Gebruik de prachtige Statenvertaling

Voorzien van uitgebreide kanttekeningen (dus veel tekstverklaringen) Je kan ook kiezen voor pagina's zonder kanttekeningen.

Deze vertaling vormt voor de studie een betrouwbare basis. En blijft heel dicht bij de grondtekst. Dit is voor Bijbelstudie bijzonder belangrijk. Natuurlijk zijn tot op de dag van vandaag er nieuwere vertalingen verschenen. Wat dat betreft is er een rijke keus. Kortom: voor elk wat wils.  

Het Oude Testament Het Nieuwe Testament

Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Richteren
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Koningen
2 Koningen
1 Kronieken
2 Kronieken
Ezra
Nehemia
Esther
Job
Psalmen
Spreuken
Prediker
Hooglied
Jesaja
Jeremia
Klaagliederen
Ezechiël
Daniël

Hosea

Joël

Amos

Obadja

Jona

Micha

Nahum

Habakuk

Zefanja

Haggaï

Zacharia

Maleachi

"Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. 2 Tim. 3:16 "Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken'   

Mattheüs
Marcus
Lukas
Johannes
Handelingen
Romeinen
1 Korinthiërs
2 Korinthiërs

Galaten

Efeziërs

Filippensen

Kolossensen

1 Tessalonicensen

2 Tessalonicensen

1 Timotheüs

2 Timotheüs

Titus

Filemon

Hebreeën

Jakobus

1 Petrus

2 Petrus

1 Johannes

2 Johannes

3 Johannes

Judas

Openbaring

De apocriefen in de Statenvertaling:

Bel en de draak (Dan. 14) 
Gebed van Manasse 
1 Makkabeeën 
2 Makkabeeën

3 Makkabeeën

3 Ezra 
4 Ezra
Tobit
(Tobias) 
Judith 
Boek der Wijsheid (Wijsheid 
Jezus Sirach (Ecclesiasticus)
Baruch
Esther
(apocriefe deel)
Gebed van Azaria (Dan. 3)
Gezang in de vuuroven (Dan. 3)
Susanna(Dan. 13

Gebruik ook eens .......................... : De Chronologie van het OT en NT
Gebruik ook eens .......................... : SV__1750_Jongbloed_editie
Gebruik ook eens .......................... : Voorhoeve 1877 NT (later TELOS)
Lees ook eens ............................. : De historische betrouwbaarheid van de Bijbel
Lees ook eens ............................. : Apocriefen (dat zijn bestaande buitenbijbelse geschriften)
BIJBEL STATENVERTALING

DAT IS
DE GANSE HEILIGE SCHRIFT

BEVATTENDE AL DE KANONIEKE BOEKEN
VAN HET

OUDE EN NIEUWE TESTAMENT

DOOR LAST VAN DE HOOG-MOGENDE HEREN STATEN-GENERAAL DER VERENIGDE NEDERLANDEN EN VOLGENS HET BESLUIT VAN DE SYNODE NATIONAAL GEHOUDEN TE DORDRECHT IN DE JAREN 1618 EN 1619 UIT DE OORSPRONKELIJKE TALEN IN ONZE NEDERLANDSE TAAL GETROUWELIJK OVERGEZET.
De statenvertaling zonder kanttekeningen

De statenvertaling met kanttekeningen

De statenvertaling met inline kanttekeningen

De complete Bijbel downloaden! (3.5 MB)

1 - Wat is de bijbel voor een boek?

1. Uniek in zijn ontstaan 

In de eerste plaats is de Bijbel uniek in zijn ontstaan. Ga maar na: er hebben meer dan veertig schrijvers aan meegewerkt, en dat over  een periode van ruim 1500 jaar, terwijl deze schrijvers kwamen uit  verschillende milieus en alle een andere opleiding hadden genoten, waarbij ze schreven op  heel verschillende plaatsen en onder heel verschillende omstandigheden.

2. Uniek in zijn eenheid

In de tweede plaats is er een opmerkelijke eenheid in dit bijzondere Boek te constateren, ondanks het ontbreken van enige vorm van overleg tussen de schrijvers. Die eenheid blijkt uit de rode draden die door de Bijbel lopen, zoals de grote vragen 'wie is God', 'wie is de mens' en natuurlijk blijkt die eenheid het meest uit het centrale thema van de Bijbel: de Here Jezus Christus.

