HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
      

    

TEKSTEN DIE AAN HET DENKEN ZETTEN

Er kunnen allerlei situaties in het leven zijn waarbij je je af kunt vragen: wat vindt God hier nou van? Heeft Hij er wat over te zeggen?  Hoe kan ik mensen helpen, een hart onder de riem steken? Samen feestvieren is vaak makkelijker dan samen moeilijkheden doorstaan. En hoe steun je iemand die alléén door moeilijkheden moet? Op deze pagina staan een heel aantal onderwerpen met verwijzingen naar bijbelteksten over zo'n onderwerp. Dan kun je eens zoeken naar bemoedigende woorden van God. Voor jezelf, of voor die vriend(in) die zoveel meemaakt. Benut de "Goede Raad" die je wordt geboden. Wees er op voorberied wanneer "De Zorgen" zich in je leven aandienen. Laat "Je Denken" vormen door het Woord van God.

    

1
GOEDE RAAD AANGEBODEN
Wat God over het leven te zeggen heeft laat de Bijbel zien En ook: de prachtige Schepping getuigt daarvan. Wel een goede raad: wij dienen geen letterknechten te zijn. Wij dienen slaven van het levende Woord van God te zijn, niet van het geschreven Woord van God: dat maakt ons vrij. En dat Woord mogen we ter overdenking aanbieden; niet meer, maar zeker ook niet minder.


Adoptie: Genesis 17; Handelingen 2; Psalm 87:4; Deuteronomium 24:17-22

Aftakeling: 2 Corinthiërs 4:16-5:10; Prediker 11:7-12:8

Alleengaand: 1 Corinthiërs 12:12-28; Psalm 16; 1 Corinthiërs 7

Angst: Jesaja 41:10; Psalm 112:7-8; Psalm 32:7

Arbeidsongeschiktheid: Jacobus 1:1-18; Mattheüs 6:19-34

Astrologie, horoscopen: Jesaja 8:19; Jesaja 47:12-14

Bejaard zijn: Psalm 71; Psalm 92; Hebreeën 11:13-16; Filipenzen 3:14

Belediging: Mattheüs 5:10-12, Mattheüs 5:44-45

Beproeving: 1 Corinthiërs 10:13; Jacobus 4:7; Hebreeën 2:18

Bezoek alleengaanden, zieken, enz.: Psalm 146; Deuteronomium 14:22-29; Deuteronomium 16:13-15; Deuteronomium 24:19-22; 1 Corinthiërs 7; 1 Corinthiërs 12; Romeinen 12:12-16; 1 Petrus 4:8-11; Jacobus 1:27; Mattheüs 10:42

Bidden: Johannes 15:7; Mattheüs 7:7-8; 1 Johannes 1:9; Mattheüs 6; Lucas 11; Lucas 18:1-8; Psalm 116:1-2; Jacobus 5:16-18

Bidden met kinderen: Marcus 10:13-16; Psalm 23; Psalm 116

Niet kunnen bidden: Romeinen 8:26; Psalm 107; 1 Johannes 2:1-2; 1 Thessalonicenzen 5:16-28; 1 Petrus 3:7; Hebreeën 11:6b; Jacobus 1:5-8

Bijbelstudie: Efeziërs 3:14-21; 1 Johannes 2:18-27; Handelingen 17:10-12; Efeziërs 4:16;

Boosheid: Efeziërs 4:26-27; Jacobus 1:19-20

Christelijke levensstijl: Colossenzen 3:5-17; Romeinen 12:1-12; Efeziërs 4,5

Continu-arbeid: Genesis 2

Depressie: Psalm 34:17-19; Job 9; Psalm 130; Psalm 23; Psalm 40:2-3; Deuteronomium 31:6; Mattheüs 11:28

Doelloosheid: 1 Corinthiërs 15:58; Prediker 11:1-6; Openbaring 14:13; Openbaring 22; Mattheüs 25:31-46; Mattheüs 10:42

Eenzaamheid: 2 Corinthiërs 12; Galaten 6:1-10; Genesis 2; Psalm 73:25-28; Psalm 4:9; Jesaja 54:10; Johannes 14:18

