HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                        

GENEZING  IN  JEZUS'  NAAM

Lees de Bijbel        De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

1. Inleiding

Elk jaar worden in Nederland tienduizenden mensen in een ziekenhuis opgenomen vanwege ongewenste gevolgen van het gebruik van geneesmiddelen. 

Eveneens tienduizenden patiënten hebben grotekans op ernstig nadeel bij behandeling door een onbevoegd genezer.(Lit.1)

Al naar gelang het kamp waarin men zich bevindt, worden de nadelen vande normale en alternatieve geneeswijzen naar voren gehaald.

Voor het bepalen van zijn houding is het voor een christen goed zich terealiseren wat de filosofie achter de verschillende geneesmethoden is.Of anders gezegd, wat de uitgangspunten van de 'normale' en dealternatieve geneesmethoden zijn. De wijzen waarop ziekten behandeldworden stoelen op verschillende mensbeelden, die men schematisch alsvolgt weer kan geven:2. Uitgangspunten van de geneeswijzen

Evolutionistisch

Het evolutionistische beeld beziet de mens zuiver materialistisch alsproduct van de omgeving. De eerste levende cel zou bij toeval zijnontstaan in de oerzee circa vier miljard jaren geleden. In de loop dermiljoenen jaren ontwikkelden zich vanuit die ene cel allerlei levendeorganismen. Zo ontstonden vissen waarvan sommige zich evolueerden tothagedissen, die deels in zee en deels op het land leefden. Toen dezeeenmaal aan land waren ontstonden allerlei landdieren, vervolgens uiteen bepaalde groep de apen en tenslotte de mensen.

De mens hoeft zich niet af te vragen of hij na zijn dood verantwoordingvoor zijn daden moet afleggen, want de zuiver evolutionistische visiegelooft niet in een Schepper, maar ziet de mens als een door evolutieontwikkeld dier. Er zijn ook evolutionisten (deïsten) diegeloven dat God met het eerste leven is begonnen, dat zich vervolgensgeëvolueerd heeft tot wat we vandaag om ons heen zien.Tenslotte zijn er nog evolutionisten (theïsten), die gelovendat God het leven heeft gestart en het vervolgens door evolutie steedsverder heeft ontwikkeld en nog voortdurend ontwikkeld.

Alle drie vormen van evolutie kenmerken zich door de zeer langzameontwikkeling die reeds 4 miljard jaar bezig zou zijn.
Het noodzakelijk gevolg van de evolutieleer, in welke vorm dan ook, isdat er geen zondeval is geweest. Dus een Verlosser uit de zondemacht isoverbodig. De mens ontwikkelt zich immers nog steeds vanuit hetdierlijke stadium tot een hoger wezen. Daarom ook kan men met de mensin principe evenzo handelen als met alle andere levende wezens. Terbestrijding van ongewenste situaties kan men ongelimiteerd gebruikmaken van alle (genees)middelen. Veel geneeskunde is in onze tijdhelaas via deze visie verworden.

Als uiterste konsekwentie van deze filosofie wordt de mens door sommigeartsen gedegradeerd tot een soort reageerbuis waarin alles toegestaanis, tot en met abortuspil en euthanasiespuit.

Natuurfilosofisch

De natuurfilosofische geneesmethoden benaderen de zieke mens totaalanders. Hierbij ziet men de mens als onderdeel van het grote heelal, demacrokosmos. Deze macrokosmos wordt in stand gehouden door eenoerkracht of oerenergie. Men gaat daarbij uit van een samenhangendgeordend heelal. Ziekten zouden te maken hebben met kosmische invloedenen krachten. De leer van de astrologie stelt dat de geestelijke enlichamelijke eigenschappen van eik mens bepaald worden door de standvan de hemel en de hemellichamen op het ogenblik van de geboorte. Deastrologie berust op het geloof in de samenhang van makrokosmos enmikrokosmos. Er zou verband bestaan tussen de grote buitenwereld (demakrokosmos) en de kleine wereld van de mens (de mikrokosmos).

De vader van de natuurfilosofische geneesmethoden is Hippocrates(460-359 v. Chr.). Hippocrates was astroloog. Van hem is de uitspraak:'Geen arts kan zonder astrologie'. Hij ging er zonder meer van uit datziekten te maken hebben met kosmische invloeden.

De mens als onderdeeltje van de macrokosmos is een weerspiegeling -vanhet grote geheel. Het lot van de mens kan dan ook afgelezen worden uitde sterren. En anderzijds kan de toestand van de mens afgelezen wordenuit zijn oog, voet, hand of oor, omdat die organen een weerspiegelingzijn van het grote menselijke lichaam. Het hele heelal is door mystiekeenergiebanen verbonden.

Ziekte wordt beschouwd als verstoring van de harmonie en men trachtdeze te bestrijden door de mens weer in contact te brengen met deenergie uit het heelal.
De acupuncturist (of acupuncteur) doet dat door naalden te prikken inde energiebanen of meridianen, die bij de mens aanwezig zouden zijn.

Het gaat er volgens de Chinese godsdienst (het Taoïsme) omweer evenwicht te brengen tussen Yang en Yin. Yang is de positievemannelijke kracht vanuit de sterrenhemel, Yin de negatieve vrouwelijkekracht vanuit de aarde. Door het prikken van naalden in Yang- enYin-meridianen zou de mens (mikrokosmos) weer in harmonie wordengebracht met het heelal (makrokosmos). (Lit. 2, 3).

De homeopaat doet dat door geneesmiddelen toe te dienen met dezelfdetrillingstoestand als het heelal.
'Dr. Christian Friedrich Samuël Hahnemann (1755-1843), degrondlegger der homeopathie, was de man die éénvan de grootste kosmische wetmatigheden nieuw leven heeft ingeblazen:het gelijke wordt door het gelijke genezen. (Similia Similibuscurentur). Hahnemann paste deze wetmatigheid toe op vele stoffen o.a.op metalen. Zo zou volgens hem blijken dat ieder metaal, indien het inonverdunde vorm aan een mens werd gegeven, karakteristieke lichamelijkeen geestelijke symptomen te zien gaf. Deze zogenaamde 'Leitsymptome',welke door de homeopatisch werkende arts als uitgangspunt dienen voorde keuze van een bepaald middel, blijken in belangrijke mate overeen testemmen met de analogiën welke opgebouwd kunnen worden uit dekosmische oerpatronen'. (lit.4)

Dr. Med. E. Rehm schrijft: 'Een homeopatisch middel vertegenwoordigteen bepaalde kracht en werkt in op dat gedeelte van de mens dat de zielwordt genoemd'. (lit.5)

Dr. Emile Plisnier schrijft in zijn boek 'Wat is homeopathie': 'Deziekten en hun remedies zijn onderhevig aan het ritme van de dag en denacht, aan een uurrooster, aan maanstanden, aan seizoenen. Zo is demens in zijn vreugde en zijn lijden onafscheidelijk verbonden met debeweging van de zon, de sterren en de nachten. Zo is hijéén met de beweging van het firmament'. (Lit. 6).