3. Uniek in zijn actualiteit

In de derde plaats valt het op hoe de Bijbel een boek is dat in elke periode van de wereldgeschiedenis past. Er is geen tijd of persoon die kan zeggen: de Bijbel heeft geen boodschap voor mij. De Bijbel is sinds zijn ontstaan op elk moment actueel gebleken, in alle voorkomende situaties. Of iemand nu jong is of oud, geleerd of ongeschoold, voor de Bijbel maakt dat niets uit: hij heeft voor ieder wat hij of zij nodig heeft

4. Uniek in zijn verspreiding

In de vierde plaats is de Bijbel uniek vanwege de hoeveel die er in de loop der eeuwen van zijn verspreid. Die hoeveelheid is niet na te rekenen. Miljarden Bijbels zijn verspreid over de hele wereld. De hele Bijbel is in honderden talen vertaald. Gedeelten van de Bijbel zijn in duizenden talen vertaald. Welk boek kan zich in zo'n oplage en zo'n verspreidingsgebied verheugen?

5. Uniek in zijn overleving

In de vijfde plaats heeft de Bijbel nooit een moment gekend dat hij er niet was. De bijbel werd oorspronkelijk geschreven op materiaal dat gemakkelijk verloren ging en moest gedurende vele eeuwen met de hand overgeschreven worden voordat de boekdrukkunst werd uitgevonden. God heeft ervoor gezorgd dat er van het Nieuwe Testament maar liefst meer dan 4000 Griekse handschriften bekend zijn. Van het Oude Testament zijn dat er niet zoveel maar, die er zijn werden nog zorgvuldiger bewaard doordat oude rabijnen registers bijhielden van alle letters, lettergrepen, woorden en alinea's zodat de nauwkeurigheid van de overgeleverde tekst van het Oude Testament zijn weerga niet kent als die vergeleken wordt met andere klassieke werken.

Maar de Bijbel is niet alleen uniek wat zijn overleving door de tijd heen betreft, maar ook wat zijn overleving onder de vele heftige aanvallen betreft. Eeuwen lang hebben mensen geprobeerd hem te vernielen en te verbranden om hem uit te bannen. De grootste aanval was in 303 na Chr. toen de grote Romeinse keizer Diocletianus het bevel uitvaardigde alle christenen en hun heilig boek te vernietigen. Toch dook de Bijbel al gauw weer op. De beroemde Franse rationalist Voltaire die in 1778 stierf pochte dat de Bijbel binnen honderd jaar alleen nog maar als antiquiteit te vinden zou zijn. Ironisch genoeg gerbuikte de Geneva Bible Society zijn drukpers en zijn huis om stapels Bijbels te produceren. En hoe heeft de Roomse kerk alles in het werk gesteld om de Bijbel buiten bereik van het volk te houden! Zelfs uther was volgens zijn zeggen al volwassen voordat hij ooit een Bijbel zag. Pas na de hervorming kwam hierin langzaam verandering. Maar daarna ontstond een nieuw soort aanval: die van de bijbelkriteik. Maar ook deze heftige en nog steeds doorgaande aanval wordt door de Bijbel krachtig afgeslagen. De Bijbel is het meest geliefde en meest gehate boek ter wereld.

6. Uniek in zijn literaire karakter

In de zesde plaats is de Bijbel een verzameling literaire meesterwerken geworden, waardoor de wereldliteratuur grotelijks is beïnvloed. Sir William Jones, één van de grootste taalkundigen en kenners van het Oosten die Engeland ooit heeft voortgebracht, schreef op de laatste bladzijde van zijn Bijbel: "Ik heb deze Heilige Schriften regelmatig en aandachtig gelezen en ben van mening dat dit boek (...) meer verhevenheid en schoonheid, meer zuivere zedelijkheid, meer belangrijke geschiedenis en schonere passages van poëzie en welsprekendheid bevat, dan in alle andere boeken gevonden kan worden, in welke eeuw of taal zij ook geschreven mogen zijn." Van de Hoofdpersoon van de Bijbel, Jezus Christus, schreef een historicus: "Het is een aanwijzing voor Zijn belangrijkheid, voor de uitwerking die Hij op de geschiedenis gehad heeft en vermoedelijk voor het raadselachtige mysterie van Zijn wezen, dat geen ander wezen ooit levend op deze planeet zo'n geweldig volume aan literatuur onder zo vele volken en talen heeft teweeggebracht, en dat de vloed, verre van weg-ebbend, nog steeds blijft stijgen."