Eeuwig leven: Johannes 11:25-26; 2 Corinthiërs 5:1-5; Romeinen 8:18

Evangelische bewogenheid: Mattheüs 9:35-38

Gehandicapte kinderen: Psalm 139; Psalm 8; Romeinen 8:18-30; Mattheüs 18:10; 2 Corinthiërs 5:17; Openbaring 21:4; Mattheüs 6:25-34; 1 Corinthiërs 15:47-49; 1 Corinthiërs 1:26; 1 Corinthiërs 2:5; 2 Corinthiërs 12:7b-10

Geldbeheer: Filipenzen 4:19; Prediker 5:9; 1 Timotheüs 6:6-10; Jacobus 5:1-6

Geloven: Romeinen 10:17

Geloven: verstand en gevoel: Mattheüs 22:37-40; 1 Corinthiërs 14; 1 Thessalonicenzen 1:1-5

Gemeenschap der heiligen: 1 Corinthiërs 12; Romeinen 12; Psalm 84; Hebreeën 10:24-25; 1 Petrus 1:22-25; 1 Timotheüs 5:1-16


Gezag: Efeziërs 5:21-6:4; Romeinen 13:1-7

Gezinsvorming: Genesis 1:28; Genesis 2:24; Psalm 127; 1 Corinthiërs 7:1-7; 1 Timotheüs 5:14

God vinden: Handelingen 17:27-28; Jeremia 29:11-13

God kennen: Jesaja 40:18-26

God als Hemelse Vader: Psalm 103; Efeziërs 3:14-21; Jesaja 66:13 (als moeder)

Heerszucht: Efeziërs 5:25-33; Efeziërs 6:4; 1 Petrus 3:1-7; Genesis 3:16

Heilige Geest kennen: 1 Corinthiërs 1:22; Romeinen 8:9-11; Johannes 14:15-17

Huwelijk: Spreuken 2; Spreuken 5; 1 Corinthiërs 7; Mattheüs 19:1-12; Mattheüs 5:27-32; Efeziërs 5:22-33; Johannes
2:1-11; 1 Timotheüs 4:1-5; Genesis 2:24; Ruth 4:7; Maleachi 2:14; 1 Petrus 3:1-7; Marcus 10:11-12

Huwelijksproblemen: Efeziërs 5:22-33; Mattheüs 19; Spreuken 2; Spreuken 5

Jaloezie: Jacobus 3:14-16; Psalm 49:16-17

Jezus Christus kennen: Johannes 1:1-14; Colossenzen 1:15-19; Colossenzen 2:13-14; Hebreeën 1:3-8

Kerkbezoek: Hebreeën 10:23-25; Lucas 4:16-30; Handelingen 2:42-46

Kerkgang elders: Hebreeën 10:24-25

Kerkverlating: Jesaja 49; Hosea 11:7-11; 1 Johannes 5:13-21; Efeziërs 4:1-6; Marcus 10:17-27; 2 Timotheüs 3,4

Kinderen naar de kerk: Nehemia 8:1-4; Ezra 10:1; Marcus 10:13-16; 2 Timotheüs 3:14-17; Mattheüs 19:13-15; Psalm 8:3

Kinderloosheid: Efeziërs 5; Marcus 10:28-31; Jesaja 54; Filipenzen 4:10-13; Psalm 113:5-9; 1 Samuël 2:5

Konflikten: 1 Corinthiërs 5,6; Mattheüs 5:21-26; Johannes 5:16-20

Levensopdracht: 1 Corinthiërs 15:50-58; 1 Corinthiërs 7:1-9

Liefde: Hooglied; 1 Corinthiërs 13; 1 Johannes 4:9-21; Efeziërs 5:33; Johannes 15:9-16; Johannes 3:16

Lijden en dood: Romeinen 10:17

Man-vrouw verhouding: Romeinen 10:17

Minderwaardigheidsgevoelens: Genesis 1:27Marcus 12:31Romeinen 12:3-5

Omgaan met niet christenen: 1 Petrus 3:13-4:61 Petrus 3:1-2Colossenzen 4:5-6Mattheüs 5:13-16Psalm 56

Ongeduld: Psalm 37:7; Jacobus 5:7-8;

Ongeneeslijke ziekte: Psalm 145; Psalm 38; Psalm 39; Psalm 42; Psalm 43; Job 1; 2 Corinthiërs 4:16-5:10;

Ongelovige partner: 1 Corinthiërs 7; 1 Petrus 3:1-7;