Door yoga te beoefenen zou een mens zich zelf kunnen verlossen, en zichin harmonie kunnen brengen met de kosmos. Dit leert het Brahmanisme,dat de kern vormt van het Hindoeïsme. Het Brahman omvat alleswat bestaat: planten, dieren, mensen, mineralen maar ook: zon, maan,planeten, sterren, en de ons omringende lucht. Het doel van yoga ispuur religieus, namelijk het in volkomen harmonie komen met het'goddelijke in jezelf' en met het 'goddelijke in de kosmos'. Als gevolgervan zou de mens heer en meester kunnen worden over alle functies vanzijn lichaam, maar ook beheerst hij zodoende zijn eigen ziel. HetBrahman, dat is het 'Goddelijke', het 'oerprincipe', 'de bron van allesen allen', zou zo ook de geestelijke en lichamelijke gezondheidbevorderen. Het doel echter is niet in de eerste plaats de gezondheid,maar de 'zelfverlossing' (Lit. 7).

Deze opsomming van respectievelijk acupunctuur, homeopathie en yoga kanmen met vele andere aangevuld worden.
De arts wordt beschouwd als een wezen met mystieke begaafdheid. Hij iseen soort middelaar tussen de mens en de oerkracht.

Helaas zoeken vele gelovigen uit reactie op de uit de hand gelopenevolutionistische geneeswijze hun heil bij deze alternatievegeneeswijzen.
Christenen zullen zich echter altijd moeten realiseren dat 'de gehelewereld (kosmos) in het boze ligt' (1 Joh. 5: 19). De Here Jezus zelfzegt van de satan: 'de overste dezer wereld'. In het Grieks'Kosmokrator' = wereldbeheerser (Joh. 12: 31; 14: 30; 16 : 11). Pauluswijst er op dat de strijd van een christen niet gaat tegen mensen, maartegen de wereldbeheersers dezer eeuw, de boze geesten in de hemelsegewesten (Efeze 6: 12). God heeft verboden het leven te laten beheersendoor de hemel, de zon, de maan en de sterren (Deut. 4 : 19).

Hemel en sterren kunnen ons niet redden (Jesaja 47 :13-15). Alleen deHere Jezus kan ons werkelijk vrij maken (Joh. 8 :31-36).

Bijbels

Vanuit christelijk oogpunt ziet men de mens als beelddrager Gods, dieverantwoording moet afleggen tegenover zijn Schepper. De mens kan nietautonoom of naar eigen inzicht handelen. Ook niet met betrekking totzijn eigen lichaam. Hij wordt ook verantwoordelijk gesteld voor zijneigen lichaam.
... Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaarworden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verrichtheeft, hetzij goed, hetzij kwaad (2 Kor. 5 10).

Een christen zal dus niet gedachteloos of uit sleur geneesmiddelengebruiken, en niet ondoordacht naar een arts gaan, maar eerst de Herein zijn problemen kennen en Hem vragen om wijsheid en inzicht hoe menmoet handelen. Vanuit deze instelling wordt nu achtereenvolgens denormale geneeskunde, de homeopathie en de iriscopie bezien.

Genezing,wat zegt de Bijbel ervan?

Men beweert dat de genezingen zich beperkten tot de begintijd en tot deapostelen. Men kijkt naar het uiterlijk en meent dat vallen enhandoplegging en handbewegingen onjuist zijn. Deze mensen hebben tenonrechte het beeld van een statige Jezus, die slechts een woord spraken de mensen werden genezen. Maar de Bijbel laat bij de genezingen doorde Heer Jezus ook bijzonder ongewone en zeer heftige situaties zien.Lees de volgende Bijbelteksten en zie of tekenen en wonderen alleenvoor de begintijd van het christendom waren of ook voor deze tijd.

Bijbeltekstenover de genezingsbediening

GOD IS DE ZELFDE

- Psalm 103:3 Die AL uw ongerechtigheden vergeeft en AL uw krankhedengeneest
- Jesaja 53:4,5 onze ziekten heeft hij op zich genomen... door zijnstriemen is ons genezing
  geworden
- Luk.7:21-23 hij genas velen van ziekten, kwalen en boze geesten...blinden worden ziende en
  lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen,doden worden opgewekt en aan
  armen wordt het evangelie verkondigd...
- Luk.24:49 Ik zend de belofte... dat u bekleed bent met Kracht uit dehoge
- Hand.2:17 In de laatste dagen zal Ik van mijn Geest uitstorten opalle vlees
- Hebr.13:8 Jezus Christus is Dezelfde, gisteren en heden en tot ineeuwigheid!!!

HOE?

- Matt.7:15-23 aan hun vruchten zult u hen kennen
- Matt.8:3 Hij strekte zijn hand uit, raakte hem aan...
- Matt.8:15 Hij raakte haar hand aan...
- Matt.12:22-33 door Beëlzebul, de overste van de demonen...
- Mark.6:56 zij legden de zieken op de markten... en allen die Hemaanraakten werden gezond
- Mark.9:18-26 hij schuimbekt, knarst de tanden, verstijft... Hijbestrafte de stomme en dove onreine
  geest: ik beveel je: ga uit van hem en kom niet meer inhem... die deed hem roepen en hevig
  stuiptrekken en ging uit van hem en hij werd als een dode...
- Mark.16:17,18 hen die geloven... zullen demonen uitdrijven en opzieken de handen leggen
- Lukas.8:44 iemand raakte Jezus' kleren aan en werd genezen
- Jh.9:6 Hij spuugde op de grond, maakte modder van het speeksel,smeerde de modder op zijn ogen
- Joh.14:12 wie in Mij gelooft, de werken die Ik doe zal hij ook doen,en grotere nog dan deze...
- Hand.4:30 doordat U uw hand uitstrekt tot genezing en tekenen enwonderen gebeuren
- Hand.5:12 door de handen van de apostelen gebeurden vele tekenen enwonderen
- Hand.5:15 de schaduw van Petrus op hen viel... ook uit de stedenrondom... allen werden genezen
- Hand.9:12,17 Ananias legde hem de handen op en hij werd genezen
- Hand.19:11 krachten door de handen van Paulus, doeken werden op dezieken gelegd (vgl: via tv)
- Hand.28:8 Paulus legde hem de handen op en maakte hem gezond
- Hebr 2:3,4 door hen die het gehoord hebben, terwijl... tekenen,wonderen, velerlei krachten en gaven
- 1Kor.12:7-11 gaven van genezingen en krachten en profetie zijn aanons geschonken
- Jak.5:14 de oudsten... laten zij over hem bidden en hem zalven metolie in de naam van de Heer.
- Jak.5:16 bidt voor elkaar, opdat gij genezen wordt
- 3Joh:2 Johannes bidt: dat u gezond bent.

GEBED !