7. Uniek in zijn morele karakter

Het zevende en laatste kenmerk is het belangrijkste kenmerk. De morele standaard van de Bijbel blijkt nergens zo duidelijk dan in het feit dat hij zo onverbloemd de zonden en zwakheden van zijn edelste en meest geliefde hoofdfiguren opsomt. Kijk naar David, de geliefde koning van Israel wiens overspel met Bathseba wordt genoemd en ook het oordeel dat God daarover moet brengen. Maar kijk ook naar de genade die God schenkt als er berouw is. Dit volstrekt unieke morele karakter van de Bijbel dwingt de mens tot een keus. Wie ermee in aanraking komt is ervoor of ertegen en dat gaat met de heftigste emoties gepaard.

8. Het gaat het in de Bijbel om Jezus Christus

Het hoofddoel van de Bijbel sluit op het zevende kenmerk aan. Zoals gezegd gaat het in de Bijbel om Jezus Christus. Als de Bijbel enerzijds laat zien wie de mens is en hoe deze door het lezen van de Bijbel aan zichzelf wordt ontdekt, biedt de Bijbel anderzijds aan de zondige mens de kans om aan Gods oordeel over de zonde te ontkomen. Die ontkoming is te vinden bij Christus. Het grote bijbelse antwoord op het morele probleem van de moderen mens is persoonlijke, geestelijke wedergeboorte, ware innerlijke levensvernieuwing door een oprecht en levend geloofsvertrouwen in de gestorven en opgestane Here Jezus Christus. setting.

9. Voor christenen is de bijbel het belangrijkste boek

Voor christenen is de bijbel het belangrijkste boek dat er is, omdat het de door God geopenbaarde waarheid ofwel ‘het woord van God’ bevat. Een van de strijdpunten van de Reformatie was de vraag voor wie de bijbel bedoeld was. De katholieke geestelijkheid was van mening dat de bijbel liefst niet door gewone mensen gelezen moest worden; die konden in de kerk luisteren naar de uitleg van de geestelijken, die de bijbel in het Latijn lazen. Zij traden op als bemiddelaars tussen God en de gelovigen.
De protestanten daarentegen meenden dat iedere gelovige zelf de bijbel hoorde te lezen en dat een predikant in de eerste plaats een dienaar van het woord van God was. Het was zijn taak Gods woord door middel van bijbellezing en schriftuitlegging tot de gemeente te laten spreken. Dat betekende dus ook dat de bijbel in de eigen taal beschikbaar moest zijn, liefst in een zo betrouwbaar mogelijke vertaling. De hervormer Luther vertaalde rond 1535 dan ook de bijbel vanuit de grondtalen in het Duits. Van die Luthervertaling werden in de zestiende eeuw ook een aantal vertalingen in het Nederlands gemaakt.
In de loop van de tijd werd in de gereformeerde kerk de roep steeds groter om een nieuwe vertaling die gebaseerd was op de oorspronkelijke handschriften van de bijbel in het Hebreeuws en het Grieks. In 1618 gaf de belangrijkste kerkelijke vergadering van de gereformeerden, de synode, die toen in Dordrecht gehouden werd, opdracht om zo’n vertaling te maken, naar het voorbeeld van de Engelse Authorized Version (de ‘King James’ Version’ uit 1611). De Staten-Generaal werd gevraagd de vertaling te financieren.

Pas in 1626 stemden de Staten-Generaal daarmee in, waarna de vertalers aan de slag gingen. Negen jaar later was de vertaling gereed, en in 1637 mocht de Statenvertaling of Statenbijbel voor het eerst gedrukt worden. Tussen 1637 en 1657 werden er meer dan 500.000 exemplaren gedrukt. Ruim driehonderd jaar bleef de Statenbijbel de belangrijkste bijbel in de gereformeerde kerken, en ook vandaag nog zijn er kerkgenootschappen die hem gebruiken. Op het ogenblik wordt er gewerkt aan een herziene Statenvertaling.

