk "volbracht" zoals onze Heer Jezus Zijn laatste woorden waren aan het kruis hangende "het is volbracht". In Filippensen 2 staat Zijn werk heel kernachtig beschreven in de verzen 5 t/m 10 :

5 Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was,

6 die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht,

7 maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is.

8 En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.

9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken,

10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,

11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader! Filip. 2 : 5-11
 
Het huidige werk van onze Heer Jezus Christus voor de Gemeente

 Het volbrachte verlossingswerk van onze Heer Jezus wekt bij nogal wat gelovigen de indruk dat Zijn werk nu klaar is. Nu is het wel zo dat het werk aangaande de "zonden der wereld" is volbracht, maar uit de Schrift blijkt dat er nu ook een "werk" gedaan wordt aan de gelovigen die Hem aangenomen hebben. Bij Zijn opstanding ontving Christus naast Zijn hoge positie nog iets anders. Als loon voor Zijn gedane arbeid ontving Hij van God een "Volk voor Zijn Naam" namelijk de Gemeente. Dit volk, wat zou bestaan uit eerstelingen van een nieuwe schepping, wordt op vele plaatsen genoemd als "Hoofd en Lichaam". Hierbij is Christus het Hoofd en de Gemeente het Lichaam.

20 die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten,

21 boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw.

22 En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente,

23 die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt. Efez. 1 : 20-23

9 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: 1 Petr. 2:9

Als eerstelingen in Christus zijn wij bestemd voor God en ontvangen hierdoor een positie in de hemel. Al in het oude testament wordt ons het principe bijgebracht dat de eerstgeborene, de eerste vruchten van het land bestemd waren voor God, en zodanig in de tempel "geofferd" moesten worden. Volgens dit principe is de eerste vrucht van de nieuwe schepping bestemd voor God

4 God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad,

5 ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, (door genade zijt gij behouden),

6 en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,

7 om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Efez. 2: 4-7

De Gemeente wordt gezien als een volk wat "opgeschreven is in de Hemel". De positie die wij ontvangen in Christus wordt door God gebruikt als voorbeeld en bewijs van Zijn genade en goedertierenheid. Dit is een hele speciale positie, die gezien vanuit het oude testament niet bekend was. Vanuit het oude testament was bekend dat de gelovigen van toen, zoals Abraham, Izaak, en vele andere gelovigen zouden opstaan op de Jongste dag en dan (op grond van hun geloof) een nieuwe aarde zouden bevolken. Dat er dus nu een gelovig volk is dat deze positie in de hemel ontvangt, is iets bijzonders. Het is het bewijs van Zijn genade.

Het werk dat onze Heer Jezus Christus dus nu doet is ten behoeve van Zijn Lichaam

Hij bouwt, reinigt en onderhoud Zijn Lichaam ...... de Gemeente

14 die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken Titus. 2 : 14

In Handelingen 20 wordt de Gemeente gezien als een kudde schapen :

28 Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft Hand. 20:28

In dit vers staat dat Hij de Gemeente Gods verkregen heeft door Zijn eigen bloed ? Mocht u hierin zijn lijden en sterven lezen dan mist u de werkelijke betekenis van dit vers. Zijn eigen bloed is namelijk Zijn eigen leven nu. Zijn bloed reinigt ons van onze zonden die wij nu begaan zolang wij ons nog in het oude lichaam bevinden. Zoals het bloed in uw eigen lichaam een voedende en reinigende werking heeft, zo reinigt ook Zijn bloed ons van dode werken en voedt ons met Zijn leven. Dit is werk waarvan u eigenlijk niets merkt, net zoals uw eigen bloedsomloop die indien u gezond bent geruisloos zijn werk doet.