- Matt.18:19 als twee van u op aarde iets eenparig zullen begeren, hetzal hun gegeven worden
- Mark.9:29 dit soort kan door niets uitgaan dan door gebed.
- Matt.7:7 bid en u zal gegeven worden
- Joh.14:13 alles wat u bidden zult in mijn naam zal ik doen
- Joh.14:14 als u iets zult bidden in mijn naam, ik zal het doen
- Joh.15:7 bid alles wat u wilt en het zal gebeuren
- Joh.15:16 alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam geeft hij u
- Joh.16:23v wat je ook zult vragen in mijn naam, het wordt jegegeven... vraag en je zult ontvangen
- 1Joh.3:21 wat wij ook bidden, ontvangen wij van hem
- 1Joh.5:14v wat we ook vragen, we weten dat we de dingen hebben die wegevraagd hebben.
- Ef.3:20 Hij is in staat om veel meer te doen dan wij vragen ofdenken, vanwege de kracht die in
  ons is.
- Jer.32:27 is er enig ding te moeilijk voor hem?

VALLEN (NB: niet per se op hun aangezicht! (meer...)

- 2Kron.5:13v de priesters konden niet blijven staan vanwege de wolk
- Jes.28:21 God doet vreemde en ongewone dingen
- Jer.23:9 ik ben als een beschonkene; vgl. Hd.2:13 dat zij dronkenwaren
- Mark.9:26 hij werd als een dode... Jezus greep hem bij de hand enrichtte hem op
- Joh.18:6 de soldaten deinsden terug en vielen op de grond
- Hand.9:4, 22:7 Paulus viel ter aarde
- Openb.1:17 Johannes viel als dood aan zijn voeten

GELOOF

- Matt.13:58 Hij deed niet veel krachten vanwege hun ongeloof
- Mark.5:36 geloof alleen
- Mark.6:5v Hij kon geen enkele kracht doen... enkele zieken de handenoplegde...  verwonderde
  zich over hun ongeloof
- Mark.9:23 alle dingen zijn mogelijk voor die gelooft
- Mark.10:52 uw geloof heeft u gezond gemaakt
- Mark.11:23 geloof spreekt tot de vijgeboom, tot de 'berg', ook tot deziekte... en het zal gebeuren!
  (luister/kijk bijv. naar deze link: bijeenkomst 20 sept 2007in Bleskensgraaf...)
- Hd.3:16 het geloof dat door Hem is, heeft hem gezond gemaakt
- Hd.28:27 het doel is geloven/bekeren én genezen
- Jak.5:15v het gebed van het geloof zal de zieke behouden... opdat ugenezen wordt

JEZUS

- Hd.4:7 Petrus geneest, maar zegt: door de naam van Jezus Christus(:10)
- Hd.4:30 doordat Gij uw hand uitstrekt tot genezing (maar 5:12 door dehanden van...)
- Hd.9:34 Petrus geneest, maar zegt: Jezus de Christus maakt u gezond

HANDELINGEN

Hoe belangrijk is het onderwerp 'genezing' voor de gemeenten? Dat laathet boek Handelingen zien, waar de prediking van het evangelieondenkbaar is zonder de ondersteuning van de tekenen en wonderen dieerbij beschreven worden.
    
Juist voor een gemeenschap als'de Vergadering', die pretendeert naar de beginselen van de eerstegemeente te handelen, zou dit een reden moeten zijn om oog te krijgenvoor de samenhang tussen gemeente-zijn, evangelieprediking, enbevrijding en genezing. De lezingen van Willem Ouweneel over hetonderwerp 'genezing' gaan al vele jaren in feite allemaal over 'hetkoninkrijk van God'. Onze 'vergaderingsuitleg' was altijd dat de Koningverworpen is en dat wij slechts verwerping en lijden te duchten hebben.Dat is wel waar, maar het is slechts één zijdevan het verhaal. De andere kant, die minstens even belangrijk is, isdat Jezus nu Koning is (Hd.17:7), en dat Hem alle macht is gegeven(Mt.28:18) en dat wij in Zijn naam demonen zullen uitdrijven, zieken dehanden opleggen en zij zullen genezen (Mk.16:17). En de Bijbel zegt datwe alles zullen ontvangen wat we vragen in Zijn naam(Jh.14:12-14;15:7,16).
    
Genezing staat zelfs in nauwverband met ons avondmaal. Als we dat onwaardig gebruiken zullen erveel zieken zijn. Omgekeerd zal het avondmaal genezend werken. Zijnlichaam eten en zijn bloed drinken is leven (Jh.6:51-54).

Hoe belangrijk is de prediking van het koninkrijk in Handelingen?

Hd.1:3 veertig dagen onderwezen over het koninkrijk van God
Hd.1:6 herstelt gij in deze tijd het koninkrijk voor Israël?
Hd.8:12 predikte het evangelie van het koninkrijk van God
Hd.14:22 het koninkrijk Gods binnengaan
Hd.17:7 Koning Jezus
Hd.19:8 onderwijs over het koninkrijk van God
Hd.20:25 rondgegaan om het koninkrijk Gods te prediken
Hd.28:23 het koninkrijk Gods aangaande Jezus uitgelegd
Hd.28:31 predikte het koninkrijk Gods aangaande de Heer Jezus Christus

Lees over de vele krachten, tekenen en wonderen.

Hd.1:8 gij zult kracht ontvangen (Lk.24:49 kracht uit de hoge)
Hd.2:2-4 vuur en tongentaal, krachten tekenen en wonderen
Hd.2:43 vele wonderen en tekenen
Hd.3:1-6, 16 4:7.10 verlamde vanaf geboorte genezen
Hd.4:30-31gebouw bewogen
Hd.5:12 vele tekenen en wonderen
Hd.5:15 zieken genezen door schaduw
Hd.5:16 massa's komen naar Jeruzalem voor genezing van boze geesten enziekten
Hd.6:8 wonderen en grote tekenen
Hd.8:6-7 tekenen, boze geesten, verlamden, kreupelen werden genezen
Hd.8:13 tekenen en grote krachten
Hd.9:17,18 blinde ogen geopend
Hd.9:33 verlamde genezen
Hd.9:40 dode opgewekt
Hd.13:11-12 blind gemaakt
Hd.14:3 tekenen en wonderen door hun handen
Hd.14:9 kreupele vanaf geboorte
Hd.16:16-18 boze waarzeggende geest uitgedreven
Hd.16:26 aardbeving
Hd.19:11-18 buitengewone krachten door zijn handen, zweetdoeken, ziekengenezen, boze geesten
Hd.20:10-12 dode opgewekt
Hd.21:9 profeterende vrouwen en man
Hd.23:11 verschijning van de Heer Jezus
Hd.27:23 verschijning van een engel
Hd.28:8-9 velen genezen van koorts en ziekten

Genezing in het Oude Testament en Nieuwe Testament

Lees de Bijbel


download PDF

"Een overzicht over genezing in het Oude Testament"
Dit overzicht zal je helpen God de Heelmeester te leren kennen. Het kan je helpen om Zijn wil te verstaan omtrent genezing.