Ongelovige ouders: Marcus 10:28-31; Psalm 27; Mattheüs 10:34;

Onrecht: 1 Petrus 3:16-18; 1 Petrus 5:10-11;

Onrust: Johannes 14:27; Filippenzen 4:6-7;

Ontmoediging: Johannes 14:1-3; Deuteronomium 31:6;

Ontrouw en overspel: Maleachi 2:10-16; Mattheüs 5:27-32; Marcus 10:2-12; Deuteronomium 22:13; 1 Corinthiërs 6:12; 1
Corinthiërs 7:9;

Onzekerheid: Romeinen 8:31-32; Jesaja 41:13; Hebreeën 13:6;

Opnieuw geboren worden: Johannes 3:3; Johannes 5:7; 1 Petrus 1:3; 1 Johannes 3:9;

Opstandigheid: Job 3:39-42; Psalm 62; Psalm 131; Psalm 145:14-21; Spreuken 16:1-9; Filippenzen 4:4-7;

Opvoeden: Psalm 78; Deuteronomium 6:4-9; Mattheüs 18:1-6; Spreuken; Prediker 11; Prediker 12; Efeziërs 6:1-2;
Hebreeën 12;

Ouders en kinderen: Efeziërs 6:1-4;

Pijn: Marcus 14:36; 2 Corinthiërs 4:7; 2 Corinthiërs 12:7-10;

Relaties: Hooglied; Spreuken 18:24; Genesis 2; 1 Corinthiërs 7; 1 Thessalonicenzen 4:1-8; Spreuken 3; Spreuken 5;
Spreuken 7; Deuteronomium 22; Exodus 22:16; Lucas 1:34;

Relatie met iemand die een andere geloofsovertuiging heeft: 1 Petrus 3:1-2; 2 Corinthiërs 6:14-7:1; 2 Corinthiërs 7:39; Ezra
9; Ezra 10; Richteren 14:3; Genesis 6:2

Richtlijnen voor het leven: Psalm 25:9-10; Jacobus 1:22-25;

Rouwverwerking: Psalm 73:21-28; Johannes 11:1-27; 1 Thessalonicenzen 4:13-18; 1 Corinthiërs 15:51-55; 1 Petrus
1:24-25; Openbaring 7:9-17; Openbaring 21:1-8;

Samenwonen: Genesis 2:24; Mattheüs 1:18-25; Ruth 4:11-17; 1 Corinthiërs 6:1-11; 1 Corinthiërs 10:9; Mattheüs 6:13;
Efeziërs 6:10-20; Mattheüs 18:7; Jacobus 1:14; Lucas 11:4; Hebreeën 2:18;

Sexualiteit: Hooglied; Hebreeën 13:4; 1 Thimotheüs 4:4-5; Genesis 1; Genesis 2; Genesis 3; 1 Corinthiërs 7:1-7; 1
Thessalonicenzen 4:3-8; Spreuken 5; Deuteronomium 22:13; 1 Corinthiërs 6:1-20; Romeinen 1; Leviticus 18:22;

Schuld: 1 Johannes 1:9; Jesaja 44:22; Jesaja 1:18; Efeziërs 1:7; Hebreeën 8:12;

Teleurstelling: Hebreeën 10:36; Jesaja 26:3-4;

Toekomst: Psalm 119; Psalm 105;

Trouw: Spreuken 2; Spreuken 5; 1 Corinthiërs 7:3-5;

Twijfel aan de liefde van de Here: 1 Johannes 4:9-12; Psalm 77; Psalm 42; Hebreeën 6:10; Romeinen 8:31-39; 2 Corinthiërs
4:17-18; Romeinen 5:1-11; Johannes 3:16-19; Jesaja 49:14-21;

Twijfel aan het uitverkoren zijn: 2 Petrus 1:8-11; Romeinen 8:28-30; Lucas 13:22-30; Filippenzen 2:12-13;

Uitgerangeerd zijn: Filippenzen 1:12-26; Handelingen 28;

Verdriet: Psalm 22; Psalm 27; Psalm 31; Psalm 56; Psalm 130;

Vermoeidheid: Jesaja 40:30-31; Mattheüs 11:28-30;

Vermanen en vertroosten: 1 Thessalonicenzen 5:12-28; 2 Corinthiërs 1:3-11; Mattheüs 18; 2 Thessalonicenzen 3; 1
Thimotheüs 5:1-2; Jacobus 5:12-20; 1 Thessalonicenzen 4:18;