In veel Schriftplaatsen word er gesproken over het tegenwoordige werk van Christus. Vaak begint men dan met een terugblik naar het volbrachte werk en schakelt daarna door naar het huidige werk van Christus. Indien je deze teksten niet aandachtig genoeg leest loop je de kans het huidige werk te missen. Lezen we bijvoorbeeld de tekst uit Efeze :

2 en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. Efez. 5:2

Ook dit vers uit Efeze handelt over het tegenwoordige werk van Christus. Hij heeft Zichzelven overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. Het offer aan het kruis was géén welriekende reuk !

Ook de tekst in Romeinen 5 is hier een goed voorbeeld van.

6 zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven.

7 Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven; maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven.

8 God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.

9 Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn.

10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft; Rom. 5:6-10

Om de verschillen te verduidelijken hebben we de beide werken in dit tekstgedeelte in het volgende schema geplaatst 

Rom. 5
 Het volbrachte werk
Het huidige werk
 
vers 6
Wij waren krachteloos en goddeloos

vers 7

vers 8
 Christus * is voor ons gestorven toen
wij nog zondaars waren

vers 9
 
Veel meer, (dus nog meer Liefde van God) zijn wij gerechtvaardigd door Zijn bloed. Daardoor worden wij behouden van de toorn.
 
vers 10
Wij waren vijanden en werden verzoend met God. Veel meer, zullen wij behouden worden door Zijn leven.

* In de beschrijving van het volbrachte werk van onze Heer Jezus, wordt hier Christus genoemd omdat dit Zijn huidige functie en naam is. Dit gebeurt veelvuldig in het Nieuwe Testament.

De hogere betekenis van het huidige werk komt al naar voren uit de toevoeging "veel meer dan" in de verzen 9 en 10. De rechtvaardiging door Zijn bloed betekend hier niet zijn dood aan het kruis, vers 10 zegt daarop dat wij behouden zijn door Zijn leven. Zijn bloed is dus Zijn leven, het leven dat Hij ontving bij Zijn opstanding. Was het volbrachte werk voor de goddelozen en zondaren, welnu het huidige werk ligt in het verlengde en dit werk wordt gedaan niet aan de wereld maar aan gelovigen. Zijn bloed, Zijn leven stelt Christus nu beschikbaar aan ons.

De voetwassing die onze Heer Jezus deed bij Zijn laatste avondmaal is een uitbeelding van dit huidige werk wat Hij zou gaan doen in de Hemel. Dat deze reiniging een speciale betekenis had blijkt wel uit vers 7 en vers 11. De reiniging van de voeten der discipelen staat model voor de reiniging die Hij nu doet aan de Gemeente. Zoals de discipelen de voeten werden bevuild door hun aardse rondwandeling, worden ook onze "voeten" verontreinigd door onze wandel in deze oude schepping. Wij kunnen onze eigen voeten niet reinigen, we zouden dan weer onder de wet moeten leven om te bepalen wanneer we onze voeten moeten reinigen. We zouden dan weer eten van de boom der kennis van goed en kwaad. Een betere oplossing is dat wij zouden eten van de Boom des Levens en de reiniging van ons hart, ons geweten aan Christus over te laten. Dat is vertrouwen op Hem ! Leest u zelf hoe de voetwassing plaatsvond en wat onze Heer Jezus erover te zeggen had

4 en Hij legde zijn klederen af en nam een linnen doek en omgordde Zich daarmede.

5 Daarna deed Hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen, en af te drogen met de doek, waarmede Hij omgord was.

6 Hij kwam dan bij Simon Petrus. Deze zeide tot Hem: Here, wilt Gij mij de voeten wassen?

7 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het later verstaan.

8 Petrus zeide tot Hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid! Jezus antwoordde hem: Indien Ik u niet was, hebt gij geen deel aan Mij.

9 Simon Petrus zeide tot Hem: Here, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd!

10 Jezus zeide tot hem: Wie gebaad heeft, behoeft zich alleen de voeten te laten wassen, want hij is geheel rein; en gijlieden zijt rein, doch niet allen.