Lees de Bijbel


download PDF

"Een overzicht over genezing in het Nieuwe Testament"
In dit overzicht zie je de genezingsbediening van Jezus. Je ziet hoe Hij door ontferming bewogen de zieken genas. Een overzicht voor iedeen die zoekt naar de Geneesheer en de genezing die Hij wil geven. Daarnaast zal het je helpen om ook zelf voor zieken te bidden.

Wonderen van Jezus waaronder genezingen


Veranderde water in wijn (Johannes 2:1-11)
Genas de zoon van een edelman (Johannes 4:46-54)
Bevrijdde een man in de synagoge van demonische geesten (Marcus 1:21-28; Lucas 4:31-37)
Genas de schoonmoeder van Petrus (Marcus 1:29-31; Lucas 4:38-39; Matteüs 8:14-15)
De eerste twee netten met vis en de roeping van Zijn eerste discipelen (Lucas 5:1-11)

Hij zuiverde een melaatse (Marcus 1:40-45; Matteüs 8:1-4)

Genas een verlamde man (Marcus 2:1-12; Matteüs 9:2-8; Lucas 5:17-26)
Genas de man bij Betzata (Johannes 5:1-15)
Genas een man met een verschrompelde hand (Lucas 6:6-11; Matteüs 12:9-13; Marcus 3:1-5)

Genas de dienaar van de Centurion (Lucas 7: 1-10; Matteüs 8:5-13)

Wekte de zoon van de weduwe op uit de dood (Lucas 7:11-16)
Dreef een stomme en blinde geest uit (Lucas 11:14-26; Matteüs 12:22-32; Marcus 3:22-30)

Bracht een storm tot bedaren (Marcus 4:35-41; Matteüs 8:18-27; Lucas 8:22-25)

Genas een man die bezeten was van demonen in het gebied van de Gadarenen (Marcus 5:1-20; Matteüs 8:28; Lucas 8:26)
Genas een vrouw met een bloedprobleem (Marcus 5:25-34; Matteüs 9:18-26; Lucas 8:40-56)

Deed de dochter van Jaïrus opstaan uit de dood (Marcus 5:21-43)

Genas twee blinde mannen (Matteüs 9:27-31)
Dreef een geest uit (Matteüs 9:32-34)
Voedde 5,000 mensen met vijf broden en twee vissen (Johannes 6:1-14; Matteüs 14:13-21; Marcus 6:32-44; Lucas 9:10-17)

Liep over water (Matteüs 14:22-33; Johannes 6:15-21; Marcus 6:45-52)

Verloste de dochter van een Kanaänitische vrouw (Matteüs 15:21-28)
Genas een doofstomme man (Marcus 7:31-37)
Voedde meer dan 4,000 mensen (Marcus 8:1-10; Matteüs 15:32)
Genas de blinde man in Betsaïda (Marcus 8:22-26)
Dreef demonen uit een krankzinnige jongen (Marcus 9:14-29; Matteüs 17:14-21; Lucas (9:37-42)

Haalde een munt uit de bek van een vis (Matteüs 17:24-27)

Genas een man die blind geboren was (Johannes 9:1-41)
Genas een vrouw die al 18 jaar lang krom liep (Lucas 13:10-17)
Genas een man met waterzucht (of oedeem) (Lucas 14:1-6)
Hij wekte Lazarus op uit de dood (Johannes 11:1-46)

Hij zuiverde tien melaatsen (Lucas 17:11-19)

Genas de blinde Bartimeüs (Marcus 10:46-52)
Vervloekte de vijgenboom (Marcus 11:12-26)
Genas het oor van Malchus (Lucas 22:49-51)
Een tweede net met vissen (Johannes 21:1-12)

3.De moderne geneeswijze

Een karikatuur

Veronderstel dat een automobilist met zijn auto omspringt alsof het eentank is. Hij rijdt door kuilen en prikkeldraadversperringen heen,schakelt zo min mogelijk en propt de auto afgeladen vol met zware grotevoorwerpen. In plaats van benzine gebruikt hij allerlei soortenbrandstof zoals alkohol, afgewerkte olie enz.

Het zal u niet verbazen dat er na verloop van tijd vreemde geluidenonder de motorkap vandaan beginnen te komen. Het geluid wordt zohinderlijk dat de man er mee naar een garage gaat. De monteur van degarage geeft de automobilist een paar oorkleppen en zegt dat daarmeehet hinderlijke geluid is weggenomen. En inderdaad, met de oorkleppenop kan de man weer rustig in zijn auto zitten.

Na een tijdje begint de auto echter te schokken onder het rijden en demotorkap bolt aan één kant wat op; Bij de garagegeeft de monteur een zacht kussentje om de schokken op te vangen enzonder onder de motorkap te kijken slaat hij met een hamer deuitbolling terug.

Een vreemd verhaal zult u zeggen, dat is het ook. Maar toch gaan veelmensen zo met hun lichaam om. Ze vergen er teveel van, stoppen het volmet verkeerde voeding en verzorgen het niet goed. Wanneer door dezeleefwijze afwijkingen beginnen op te treden gaat men naar een arts.Deze schrijft in veel gevallen kalmerende of pijnstillende middelenvoor. De patiënt gaat weer z'n gewone gang tot er nogernstiger klachten optreden zoals hart- en vaatziekten,leverafwijkingen, longkanker enz. Dikwijls wordt op vergelijkbare wijzeals bij de auto in het bovenstaande verhaaltje de verschijnselenbestreden, waarbij de middelen weer nieuwe kwalen tevoorschijn kunnenroepen.

Elke verantwoordelijkheid voor eigen gezondheid wordt afgeschoven op dearts. Zonder de konsekwenties te overwegen, leveren velen bij hetminste ongerief zich aan hem over en slikt men medicijnen alsof hetpepermuntjes zijn. Daarna begint men te klagen over geneesmiddelen alsgemeen spul waarmee de medische wereld de mensen vergiftigt.
Veel mensen ontgaat dat de verantwoordelijkheid in eerste instantieligt bij de persoon zelf en dat men door zo met zijn gezondheid tehandelen in feite uitgaat van het evolutionistische beeld van de mens,die met zijn lichaam kan doen wat hij wenst.

Wat is de eerste reactie van veel gelovigen als zich ziekte aandient?De gang naar de arts of het gebed?

Waardoor treedt genezing op bij de normale geneeswijze?

Enkele kenmerkende beginselen van de normale geneeskunde zijn:

a. De therapie moet berusten op diagnose, dat wil zeggen opvaststelling van symptomen. Dit zijn ziekteverschijnselen die inprincipe door iedereen waargenomen kunnen worden. Uiteraard kan nietiedereen deze symptomen interpreteren; daarvoor zijn zware examensnodig.

b. De ervaring is soeverein. Goed zijn de middelen die snel, veilig endoeltreffend werken.
c. Men bereikt zijn doel door onderzoek en samenwerking. De resultatenvan geneeskundig handelen worden op internationaal niveau objectiefweergegeven, zodat anderen daaruit lering kunnen trekken.