In de loop van de tijd zijn dus grote groepen door preek en bijbellezing vertrouwd geraakt met de ‘tale Kanaäns’ van de Statenbijbel, die dan ook een groot stempel heeft gedrukt op de Nederlandse cultuur. Aan de Statenvertaling ontleende uitdrukkingen als ‘op handen gedragen’, ‘in het zweet zijns aanschijns’ en ‘een lust voor het oog’ zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse taal.

Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad,
Wees Gij mijn Gids.
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad,
Wees gij mijn gids.
Blijf dicht bij mij;
Ga stap voor stap mij voor;
Dan ben ‘k gerust
en veilig volg ‘k Uw spoor

Nu aan Zijn hand, dwaal ‘k nimmer van de weg,
Hij is mijn Gids.
’t Zij door moeras of wel langs struik en heg
Leidt mij mijn Gids.
Licht, vriend’lijk licht
Stroomt van Zijn aangezicht,
‘k Houd daarom steeds
mijn oog op Hem gericht.

2 - Wat is de bijbel voor een boek ?

Wat iemand ooit op aard bezat,
De Bijbel is de grootste schat;
Want door de Bijbel leert de Heer
Ons leven, Zijne naam ter eer.

De Bijbel is het beste boek, God
Spreekt tot ons, hoort, vrienden, hoort:
Wat God ons in Zijn woord belooft, wordt
Ons door niemand meer ontroofd.

De Bijbel is een helder licht,
Waarvoor all’ eigenwijsheid zwicht;
Een lamp is hij voor onze voet,
Die ons voor struikelen behoedt.

O Heer, die onze beden hoort,
Schenk Uwe Geest ons bij Uw Woord
Dan zullen wij Uw Woord verstaan,
En ’t rechte pad ten hemel gaan.

Bron: Liederboek voor Kerk, School en Huis (feestbundel) van de Evangelische
Broedergemeente Duta Watjana in Suriname (1998). Hoogstwaarschijnlijk
geschreven in 1912 (auteur onbekend)
3 - Vragen Over De Bijbel

Is de Bijbel niet gewoon een onsamenhangende reeks gedachten?
Er zijn in de Bijbel wel heel veel verschillende genres en soorten boeken te vinden, maar liefst 66 boeken totaal! Er zijn wel 40 verschillende schrijvers, zowel Joden als Niet-Joden, een boer (Amos), maar ook een koning (zelfs Salomo!), vissers (Johannes en Petrus), maar ook een arts (Lukas). Toch is er sprake van eenheid: de mensen hebben zich tegen God gekeerd en God heeft in Zijn Liefde Jezus Christus, Zijn Zoon, gezonden om de mensen bij Hem terug te brengen. Er is volop harmonie over God: de Schepper, de Verlosser, de Koning, en ook over Jezus:volkomen mens, maar ook echt de Zoon van God, dus ook volkomen God. Gods Woord heeft gezag, want het gaat over God en het is Zijn eigen Woord!

Hoe kan de Bijbel nu geschreven zijn door mensen en toch Gods Woord zijn?
Volgens mij is de Bijbel niet in de harten en hoofden van de Bijbelschrijvers ‘gedownload’. Daarvoor is de stijl te divers en spelen er te veel achtergrondfactoren in mee. God lijkt wel de achtergrond, de opleiding en de ervaring van de Bijbelschrijvers te gebruiken om Zijn Boodschap in hun woorden door te geven. Zo laat Lukas zien dat hijzelf bepaald onderzoek heeft verricht en zijn evangelie eigenlijk het resultaat is van zijn bevindingen. (Luk.1:1-4) Maar tegelijk kun je in het Lukasevangelie Gods Woord herkennen. (2Pet.1:21) Trouwens, als wij uit de Bijbel het ‘goddelijk woord’ moeten pellen dan geloven we meer in ons eigen inzicht dan dat we buigen voor Gods Woord.