11 Want Hij wist, wie Hem verraden zou; daarom zeide Hij: Gij zijt niet allen rein.

12 Toen Hij dan hun voeten gewassen had en zijn klederen aangedaan en weder plaats genomen had, zeide Hij tot hen: Begrijpt gij wat Ik u gedaan heb?

13 Gij noemt Mij Meester en Here, en gij zegt dat terecht, want Ik ben het.

14 Indien nu Ik, uw Here en Meester, u de voeten gewassen heb, behoort ook gij elkander de voeten te wassen;

15 want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet, gelijk Ik u gedaan heb.

16 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een slaaf staat niet boven zijn heer, noch een gezant boven zijn zender.

17 Indien gij dit weet, zalig zijt gij, als gij het doet. Joh. 13:4-17

De voetwassing bij de discipelen vond plaats zonder dat daarbij commentaar kwam van onze Heer Jezus of van de discipelen zelf. De Heer deed dit werk of het een vanzelfsprekende zaak was. Alleen Simon Petrus sputterde tegen, onze Heer Jezus zegt tot hem "wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan". In het licht van de brieven zal Petrus het later wel begrepen hebben dat ook deze "verborgenheid" handelde over Christus en de Gemeente. Petrus wou zich gelijk weer helemaal laten wassen. De reactie van de Heere hierop is : iemand die gewassen is (wedergeboren) hoeft voortaan alleen zijn voeten maar te laten wassen! Met andere woorden : iemand die de het volbrachte werk heeft aangenomen kan zijn zonden (geweten van zonden) alleen maar laten reinigen door de voetwassing van onze Heer Jezus of te wel het Leven, Bloed van Christus.

14 hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? Hebr. 9:14

Wat is het resultaat van het niet onderscheiden van deze twee werken van onze Heer Jezus Christus !

Beide werken van onze Heer Jezus Christus spreken over vergeving van zonden. Indien we de beide werken naast elkaar zetten krijgen we echter een beter beeld van Zijn huidige werk en de hogere toepassing hiervan

Het volbrachte werk
Het huidige werk
 
Een werk voor de wereld voor zondaren en goddelozen
Een werk voor de Gemeente voor gelovigen
 
Geschied door Zijn lijden en sterven
Geschied door Zijn Leven nu !
 
Géén welriekend offer
Wel een welriekend offer
 
Een Lam tot zonde gemaakt
Een onstraffelijk Lam
 
Wij waren vijanden en werden verzoend met God
Niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar gezet in de hemel, huisgenoten Gods.
 
Genade van God
Genade op genade van God

Samenvattend kunnen we dus zeggen

 Door te geloven in het lijden en sterven van onze Heer Jezus, zijn wij verlost van de straf der zonde.
Door te geloven in Christus, die zit aan de rechterhand Gods, worden wij verlost van de macht der zonde en komen wij tot een "matig, rechtvaardig en godzalig leven".
Dit is Zijn werk, Hij wil door de Heiligen Geest ons losmaken van het "zondeleven" van de oude mens, en ons laten leven naar de nieuwe mens. De Schrift zegt hiervan dat wij hiermee hebben ontvangen "genade op genade" , "uitnemendheid Zijner genade"Efez. 2:7 of "een overvloed der genade". Het tweede werk volgt dus uit het eerste maar is van een hogere kwaliteit.

1 Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.