Genezing blijft echter een hoogst wonderlijk gebeuren.

Herstel van een ziekte door geneeskundig ingrijpen treedt in feitesteeds door het lichaam zelf op. Geen enkel medisch team is in staatéén enkele cel van ons lichaam te fabriceren. Hetgeneeskundig handelen is gericht op het terugdringen van de directeziekteoorzaak. Bijvoorbeeld bestrijding van infectie door antibioticaof het vervangen van een lichaamsdeel door iets kunstmatigs.
Bovendien kan gesteld worden dat een aantal ziekten hun eerste oorzaakniet vinden in ons lichaam maar in onze ziel.

In de dagelijkse geneeskundige praktijk blijkt het op iederdoktersspreekuur, dat de lijder, die hulp zoekt, niet altijd gebaat isbij zuiver technische of medicamenteuze hulp. En de dokter staat inzeker veel meer dan de helft der gevallen voor klachten ofverschijnselen, die hij zuiver organisch-natuurwetenschappelijk nietkan verklaren (lit. 8).Volgens prof. Lindeboom moeten bij iedere ziektepsychische factoren in aanmerking genomen worden om tot een juistewaardering te komen van de klachten en verschijnselen.
Deze uitspraak kan naast vele andere met gelijke strekking gelegdworden.

De geneeskunde komt voor een belangrijk deel tot uiting op hetgrensgebied van ziel en lichaam. Veel ingrijpen in ons lichaam heefteffect op het ziekteproces omdat het werkt via de ziel. Een voorbeeldkan dit verduidelijken.

Er is een fijn samenspel tussen het zenuwstelsel en het functionerenvan de maag. Door spanningen (b.v. angst, woede, frustratie, afgunst)kan de maag zich niet voldoende ledigen in de darm. De optredendespijsverteringsstoornis geeft een pijnlijk gevoel in de buik en door degestoorde bloedsomloop begint ook het hoofd minder goed te functioneren(pijnlijk, zweverig). Wanneer deze situatie aanhoudt, begint men algauw te denken: er is, wat met mijn gezondheid aan de hand. Allerleidenkbeelden van maagzweren en gezwellen rijzen op en via hetzenuwstelsel worden deze gedachten weer overgebracht naar de buik, diedaardoor nog meer gestoord wordt in zijn normale werk.

Bij afleiding zakt het wat. Dus allicht komt men er toe zich te'ontspannen' achter de televisie met een drankje en een hapje. Intussenkrijgt de spijsvertering het nog zwaarder te verduren door hetovermatige voedsel en de spanningen die het gebodene op het schermbiedt. In bed beginnen de klachten weer op te treden zodat de slaapgestoord gaat worden en geleidelijk aan komt men in een vicieuze cirkel:
agressie - spijsverteringstoornis - hoofdpijn - slapeloosheid -zorg -spijsverteringsstoornis - enz.

Dikwijls op advies van de omstanders komt zo'n lijder tenslotte bij dearts die een kalmerend middel voorschrijft. De spanning valt even vande patiënt af, en door de rust die daardoor ontstaat kan despijsvertering weer normaal worden.

Het blijkt dat dergelijke ziekten door willekeurig welke tablet, ookals deze geen enkel medicament bevat, te genezen zijn. Als depatiënt maar zoveel vertrouwen in de arts heeft dat zijnzenuwen tot rust kunnen komen.
Maar als de leefwijze niet verandert is er grote kans dat na enige tijdhet probleem weer begint, zodat de patiënt op de duur eenchronische lijder gaat worden.

Psychosomatische ziekte: schijn of werkelijkheid?

De eenvoudige bijbelse waarheid dat de ziel of geest invloed op hetlichaam hebben was ook bij de beste artsen aller tijden bekend.

In de evolutionistische visie wordt dit omgewerkt tot psychosomatischeziekte. (psyche = ziel, soma = lichaam). Met het begrip ziel bedoeltmen echter iets anders dan wat het bijbelse woord ziel inhoudt,namelijk de persoon die in ons lichaam huist en die aan het eind dertijden geoordeeld of beoordeeld zal worden.
De godloochenaar Freud heeft als alternatief voor de bijbelse ziel hetonbewuste uitgedacht. In zijn voetspoor zijn er velen die alleintermenselijke relaties verklaren vanuit dit (onbewezen) onbewuste.Volgens deze visie is niet de mens persoonlijk verantwoordelijk voorzijn daden, maar wordt het kwaad geboren in de kinderjaren in hetgezin, en de boosdoeners zijn de ouders. Geleidelijk begint nu depsychologie de plaats van de vroegere kerk in te nemen, en wordt opallerlei gebieden de psycholoog of psychiater ingeschakeld.

Deze tendens van verpsychologisering is ook gaande in de geneeskunde.De lijst van kwalen met onduidelijk oorzaak, waarvan psychiaters enpsychologen geloven dat ze psychosomatisch zijn, is groeiend.

Voor een gelovige is het belangrijk in dit alles nuchter te blijven.Enerzijds is er een duidelijke invloed van de ziel op het lichaam, enkan men in de lijst van Psychosomatische ziekten een erkenning van debijbelse principes zien. Anderzijds dreigt er het gevaar, dat men viahet niet bijbelse beeld van de psyche, door de arts geleid wordt naarpsychiaters en psychologen, die vanuit een antichristelijke filosofiehandelen. Helaas zijn er ook christen-artsen, die volgens de principesvan Freud en diens volgelingen hun patiënten behandelen.

De Bijbel en de Goddelijke genezing

(Verkorte weergave van een referaatgehouden doorDs. P.C. van Leeuwen op De Hezenberg te Hattem,tijdens een conferentie van predikanten en voorgangers van Kerken enkringen, door Ds. P.C.van Leeuwen, Secretaris van de Raad voor Kerk enZieken, der Ned.Herv.Kerk op 25 april 1952)

In de Kerk hebben wij:

A. de Dienst des Woords;

B. de Dienst der Sacramenten;

C. de Dienst der Gebeden (tot op zekere hoogte)

D: de Dienst der genezing kennen wij niet. Ik zou daarover willenspreken aan de hand van 12 stellingen.

1. In de Bijbel zijn lichaam en ziel nauw verbonden.

Soteria kan betekenen: behoudenis,zaligheid, redding, genezing. Handelingen 4 spreekt duidelijk overgenzeing. De kerk leeft nog steeds onder de invloed der Grieksecultuur. Wij als kerk moeten ons door de medische wetenschap latenwaarschuwen o.a. door Groen en Tournier. Het is voor de kerk zeerbeschamend, dat de doktoren haar een halt moeten toeroepen.