Verlies partner: Psalm 146; 1 Corinthiërs 15; 1 Thimotheüs 5:5;

Verlies kind: Handelingen 2:39; Jesaja 40:1-11; Psalm 8; Marcus 10:13-16; Mattheüs 18:1-4; 2 Samuël 12:15-25; Lucas
7:11-17; 2 Koningen 4:32-37;

Verlies ouders/familie: Romeinen 8:18-30; 1 Thessalonicenzen 4:13-18; Johannes 14:18; Psalm 103:13;

Vertrouwen: Spreuken 3:5-6; Filippenzen 4:12-13;

Vrienden: Spreuken 13:20; Filippenzen 2:3-4;

Vrijetijdsbesteding: Prediker 3:6; Prediker 11:7-12:7; 1 Thimotheüs 4:7-8;

Wanhoop: Psalm 22; Psalm 23; Psalm 42; Psalm 43; Psalm 73; Jesaja 40:27-31; Klaagliederen 1; Filippenzen 4:5-7;
Hebreeën 12:12-13;

Werkloosheid: 2 Thessalonicenzen 3; 1 Corinthiërs 15:58; Mattheüs 6:25-34;

Zelfdoding: Psalm 34:19-20; Psalm 139; Psalm 103; Job 19; Lucas 23:33-43; Deuteronomium 29:29; Jesaja 55:6-11;

Ziekte: Psalm 30; Psalm 37; Psalm 38; Psalm 39; Psalm 41; Psalm 121; Jacobus 5:14-15; Filippenzen 4:1-7;

Zin van het lijden: 2 Corinthiërs 12:7-10; Hebreeën 12:11; Genesis 50:20; 1 Petrus 1:3-9; Psalm 30; Romeinen 8:18-30;
Lucas 13:1-5;

Zonde en ziekte: Psalm 38; Klaagliederen 3; Psalm 32; Jesaja 38:9; Johannes 9:1-3; Lucas 13:1-9;

Zondagsarbeid: Jesaja 58; Genesis 2; Exodus 20:8-10; Deuteronomium 5:12-14; Jesaja 56:1-8; Mattheüs 12:1-14;

2
WANNEER ZORGEN ZICH AANDIENEN
Bijbeloorden  zijn wel werkzaam en kunnen dingen tot stand brengen. Het woord “tot stand gebracht” is vertaald van het Griekse woord “katar'tizo” wat ook betekent: geschikt, gezond, volledig maken, repareren (wat gebroken of gescheurd is), herstellen, vervolledigen, inrichten, uitrusten, toerusten, voor zichzelf gereed maken, sterken, volmaken, iemand maken tot wat hij hoort te zijn

Wanneer je verdrietig bent


Jullie moeten je niet zo laten verontrusten. Jullie geloven in God; geloof zo ook in Mij! In het huis van mijn Vader kunnen velen hun verblijf houden. Zou Ik anders gezegd hebben dat Ik wegga om voor jullie een plaats gereed te maken? Ja, Ik moet weggaan en voor jullie een plaats gereedmaken, maar Ik kom terug, en dan neem Ik jullie bij Me op, zodat daar waar Ik ben, ook jullie zullen zijn. Johannes 14 vers 1-3

Vrede laat Ik jullie na, mijn eigen vrede geef Ik jullie, een andere dan de wereld te bieden heeft. Je moet je dus niet zo laten verontrusten en de moed niet verliezen. Johannes 14 vers 27

Als je je niet geliefd voelt

Ik ben ervan overtuigd, dat noch de dood noch het leven, noch engelen noch machten, noch wat is noch wat komt, geen macht in den hoge of in de diepte, noch enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die in Christus Jezus onze Heer is. Romeinen 8 vers 38-39

Als je hebt gezondigd

Als wij zeggen zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en woont de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden, is Hij zo getrouw en rechtvaardig, dat Hij onze zonden vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid. 1 Johannes 1 vers 8-9

Wanneer je met gevaar wordt geconfronteerd

Wie onder de hoede van de Hoogste woont, wie in de schaduw van de Almachtige vertoeft mag zeggen tegen de HEER: “Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, in U stel ik vertrouwen.” Ja, Hij bevrijdt je uit het vogelnet, uit alle dreigende gevaren. Hij dekt je toe met zijn vleugels, onder zijn veren mag je schuilen, als een schild staat zijn trouw om je heen. Psalm 91 vers 1-4