2 Zie, ik, Paulus, zeg u: indien gij u laat besnijden, zal Christus u geen nut doen.

3 Nogmaals betuig ik aan ieder, die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de gehele wet na te komen.

4 Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de genade staat gij. Gal. 5: 1- 4

Wij zouden deze twee werken van onze Heer Jezus Christus onderscheiden, al is het maar omdat de Schrift het onderscheidt duidelijk aangeeft. Wij zouden niet Zijn tegenwoordige werk reduceren tor het volbrachte werk aan het kruis. Die gelovigen die het tegenwoordige werk van Christus niet kennen en daaruit niet leven, zullen met hun zonden weer terug gaan naar het kruis !!!!! Dit is niet de weg die wij behoren te volgen. Als wij onze zonden weer bij het kruis neer leggen, kruisigen wij hierbij Christus opnieuw en zullen niet gereinigd worden. Deze gelovigen zullen dan ook géén gereinigd geweten hebben ten opzichte van God of onze Heer Jezus Christus. Zij zullen onder hun zonden en onder de wet blijven leven, zij leven dus niet allen in de oude schepping, maar praktiseren deze ook, oordelende wat wel en niet kan.
Zij die dit huidige werk van Christus niet kennen zijn gelijk als Ezau, die om een spijze (de oude mens) zijn eerstgeboorterecht weggaf.

15 Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden.

16 Laat niemand een hoereerder zijn, of onverschillig als Esau, die voor een spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. Hebr 12:15-16

De gelovige wordt door de Schriften op zijn verantwoording gewezen om de genade Gods niet te misbruiken. Dit gebeurt o.a. door bijvoorbeeld gelovigen die de genade gebruiken om onder de wet te kunnen leven. De wet als “leefregel der dankbaarheid” heeft men er zelfs van gemaakt. Dit is echter onmogelijk, genade en wet gaan niet samen. Zoals de wet was gelegd op de oude mens, die gestorven is aan het kruis. Is de genade verstrekt aan de nieuwe mens, die leeft in Christus. Zo zijn wij dan vrij van de wet.

1 Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.

2 Zie, ik, Paulus, zeg u: indien gij u laat besnijden, zal Christus u geen nut doen.

3 Nogmaals betuig ik aan ieder, die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de gehele wet na te komen.

4 Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de genade staat gij. Gal. 5: 1- 4

Geeft acht op de overvloedige genade, het tegenwoordige werk van onze Heer Jezus Christus,
opdat uw geweten gereinigd wordt en u een vrijmoedige toegang hebt tot God.

Wij hebben een vrijmoedige toegang tot de troon der genade, want wij hebben Christus als getrouw Hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Zoals de wet het voorschreef had Hij, net als alle voorgaande hogepriesters uit het oude testament, eerst Zijn eigen zonden beleden (aan het kruis). Daarna kon Hij ingaan in het heiligdom, om verzoening te doen voor het gehele volk (de Gemeente).

26 Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans heeft Hij een belofte gegeven, zeggende: Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven.

1 Laat de broederlijke liefde blijven.

2 Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd.

3 Denkt aan de gevangenen, alsof gij met hen gevangen waart; aan hen, die mishandeld worden, als mensen, die ook zelf een lichaam hebt.

4 Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen.

5 Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.

6 Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen? Hebr. 12: 26 / 13: 1- 6

De voleinding van Zijn huidige werk aan de Gemeente

Het werk wat Christus nu doet voor de Gemeente beslaat een bepaalde periode. Deze periode word door de apostel Paulus de "bedeling der Genade Gods" genoemd.

1 Daarom is het, dat ik, Paulus, die ter wille van Christus Jezus voor u, heidenen, in gevangenschap ben;

2 Gij hebt immers gehoord van de bediening door Gods genade mij met het oog op u gegeven:

3 dat mij door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is, gelijk ik boven in het kort daarvan schreef.

4 Daarnaar kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus,

5 dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de Geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten:

6 dit geheimenis, dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie,

7 waarvan ik een dienaar geworden ben naar de genadegave Gods, die mij geschonken is naar de werking zijner kracht. Efez 3: 1 -7

Een bedeling is een periode van tijd waarin het schepsel als individu of als volk beproefd wordt in betrekking tot zijn gehoorzaamheid aan Zijn Schepper. Volgens dit Bijbelse principe is de Heilsgeschiedenis te verdelen in zeven op een volgende periodes. Meer hierover kun je lezen in de brochure Gods Programma en de Bijbelse Panorama's over dit onderwerp. Gebruik het als stof tot nadenken.