Hoe weet je nu dat de Bijbel waar is?
Je kunt de waarheid op twee manieren testen:  namelijk door bronnen buiten de Bijbel te raadplegen (een extern bewijs zoeken) en ook de Bijbel zelf te onderzoeken. (een intern bewijs zoeken).
Extern bewijs: 1.De archeologie heeft de waarheid van de Bijbel zeker niet onderuit gehaald, eerder aangetoond! Zo heeft Lukas geen fouten gemaakt in de verwijzing naar 32 landen, 54 steden en 9 eilanden. 2.Het getuigenis van niet-christelijke schrijvers uit die tijd: Van Tacitus (55-120 n.Chr.) en van Plinius de Jongere (62-114 n.Chr.) vinden  we beschrijvingen van de christelijke leer en over het leven van Jezus. Vooral Flavius Josephus (37-95) is van belang, juist omdat hij uit de kring van de Farizeeën afkomstig was en de Joodse Geschiedenis heeft verteld. Deze Flavius vertelt zelfs over ‘geruchten van Jezus’ opstanding uit de dood’.
Het interne bewijs wordt gegeven door te verwijzen naar de klaarblijkelijke onmogelijkheid dat 40 verschillende schrijvers uit zeer diverse perioden ‘alleen toevallig’zo eenstemmig kunnen zijn, zelfs op zo’n manier dat Jezus’ leven werkelijk de vervulling blijkt te zijn van zeer diverse oudere onderdelen van de Bijbel.
Is ieder woord van de Bijbel letterlijk waar?
Kijk ervoor uit dat je Woorden niet uit hun verband haalt. Kijk dus naar de context (zo kun je niet zomaar een word van Jobs vrienden voor Gods Woord achten, Kijk ook goed naar de literaire stijl (misschien is het wel figuurlijk bedoeld) en let ook goed op de concrete achtergrond en de betekenis (de bedoeling van de tekst).

Hoe weet je nu of je de juiste uitleg van de Bijbel hebt?
Er is een aparte wetenschap over de uitleg van de Bijbel: de exegese (de technische uitleg) en de hermeneutiek (over hoe je de Bijbeltekst moet interpreteren in het heden). Het volgende kan helpen: 1. bid om de hulp van Gods Geest; 2. zoek naar de technische betekenis van het Bijbelwoord (welke woorden staan er,wat beteknen deze, gebruik je verstand en let op de betekenis van deze worden elders in de Bijbel); 3 .vergelijk Schrift met Schrift. De gouden regel is: leg nooit een Bijbelwoord zo uit dat het in strijd is met een andere tekst. Relativeer je eigen ‘vondsten’ en wees bescheiden als het gaat om jouw begrip van de Bijbel.

Waarom zijn Christenen het onderling toch over zoveel dingen oneens?
Inderdaad is er, ook tussen ‘Bijbelgetrouwe christenen’ veel verschil van mening, bijvoorbeeld over de positie van de vrouw, over schepping of evolutie, over de Doop, over de Geestelijke gaven, over de eeuwige zekerheid, uitverkiezing, de plaats van het huidige Israël, het besturen van de kerk, over de mogelijkheid van wonderen, over het duizendjarig Rijk, over deelname aan bewapening en oorlog of juist pacifisme. Over al die zaken zijn verschillende  Bijbelwoorden te vinden of de woorden bevallen ons minder vandaag de dag. Daarom is het goed een verschil te maken tussen fundamentele verschillen en dingen die minder van belang zijn. (we kunnen over ondergeschikte dingen (bijv. over politiek) best een verschil van mening hebben). Laten we altijd samen kunnen bidden (veroordeel een ander sus niet om zijn mening, tenzij dat God en Zijn Heiligheid in het geding is) Probeer Bijbelse argumenten voor jouw mening te zoeken  en luister naar de argumenten van de ander. Wees niet verbaasd dat Gods grootsheid door verschillende mensen anders geïnterpreteerd wordt. Weet dat als het om God gaat, het vooral om Zijn genadige goedheid gaat, waar wij geeneens woorden voor kunnen vinden. Probeer geen ruzie te maken over uiteenlopende visies. `De waarheid lijdt meer onder de hitte van haar verdedigers dan onder de argumenten van haar tegenstanders`. (William Penn)