Ja, U bent mijn toevlucht, HEER! Omdat je bij de Hoogste naar onderdak zoekt, 10 zal geen kwaad over je komen, geen plaag dringt door tot je tent. Psalm 91 vers 9-10

Als je bent teleurgesteld in mensen

ik heb één verzoek aan de HEER, ik ken slechts één verlangen: wonen in het huis van de HEER, al de dagen van mijn leven, om te genieten van de pracht van de HEER, met vreugde zijn heiligdom in mij op te nemen. Op de dag van de grote gevaren zal Hij mij bergen onder zijn dak, mij diep in zijn tent verbergen en veilig op de rots laten staan. Psalm 27 vers 4-5

Als vader en moeder mij verlaten, haalt de HEER mij in huis. Psalm 27 vers 10

Wacht in vertrouwen op de HEER met een dapper, standvastig gemoed; wacht in vertrouwen op de HEER. Psalm 27 vers 14

Als je het gevoel hebt dat God ver weg is

HEER, U doorgrondt mij en kent mij, U kent mijn zitten en opstaan, al van verre doorziet U mijn gedachten. Van mijn gaan en komen kent U de maat, U bent vertrouwd met al mijn gangen. Geen woord komt over mijn tong of U kent het, HEER, U kent het volkomen. Van voor tot achter omvat U mij, U hebt uw hand op mij gelegd. Uw kennen is mij wondervreemd, te hoog om erbij te kunnen. Psalm 139 vers 1-6

U hebt mijn nieren geschapen, mij samengevlochten in mijn moeders schoot. Dank voor het ontzagwekkend wonder dat ik ben, voor het wonder van uw werken; hoe ga ik U ter harte. Mijn gebeente had voor U geen geheimen toen ik in het verborgen werd gemaakt, werd samengeweven in de diepten van de aarde. Ik was nog vormloos, maar uw oog zag mij; al mijn dagen stonden in uw boekrol gegrift, gevormd en wel, maar nog niet één was begonnen.” Psalm 139 vers 13-16

Als je je geloof bemoediging nodig heeft

Het geloof is de vaste grond voor wat wij hopen, het bewijs van wat wij niet zien. Hebreeën 11 vers 1

Door het geloof werd Henoch opgenomen, zodat hij de dood niet heeft gezien. Hij was er niet meer, want God had hem opgenomen. Van hem wordt vermeld dat hij voor zijn opneming welgevallen vond bij God; en zonder het geloof is het onmogelijk God welgevallig te zijn; wie bij God wil komen, moet geloven dat Hij bestaat en dat Hij allen beloont die Hem zoeken. Hebreeën 11 vers 5-6

Als je bang bent

De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam.

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
 U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
 Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.Psalm 23

Als je je zorgen maakt

Daarom zeg Ik jullie: maak je niet bezorgd over wat je zult eten of drinken om in leven te blijven, en ook niet over de kleding voor je lichaam. Is het leven niet meer dan het eten, en het lichaam niet meer dan de kleding? Kijk naar de vogels van de hemel: ze zaaien niet en maaien niet en oogsten niet, je hemelse Vader voedt ze. Zijn jullie niet meer waard dan vogels? Wie van jullie kan met al zijn zorgen een el toevoegen aan zijn leven? En wat maak je je bezorgd over je kleren? Leer van de lelies op het veld hoe ze groeien. Ze werken niet, ze spinnen niet. Maar Ik zeg jullie: zelfs Salomo met al zijn pracht en praal ging niet gekleed als een van hen. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag staat en morgen in de oven wordt gegooid, zo kleedt, hoeveel te meer kleedt Hij dan jullie, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Wat zullen we aantrekken? Want naar dat alles zijn de heidenen op zoek. Jullie hemelse Vader weet wel dat je dat allemaal nodig hebt. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan krijg je dat alles erbij. Maak je dus niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal zich wel bezorgd maken over zichzelf. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.Matteus 6 vers 25-34

Als je gekwetst bent

Bekleed u, als Gods heilige en geliefde uitverkorenen, met tedere ontferming, goedheid, nederigheid, zachtheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als de een tegen de ander een grief heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook u vergeven. Voeg bij dit alles de liefde, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van Christus heersen in uw hart; daartoe bent u immers geroepen, als ledematen van één lichaam. En wees dankbaar.