De heidenen werden dus mede-erfgenamen van het Lichaam van Christus. Jood, Griek of Barbaar konden door geloof naderen tot God een deel krijgen aan de Gemeente. Een "volk" afgezonderd van de volkeren, met een hemelse toekomst.

Deze periode waarin onze Heer Jezus Christus Zijn huidige werk aan de Gemeente doet is begonnen bij Zijn opstanding en zal volbracht zijn bij "onze openbaring voor de rechterstoel van Christus" 2 Kor. 5:10. ook wel genoemd "onze toevergadering tot Hem" 2 Thes. 2:1 , of zoals in de aanhef van de Filippensenbrief :

5 wegens uw deelhebben aan de prediking van het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe.
 
6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. Fil. 1:5-6

Tot op de "dag van Jezus Christus" is gelijk aan "onze openbaring voor de rechterstoel van Christus" en "onze toevergadering tot Hem" . Deze gelegenheid heeft in vele kringen de term "opname der Gemeente" gekregen. Het gaat hier om de gelegenheid waarbij Christus (Hoofd) en de Gemeente (Lichaam) in heerlijkheid geopenbaard worden (in de hemel).

16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan;

17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen. 1 Thes. 4: 16-17

Het toekomstige werk van Christus

God zou dus eerstdit volk, de Gemeente (Hoofd & Lichaam) aannemen door of voor Zijn Naam. Als dat werk voltooid is, en de "opname" heeft plaatsgevonden, zal Hij zich in eerste instantie richten op het (dan nog) ongelovige volk Israël. Want de beloften die God gedaan had aan het volk Israël zijn niet "verscheurd" bij de kruisiging van onze Heer Jezus. Als God beloftes maakt dan komt Hij deze ook na. De beloften die Hij deed aan het volk Israël zijn dus nog steeds van kracht, zoals Simeon verhaalt in Handelingen 15 :

14 Simeon heeft uiteengezet, hoe God van meet aan erop bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen.

15 En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven staat:

16 Daarna zal Ik wederkeren en de vervallen hut van David weder opbouwen, en wat daarvan is ingestort, zal Ik weder opbouwen, en Ik zal haar weder oprichten, Hand. 15:14 -16

Het werk aangaande het volk Israël zal verdergaan vanaf het punt waar het werd gestopt. Dit was het moment net voor de dood van onze Heer Jezus toen Hij vanaf de Olijfberg het overzicht had op de stad Jeruzalem. Vlak voor het lijden en sterven van onze Heer Jezus had Zijn volk, Zijn stad Jeruzalem Hem niet gekend of herkend, als De Verlosser. Het "natuurlijke" Israël (Israël als volk) heeft Hem niet aangenomen. God verkoos Zich eerst een ander volk (een "ander" Israël) uit de heidenen voor Zijn Naam zoals het al in het oude testament was aangekondigd.

De periode waarin God de heidenen bezocht kwam dus tussen liggen tussen de 69e en de 70e week van Daniël. Het werk met betrekking tot het volk Israël ging in de ijskast, het volk Israël verdween onder de andere volkeren. De laatste "jaarweek" die nog miste, in de reeks van de "70 weken der Jaren", wordt de 70e week van Daniël genoemd. Zelf onze Heer Jezus wees hierop toen Hij sprak over hoe het zou zijn in het laatste der dagen.

3 Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld?

4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide!

5 Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden.

6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet.

7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn.

8 Doch dat alles is het begin der weeen.

9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil.

10 En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten.

11 En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden.

12 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.