2. Iedere zonde leidt tot ziekte. Niet iedere ziekte leidt tot zonde.

Ex.15:26: het Magna Carta van allegezondheidsvragen (Barth). Een duidelijk verband tussen ziekte en zondevinden wij bij het gebruik van alcohol, verder b.v. ook bijgeslachtsziekten, enz. Het gaat echter veel dieper. We beginnen tezien, hoe de Bijbel het alles beziet; de zonde van haat,egoïsme, jaloersheid. enz. hebben hun uitwerking ooklichamelijk. Dit geldt niet alleen voor functionele (hysterie b.v.),doch ook voor organische kwalen. 90% van de maagzweren, een bepaaldevorm van tuberculose, hartgebreken, huidziekten, kortom 80% van deziekten zijn psychogeen. Bekering en biecht zijn van grote betekenis.Er zijn gevallen waarin genezing wordt gevraagd om de uiterlijkhedenweg te nemen, doch dit is een egoïstische instelling. Ook kaneen bepaalde vorm van handoplegging een soort magie worden, wanneer depatiënt niet de kans krijgt zijn zonden te belijden of zich tebekeren.

3. God wil genezing voor allen.

In de Evangeliën staat: Hijgenas allen die tot Hem kwamen, met de klemtoon op kwamen, wataanduidt, dat er geloof voor nodig is. We hebben rekening te houden metde realiteit van het demonische. Genezen is totaal maken, dus normaalmaken!

4. Genezen, ook ónze opdracht.

Niet alleen Christus heeft genezen dochook de apostelen. Christus heeft niet genezen om te laten zien, dat HijGods Zoon was, doch door innerlijke ontferming gedreven. Men zegtthans: In.onze tijd zijn geen wonderen meer nodig. In de eerste eeuwenwas het in zekere zin nog normaal: Genezing en liefdebetoon. Is hetvoor óns apostolaat ook niet de weg? Zou de kracht niet meerdoen dan onze woorden? Deze wonderen kwamen nog voor o.a. bij Ignatius,Origenes en een enkele maal bij Augustinus.

Als de Kerk staatskerk wordt, sterft dit alles uit. Eigenlijk daar alvoor. Gelden deze dingen (charismata) alleen voor begaafden? In deSchrift wordt de opdracht gegeven in Luk.9:1-3,6; 10:9,17. Hier is eenopdracht voor alle twaalf en voor de zeventig. We kunnen toch moeilijkveronderstellen, dat ze allen de gaven der gezondmaking hadden. Danhebben we ook nog Jak. 5:14. Het charisma van de gezondmaking is eenopdracht aan kerk en ook aan gelovigen (Mark.16:17); dus nietuitsluitend aan de kerk gegeven.

5. Zonde en ziekte parallel (verband tussen zonde en ziekte).

Lezen we Ps.103, waarin staat:Ongerechtigheid - krankheid - vergeving - genezing. Jes.53:4. Hij heeftonze krankheden op Zich genomen. enz.; vergelijk Matth. 8:16-18(verwezen werd naar art. van Brongers in Ned. Theol. Tijdschrift.)Christus heeft niet alleen de zonden vergeven, doch ook de ziektengedragen.

6. Ziekten en lijden niet parallel.

Mark.10:29-31 (met de vervolgingen);Joh. 15:20 (vervolging); Joh.16:33 (verdrukking). Er is iets mis met dekerk, als er geen vervolging is. Vervolging is lijden en is normaalvoor de gelovige; ziekte is abnormaal. Er is geen zaligspreking voorzieken, niet in de Zaligsprekingen en niet in de Evangeliën.Christus, die met grote barmhartigheid bezield was, had toch geenzaligspreking voor de zieke; wij geven ze bij honderdtallen uit!

7. Meer dan persoonlijk geloof nodig.

We moeten ook onder de ogen zien, datmen de mensen op kan jagen tot geloof, een soort kramp, een sektarischekortsluiting. Genezing mag niet losgemaakt worden van de Boodschap. Deomgeving b.v. is van de grootste betekenis voor genezing. Elkepsychiater geeft dat toe. De genezing kan belemmerd worden b.v. van eenkind, doordat de ouders onverzoend zijn. Mark. 6:5: Hij kon geen enkelekracht doen, daar waar scherp ongeloof was. Het Geloof van decollectiviteit is nodig, daarom moeten er gebedsgroepen gevormd worden;dat hebben de zieken nodig!

8. Ook plaatsvervangend geloof is belangrijk,

b.v. voor een baby, een krankzinnige,enz. De ouders geloven dan voor het kind. Dat is Bijbels. De vader vande epileptische jongen (Mark.9) gelooft en de jongen geneest Dan deSyrophoenicische vrouw; haar dochter geneest, omdat de moeder gelooft.Ook de hoofdman over honderd is een voorbeeld hiervan. Toen de verlamdetot Christus gebracht werd, zo staat er: En Jezus hun geloof ziende.Ten slotte Jac.5 (het krachtig gebed van een rechtvaardige).

9. Het pastorale bezwaar:

Er worden verwachtingen gewekt in velerhart, doch de meesten genezen niet. Dit zal een schok voor het geloofgeven en een achteruitgang van de gezondheid. Wanneer er echterwerkelijke pastorale voorbereiding is geweest, komt dat niet voor. Hetis niet logisch. Ook al geneest men niet, dan wordt men tóchgezegend.

10. Ziekte wordt niet door God gezonden.

God wil genezing voor allen. Nergenszegt de Bijbel, dat God de ziekte zendt. Er is veel christelijk gepraaten christelijk gedaas. Pijn heeft niet automatisch het gevolg, dat mentot God komt. Er kan ook verbittering uit voortkomen. Pijn is ietsanimaals. God wil ons verlossen van ziekte. God is geen tiran, die weiets moeten ontwringen (Matth.7:1l).

11. Geen lijdensschuwheid.

Men beschuldigt hen, die dit alles lerenvan Engels optimisme en oppervlakkigheid. Men ziet gevaar in de healingGospel, dat genezing op de eerste plaats wordt gezet. Dit noemt men detheologie van de heerlijkheid, doch niet van het kruis. Joh.14:12 leertons echter, dat de gelovigen groter dingen zullen doen.

12. De beloften gelden ook ons.

Matth.18:19-21; 17:19b-21; Mark.9:23b;29; 11:24; Luk.11:9-11; Joh.14:12-14.

Hoe te handelen als gelovige?


Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn dat velen van ons geenchristelijke leefwijze hebben ten aanzien van het lichaam.

Voor onze maaltijden vragen we eerst een zegen van God. Maar tussen demaaltijden door worden vele dingen genuttigd waarvan bewezen is dat zeschadelijk zijn voor ons lichaam. Te denken valt aan koekjes, snoepjesof gebakjes die bijna geheel uit suiker en vet bestaan. Te veel koffieof bijvoorbeeld frisdrank met synthetische zoetmiddelen die schadelijkzijn voor de gezondheid. Verder het 'eten uit de muur' patat,kroketten, worsten enz. die niet alleen teveel vet maar ook nogschadelijke stoffen bevatten. Om maar niet te spreken van het roken,waarvan duidelijk bewezen is dat het onder andere longkanker, hart- envaatziekten en dergelijke kan veroorzaken. Tenslotte is er dan nog dealkohol, die direct of indirect bijna een kwart van het werk in deziekenhuizen veroorzaakt.