Laat het woord van Christus in volle rijkdom onder u wonen. Leer en vermaan elkaar met alle wijsheid. Zing voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en geestelijke liederen. Doe alles wat u in woord of daad verricht in de naam van de Heer Jezus, God de Vader dankend door Hem. Kolossenzen 3 vers 12-17

Als je het gevoel hebt dat niemand aan jouw kant staat

Als God vóór ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard; voor ons allen heeft Hij Hem overgeleverd. En zou Hij ons na zo’n gave ook niet al het andere schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God die rechtvaardigt? Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus misschien, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en die, gezeten aan de rechterhand van God, onze zaak bepleit? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking wellicht of nood, of vervolging, of honger, of naaktheid, of levensgevaar, of het zwaard? Er staat immers geschreven: Omwille van U doodt men ons de hele dag door; wij worden behandeld als schapen voor de slacht. Maar over dit alles zegevieren wij glansrijk, dankzij Hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd, dat noch de dood noch het leven, noch engelen noch machten, noch wat is noch wat komt, geen macht in den hoge of in de diepte, noch enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die in Christus Jezus onze Heer is. Romeinen 8 vers 31-39

Wanneer je rust zoekt

In die tijd nam Jezus het woord: “Ik dank U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U dit verborgen hebt voor wijzen en verstandigen en het onthuld hebt aan eenvoudigen. Ja, Vader, zo hebt U het goedgevonden. Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en ieder aan wie de Zoon Hem heeft willen onthullen. Kom allen naar Mij toe die afgemat en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op en kom bij Mij in de leer, omdat Ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”Matteus 11 vers 25-30

Wanneer je moet lijden

Ik ben er zelfs van overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. Romeinen 8 vers 18

En niet alleen zij, ook wij zelf, die de eerstelingen van de Geest toch al hebben ontvangen, ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op onze aanneming tot kinderen, op de verlossing van ons lichaam. In deze hoop zijn wij gered. Maar men spreekt niet van hopen, als men het voorwerp van zijn hoop al ziet: wie kijkt nog uit naar wat hij al ziet? Omdat onze hoop gericht is op het onzichtbare, moet onze verwachting gepaard gaan met standvastigheid. Romeinen 8 vers 23-25

Als je het gevoel dat je faalt of tekort schiet

Van de HEER komt mijn hulp, die hemel en aarde gemaakt heeft. Struikelen laat Hij je niet; sluimeren doet je wachter niet.
Psalm 121 vers 2-3

De HEER is je wachter, de HEER, de schaduw aan je rechterzij. Overdag zal de zon je niet steken en ‘s nachts de maan niet. De HEER waakt tegen alle kwaad, de HEER zal over je waken.
Psalm 121 vers 5-3

Als je niet weet wat je bidden moet

Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
 Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in (de !) verzoeking, maar verlos ons van de boze.
 (Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.)Matteus 6 vers 9-13

Wanneer je moed nodig hebt

Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de HERE, uw God, is met u, overal waar gij gaat.Jozua 1 vers 9

Als je iets echt nodig hebt

Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.Filippenzen 4 vers 19

Wanneer je gehaat wordt omwille van je geloof

Als de wereld jullie haat, bedenk dan dat zij Mij vóór jullie heeft gehaat. 19 Als jullie van de wereld waren, zou de wereld jullie als het hare erkennen en liefhebben. Maar jullie zijn niet van de wereld: Ik heb jullie uit de wereld uitgekozen, en daarom haat de wereld jullie. Bedenk wat Ik gezegd heb: ‘Een knecht is niet meer dan zijn meester.’Johannes 15 vers 18-20

Wanneer je je hoop dreigt te verliezen

Laat onze Heer Jezus Christus zelf, laat God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft betoond en ons in zijn genade eeuwige troost en goede hoop heeft geschonken, u bemoedigen en u sterken bij elk goed werk en elk goed woord.2 Tessalonicenzen 2 vers 16-17

Als je twijfelt

Vrede laat Ik jullie na, mijn eigen vrede geef Ik jullie, een andere dan de wereld te bieden heeft. Je moet je dus niet zo laten verontrusten en de moed niet verliezen. Je hebt gehoord wat Ik zei: niet alleen dat Ik heenga, maar ook dat Ik bij jullie terugkom. John 14 vers 27-28