Hebben Adam en Eva echt bestaan?
Niet alleen wordt in de Bijbel verteld over het bestaan van deze twee oermensen (Gen), maar vooral wordt er duidelijk gemaakt dat door hun zondeval de ellende van de mens wordt verklaard. (Rom.5:18,19) Dus volgens Paulus hebben ze echt bestaan. Trouwens, ook wetenschappelijke onderzoekers gaan uit van een menselijk ´oerpaar´, hoe ze ook maar mogen heten. Daarbij komt dat de beschrijving van de zondeval, met de sprekende slang, veel weg heeft van de beschrijving van het eindoordeel in het Boek Openbaring, waar de ´de oude slang, de duivel, de satan´ wordt beschreven.(Openb.12:9,15)

Het verhaal van Jona in de vis kan toch helemaal niet?
Jezus sprak over deze profeet alsof het een waargebeurde geschiedenis betrof.(Mat.12:39-41) Ook is het niet onvoorstelbaar of onmogelijk dat een ´grote vis´ (een Potvis bijvoorbeeld) een mens werkelijk in levende lijve kan opslokken. Het is uiteraard ook niet onmogelijk dat de Schepper dit soort dingen kan laten gebeuren.

De Bijbel is toch veel later geschreven dan de tijd waarin Jezus leefde. Heeft dit dan wel waarde?
Er zijn bijzonder veel handschriften bewaard van de Bijbel, die weliswaar niet exact uit de tijd van de Here Jezus komen, maar wel al heel oud zijn. Daarbij zijn er zoveel verschillende handschriften, die onderling echter niet of nauwelijks verschillen w.b.  inhoud. Dat maakt ze zeer betrouwbaar. Ook is duidelijk dat de Evangelisten gebruik gemaakt hebben van een ´Bron´, die mogelijk bestond uit ´opgeschreven toespraken en beschrijvingen van wonderen van Jezus´. Volgens mij is het meest logisch dat het Evangelie van Markus (Het onderwijs van Petrus) het oudst is, met daarnaast de eerder genoemde Bron. Dit materiaal is zowel door Mattheus en Lukas gebruikt voor hun Evangelie. Daarnaast heeft Johannes, vanwege allerlei redenen, een eigen Evangelie beschreven. Deze 4 getuigen zijn juist een sterk bewijs voor de Waarheid van het Evangelie. En de onderlinge verschillen maken duidelijk dat ze werkelijk afzonderlijke getuigen zijn van het Leven de opstanding van Jezus.

Je kunt nu toch niet meer aankomen met een ´maagdelijke geboorte´?
Het is opzienbarend dat juist de arts Lukas met deze bijzonderheid komt. Dit wordt echter ook door Mattheus beschreven (Mat.1:18-25) en door Paulus benadrukt.(Gel.4:4) De maagdelijke geboorte is ook belangrijk, juist om zo te zien dat God een nieuw begin maakt, een ´nieuwe Adam´.(Rom.5:12-21) Ook is dit de vervulling van de profetie van Jesaja.(Jes.7:14) Trouwens, voor God de schepper is de maagdelijke geboorte kinderspel.

Hoe bestaat het dat er iemand werkelijk uit de dood opstaat?
Jezus is werkelijk gestorven. De kruisdood was een verschrikkelijke doodstraf en de Romeinen kenden geen genade. Zijn zijde wordt ook doorboord en daardoor werd het bewijs van zijn dood geleverd.(Joh.19:34) Wij weten, net als overigens bij de schepping, niet hoe, maar wel dat Jezus is opgewekt. Dit is inderdaad een mysterie, maar het moet wel waar zijn. Er zijn teveel getuigen om dit te loochenen. En als het waar is dan biedt dit ook een garantie voor onze opstanding ooit. Sinds Christus´ begrafenis  (en opstanding) is elke begrafenis anders, namelijk vol hoop!

