De HERE is Koning - Psalm 97

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 441 - De HERE is Koning - Psalm 97

Christus is een eeuwig Koning

De Nederl. Geloofsbelijdenis zegt in art. 27 dat "de kerk er is geweest van het begin van de wereld af en er zal zijn tot het einde toe". Die belijdenis klinkt soms nogal ongeloofwaardig. Ze gaat vaak tegen alle waarneembare feiten in. Lijkt de kerk niet juist een aflopende zaak?

Toch durft de kerk het zó te belijden. Waarom eigenlijk? Niet omdat de kerkleden de eeuwen door zo vast hebben gestaan in het geloof, of zo trouw naar dat geloof hebben geleefd. Ook niet omdat je voor de toekomst daarop zou kunnen rekenen, of omdat de gelovigen voortaan alle aanvallen die op de kerk gedaan worden resoluut zullen afslaan. Als de kerk het van (gelovige) mensen zou moeten hebben, was er voor haar geen toekomst.

De belijdenis heeft een andere grond voor het voortbestaan van de kerk: Christus is een eeuwig Koning die niet zonder onderdanen kan zijn. Een Koning zonder onderdanen is geen koning. Het geheim van het voortbestaan van de kerk ligt niet in de kerkleden, de onderdanen van de Koning, maar in Jezus Christus en zijn Koningschap. Het Hoofd van de kerk kan én wil niet zijn zonder zijn leden.

De HERE IS Koning

Over het koningschap van God zingen veel psalmdichters. In de psalmbundel staan dicht bij elkaar enkele psalmen, waarvan het thema is: De HERE, Jahweh is Koning. De psalmen beginnen ermee, maar ook in de psalmen 95 en 96 is dat het eigenlijke onderwerp.

Die psalmdichters hebben vaak ervaren dat de vijanden van het volk van God de kerk dreigden uit te roeien en dat het er voor de kerk hachelijk leek voor te staan. Hoewel de schijn tegen was en de vijand (Ps. 74: 1-11) scheen te overwinnen, beleden ze toch in het geloof: God is.Koning, (Ps. 74 : 12-23)en riepen ze: "Sta toch op, o God! Voer toch uw rechtsgeding".

Want áls God opstaat en zijn koninklijke macht toont zullen de spotters en de tegenstanders ondervinden: het is echt waar, de HERE is Koning. Als rechtvaardige Rechter zal Hij recht doen aan zijn verdrukte volk.

De majesteit van de Koning

Over dat machtig koningschap van de HERE spreekt psalm 97. Daarbij is de blik van deze oudtestamentische dichter "wereldwijd". Hij roept de hele aarde en in 't bijzonder de kustlanden op er blij mee te zijn dat de HERE Koning is. Die "vele kustlanden" zijn de eilanden en de kuststreken van de Middellandse Zee ("de grote zee"). Verder reikte de toenmalige aardrijkskundige kennis van de dichter niet. In feite roept hij dus heél de aarde op God als Koning te eren (vs. 1). Indrukwekkend tekent hij de majesteit van die Koning. De HERE omhult zich met wolken en donkerheid, wie zou Hem kunnen zien en doorgronden?

Maar Hij is zeer rechtvaardig, ook als Hij zijn vijanden oordeelt. Die schrikken bij de openbaring van Gods koningschap, de aarde beeft, de bergen versmelten: heel de schepping ontzet zich als de HERE van de ganse aarde in glorie verschijnt (vs. 5). Maar in heel die schepping laat God ook zijn gerechtigheid, zijn rechtvaardigheid zien. Elk volk ziet in de schepping Gods heerlijkheid.(vs. 6).

Het schijnt soms alsof Gods tegenstanders alle macht in handen hebben. Ze schijnen vrij de spot te kunnen drijven met God en met zijn kinderen die Hem trouw willen blijven. Hoe vaak werden de gelovigen niet het slachtoffer van die vijandschap. Merkte de HERE dat niet? Kunnen spotters God dan werkelijk "dood" verklaren?

Maar de psalmdichter belijdt: Jahwe is Koning. Hij zet zijn tegenstanders in vlam, Hij vernietigt ze en bevrijdt zo zijn verdrukte volk.

De HERE is de Allerhoogste

Wie op iets anders vertrouwt, op beelden of op afgoden, zal tevergeefs op hulp wachten. Alles wat meent macht te hebben; alle "goden" (daarmee zijn vaak hooggeplaatste personen en rechters bedoeld) moeten voor de HERE buigen (vs. 7). Wanneer de HERE zo zijn majesteit toont, ook in zijn rechtspreken over zijn vijanden, is zijn volk daarvan getuige.

Twee namen noemt de dichter voor dit volk: Sion, de berg door de HERE uitgekozen om daar te wonen in de tempel, en dus de naam voor Jeruzalem en haar inwoners.

Dochters van Juda: de vrouwen en meisjes uit Jeruzalem en het braakliggende land. Die allen hebben gezien hoe de HERE gericht hield over de vijanden, en het volk, zijn kerk verloste. Met zang en dans hebben ze het bevrijdingsfeest gevierd.

Dat was geen zondig leedvermaak over de ondergang van de tegenstanders. Die ondergang is verschrikkelijk. Maar het vreugdebetoon heeft als motief: De HERE heeft Zich geopenbaard als de rechtvaardige rechter, de Allerhoogste over de hele aarde, ver verheven boven "alle goden" (vs. 8,9) God heeft wáár gemaakt wat "de dochters van Juda", altijd hebben bezongen en wat zijn kerk altijd heeft beleden.

De kerk moet de Here loven

Nu moet de kerk haar dankbaarheid laten zien, door de HERE lief te hebben en het kwade te haten. Dat is een opzettelijke oproep! Het kwade past hier niet. (Openb. 22 : 12-15) Waar liefde heerst, het Koninkrijk van God, kan het kwade niet woren (Ps. 104 : 31-35) geduld.

God heeft het leven van zijn "gunstgenoten" bewaard. Rechtvaardigen worden ze genoemd, ze staan recht voor God, want de zonden zijn vergeven door het bloed van Christus.

De kerk mag nu grote vreugde kennen, want de HERE heeft met (Art. 27 NGB) haar een vast verbond gemaakt. Ze wordt "staande gehouden tegen (1 Joh. 1: 5-7) het woeden van de gehele wereld' (I Thess. 5 : 4, 5) Maar nu moet die kerk de HERE blijven dienen en wandelen in het licht. Het licht is er, de vreugde is er, overvloedig, het is als gezaaid".

Tegenover zóveel heerlijkheid en zoveel genade van de HERE mag geen onverschillige gemeente staan. Die moet haar oprechte dank brengen door de heilige naam van de HERE te loven (Ps. 97 : 10-12).

  Lees eens verder over:  Hoe God wordt genoemd

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is