Wanneer je een gelukkig leven wil leiden

Bekleed u, als Gods heilige en geliefde uitverkorenen, met tedere ontferming, goedheid, nederigheid, zachtheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als de een tegen de ander een grief heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook u vergeven. Voeg bij dit alles de liefde, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van Christus heersen in uw hart; daartoe bent u immers geroepen, als ledematen van één lichaam. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in volle rijkdom onder u wonen. Leer en vermaan elkaar met alle wijsheid. Zing voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en geestelijke liederen. Doe alles wat u in woord of daad verricht in de naam van de Heer Jezus, God de Vader dankend door Hem. Kolossenzen 3 vers 12-17

Als je niet begrijpt wat God doet of toelaatuw gedachten zijn niet mijn gedachten, en mijn wegen zijn niet uw wegen. godsspraak van de HEER. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo gaan ook mijn wegen uw wegen te boven, en mijn gedachten uw gedachten. Jesaja 55 vers 8-9

Als u wilt opschieten met anderen

Uw liefde moet oprecht zijn. Verfoei het kwaad, houd vast aan het goede. Bemin elkaar hartelijk met broederlijke liefde. Probeer elkaar in beleefdheid te overtreffen. Laat uw ijver niet verflauwen, wees vurig van geest, dien de Heer. Laat de hoop u blij maken, houd stand in de verdrukking, volhard in het gebed. Draag bij voor de noden van de heiligen, leg u toe op gastvrijheid. Zegen hen die u vervolgen; u moet hen zegenen in plaats van hen te vervloeken. Wees verheugd met hen die zich verheugen, en huil met hen die huilen. Leef in harmonie met elkaar. Wees niet hooghartig, maar wijd u aan eenvoudige taken. Houd uzelf niet voor wijs. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Leef, voorzover het in uw macht ligt, met alle mensen in vrede. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat dat over aan Gods toorn; er staat immers geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal vergelden, zegt de Heer. Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Zo immers stapelt u vurige kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.Romeinen 12 vers 9-21

3

JE DENKEN LATEN WORMEN
De in de bijbel tot uitdrukking gebrachte wijsheid bezit het vermogen onze denkwijze te vormen, ons te helpen bij het oplossen van problemen, de kwaliteit van ons leven te verbeteren en ons met de benodigde vaardigheden toe te rusten om het hoofd te bieden aan situaties die we niet kunnen veranderen of waar we mee worstelen


Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Tim. 6, 7


Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk. 1 Kor. 12, 12 + 22


De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Rom. 13, 12-13


Heer, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik, ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij.
Ps. 131, 1-2


Dit zegt de Heer van de hemelse machten: Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen.
Zach. 7, 9-10


Koester zuivere gedachten over de Heer en zoek Hem met een eerlijk geweten.Wijsh. 1, 1b


God heeft lief wie blijmoedig geeft. 2 Kor. 9, 7c


De Heer zegt : 'Mijn tempel zal heten 'Huis van gebed voor alle volken'.Jes. 56, 7


Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met mij. Op. 3, 20


Jezus zei : 'Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Mt. 7, 7


Jezus sprak: 'Ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif.'Mt. 10, 16


Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont ? 1 Kor. 3, 16


Jezus ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: 'Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.' Mc. 12, 41-44


Eet, vriend en vriendin! Drink, en word dronken van liefde! Hoogl. 5, 1b


De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. Rom. 13, 10


Wie vertrouwt op zijn rijkdom is een blad dat valt, een rechtvaardige komt tot bloei. Spr. 11, 28


Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof. 1 Tim. 1, 5


Jezus sprak: 'Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.'
 Joh. 13, 34-35


Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Gal. 5, 25


Jezus zei: 'Wie niet tegen ons is, is voor ons'. Mc. 9, 40


Jezus zei: 'Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.  Mc. 9, 35b


Jezus sprak: 'Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen'.
Mc. 8, 34


Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Ef. 4, 2


Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van Satan te bevrijden, maar Hij zei: 'Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.' Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid,zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. 2 Kor. 12, 9


Vergeef je naaste het onrecht dat hij deed, dan worden, als je bidt, ook jou je zonden vergeven.
 Hoe kan een mens die woede koestert tegen een ander bij de Heer om verzoening vragen ?
 Hoe kan een mens die geen erbarmen heeft met een ander om vergeving voor zijn eigen zonden bidden ? Sir. 28, 2-4