In de bijbel lezen wij:

Gij hebt op aarde weelderig geleefd en u te goed gedaan, gij hebt uwhart vetgemest in de slachttijd (Jac.5:5).
Weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest (1Cor.6 :19).
Ter vermijding van spanningen worden de volgende dingen gesproken: Hebtuw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten (Luc. 6 :27).

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u (1 Petr.5:7).
Komt tot Mij allen, die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven(Matth. 11:28).
Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen (Matth. 6:34).

De ongevallen buiten beschouwing gelaten zijn de meeste ziekten niet zospoedeisend dat men meteen naar een arts moet. De eerste gang van eengelovige is altijd naar de Here Jezus. Voor Hem kan men in allewaarheid en rust zijn eigen situatie onder ogen zien en Hem vragen omwijsheid en inzicht in het ontstaan van de lichamelijke toestand, en omleiding hoe men verder moet handelen.

De wisselwerking van geest of ziel en lichaam kan men dagelijksconstateren uit de heilzame werking van troostende woorden. De waardevan een begrijpende, hartelijke omgeving voor een zieke is vooriedereen duidelijk; al ontbreekt de toepassing bij ziekenbezoek helaaswel eens.

Duizenden jaren geleden schreef Salomo al: Een vrolijk hart bevordertde genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren (Spr.17 : 22). Vriendelijke ogen verheugen het hart, blijde tijding verkwikthet gemoed. (Spr. 15: 30) Vriendelijke woorden zijn als honing, zoetvoor de ziel en medicijn voor het gebeente (Spr. 16 24).

4.Homeopathie

Hetprincipe

Veronderstel dat u last van hoofdpijn heeft en de arts, die u daaroverraadpleegt, een recept voorschrijft. De apotheker leest het recept,neemt één aspirientje van 0,5 gram, stampt ditfijn en verwrijft het poeder samen met rietsuiker in de verhouding 1poeder op 9 rietsuiker. Het verkregen mengsel verwrijft hij opnieuw met9x zoveel rietsuiker. Vervolgens herhaalt hij deze handelswijze, diepotentiëren wordt genoemd nog een keer. Uit een tablet heefthij op deze manier 500 gram poeder bereid, waarvan hij 36000 korreltjesmaakt. Hij doet deze in potjes en zet er Aspirine D3 op. Hij geeft u depotjes mee en zegt dat U elke dag 3 keer 12 korreltjes moet innemen.Als u dit dagelijks herhaalt, hebt u na drie jaar het ene aspirientjeop.

De apotheker had de 5W gram poeder nog een keer kunnen verwrijven met9x zoveel rietsuiker. Hij had daar 10x zoveel korreltjes Asprine D4 vankunnen maken, en dan had u er bijna 30 jaar lang genoeg aan gehad.Bovendien zou de arts u in dat geval gezegd hebben, dat hij een veelkrachtiger werkend middel gegeven had.

Het klinkt misschien wat onwaarschijnlijk, maar toch is dit de essentievan de homeopatische werkwijze.
Beide gevallen zijn voor homeopatische begrippen zeer laaggepotentieeerde middelen. Er worden veel hogere potentiëringentoegepast, bijvoorbeeld D11 of zelfs D200.

Bij D11 zou het ene aspirientje ruimschoots voldoende zijn voor de heleNederlandse bevolking gedurende 30 jaar.

Bij D200 is het aspirientje zo verdeeld, dat het voor menselijkebegrippen niet meer voor te stellen is. Sterker nog, er zijn helemaalgeen moleculen meer om te verdelen.

De homeopaat stoort zich hier niet aan. Het gaat hem ook niet om destoffelijke aanwezigheid, maar om de kosmische kracht die vrijgemaaktmoet worden. Door de steeds verder gaande trapsgewijze verdunning, diepotentiëren wordt genoemd wordt deze kosmische kracht in hetmedicijn gebracht. Deze oerkracht, een soort trillingen, moet opnieuwharmonie brengen in het zieke orgaan. Het homeopatische geneesmiddel isalleen maar een middel om in contact te komen met deze hogere machten.

Waardoor treedt genezing op bij homeopathie?

Ongetwijfeld worden door homeopatische middelen succes geboekt. Devraag Is, waardoor de genezing veroorzaakt wordt.
Mogelijke verklaringen zijn: 1. Door het middel; 2. Door debegeleidende maatregelen; niet meer roken, rust enz.; 3. Door hetgeloof in de natuurarts of zijn middelen; 4. Door de verborgen (=occulte) kosmische kracht van het medicijn. We kunnen hierbij devolgende opmerkingen maken:

1
Zoals blijkt uit het voorbeeld van het aspirientje, kan men moeilijkspreken van een medicijn als het in bijvoorbeeld triljarden deeltjesverdeeld is. Dit wordt door verschillende homeopaten ook zo gesteld.Het gaat hun niet om de stoffelijke aanwezigheid van het geneesmiddel,maar om de kracht die er door potentiëring is ingebracht.

2
Het is bekend dat vele lichamelijke klachten voorkomen door verkeerdeleefwijzen, bijvoorbeeld roken, te weinig rust, genotmiddelen,verkeerde voeding enz.
Omgekeerd kunnen gezonde leefwijze en rust leiden tot genezing vanziekte.

3
Lichamelijke ziekten kunnen optreden door psychische invloeden. Denkt umaar aan buikpijn bij schrik of angst.
Psychische factoren kunnen ook leiden tot genezing van ziekte. Daarbijkan de persoon van de arts een belangrijke rol spelen.

Door het vertrouwen dat men in de arts of zijn middelen stelt keert ereen innerlijke rust weer, waardoor het genezingsproces kan beginnen.Het zal duidelijk zijn dat een christen nooit zijn innerlijke rust vaneen mens moet verwachten. Hij mag tot de Heiland komen die als enigewerkelijke rust en vrede geeft (Matt. 11:28-30).

4
De kosmische kracht- van de geneesmiddelen wordt bijvoorbeeld gemetendoor bio-indicatoren. Dat is een ander woord voor wichelroede ofpendel, dit zijn instrumenten waarmee men occulte krachtbronnenaantoont. Bijvoorbeeld een waterbron met behulp van een wilgentak, diegaat bewegen, of een ring aan een draadje om iets aan te wijzen. Overhet wichelen lezen we in de Bijbel:

Er zal onder u geen wichelaar aangetroffen worden. Want ieder die dezedingen doet is de Here een gruwel. (Deut.18:10-12; Hos.4:12). Als weeen geneesmiddel gebruiken dat zijn kracht ontleent aan de kosmos danbewijzen we daarmee eer aan de wereldbeheersers dezer duisternis en deboze machten in de lucht. We offeren aan de boze geesten. Paulusschrijft hierover in 1 Cor.10:20: ... ik wil niet dat gij ingemeenschap komt met de boze geesten.