13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

14 En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.

15 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, geve er acht op)

16 (24-15b) laten dan wie in Judea zijn, (24-16) vluchten naar de bergen. Math 24 : 3-16

Het ongelovige volk Israël, wat zich sinds de vestiging van de Joodse staat in 1948, in Palestina bevindt zal een verbond aangaan met hun vijanden. Met de intrede van dit verbond zal de laatste "jaar-week" aanvangen. Een week van 7 jaar, verdeeld in 3½ jaar vrede en 3½ jaar verdrukking. Aan het eind van deze 7 jaar zal Jeruzalem verwoest worden, bij deze gelegenheid zal een overblijfsel de Naam des Heeren aanroepen als laatste middel om te ontkomen aan deze verwoesting. Dan zijn de woorden uit Zacharia 14 van toepassing :

1 Zie, er komt een dag voor de Here, waarop de buit, op u behaald, binnen uw muren verdeeld zal worden.

2 Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden.

3 Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg;

4 zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts;

5 en gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Asel; ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de Here, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem. Zach 14: 1-5

God zorgt er Zelf voor dat de heidenen optrekken tegen Israël en Jeruzalem. De stad zal verwoest worden, de helft zal "uitgaan in de gevangenis" (sterven en in het dodenrijk nederdalen), maar "een (gelovig) overblijfsel" zal ontkomen en vluchten de woestijn in (naar Azal = Petra). Dit is heel in het kort de beschrijving van het gruwelijke lot deze ongelovige natie te wachten staat.

                                ( Lees hier eens over: PETRA )

Met dit gelovig overblijfsel zal de Heer zelf optrekken vanuit Petra naar het verwoeste land. Zij zullen het land en de stad Jeruzalem herbouwen. Vandaar uit zal de Heer Zijn beloofde Koninkrijk te vestigen op aarde. In de periode die daarop zal volgen zal hij de 12 stammen Israëls terugverzamelen naar het land. Hieruit zullen 144.000 vertegenwoordigers aangesteld worden, die Zijn Naam over de gehele wereld zullen prediken. Zoals Israël verdrukt werd, zal er ook verdrukking komen over de gehele wereld. En zoals er alleen redding was voor een gelovig overblijfsel uit Israël, is er ook alleen redding voor een gelovig overblijfsel uit de wereld.

Samenvattend kunnen we de werkzaamheden van onze Heer Jezus Christus onderscheiden in de volgende reeks

· Zijn éénmalige volbrachte werk aan het kruis voor de wereld.
· Zijn huidige werk aan gelovigen uit een volk wat geen volk is (de Gemeente).
· Zijn werk aan gelovigen uit het volk Israël.
· Zijn werk aan gelovigen uit de volkeren in het algemeen.

De laatste twee werken hebben betrekking met de vestiging van het Koninkrijk Gods op de aarde. In dit Koninkrijk zullen de beloften gedaan aan Israël uitgewerkt worden. Pas dan zal Jeruzalem een wereldstad van vrede en vreugde zijn voor de gehele aarde.

Deze pagina is gemaakt in de tijd dat onze Heer Jezus Christus Zijn werk aan de Gemeente doet, daarom wordt dit werk op deze pagina het "huidige werk" genoemd. Mocht u deze pagina lezen, nadat dit werk is voltooid en de Gemeente is opgenomen, dan leeft u in een volgende bedeling waarin God bezig zal zijn met het werk aangaande Israël of de volkeren.

Heeft u deze dingen aangaande de staat Israël zien gebeuren of gebeuren zij in uw dagen, weet dan, dat er ook dan verlossing is in Christus. Het principe van "al wie de Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden" blijft van kracht. Het mag dan zijn dat u zich in een andere bedeling bevindt, de weg naar onze Heere Jezus Christus blijft dezelfde weg, namelijk door geloof wordt u een kind van God.

11 Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.

12 Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, een en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen;

13 want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Rom 10: 11-13

( Lees hier eens over: De Man van Nazareth )

Kies vandaag wie jij dienen wilt ! Sla vandaag de juiste richting in

       

Heer, wees mijn Gids  -  Come, Now Is The Time To Worship

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)