Waar staat in de Bijbel dat je naar de kerk moet?
Hoewel het woord ´kerk´ in de Bijbel eigenlijk niet voorkomt, blijkt de gemeente zeer waardevol en nodig te zijn. Zo zien anderen iets van Christus, want wij zijn Zijn Lichaam.(1Kor.12:27). We moeten de samenkomsten blijven bezoeken en hierin niet verslappen.(Heb.10:25) Trouwens, ons nuchtere verstand leert ons al dat we anderen (hoe moeilijk soms ook!) nodig hebben om bij het geloof te blijven. Zonder kerk is geloven veel moeilijker, zoals je de training nodig hebt in de sport en goede voeding voor het behouden van de gezondheid.

Hoe kan de Bijbel mij helpen?
De Bijbel leert je wie je bent, waar je vandaan komt en wat de zin is van dit bestaan, waar het allemaal  op uit loopt. De Bijbel leert je het meest belangrijke in het leven te zoeken.(Mat.6:33) De Bijbel leert je God te kennen en daardoor de mogelijkheid van het eeuwige leven (Joh.11:25;17:2,3) en wijst je op de noodzaak van bekering en wedergeboorte.(Joh.1:12;3:3,5) Geloof Hem en word behouden! (Hand.16:31) Lees je Bijbel en bid elke dag, dan ga je groeien!(Joh.15:1-17)

De Bijbel open: een miljoen verrassingen! De Bijbel is geestelijk voedsel. “Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond”(Ps.119:103)

4 - Bijbelvertalingen en verdere informatie


Nieuwe Bijbelvertaling, van de Katholieke Bijbelstichting (van Bijbel.net)
Willibrordvertaling, van de Katholieke Bijbelstichting (van Bijbel.net)
Willibrordvertaling en Nieuwe Bijbelvertaling naast elkaar (van Bijbel.net)
Nieuwe Bijbelvertaling, MyBible, digitale bijschrijfbijbel (van MyBible.nl)
Het Boek (van Bibleserver.com)
Het Boek (van Biblegateway.com)
Herziene Statenvertaling (van HerzieneStatenvertaling.nl)
Koran en Bijbel (van BijbelenKoran.nl)
Statenvertaling (van Coas.com)
Statenvertaling, Concordantie (van Statenvertaling.net)
Statenvertaling met kanttekeningen (van Statenvertaling.net)
Statenvertaling met kanttekeningen (van Statenvertaling.info)
Statenvertaling, Hebreeuws en Grieks naast elkaar (van Unbound.biola.edu)
Statenvertaling en King James (van Kerken.com)
Statenvertaling, Engelse-, Lutherse- en Leidse vertaling naast elkaar (van Hispage.nl)
Statenvertaling, Luthervertaling en Leidsche vertaling naast elkaar (van BijbelopUrk.nl)
Statenvertaling uit 1637, met transcriptie (van Bijbelsdigitaal.nl)
Lutherse vertaling uit 1648, (van Bijbelsdigitaal.nl)
Leuvense bijbel uit 1548, (van Bijbelsdigitaal.nl)
Delftse bijbel uit 1477, met transcriptie (van Bijbelsdigitaal.nl)
Fryske Bibel, G.A. Wumkes e.a., 1943.
Griekse bijbel (van Greekbible.com)
Griekse bijbel (van NTgateway.com)
Griekse bijbel (van University of York)
Hebreeuws OT en Engels naast elkaar (van DeBijbelontheweb.nl)
Vele andere talen (van Biblegateway.com)
Vele andere talen (van DeBijbelontheweb.nl)
Schriftlezing.nl, vertaling van bijbelgedeelten (van de Dirk Monshouwer Stichting)
Studiebijbel.nl, internetversie, van Centrum voor Bijbelonderzoek, voor 9,95 euro per maand.
Onderwerpenregister, Langevelds onderwerpenregister, met name uit de Statenvertaling, de TELOS-vertaling en de NBG51 vertaling
Downloadbijbel.nl: hier kun je bijbelboeken downloaden (in MP3-formaat) en laten voorlezen.
Voorleesbijbel: vele gedeelten uit de Bijbel worden voorgelezen (van Voorleesbijbel.nl)
Bijbel.startpagina.nl, zoekpagina
Bijbelleesplan
Bijbel-leesrooster, ook voor de beginnende bijbellezer
Bijbelleesrooster, van de Katholieke Bijbelstichting
Bijbels Museum
Bijbelse plaatsen, vindplaatsen van God
Bijbeltekst per sms, ontvang elke dag een bijbeltekst via sms
De bijbel in de Nederlandse cultuur
BibleLeague, Bijbelverspreiding
Christian Life News Media, Bijbelstudie
Nederlands Bijbelgenootschap, NBG
Online Bijbel, NBV
Over Nederlandse bijbelvertalingen
Over de Bijbel, in het Hebreeuws en het Aramees
Over de Nieuwe Bijbelvertaling, de Koninklijke Bibliotheek
Over de Nieuwe Bijbelvertaling, het blad 'Onze Taal'
Statenbijbel Museum, Lingedijk 36, Leerdam
Wycliffe bijbelvertalers
Zakbijbelbond: lees de bijbel, Utenhove-vertalingdraag hem mee en draag hem uit!

