Belijdenisgeschriften van kerken

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 025 - Belijdenisgeschriften

De kerken in Nederland hebben zes belijdenissen van het voorgeslacht ontvangen: drie heel oude en drIie minder oude. Ook nu nog steeds méér dan de moeite waard om kennis van te nemen.

1. De Apostolische Geloofsbelijdenis, ook wel genoemd de Twaalf Artikelen van het algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof.

De oudste vorm van deze belijdenis dateert waarschijnlijk al uit ongeveer 100 na Chr. Ze is ontstaan uit een formule waarmee iemand die gedoopt werd, in de oude christelijke kerk zijn geloof beleed. Ze is langzamerhand ontstaan, en is dus niet door de apostelen opgesteld, maar geeft de hoofdsom weer van de apostolische leer, zoals die door Christus en in opdracht van Hem door de apostelen is verkondigd.

2. De belijdenis van Nicea. Deze belijdenis is vastgesteld op het concilie van Nicea in 325 en dat van Constantinopel 381 na Chr .

Ze was nodig omdat in die tijd gevaarlijke dwalingen werden verkondigd over de Zoon van God en over de Heilige Geest.

3. De Belijdenis van Athanasius.

Deze belijdenis is ontstaan tussen 435 en ongeveer 500 na Chr. Ze is genoemd naar een voorganger van de kerk van Alexandrië. Ze spreekt uitvoerig over de goddelijke Drieëenheid, omdat ook daarover toen dwalingen werden verkondigd.

Dit zijn dus de drie belijdenissen uit de oude Christelijke Kerk.

De drie latere belijdenissen zijn:

1. De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Ze is opgesteld door de evangelieprediker Guido de Bres uit de toenmalige zuidelijke Nederlanden. Hij publiceerde haar in 1561, ter ver- dediging van de Gereformeerde leer tegenover de leer van de Rooms Katholieke kerk van die dagen en tegenover de leer van de Wederdopers.

2. De Heidelbergse Catechismus (1563) die in dezelfde tijd opgesteld is in Duitsland, ook om de gereformeerde leer te verklaren tegenover allerlei dwalingen. Deze belijdenis heeft de vraag-en-antwoord vorm, omdat ze met name is opgesteld om de jeugd te onderwijzen in dé Gereformeerde leer .

3. De Dordtse Leerregels. of: De Vijf artikelen tegen de Remonstranten. "Dordtse Leerregels" genoemd, omdat deze zijn opgesteld door de Synode van de Nederlandse Kerken die in 1618/19 in Dordrecht is gehouden.

In deze belijdenis worden belangrijke onderdelen van de bijbelse leer uiteengezet tegenover de dwalingen van de toenmalige Remonstranten.

De apostolische geloofsbelijdenis vat de leer van de Bijbel op een beknopte, duidelijke manier samen. In onze zondagmiddagdiensten wordt deze geloofsbelijdenis voorgelezen. Daarmee belijdt de gemeente haar geloof in verbondenheid met de christelijke kerk van alle tijden en plaatsen.

(1) Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. (2) En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; (3) Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; (4) Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle; (5) ten derden dage wederom opgestaan uit de doden; (6) opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; (7) vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. (8) Ik geloof in de Heilige Geest. (9) Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; (10) vergeving der zonden; (11) wederopstanding des vleses; (12) en een eeuwig leven.

AANVULLENDE STUDIE

De goddelijke Drie-eenheid: Vader – Zoon – Heilige Geest

Niet veel christenen van dit ogenblik staan stil bij dit onderwerp. Bij verschillende liturgische momenten in de dienst wordt de drievoudige naam van God uitgesproken, zonder dat iemand opstaat en zegt: "ik ben het niet eens met deze benaming, want God is één en geen drie personen of drie goden". Of een ander die protesteert "want Jezus is geen God, maar hij is alleen het hoogste schepsel van God." Of iemand die het niet kan laten zijn hoofd te schudden, "want de Heilige Geest is toch geen persoon, maar een kracht."  Lees hier verder . . .

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is