Jezus zei: 'Heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.' Lc. 6, 27-28


Jezus sprak: 'Behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.' Mt. 7, 12


Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spr. 3, 3


De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten.  1 Petr. 3, 21b


Verwerf de waarheid en verkwansel haar niet, laat je onderrichten, verwerf inzicht en wijsheid. Spr. 23, 23


Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Mt. 5, 7


Verwerf je geen naam als roddelaar, leg voor jezelf geen hinderlaag met je tong. Sir. 5, 14a


Ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen. Joh. 16, 22b


Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God.
 1 Petr. 2, 16


Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden.Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet  Joh. 3, 20-21


Jezus richtte zich op en zei: 'Wie van jullie zonder zonde is,laat die als eerste een steen naar haar werpen.' Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten Hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: 'Waar zijn ze ? Heeft niemand u veroordeeld ?' 'Niemand, Heer', zei ze. 'Ik veroordeel u ook niet', zei Jezus. 'Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.' Joh. 7 + 9-11


De wijsheid van boven is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht. Jak. 3, 17


Petrus kwam bij Jezus staan en vroeg: 'Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?' Jezus antwoordde:'Niet tot zevenmaal toe, zeg Ik je, maar tot zeventig maal zeven.' Mt. 18, 21-22


Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: "Vrede voor dit huis!". Lc. 10, 5


Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Mt. 25, 40


Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over. Lc. 6, 45


De wijsheid is beweeglijker dan alles wat beweegt, ze doordringt en doorstroomt alles met haar zuiverheid. Wijsh. 7, 24


Beter in eenvoud leven met de armen dan de buit verdelen met hoogmoedigen. Spr. 16, 19


We moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. 1 Joh. 3? 18-19


Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Hebr. 11, 1


De liefde is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 1 Kor. 3, 1-6


'Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein.' Mc. 7, 20-23


Leer ons onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult. Ps. 90, 12


Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen. Gen. 4, 7ab


Jezus zei: 'Jullie hebben ogen, maar zien niet ? Jullie hebben oren, maar horen niet ?' Mc. 8, 18a


Jezus sprak: 'Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: '"Barmhartigheid wil Ik, geen offers".' Mt. 9, 13a


Wie zegt in het licht te zijn maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis. 1 Joh. 2, 9


Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Gal. 5, 13


De wijsheid is beweeglijker dan alles wat beweegt, ze doordringt en doorstroomt alles met haar zuiverheid. Wijsh. 7, 24


De woorden van een goed mens zijn als diepe wateren, ze zijn een sprankelende beek, een bron van wijsheid. Spr. 18, 4


God ziet niet zoals een mens ziet; een mens kijkt naar het uiterlijk, maar God kijkt naar het hart 1 Sam.16,7b


Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort. Ef.4,29


Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven. Spr.4,23


Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. Jak. 1, 26


Wie goed met kwaad vergeldt, zal nooit het kwaad van zijn huis zien wijken. Spr.17,13


De liefde laat zich niet boos maken en rekent het kwade niet aan. 1 Kor.13,5b


De liefde verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. 1 Kor.13,6


Als je vijand honger heeft, geef hem te eten; als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Spr.25,21


Wie zijn oren sluit voor het geroep van de arme zal ooit zelf om hulp schreeuwen en geen antwoord krijgen. Spr.21,13


De zondaar krijgt een bedriegelijke winst, maar wie gerechtigheid zaait oogst een betrouwbaar loon. Spr.11,18


Gerechtigheid brengt vrede voort; rust en veiligheid zijn haar vruchten. Jes.32,17


Bidden is iets goeds, als het gepaard gaat met vasten, liefdadigheid en rechtvaardigheid. Tob.12,8a


Jezus zegt : "Als gij uw gave komt brengen naar het altaar, en daar schiet u te binnen dat uw broeder iets tegen u heeft, laat dan uw gave voor het altaar achter, ga u eerst met uw broeder verzoenen en kom dan terug om uw gave aan te bieden." Mt.5,23-24


Gelukkig de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt; want men kan beter inzicht verkrijgen dan zilver, beter wijsheid winnen dan goud. Spr.3,13-14


Een bezit dat met gierigheid begonnen is zal zonder zegen eindigen. Spr.20,21

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)