Mag een christen homeopatische middelen gebruiken?

Deze vraag zal uiteraard door elke gelovige persoonlijk beantwoord moeten worden. Wij kunnen elkaar geen regels voorschrijven, want weleven niet onder de wet maar onder de genade. Het enige wat deapostelen aan de heidenen die zich tot God Geneeswijzen


Met het bovenstaande voor ogen doet men er echter wel goed aan teoverwegen waarin men bij het gebruik van homeopatische middelen zijnvertrouwen stelt, en waarom sommigen homeopathie nadrukkelijk afwijzen,omdat zij geloven dat homeopathie occult is.

Paulus schrijft: Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op (1Cor.10:23)

Verschil tussen homeopathie en kruidengeneeskunde

Er is een essentieel verschil tussen kruidengeneeskunde en homeopathie. Wanneer men selderij eet om beter vocht af te scheiden, of kamillethee zet tegen verkoudheid is dit geen homeopathie maar gebruik van geneeskrachtige kruiden. Het op deze wijze omgaan met kruiden zou in de homeopathie betekenen dat men gebruik maakt van de oertinctuur of anders genoemd. Do. In het voorbeeld van het aspirientje komt dit overeen met de hele tablet aspirine. De arts Paul van Dijk schrijft in het boek 'Geneeswijzen in Nederland' over het verschil tussen kruidengeneeskunde en Homeopathie het volgende: De kruidengeneeskunde dient onderscheiden te worden van de homeopathie. Het toepassen van plantaardige middelen volgens homeopatische begrippen is een fundamenteel andere therapie dan de kruidengeneeskunde. Wel kent de homeopathie een groot aantal preparaten uit de plantenwereld. Deze worden echter veelal hoog gepotentieerd en zijn derhalve nauwelijks vergelijkbaar met de methoden uit de kruidengeneeskunde. Bovendien is de achterliggende filosofie voor beide geneesmethoden wezenlijk verschillend.

In wezen verschillen geneesmiddelen uit de kruiden niet van de chemische middelen. Binnen de universitaire geneeskunde heeft de kruidengeneeskunde in principe een plaats naast de synthetische producten. Nog steeds worden een aantal geneesmiddelen uit kruiden bereid. De tendens steeds meer synthetische middelen te gebruiken ligt meestal in de overwegingen: zuiverheid en snelle, sterke en specifieke werking.
Het is niet juist dat kruiden ongelimiteerd gebruikt kunnen worden. Ook onoordeelkundig gebruik van kruiden kan gevaarlijke verschijnselen oproepen.
Voorts doet men er goed aan bij het kopen van kruiden te letten op de vlag waaronder ze varen. Er zijn namelijk kruiden die met wichelarij en sterrenlezerij opgespoord worden.
En men dient bij het gebruik van kruiden zijn vertrouwen niet te stellen op deze middelen, maar op Hem die de middelen moet zegenen, wil men er baat bij vinden. Vertrouwt men alleen op de middelen dan bestaat het gevaar dat men geheel afhankelijk wordt van deze middelen. Men komt als het ware onder een ban en bij het minste geringste ongemak is de eerste gedachte gericht op een of ander kruid, zodat men op de duur voortdurend bezig is met het voedsel en de geneeskrachtige kruiden.

Paulus schrijft in 1Cor.6 :12: ... ik zal mij door niets laten knechten

     Geneest de Zieken  (pdf) van T.L.Osborn.

Men heeft gemerkt dat zij, die zorgvuldig lezen en handelen op de boodschappen die in dit boek staan, een veel breder begrip verkrijgen en daardoor een vaster geloof dan degenen die alleen bij gelegenheid eens een toespraak hebben aangehoord. Het gebeurt vaak, dat diegenen die samenkomsten bijwonen en geen genezing ontvangen, later wonderlijk genezen worden door het lezen en overdenken van dezelfde Bijbelse waarheden, die in dit boek staan. Omdat deze waarheden herlezen en bestudeerd kunnen worden, ontvangen veel mensen zegen van boodschappen in gedrukte vorm, dan anderen ontvangen, die van tijd tot tijd een campagne bijwonen. God "zond Zijn Woord en (het) genas hen" ( Psalm 107:20 ).

Lees ook eens: Studie Genezing


EEN GOEDE RAAD

De Here Jezus is gekomen om in ons leven heel concreet de werken van deduisternis te verbreken (1Joh.3 :8).
Wendt u zich in de naam van Jezus Christus Gods Zoon af van alleinvloeden der duisternis, die u, misschien onbewust, een open deurgegeven hebt. Belijdt deze zonde en bidt de Here Jezus om volkomenbevrijding op grond van het volbracht offer op het kruis van Golgotha.Zijn bloed reinigt ons van alle zonde (1Joh.1:7). Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft zult gij werkelijk vrij zijn (Joh.8 :31-36).

Geloof in de kracht van onze God en Vader om genezing te schenken. Geloof in Zijn Zoon onze Heer en Verlosser Jezus om ons de genezing te schenken. Bid hiervoor en dank daarvoor.

literatuur:
1. Geneeswijzen in Nederland, door Paul van Dijk, arts.
2. Acupunctuur, wat moet ik er mee als christen? door J. J. vanBaaren.
3. Van occultisme tot bevrijding, door Els Nannen.
4. Gezond zijn met metalen. Astrologie en homeopathie als uitgangspuntvoor geestelijk en lichamelijk evenwicht, door Jaap Huibers.
5. Artikel van dr. Rehm in het Homeopatisch maandblad, 85e jaargang,mei 1974.
6. Wat is homeopathie? door dr. Emilie Plisnier.
7. Yoga. Heil uit het Hindoeïsme? door Els Nannen.
8. Geschiedenis van de medische wetenschap in Nederland. Uitg.Fibula-van Dishoeck, door prof. dr. G. A. Lindeboom.
9. Dr.S. Pfeiffer: Gesundheit um jeden Preis? Uitg. Brunnen Verlag ISBN3765522341
10. Dr. W. J. Ouweneel: Geneeskunde en de Bijbel. Bijbel en Wetenschap2e jaargang nr. 11 -juni 1977. Uitg. E. H., Postbus 957,3800AZAmersfoort.
11. Dr. W. J. Ouweneel: Het domein van de slang. Uitg. Buijten enSchipperheijn ISBN 90 6064 327 5.
12. Dr.H.Kunze Homeopathie; een Christelijke geneeswijze? Uitg.Werkgroep Schepping

DE WEG - DE WAARHEID - HET LEVEN

Lees hier uitgebreider over dit onderwerp:

LIEFDE - VREUGDE - VREDE 

- GEDULD - GOEDERTIERENHEID GOEDHEID

TROUW - ZACHTMOEDIGHEID - ZELFBEHEERSING

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)