5 - Lees ook eens over:
( met dank aan de auteur)  drs. Leen den Besten )

Biestkensbijbel 1560
Delftse Bijbel 1477
Utenhove-vertaling (1556)
Deux-Aesbijbel 1562
Erasmus' vertaling van het NT (1516)
Keulse Bijbel 1478
Evangeliënharmonie - Dat leven ons Heeren (1537)
Kleine Print-bybel (1720)
Leuvense Bijbel  (1546) - Moerentorfbijbel (1599)
Liesveldtbijbel 1526-1542
Luykens Schriftuurlyke Geschiedenissen en Gelykenissen
Mortierbijbel (1700)
Prentbijbels
Startbijbel 1989
Statenvertaling 1637
Statenvertaling in de revisie
Visscherbijbel 1648
Vorstermanbijbel (1528-1531)
De prachtige houtsneden in de Vorstermanbijbel (1528)
Vulgata
Willibrordvertaling 1975

6 - Handige Hulpmiddelen
Let op: even geduld bij het downloaden !

Easton's Bible Dictionary.pdf

GESCHIEDENIS DER KERK - Berkhof.doc


Handelingen der Gemeente - 1 en 2.doc


KATECHISMUS KATHOLIEKE KERK.doc


KING JAMES VERSION.doc


Old Oxford Bible Complete Maps - 1S.pdf


Old Oxford Bible Complete NT.pdf


Old Oxford Bible Complete OT.pdf


STATENVERTALING NIEUWE TESTAMENT 1977.doc


STATENVERTALING.DOC


StV 1977 en King James Vertaling 1611.doc

7 - Hieronder de studiebijbel van de oude site

Informatie
en een studieserie
Oude Testament Nieuwe Testament SStudie serie
Alles over de Bijbel
Apocriefe Boeken
Evangelie van Thomas
Evangelie van Judas

Lees hier meer over de  Bijbel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Richteren
Ruth
1 Samul
2 Samul
1 Koningen
2 Koningen
1 Kronieken
2 Kronieken
Ezra
Nehemia
Esther
Job
Psalmen
Spreuken
Prediker
Hooglied
Jesaja
Jeremia
Klaagliederen van Jeremia
Ezechil
Danil
Hosea
Jol
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Zefanja
Hagga
Zacharia
Maleachi
Mattheus
Markus
Lukas
Johannes
Handelingen
Romeinen
1 Korinthirs
2 Korinthirs

Galaten
Efezirs
Filippensen
Kolossensen
1Thessalonicensen
2Thessalonicensen
1 Timothus
2 Timothus
Titus
Filemon
Hebren
Jakobus
1 Petrus
2 Petrus
1 Johannes
2 Johannes
3 Johannes
Judas
Openbaring

Lees hier nog meer over de Bijbel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


8 - Nog steeds de moeite van het lezen waard
:

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids  -  Come, Now Is The Time To Worship

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO

 Meld aub een 'dode link'onder vermelding van de pagina waarop

Please report a ' dead link' onder mention of the page on which

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Kijk ook eens op: * Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!

* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    Assistente

© holyhome.nl - Successfull checked XHTML 1.0 !

© holyhome.nl - Successfull checked CSS version 3!

Waard om te weten :

Deze pagina printen
Sitemap

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is